Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД на редовно заседание, което ще се проведе на 24.02.2016 г. /Сряда/ от 16.00 ч.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД на редовно заседание, което ще се проведе на 24.02.2016 г. /Сряда/ от 16.00 ч.
Добавена на: 2016-02-22 15:58:12

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД на редовно заседание, което ще се проведе на 24.02.2016 г. /Сряда/ от 16.00 ч.
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД на редовно заседание, което ще се проведе на 24.02.2016 г. /Сряда/ от 16.00 ч.

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 43 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 24.02.2016 г. /Сряда/ от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 43 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 24.02.2016 г. /Сряда/ от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1.   Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
2.   Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело“ ЕООД - 3 бр.
3.   Упражняване правата на принципал към “„Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов - 3 бр.
4.   Промени в раздел III - Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов
5.   Одобряване на прогнози за периода 2017-2019 г.
6.   Одобряване на молби декларации за намаляване на размера на дължимата ТБО съгласно чл. 18, ал. 5 и чл. 18а, ал. 1 от наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Свищов.
7.   Кандидатстване с проект „Модерни трансгранични здравни услуги за гражданите на У да Клокочиов и Алеково” на Кметство Алеково, Община Свищов по Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 година.
8.   Кандидатстване с проект „Модернизация на трансграничните здравни услуги в административните единици Концещи и Овча могила” на Кметство Овча могила, Община Свищов по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година.
9.   Кандидатстване с проект „Вашето здраве има значение! - Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов“ на Община Свищов по Програма Interreg V-A Румъния- България 2014-2020 година.
10.   Кандидатстване на Община Свищов с проект “Модернизация на материалната база на Домашен социален патронаж - Свищов“, за финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика.
11.   Кандидатстване с проект „Артистично и интеркултурно образование от двете страни на р. Дунав“ на Кметство Ореш по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014- 2020 година.
12.   Кандидатстване с проект „Трансгранично обучение и мултикултурализъм“ на село Морава Община Свищов по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година.
13.    Избор на членове на Ръководния комитет за оценяване на проекти по Програма за местни инициативи на Община Свищов.
14.     Прекратяване на членството на Община Свищов в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група МИГ Белене, Свищов, Ценово“.
15.     Създаване на Местна инициативна група на територията на община Свищов и
община Ценово, с цел разработване на Стратегия за местно развитие и кандидатстване по
подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
16.     Приемане на Правилник за дейността на приют за безстопанствени кучета при
Община Свищов.
17.     Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов - паркинги.
18.    Определяне ново работно време на платените дневни паркинги на територията на Община Свищов.
19.     Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти -
общинска собственост в Община Свищов за 2016 година.
20.    Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от Закона за държавната
собственост.
21.     Промяна в списъка на общинските жилища.
22.     Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и
обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”.
23.      Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване
под наем на едно помещение в сграда „Кметство”, с. Горна Студена.
24.      Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдадени под наем
помещения - частна общинска собственост, в сграда „Здравен дом” - с. Ореш.
25.     Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от язовир „Банкова воденица - 1“, находящ се в землището на с. Морава.
26.     Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за
застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 017043, м. „Новите места”, по КВС в землището на с. Червена, общ. Свищов.
27.     Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за
застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 278004, м. „Могилата”, по КВС в землището на с. Козловец е ЕКАТТЕ 37784, общ. Свищов.
28.     Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за
застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 017001, м. „Новите места”, по КВС в
землището на с. Червена с ЕКАТТЕ 80457 и Парцеларен план (ПП) на техническата
инфраструктура.
29.    Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин.
30.     Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите на
територията на Община Свищов.
31.    Приемане на Общински план за младежта за 2016 година.
32.    Приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Свищов за 2015 г.  
33.    Отпускане на еднократни парични помощи.
34.     Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

Д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет - Свищов


Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания