Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ НА 28.01.2016 г.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ НА 28.01.2016 г.
Добавена на: 2016-01-26 09:18:03

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ НА 28.01.2016 г.
ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ НА 28.01.2016 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 28.01.2016 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 14,00 ЧАСА

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 43 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 28.01.2016 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на Програма за управление на Община Свищов 2015 - 2019 година от Кмета на Община Свищов – Генчо Генчев.
2. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Свищов през мандат 2015 - 2019 година.
3. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2016 година.
4. Приемане на годишен план за приватизация през 2016 година в Община Свищов.
5. Приемане бюджета на Община Свищов за 2016 г.
6. Приемане на Правилник за организацията и управление на Общинско предприятие „Пазари – Свищов“ – гр. Свищов.
7. Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд.
8. Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов.
9. Отмяна на Решение № 57/29.12.2015 г., Прот. № 7 на Общински съвет – Свищов.
10. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Свищов активи от "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД.
11. Предоставяне на недвижим имот, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване от Сдружение "Пенсионерски спортен клуб Нове".
12. Актуализиране на списъка за разпределението на общинските жилища, приет с Решение № 632/24.02.2006 г., Прот. № 55 на Общински съвет – Свищов.
13. Разпореждане с имот, частна общинска собственост – пристрояване на сграда, собственост на физическо лице.
14. Даване съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на помещение на “Клуб Естрада за поп и рок изпълнители - гр. Свищов”.
15. Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно безсрочно право на строеж в местност "Блатото".
16. Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин.
17. Безвъзмездно и възмездно предоставяне за ползване на минерална вода от находище със сондаж № Р-1хг.
18. Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя.
19. Избиране на нов състав на комисия за дейността по Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица в Община Свищов.
20. Отпускане на еднократни парични помощи.
21. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания