Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2014-11-24 16:09:28

СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР
ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА в Община Свищов

През месец октомври в община Свищов е налице тенденция на увеличение броя регистрирани безработни. В края на месеца те са 1107 души, което представлява увеличение на абсолютния брой в сравнение с предходния месец с 38 души.
Равнището на безработица в края на месеца е 7.1 % /при 10,7% на национално/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1031 души или със 76 души по-малко от сегашния, а равнището е било  6.6 %.
 
Характеристики на безработицата през месеца:
Пол и възраст –  в структурата по пол  продължава действието си тенденцията на доминиране дяла на жените над този на мъжете, а броят им надвишава този на мъжете със 167 души. Относителният дял на жените бележи увеличение с 0.48 пункта и е 57.54% срещу 42.46 % за мъжете.


Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции
       лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял  -  19.87 на сто, а броят им е 220 души. Отчита се абсолютно увеличение с 27 души и покачване на относителния им дял с 1.82 процентни пункта;
       най-голям дял в структурата заема групата на лицата на възраст от 30-49 години - с абсолютен брой 478 души и относителен дял 43.50 на сто. През месеца се отчита абсолютно увеличение с 13 души и нарастване на дела им с  0.32 процентни пункта;
       възрастовата група над 50 години е на второ място по големина в структурата с абсолютен брой 409  души и относителен дял  36.95 на сто. През месеца се отчита увеличение с 4 души и снижаване на дела им с 1.5 процентни пункта.
 


Професионални характеристики:

 
       Броят на лицата с работническа професия е 343 души, а относителният им дял в професионалната структура увеличава с 0.17 пункта спрямо предходен месец и заема 30.98 на сто. В тази група се отбелязва абсолютно увеличение с 10 души.
       Групата на специалистите без работа се изравнява с тази на лицата с работническа професия и обхваща също 343 души. През месеца е отчетено увеличение с 10 души. Относителният им дял е 30.98 на сто от общата структура и бележи тенденция на нарастване с 0.17 пункта.
       Броят на лицата без специалност и квалификация също се увеличава - с 18 души и в края на месеца наброява 421 души. Относителният им дял бележи покачване с 0.33 пункта и заема 38.03 процентни пункта.
 


Степен на образование:

В образователната структура се наблюдават следните тенденции:
       снижение на дела на лицата с висше и начално образование и покачване дела на групите с основно и средно;
       Абсолютно увеличение на лицата с основно и средно образование;
Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 160 души, а относителният й дял заема 14.45 на сто. Отчита се намаление с 1 лице и снижаване на дела с 0.61 пункта.
Групата на лицата с основно образование увеличава своя обхват - 181 лица, а относителният им дял заема 16.35  процентни пункта. Отчита се повишение на дела с 0.35 пункта и увеличение в броя с 10 души.
Групата на лицата с висше образование се намалява с 4 души и обхваща 204 лица, а относителният й дял се снижава  с 1.03 процентни пункта до 18.43 %.
Лицата със средно образование се увеличават  с 32 души и групата наброява 562 души. Относителният й дял в структурата по образование се покачва с  1.28 пункта и заема 50.77 на сто.
През месец октомври входящият поток е по-голям от изходящия. Новорегистрираните лица са 187, лицата с възстановена регистрация са 18 /обща численост на входящия поток 205 души/.
Изходящият поток наброява 167 души, от които 93 са постъпилите на работа лица. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 58 души, от които 27  на несубсидирани работни места и 31 лица по програми за заетост.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 67, по други причини – 7.
През октомври 31 лица от община Свищов започнаха работа по проект „Подкрепа за заетост”. Лицата са наети на работа във фирми от реалния сектор за срок от 6 месеца.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания