Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината защити прилагането на ISO 9001:2008

Общината защити прилагането на ISO 9001:2008
Добавена на: 2013-11-26 14:13:47

Община Свищов защити сертификат управление на качеството ISO 9001:2008.

 Разработката и внедряването на системата бяха последвани от Сертификационни и ресертификационни одити, като всички завършваха с положителна оценка и подновяване на сертификата.
Всяка година се провежда контролен одит, за да се докаже дали Общината спазва изискванията на стандарта.
На 18-ти и 19-ти ноември 2013 година сертифициращата компания SGS проведе в Община Свищов Втори годишен контролен одит върху прилагането на системата за качество. Одитът приключи с положителна оценка, като по време на проверката не бе установено нито едно несъответствие към изискванията на стандарта.
Освен, че защити сертификата си, по време на Контролния одит бе установено, че Община Свищов стриктно съблюдава и непрекъснато надгражда Системата за управление на качеството.
Въвеждането на международния стандарт е гарант, че Общината прилага системи, които отговарят на клиентските и приложимите нормативни изисквания и се стреми непрекъснато да повишава ефективността, ефикасността и качеството на услугите, които предлага на гражданите. Сертифицирането на община Свищов по стандарт ISO 9001:2008 е в изпълнение на амбицията на  ръководството на община Свищов да подобри управленската си дейност и процеса на работа за да увеличи ползите от непрекъснатото си усъвършенстване.
ISO 9001:2008 е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента. Системата носи редица предимства, като по-качествени услуги за гражданите, по-добра защита на личните данни, постоянно наблюдение и измерване на обществените потребности, по-ясно дефинирани отговорности и конкретни отговорности, по-ясни и проследими работни процедури и др.
 
 
 
 
Стандартът ISO 9001:2008 изисква да се планира, разработи, внедри и поддържа и постоянно да се подобрява документирана система, която включва:
* управление на документи и данни, политика и цели по качеството, отговорности и комуникации;
* управление на ресурсите (компетентен персонал, определена и поддържана инфраструктура и управлявана работна среда);
* осигуровки за качество по етапите на възпроизводствения процес (планиране на продукт, комуникации с клиента, проектиране и разработване, закупуване, “производство” и процеси след производството);
* събиране и анализ на данни, наблюдение и измерване на процеси и продукти;
* вътрешни одити, коригиращи и превантивни действия, прегледи от ръководство;
Външната полза от ISO 9001:2008 е в повишеното доверие на клиента. Сертификатът по ISO 9001 не е само за престиж, той показва на клиента, че срещу него стои стабилен партньор, който работи по ясни правила и защитава неговия интерес. Притежаването на сертификат по ISO 9001:2008 често е изискване в търгове и обществени поръчки.
Вътрешната полза за организацията, внедрила ISO 9001:2008 е в това, че системата налага строг организационен ред, изяснява кой, какво, къде и как извършва във фирмата, и всичко това се описва в процедури и инструкции. Това гарантира недопускане грешки от организационен характер.
Ръководството на Община Свищов, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания