Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СТАРТИРА ПРОЕКТ

СТАРТИРА ПРОЕКТ
Добавена на: 2013-08-20 16:25:41

СТАРТИРА ПРОЕКТ

ЗА РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА В ОБЩИНА СВИЩОВ:
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Стартира проект
ЗА РАЗКРИВАНЕ НА социална услуга В ОБЩИНА СВИЩОВ:
 център за социална рехабилитация и интеграция
 
         На 01.08.2013 г. стартира проект - „Толерантност към различието” – Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с увреждания над 18 години / ЦСРИ /. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността”, съфинансиран от Европейския Социален Фонд на Европейския съюз. Общата стойност на проекта е 84 091.84 лева. Проектът ще се реализира в рамките на  15 месеца, като предоставянето на услугите ще обхване период от 11 месеца.
            Партньорска организация, Фондация ЕКИП – гр. София. 
Обща цел: Гарантиране правото на достоен живот в общността на пълнолетни лица с физически увреждания, психически разстройства и умствена изостаналост, живеещи на територията на Община Свищов.
Целева група: При реализирането на проекта, социалната услуга ще се ползва от лица, над 18 годишна възраст, с физически увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост от общността, чакащи настаняване в специализирана институция, насочени от Дирекция „Социално подпомагане” и желаещи да получават услуги.
Капацитет: В центъра ще се обслужват 20 души, ползватели на краткосрочни и дългосрочни услуги, съобразно потребностите им. Хората с увреждания ще получават комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално – правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. 
Персонал: След провеждане на конкурс за подбор на персонала ще бъдат назначени следните специалисти: директор, социален работник, психолог, рехабилитатор, трудотерапевт и медицинска сестра. Екипът от специалисти ще осигури холистичност на рехабилитационните и социални интервенции, които ще бъдат прилагани в зависимост от индивидуалните оценки и планове за грижи, от личните предпочитания и възможности на потребителите.
Материална база: Дейността на ЦСРИ ще се реализира в сграда   на УК „Алеко Константинов”. С решение на Общински съвет Свищов, Община Свищов предоставя четири помещения, за безвъзмездно ползване. Предстои извършване на строително-ремонтни работи в съответствие с изискванията за достъпна среда по Наредба 4 от 01.07.2009 година.
            На 04.09.2013 год.  (сряда) от 10.30 часа, в Зала 1 на Община Свищов, ще се проведе информационна среща за представяне на дейностите по проекта и очакваните резултати.
 
19.08.2013 г.
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ 
                                               АСЯ МИХАЙЛОВА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания