Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Покана за редовно заседание на Общински съвет Свищов

Покана за редовно заседание на Общински съвет Свищов
Добавена на: 2013-06-21 15:26:20

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 26.06.2013 г. /сряда/ от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината, като дневния ред е публикуван в раздел Общинска документация, под раздел Други.

 Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 26.06.2013 г. /Сряда/ от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 


Приемане на допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов.

Актуализация и промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2013 година – създаване на нов обект.

Трансформиране на временна възстановима финансова помощ отпусната от бюджета на Община Свищов на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Павлович” ЕООД  гр. Свищов, съгласно Решение № 338 от 29.11.2012 г., Протокол № 23, в безвъзмездна финансова помощ.

Разместване на бюджетни кредити във второстепенен разпоредител с бюджетни кредити “Други дейности по образованието”, държавна дейност 312 “Специални детски градини”.

Закупуване на моторна резачка за РСПБЗН – Свищов.

Приемане на Наредба за управление на горските територии, собственост на община Свищов.

Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2013 година.

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 65766.500.19, местност „Блатото” по Кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на землището на гр. Свищов.

Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „Ел. захранване на Приемо – предавателна станция на „БТК” АД VТ5297-А”, м. „Топрака” по КВС на земл. на с. Драгомирово.

 Процедиране на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна електронна съобщителна мрежа – оптичен кабел, преминаващ през поземлени имоти (ПИ) по КВС на землището на с. Ореш  ЕКАТТЕ 53672, общ. Свищов.

 Управление на частна общинска собственост.

 Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 030061 по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Царевец, с ЕКАТТЕ 78121, общ. Свищов.

 Разпореждане с имот – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ между Община Свищов, собственик на ПИ 65766.702.2148 и Янка Тодорова Никифорова, собственик на ПИ 65766.702.2147 по Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация  на УПИ Х-2148, УПИ ХІ-2147, кв. 45 и улица с ОК 532-ОК533-ОК 534 по плана на гр. Свищов.

 Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията за УПИ III-3598 кв. 83 по ПУП на гр. Свищов.

 Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост.

 Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя.

 Предоставяне на земеделска земя за изпълнение на съдебно решение.

 Отпускане на еднократни парични помощи.

 Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания