Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРОЕКТ за изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията

ПРОЕКТ за изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията
Добавена на: 2011-12-09 14:09:06

ОТНОСНО: Приемане изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Свищов.

ПРОЕКТ за изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Свищов.
 
ОТНОСНО: Приемане изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Свищов.
            Предлагам Общинския съвет - Свищов на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци такси (ЗМДТ) да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
            Приема изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Свищов, както следва:
І. В глава втора „Местни данъци”, раздел ІV „Данък върху превозните средства” се правят следните изменения:
1. „Чл. 41. (1) За леки автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент, в зависимост от годината на производство, както следва
            1. до 37 kW включително – по 0,34 лв. за 1 kW;
            2. над 37 kW до 55 kW включително – по 0,40 лв. за 1 kW ;
            3. над 55 kW до 74 kW включително – по 0,54 лв. за 1 kW ;
            4. над 74 kW до 110 kW включително – по 1,10 лв. за 1 kW ;
            5. над 110 kW– по 1,23 лв. за 1 kW ;
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл. 55, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси.”, придобива следния вид:
„чл. 41. (1) За леки автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент, в зависимост от годината на производство, както следва
            1. до 37 kW включително – по 0,44 лв. за 1 kW;
            2. над 37 kW до 55 kW включително – по 0,52 лв. за 1 kW ;
            3. над 55 kW до 74 kW включително – по 0,70 лв. за 1 kW ;
            4. над 74 kW до 110 kW включително – по 1,32 лв. за 1 kW ;
            5. над 110 kW– по 1,48 лв. за 1 kW;
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл. 55, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси.”
2. „Чл. 41. (5)  Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане в размер, както следва:
            1. До 22 места, включително мястото на водача – 50 лв.
            2. Над 22 места, включително мястото на водача – 100 лв.”, придобива следния вид:
            „чл. 41. (5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане в размер, както следва:
                        1. До 22 места, включително мястото на водача – 75 лв.
                        2. Над 22 места, включително мястото на водача – 150 лв.”
            3. „Чл. 41. (6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т. технически допустима максимална маса е в размер на 10 лв. за всеки започнат тон товароносимост.”, придобива следния вид:
            „Чл. 41. (6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т. технически допустима максимална маса е в размер на 15 лв. за всеки започнат тон товароносимост.”
            4. „Чл. 41. (8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер на 50 лв.”, придобива следния вид: 
            „Чл. 41. (8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер на 75 лв.”
             5. „Чл. 41. (9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона е в размер на 100 лв.”, придобива следния вид:
            „Чл. 41. (9)  Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона е в размер на 150 лв.”
            6. „Чл. 41. (10) Данъкът за трактори е в размер, както следва:
                                          1. от 11 кW  до  18 кW включително – 5 лв
                                          2. над 18 кW  до   37 кW   включително – 7 лв.
                                          3. над 37 кW  -  10 лв.”, придобива  следния вид:
            „Чл. 41. (10)  Данъкът за трактори е в размер, както следва:
                                          1. от 11 кW  до 18 кW  включително – 7 лв.
                                          2. над 18 кW до 37 кW  включително – 10 лв.
                                          3. над 37 кW  – 15 лв.”
            7. „Чл. 41. (11) Данъкът за други самоходни машини е в размер на 25 лв.”, придобива следния вид:
            „Чл. 41. (11) Данъкът за други самоходни машини е в размер на 32 лв.”
ІI. В Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Свищов се създава нов параграф 19 със следния текст:
„§19. Направените изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Свищов, приети с Решение №.........2011 година, Протокол №.........и влизат в сила от 01.01.2012 година.”
 
 
Мотиви: Промените в раздел ІV „Данък върху превозните средства” са продиктувани от това, че от 2006 година с преминаване на администрирането на местните данъци към общините, данъкът върху превозните средства не е променян и винаги  е бил на най-ниската граница. Община Свищов остана от малкото общини в страната, в която данъкът върху превозните средства вече пета година е на минималните ставки. Като се има предвид, че за най-масовите автомобили, с мощност до 74 kW, данъкът се заплаща с 50% намаление, когато автомобилът е снабден с действащо катализаторно устройство, данъчните ставки за Община Свищов са сравнително ниски.
 

 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания