Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Добра събираемост на наемите от жилфонда

Общината регистрира добра събираемост на наемите от общинския жилищен фонд

Към 31.12.2010 г. общинският жилищен фонд се състои от 292 жилища, в това число: наемен фонд 187 апартаменти, 28 къщи, 63 бараки и 7 постройки в Совата; ведомствен фонд с 5 жилища и резервен фонд с 2 жилища.
През изтеклата 2010 г. е продадено едно общинско жилище (тристаен апартамент).
През 2010 г. се наблюдава плавна, но трайна тенденция към намаляване на задълженията за наем. В края на изтеклата година техният размер бе 28 827,43 лв., което спрямо предходната 2009 г. е по-ниско с 9 603,28 лв.
Причините за това са комплексни, по-важните от които са: ежемесечно изготвяните Покани за доброволно плащане, последвани от Заповеди за принудително освобождаване на общинското жилище от наематели с просрочени над 3 месечни наема, заведени съдебни искове за дължимите суми и вече издадените изпълнителни листове за освобождаване на жилища.
През 2010 г. са издадени 16 настанителни заповеди, като 10 от тях са за новонастанени семейства.
През 2011 г. Община Свищов ще продължи да прилага действия за запазване на положителната тенденция по отношение на събираемостта на наемите. От началото на годината до момента (15.03.2011 г.) са връчени срещу подпис 56 покани и 8 заповеди. Обхванати бяха и бараки "Вежен", където задълженията са в най-голям размер. С някои от наемателите, намиращи се в тежко социално положение, подписахме декларации за разсрочено плащане, съгласно индивидуално изготвен погасителен план.
По отношение настаняването в общинско жилище, то условията са слените: попълва се молба-декларация до края на предходната календарна година, в която желаещият да бъде настанен описва семейно и материално положение, имотно състояние, сделки с недвижими имоти и др. За да бъде включен в картотеката, следва да са изпълнени едновременно общо седем условия.
През февруари т. г. картотеката за настаняване по административен ред е актуализирана, като броят на нуждаещите се и имащи право за настаняване през 2011 г. е 29. Картотекираните са в ІV-та и V-та група, в т. ч. две семейства с две и повече деца, десет самотни родители на непълнолетни деца, един инвалид с призната инвалидност и седем млади семейства.

ЕМИЛ ДИМИТРОВ
Заместник-кмет «Стопанска и финансова политика»
Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания