Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ BG 051PO001-5.2.06-0120-C-0001

BG 051PO001-5.2.06
"Социални услуги за социално включване"

BG 051PO001-5.2.06-0120-C-0001
Създаване на Център за обществена подкрепа за деца на възраст между 3-18 год. и семейства в община Свищов

Инвестиране във вашето бъдеще

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
ПО ПРОЕКТ BG 051PO001-5.2.06-0120-C-0001

Община Свищов стартира изпълнението на проект BG 051PO001-5.2.06-0120-C-0001 "Създаване на Център за обществена подкрепа за деца на възраст между 3-18 год. и семейства в община Свищов" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2-06 "Социални услуги за социално включване".
Общата стойност на проекта е 155 620,44 лв., изцяло осигурени от ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Партньор на Община Свищов при изпълнение на проекта е Фондация "Екип" – град София.
Проектните дейности ще се реализират в рамките на 14 месеца, като финалът им е на 29.02.2012 година.
Основните цели на този проект са:
1. Създаване на възможности за достоен и пълноценен живот, подпомагане личностната и социална интеграция на деца и семейства в община Свищов чрез създаване на Център за обществена подкрепа;
2. Осъществяване на необходимата и подходяща закрила на 50 деца и семейства в риск чрез устойчиво предоставяне на комплексни услуги и обучение на специалисти, работещи с деца.
Съгласно графика за изпълнение на проектните дейности, Центърът за обществена подкрепа в град Свищов ще заработи през юли 2011 година. Предоставяните социални услуги в него ще са насочени към:
1. Реинтеграция и работа с деца от специализирани институции;
2. Приемна грижа и осиновяване;
3. Превенция на отклоняващото се поведение;
4. Превенция на отпадане от училище;
5. Превенция на насилието.
В Центъра за обществена подкрепа в град Свищов ще бъде назначен екип от специалисти, както следва: директор, двама социални работници, възпитател, психолог и помощен персонал.

За повече информация:
Ася Михайлова
Ръководител на проекта
Сл. тел.: 0631/ 6 06 15; e-mail: pavlovam@abv.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Свищов и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания