Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кандидатстваме с проект за саниране на училищата

С още един проект кандидатства Община Свищов пред ОП "Регионално развитие". Проектът цели осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в четирите общинските училища на територията на град Свищов. Неговото заглавие е "Сградите на училищaта в гр. Свищов - с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда", информира кметът на Общината Станислав Благов.
Проектното предложение бе внесено в МРРБ, главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" този понеделник, 20 юни. То бе изготвено във връзка с обявената Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG161PO001/1.1-09/2010 "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации", Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-09/2010.
По-конкретно в обхвата на проекта попадат сградите на училищата СОУ "Николай Катранов", СОУ "Димитър Благоев", СОУ "Цветан Радославов" и ОУ "Филип Сакелариевич". Това са най-големите общински училища, в които се обучават над 72% от всички ученици на територията на общината.
Проектното предложение включва комплекс от енергоспестяващи мерки, предписани в извършено по проекта обследване за енергийна ефективност, както и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (биомаса - пелети и други дървени и брикетни материали), които ще дадат съответствие на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и ще имат пряк екологичен ефект.
Планираната продължителност на проектните дейности е 2 години.
Общият бюджет на проекта възлиза на 5 771 266,38 лева, като безвъзмездната финансова помощ е 4 905 576,42 лева (85% от общия бюджет на проекта), а собственият принос на Общината е 865 689,96 лева (15 % от общия бюджет на проекта).
Към момента в сравнително добро състояние е само сградата на най-голямото общинско училище СОУ "Николай Катранов", където със средства на МОН и Общината през 2005 година изцяло бе подменена дограмата. Със средства от общинския бюджет през последните години бе частично подменена и старата дървена дограма в корпусите на началния курс в СОУ "Цв. Радославов" и на СОУ "Д. Благоев". През 2003 г. по проект на Общината, финансиран от Японското посолство бе извършена и цялостна подмяна на отоплителната инсталация в СОУ "Николай Катранов" и ОУ "Филип Сакелариевич".
В този смисъл настоящият проект се явява естествено продължение на работата на общинското ръководство по поддържане и модернизиране на общинската образователна и социална инфраструктура, което е и един от основните ни приоритети, коментира кметът Станислав Благов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания