Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Съобщение по Закона за управление на етажната собс

Във връзка със задължението за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, произтичащо от Закона за управление на етажната собственост/ЗУЕС/ и Наредба № 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, Община Свищов уведомява гражданите за реда на регистрацията.
Собствениците на обекти в сгради в режим на етажна собственост трябва да свикат Общо събрание на собствениците, на което да бъдат взети решения за:
• Определяне формата на управление и управителните органи /чл.9 и чл.10 от ЗУЕС/;
• Приемане на Правилник за вътрешния ред на етажната собственост, /чл.11, ал.3 от ЗУЕС/, съгласно примерния правилник утвърден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ /чл.11, ал.5 ЗУЕС/;
• Създаване Книга на собствениците /чл.7 от ЗУЕС/, по утвърдения образец от МРРБ /чл.7, ал.7 ЗУЕС/
Следва подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ по чл.5, ал.1 от Наредбата за вписване в публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост в Информационен център при Община Свищов, ул."Цанко Церковски" № 2 всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.
Заявлението се подава от Председателя на управителния съвет/ управителя на етажната собственост.
Необходимите документи при управление на етажна собственост от Общо събрание са:
- Заявление по чл.5, ал.1 /по образец/;
- Копие от протокола от общото събрание на собствениците, заверен от председателя на управителния съвет/управителя;
- Заявителят представя лична карта на служителя, приемащ заявление, само за сверяване на самоличността;
При управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците се представят:
- Заявлението по чл.5, ал.1 /по образец/;
- Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите имена и адреса в етажната собственост;
- Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет /управителя;
- Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет/управителя;
- Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.
В 14-дневен срок от внасяне на заявлението длъжностно лице от общинската администрация проверява получената информация в заявлението и вписва данните в регистъра. Ако длъжностното лице установи, че предоставените данни за вписване не отговарят на изискванията на закона – указва на управителния съвет/управителя на съответната етажна собственост да отстрани в 7-дневен срок непълнотите или неточностите. При неотстраняване на същите в 7-дневния срок, кметът на общината постановява мотивиран отказ за вписване.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания