Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ПОКАНА

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници и кметове на населени места в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 22.12.2009 г. /ВТОРНИК/ от 14.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Председателя на Общински съвет – Свищов за дейността на съвета и на неговите комисии, съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА.
2.Определяне на Такса за битови отпадъци за 2010 година.
3. Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов.
4. Административно осигуряване работата на Ръководния комитет на програмата за местни инициативи на Община Свищов.
5. Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов – 2 броя.
6. Промяна в списъка на общинските жилища, приет с Решение № 632/24.02.2006 г., Прот. № 55.
7. Продажба на общинско жилище.
8. Разпореждане с публична общинска собственост – 2 броя.
9. Разпореждане с частна общинска собственост.
10. Кандидатстване с проект по Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР) 2007 – 2013.
11. Отпускане на еднократна парична помощ – 1 брой.
12. Утвърждаване на календар на културните събития в Община Свищов за 2010 година.
13. Споразумение за сътрудничество между Община Свищов, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и библиотеки на територията на общината.
14. Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2010 година.
15. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:
МИЛЕН МАНОЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания