Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРОЕКТ за изменениe и допълнениe в Наредба за МД

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов.


Направените изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов са наложени от направената промяна със ЗИД на ЗМДТ. Въпреки увеличението на горната граница на размера на данъка при придобиване на имущества по възмезден начин, предвидено в ЗИД на ЗМДТ, община Свищов през 2010 година запазва размера от 2009 година.
Промените в раздел I – "Данък върху недвижими имоти" са продиктувани от увеличението на горната граница на размера от 2 на 2,5 на хиляда. Като се има в предвид, че за основно жилище се заплаща с 50% намаление на данъка, увеличението от 1,5 промила на 2 промила е съобразено с нормативното увеличение от 0,5 на хиляда на горната граница.
Промените в раздел ІV "Данък върху превозните средства" обхваща само една алинея. От преминаването на администриране на местните данъци към общините, данъкът върху превозните средства е бил на най-ниската граница. Като се има предвид, че за най-масовите автомобили, с мощност до 74 kW, данъкът се заплаща с 50% намаление, когато автомобила е снабден с действащо катализаторно устройство, данъчните ставки за Община Свищов са сравнително ниски.
Направените промени в раздел V "Патентен данък" засягат само търговските обекти в гр. Свищов. От въвеждането на патентния данък през 1998 година, размерът за 1 кв.м. в гр. Свищов не е променян – 10 лв. за 1 кв.м. нетна търговска площ. Горната граница, предвидена в ЗМДТ е 20 лв. за 1 кв.м. нетна търговска площ. Увеличението с 2 лв. на кв.м. няма да се отрази чувствително на доходите на лицата, упражняващи тази дейност.
По изложените мотиви и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци такси (ЗМДТ) и във връзка с направените промени със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗИДЗМДТ), предлагам Общински съвет - Свищов да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов, както следва:
І. В Глава първа "Общи положения", се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:
"Чл. 5.(3) В производството по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения – на публични изпълнители."
ІІ. В Глава втора "Местни данъци", Раздел І "Данък върху недвижимите имоти" се правят следните изменения и допълнения:
1. Чл. 7.(4) "Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 2520 лв. включително", придобива следния вид:
"Чл. 7.(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително."
2. "Чл. 15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот", придобива следния вид:
"Чл. 15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот."

ІІІ. В Глава втора "Местни данъци", Раздел ІІІ "Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин" се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 32 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:
"Чл. 32.(3) Данък при безвъзмездно придобиване се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност."
2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
3. "Чл. 34. Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето", придобива следния вид:
"Чл. 34. Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване."
4. "Чл. 37.(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в останалите случаи – в двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси", придобива следния вид:
"Чл. 37.(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в останалите случаи – в двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси, а в случаите по чл. 44, ал. 3 от ЗМДТ, към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване."
ІV. В Глава втора "Местни данъци", Раздел ІV "Данък върху превозните средства" се правят следните изменения и допълнения:
1. "Чл. 41.(1) За леки автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент, в зависимост от годината на производство, както следва:
1. до 37 kW включително – по 0,34 лв. за 1 kW;
2. над 37 kW до 55 kW включително – по 0,40 лв. за 1 kW ;
3. над 55 kW до 74 kW включително – по 0,54 лв. за 1 kW ;
4. над 74 kW до 110 kW включително – по 1,10 лв. за 1 kW ;
5. над 110 kW– по 1,23 лв. за 1 kW ;
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл. 55, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси", придобива следния вид:
"Чл. 41.(1) За леки автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент, в зависимост от годината на производство, както следва:
1. до 37 kW включително – по 0,50 лв. за 1 kW;
2. над 37 kW до 55 kW включително – по 0,60 лв. за 1 kW ;
3. над 55 kW до 74 kW включително – по 0,80 лв. за 1 kW ;
4. над 74 kW до 110 kW включително – по 1,60 лв. за 1 kW ;
5. над 110 kW– по 1,80 лв. за 1 kW ;
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл. 55, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси."
V. В Глава втора "Местни данъци", Раздел V "Патентен данък" се правят следните изменения и допълнения:
1. Към чл. 51 се създава нова алинея 7 със следното съдържание:
"Чл. 51.(7) При прехвърляне на предприятието на едноличния търговец и продължаване на дейността, приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4 от ЗМДТ."
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
3. В Приложение 1 към чл. 56, се правят следните изменения и допълнения:


ПАТЕНТНИ ДЕЙНОСТИ-т.3. Търговия на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ – данъкът се определя за 1 кв.м. нетна търговска площ според местонахождението на обекта:

Свищов-стара цена 10 лв.-нова цена 12лв.

Българско Сливово, Козловец, Морава,Овча могила, Ореш,
Вардим-стара цена 4лв.-нова цена 4лв.

Хаджидимитрово,Царевец, Алеково,Александрово,
Горна Студена, Деляновци,Драгомирово,Совата, Червена-стара цена 2лв.-нова цена 2лв


VI. В Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Свищов се създават:
1. Нов параграф 13 със следния текст:
"§ 13. (1) За 2010 г. първата вноска на данъка върху недвижимите имоти се внася в срок от 1 март до 30 април.
(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка от 5 на сто."
2. Нов параграф 14 със следния текст:
"§ 14. За 2010 година в Община Свищов не се определят зони на основание чл. 50 от настоящата наредба по отношение на патентния данък."
3. Нов параграф 15 със следния текст:
"§ 15. За неуредените с настоящата наредба случаи се прилагат разпоредбите на Закона за местните данъци и такси."
4. Нов параграф 16 със следния текст
"§ 16. Направените изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов, приети с Решение № ………2009 година, Прот. № …., влизат в сила от 01.01.2010 година."

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания