Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРОЕКТ за изменениe и допълнениe в Наредба за МТ

ОТНОСНО: Приемане на изменениe и допълнениe в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

В параграф 20, ал.3 от ПЗР на ЗИДЗМДТ е регламентиран срок за плащане на първата вноска на данък върху недвижимите имоти за 2010 година. Едновременното събиране на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци е наложено от единната база и концепцията на програмния продукт.
С направеното допълнение Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов ще се приведе в съответствие с действащия за 2010 година Закон за местните данъци и такси.
По изложените мотиви и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), във връзка с направените промени със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗИДЗМДТ), предлагам Общински съвет – Свищов, да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема изменениe и допълнениe в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов, както следва:
І. В Глава Втора "Местни такси", Раздел I "Такса за битови отпадъци" се прави следното изменениe и допълнениe:
1. "Чл. 17. (1) Таксата се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината за която се дължи. За 2009 година първата вноска се внася в срок от 1 март до 30 април." придобива следния вид:
"Чл. 17. (1) Таксата се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината за която се дължи. За 2010 година първата вноска се внася в срок от 1 март до 30 април."
ІІ. В Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов създава нов параграф 12 със следния текст:
"§ 12 Направеното изменение в Глава Втора "Местни такси", Раздел I "Такса за битови отпадъци" на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов, прието с Решение № ………./………….2009 г., Протокол № ……. влиза в сила от 01.01.2010 година."


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, както следва:
В Глава Втора "Местни такси", Раздел VІ "Такси за технически услуги" се правят следните изменения и допълнения:
І. "Чл. 34. Размерът на таксите за технически услуги се определя, както следва", се правят следните изменения:
т.1 придобива вида:
1. За издаване на скица за недвижим имот
- обикновена услуга – срок за изпълнение 7 дни - 15.00 лв.
- бърза услуга – срок за изпълнение на 3 дни - 25.00 лв.
- експресна услуга – срок за изпълнение на 1 работен ден - 30.00 лв.
т.2 придобива вида:
2. За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване по чл. 140 от ЗУТ – ТАКСАТА ПО Т. 1 + 15.00 ЛВ.
- обикновена услуга – срок за изпълнение - 14 дни - 30.00 лв.
- бърза услуга – срок за изпълнение - 7 дни - 40.00 лв.
т.4 – отпада ( дублира се с т.15 от чл.35 )
т. 8 придобива вида:
8. За издаване на разрешение за строеж в зависимост от категорията на строежа по чл. 137 от ЗУТ, се заплаща такса в размер:
8.1. Строежи от първа категория -500.00 лв.
8.2. Строежи от втора категория -300.00 лв.
8.3. Строежи от трета категория -210.00 лв.
8.4. Строежи от четвърта категория -120.00 лв.
8.5. Строежи от пета категория:
8.5.1. За строежи от допълващото застрояване, извън тези по
шеста категория - 30.00 лв.
8.5.2. За всички останали строежи от пета категория - 60.00 лв.
8.6. Строежи от шеста категория - 20.00 лв.
8.7. За издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива, по чл. 150 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, се заплаща такса, увеличена с 30 на сто - чл. 154, ал. 4 от ЗУТ.
т.8.9 придобива вида:
8.9. За издаване на разрешение за прокопаване на улици, тротоари, вътрешно квартални площи и др., по реда на чл. 72, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) се заплаща такса в размер на 30.00 лв. и предварителен депозит в размер на 50.00 лв. на м.л при приета минимална ширина на изкопа 1 м., който се освобождава след приемане на възстановителните работи от Общинската администрация и изтичане на гаранционния срок от 1 година.

ІІ."Чл. 35. Такси за административно-техническо обслужване по § 3 от Закона за устройство на територията, чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 7 от Закона за местните данъци и такси,се правят следните изменения:
т.1 придобива вида:
т. 1. За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект по реда на чл. 141, ал. 1 и чл. 145, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), се заплаща такса в размер:

Според вида
и разгънатата застроена площ (РЗП) на сградата-
Минимална 50.00 лв

а) за обществени, търговски и производствени сгради и офиси-1.40 лв./м2 РЗП
б) за жилищни сгради -0.80 лв./м2 РЗП
в) за складове и второстепенни сгради в жилищни имоти-0.50 лв./м2 РЗП
г) за изграждане на линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидро-мелиорациите и геозащитната дейност-0.20 лв./м.л, но не повече от 1000.00 лв.
в) за изграждане на площни обекти – паркинги, открити площадки, бензиностанции, метанстанции, газстанции, зелени площи, оранжерии, депа за отпадъци, сгуроотвали и др.-0.10 лв./м2

т.3. За издаване на удостоверение за регистрация на въвеждането на обекти в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от ЗУТ, в зависимост от категорията и вида на строежа, се заплаща такса в размер, добива следния вид:
3.1. за строежи от четвърта категория:
буква "а":
3.1.1. частни пътища - 120.00 лв./км.
но не повече от 2000.00 лв.
буква "б":
3.1.2. жилищни и смесени сгради със средно застрояване - 200.00 лв.
3.1.3. сгради за обществено обслужване с РЗП 1000 до 5000 кв.м
или с капацитет 100 до 200 посетители - 600.00 лв.
3.1.4. амбулатории, дрогерии, селскостопански и ветеринарни
аптеки - 450.00 лв.
буква "в":
3.1.5. производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни
места и съоръженията и складовете към тях - 450.00 лв.
буква "г":
3.1.6. паркове (вкл. атракционни паркове и др.), градини до 1 ха - 10.00лв./дка
3.1.7. сгради за паркинг-гаражи, гаражи с капацитет
от 50 до 100 паркоместа - 50.00 лв./паркомясто
3.1.8. открити паркинги с капацитет от 50 до 100 паркоместа - 20.00 лв./паркомясто
буква "ж"
3.1.9. електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване - 0.25лв./м
3.1.10. За вътрешни преустройства на строежите от І до ІV категория, с които не се засяга конструкцията им – 60% от таксите, определени по-горе.
"т.3.2 За строежи от пета категория", придобива следния вид:
3.2. за строежи от пета категория
буква "а":
3.2.1. Жилищни и смесени сгради с ниско застрояване - 100.00 лв.
3.2.2. Вилни сгради - 150.00 лв.
3.2.3. Сгради за обществено обслужване с РЗП до 200 кв.м
или с капацитет до 50 посетители - 200.00 лв.
3.2.4. Сгради за обществено обслужване с РЗП от 200 кв.м до 1000 кв.м. или с капацитет над 50 до 100 посетители - 400.00 лв.".
3.2.5. Сгради за паркинг-гаражи, гаражи с капацитет
до 50 паркоместа - 50.00 лв./паркомясто
3.2.6. Открити паркинги с капацитет до 50 паркоместа - 20.00 лв./паркомясто
буква "б":
3.2.7. Производствени сгради с капацитет до 50 работни
места и съоръженията и складовете към тях - 300.00 лв.
буква "в":
3.2.8. Строежи на допълващото застрояване, извън тези от
шеста категория - 70.00 лв.
буква "д"
3.2.9. Електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване - 0.15лв./мІ
ІІІ. "Чл. 36. Такси за други административно-технически услуги по Закона за устройство на територията и други:
в т. 11 се правят следните промени:
11. -За разглеждане на инвестиционни проекти от Експертния съвет по устройство на територията, когато не са придружени от оценка за съответствието им със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 143, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, се заплаща такса в зависимост от категорията на строежа в размер, както следва:
11.1. за строежи от трета категория - 300.00 лв.
11.2. за строежи от четвърта категория - 200.00 лв.
11.3. за строежи от пета категория - 100.00 лв.

VІІ. Измененията и допълненията в наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов влизат в сила от 01.01.2010 година.
Мотиви: Промените в действащата нормативна уредба, касаещи предоставянето на административни услуги, увеличаването на разходите, които общинската администрация формира във връзка с предоставянето на услугите, завишения процент на инфлация – всички тези фактори обуславят необходимостта цените на таксите за административни услуги да бъдат завишени. По данни на Националния статистически институт инфлацията от началото на годината /април 2009 г. спрямо декември 2008 г. е 1,3%, а годишната инфлация за април 2009 г. спрямо април 2008 г. е 4,8%, а инфлацията за периода януари – април 2009 г. спрямо същия период на миналата година достигна 5,7%.
Предложените за актуализация такси за извършване на административните услуги не са променяни от приемането на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 797/28.02.2003 г., Прот. № 52. В голямата си част таксите, които Общината ни е приемала, към настоящия момент вече не отговарят дори на изискването, таксата да покрива разходите за извършване на услугата. При техническите услуги преобладаваща част от разходите са свързани с пощенските услуги и други такива по обявяване на административните актове по Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. Тези разходи се явяват задължителна част от нормативно установеното производството по тяхното обявяване и не извършването им влече след себе си незаконосъобразност на издадените административни актове. През последните години пощенските разходи са се увеличили, което обуславя необходимостта от актуализация на техническите услуги.
Размерът на местните такси и цени на услуги са определени при спазване на следните принципи:
1. Възстановяване на пълните разходи на Общината по предоставяне на услугата;
2. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
3. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
Пълните разходи на Общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; вида и обема на извършваните дейности, времето, необходимо за това, материални, режийни и консултантски разходи; разходи за управление и контрол; по събиране на таксите и други (например: инвестиционни) разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата. Те са определени при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане. Приложен е диференциран подход спрямо различните видове услуги, тяхното потребление и формираните приходи до момента.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания