Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ПОКАНА

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници и кметове на населени места в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 26.11.2009 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Разместване на бюджетни кредити през месец декември 2009 година в дейностите, общинска отговорност.
2. Даване на съгласие за предоставяне на временни безлихвени заеми по проекти по оперативни програми.
3. Актуализация на бюджета на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.
4. Изплащане на еднократна парични помощи за отоплителния сезон на ветераните от войните в Община Свищов.
5. Отписване на вземане на "В и К – Свищов" ЕАД.
6.Изплащане на еднократни възнаграждения за 2009 година.
7. Допълване на Решение № 348/30.10.2008 г., Прот. № 24 на Общински съвет – Свищов.
8. Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху държавен недвижим имот.
9. Промяна и допълване на Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Свищов.
10. Отпускане на еднократна парична помощ – 2 броя.
11. Отмяна на Решение № 731/28.10.2009 г., Прот. № 45 на Общински съвет – Свищов.
12. Промени и допълнения в Решение № 219/12.06.2008 г., Прот. № 16 на Общински съвет – Свищов.
13. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:

МИЛЕН МАНОЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания