Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проект "Достоен живот" - ОБЯВА 2

Проект "Достоен живот" – Община Свищов
BG 051PO001-5.2.04-0103-C0001
ОБЯВА

АКО ИСКАТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ" ИЛИ "ДОМАШЕН ПОМОЩНИК" ТРЯБВА ДА СТЕ:
1.С трайно увреждане, което Ви създава ограничения от здравословен характер и Ви поставя в изолация и/или невъзможност сами да организирате социалния си живот.
2.Самотно живеещ и поради различни причини не сте в състояние сам да организирате бита си и да поддържате хигиената в дома си.

АКО ИСКАТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ ИЛИ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ СЛЕДНОТО:
1.Да подадете заявление до:
г-н Благов, Кмет на Община Свищов
адрес гр. Свищов, ул. "Цанко Церковски" № 2

Формуляр за заявление можете да получите от Общинска служба "Социални дейности" в Общината.

2.Към заявлението трябва да приложите:
•Документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, родител, попечител, в случаите, в които това е приложимо – за справка.
•Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК , други медицински документи).
•Копие от амбулаторен картон, с данни за личния лекар на кандидата.
•Декларация за личния доход от предходния месец на кандидата за определяне на размера на месечната потребителска такса /по образец/.
•Допълнителни документи, удостоверяващи личния доход на кандидата, се изискват при необходимост.

За ползване на услугите, потребителите заплащат такси, в зависимост от личните си доходи. Таксите ще се събират ежемесечно и ще се отчитат, съгласно установените процедури на ОП "РЧР".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания