Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

КОНКУРС за длъжността уредник, завеждащ отдел "Въз

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-СВИЩОВ


КОНКУРС
за длъжността уредник, завеждащ отдел "Възраждане" и "Етнография"

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Кандидатите да имат диплом за завършена степен "магистър", професионално направление – История и Етнография.
2. Владеене на компютърните програми Word, Excel и работа с интернет.
С предимство се ползват кандидати, притежаващи езикова квалификация, за наличието на което представят съответния документ.

Характер на работа:
Извършване на научно - изследователска и проучвателна работа по проблемите на отделите "Етнография" и "Възраждане", фондова и експозиционна дейност – изработване на картотеки, каталози, тематико-експозиционни планове за музейни сбирки и изложби. Оказване на методическа помощ за изграждане, обновяване, поддържане и съхранение на музейни експозиции и сбирки в региона.

Документи за кандидатстване:
1. Писмено заявление за участие в конкурс (свободен текст);
2. Професионална автобиография – оригинал;
3. Диплом за придобита образователно-квалификационна степен (копие);
4. Документ, удостоверяващ професионален опит (трудова, осигурителна, служебна книжка – копие)
5. Документ за обучение по компютърните програми Word, Excel и работа с Интернет (копие)
5. Документ за допълнителна квалификация (ако има такава – копие);
6. Документ за самоличност (копие);
7. Свидетелство за съдимост - оригинал;
8. Медицинско свидетелство - оригинал;

Начин на провеждане на конкурса:
1. Събеседване по културно-историческо наследство на град Свищов, проверка на познанията за културните институти на територията на общината.
2. Изнасяне на беседи в къщата музей "Алеко Константинов" и Етнографската експозиция.
3. Проверка на компютърна грамотност.

Кандидатите представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заемане на длъжността ще бъдат поканени на посочените от тях адреси за събеседване.

Срок и място за подаване на документите:
Срокът за подаване на документите е тридесет дни от датата на публикуване на обявата в местен ежедневник и на електронната страница на Община Свищов http\www. svishtov.bg.
Документите се подават в канцеларията на музея, всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, като се представят оригиналите за сверка. За допълнителна информация тел. 0631/604-67.
Заявления за участие, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания