Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проект "Достоен живот" на Община Свищов

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Община Свищов започва изпълнението на проект "Достоен живот", след като спечели финансиране от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/5.2-01 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник" - фаза 2".
Общата стойност на проекта 111 120,36 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 106 224,36 лева или 95,59% от общия бюджет на проекта, а останалата сума е собствено финансиране.
Партньор на Община Свищов при изпълнение на проекта е Фондация "Екип" – град София.
Проектът "Достоен живот" ще продължи 12 месеца и ще се изпълнява на територията на град Свищов и селата Алеково, Българско Сливово, Вардим, Горна Студена, Деляновци, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча Могила, Ореш, Совата, Хаджи Димитрово, Червена.
Основната му цел е да се създаде среда за подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, чрез предоставянето на социални услуги в общността, като се насърчават равните възможности на уязвимите групи.
По-конкретно целите на проекта са: да се развият функциониращи услуги Социален асистент и Домашен помощник за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора в община Свищов; да се стимулира социалната интеграция на хората с увреждания и самотно живеещи хора; да се създаде местен ресурс от обучени и квалифицирани социални асистенти и домашните помощници чрез провеждане на обучения, консултации и супервизия; да се повиши обществената чувствителност към проблемите на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, както и да се оптимизира партньорството между местната власт и НПО, чрез утвърждаване на ефективни действащи механизми за взаимодействие.
Проектът предвижда предоставяне на услугите «Социален асистент» и «Домашен помощник», като за целта след организиран подбор за потребители и изпълнители на тези услуги ще бъдат назначени 20 лица на трудови договори при пълна заетост. Предвижда се социалните асистенти и домашните помощници да предоставят битови, медицински, социални и административни услуги. За ползване на услугите, потребителите ще заплащат такси, в зависимост от личните си доходи, съгласно установените процедури на ОП "Развитие на човешките ресурси".
Целева група на проекта са лица с различни видове трайни увреждания, с намалена работоспособност 50 и над 50%, които поради здравословното си състояние са в невъзможност сами да организират социалния и битовия си живот и са социално изолирани, както и самотноживеещи възрастни хора, които не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си, поради напреднала възраст или различни причини от здравословен характер. Проектът предвижда броят на лицата, които ще бъдат подпомагани да е 40 души.
Проектът "Достоен живот" на Община Свищов предвижда също издаване на брошура и дипляна за реда и условията на предоставяне на социалните услуги "Социален асистент" и "Домашен помощник", както и издаването на ръководство "Моите права като потребител".
Проектът ще се изпълнява от общинска служба "Социални дейности".

Анелия Димитрова
Ръководител на проекта

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Свищов и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания