Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

З А П О В Е Д

О Б Щ И Н А С В И Щ О В


З А П О В Е Д
№ 2228 / 23.10.2009 г.
гр. Свищов
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси

О П Р Е Д Е Л Я М:

Границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2010 година, както и честотата на сметоизвозване в съответния район, както следва:
І. Видовете предоставяни услуги са:
1.Сметосъбиране и сметоизвозване;
2.Обезвреждане на битови отпадъци в депа и поддържане на депата;
3.Поддържане чистота на територии за обществено ползване, за всички физически и юридически лица на територията на общината.
ІІ.Честотата на сметоизвозването се определя на:
- за контейнери 4.0 куб.м. – на 6 дни;
- за контейнери тип "Бобър" 1.1 куб.м. – на 3 дни за град Свищов, а за кметствата в община Свищов – на 14 дни;
- за кофи тип "Мева" 0.11 куб.м. – на 3 дни.
ІІІ. Обхват на предоставяните услуги:
1. За град Свищов:
Посочените услуги в пълен състав, да се извършват в регулационните граници - съгласно "Подробния устройствен план" /ПУП/ на гр. Свищов и за следните райони и обекти, които са извън регулация:
Района в границите източно от гр. Свищов до местността "Стъклен" включително бившата бензиностанция "Бенди-газ".
Района в границите на местността "Паметниците", включително следните основни обекти: - Ресторанта в местността "Паметниците"; Археоложка база "Нове"; Дом за стари хора "Мария Луиза", СПА център "Перун".
Района в границите по пътя от бивше "Варово стопанство" до обект "Ловна хижа", включително имотите в близост до пътя.
Района на "Блатото" - на запад и юг от квартал "Западна индустриална зона" по протежение на пътя от Свищов за гарата на с. Ореш и отклонението за АЕЦ-Белене, за следните основни обекти в местността "Блатото"– База за вторични суровини, Бензиностанция "Миг", Бензиностанция "Петрол", бивш КТП-КАТ, бивш полигон на СБА, Профилакториум, "Сортови семена" – бивше ДЗС, "СИК-ИНВЕСТ", "Балджиев" ЕООД, "ФАВО" АД, бивша база на "Металснаб холдинг", ТПК "Първи май", "Недиком", "Резон" – Ив. Габровски, обект "Селището", "Свилоза" АД, "Свилоза – ЗИК" АД, "Свилоза – Сервиз" ЕООД, " Свилоза – Ярн" ЕООД, "Свилоцел" ЕАД, "ТЕЦ – Свилоза" АД, както и имотите разположени в близост до свързващите ги пътища.
Района в границите на местността "Манастирски трап" – от разклона на пътя за с. Царевец до манастира "Успение Богородично", включително самия манастир, Хотелски комплекс "Манастира" и всички имоти разположени в близост до него, новия гробищен парк и бившето опитно поле на пътя за с. Царевец.
2. За селата Алеково, Александрово, Българско Сливово, Вардим, Горна Студена, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча Могила, Ореш, Хаджидимитрово, Совата и Царевец, услугите в пълен състав да се извършват в регулационните граници на населените места.
3. За останалите населени места и за всички имоти намиращи се извън районите в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, предоставените услуги са:
• обезвреждане на битовите отпадъци в депа;
• поддържане чистотата на териториите за обществено ползване:
- в населените места – зимно и лятно подържане чистотата на улици, тротоари, площади, паркове, градинки, детски площадки, междублоковите пространства, зелени площи т.н и др. площи за обществено ползване;
- извън населените места - зимно и лятно почистване на местните пътища, автобусни спирки, отбивки и т.н., ликвидиране на нерегламентирани сметища възникнали на териториите за обществено ползване, почистване на замърсени терени и други дейности по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зам. кмета по "Стопанска и финансова политика".
Заповедта да се обяви публично до 30.10.2009 г. и се постави на таблото в сградата на Общинска администрация – Свищов.

Приложение: Списък на улиците, жилищните и индустриални квартали в регулация, съгласно "Подробния устройствен план" на гр. Свищов.

Съгласували:
Началник отдел "Правен" :..................

Началник отдел "Общински приходи" :.....................

Началник отдел "КТО и КС":..............................

Зам. кмет "СФП" :……………………….


КМЕТ ОБЩИНА СВИЩОВ................
/СТ.БЛАГОВ/
ОБЩИНА СВИЩОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ: към Заповед № 2228 /23.10.2009 г.

СПИСЪК НА УЛИЦИТЕ, ЖИЛИЩНИТЕ И ИНДУСТРИАЛНИ РАЙОНИ СЪГЛАСНО ПОДРОБНИЯ УСТРОИСТВЕН ПЛАН /ПУЛ/ НА ГР. СВИЩОВ

1. ПЛ. "АЛЕКО"
2. ПЛ. "СВОБОДА"
3. ПЛ. "ФИЛИП ТОТЮ"
4. УЛ. "АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ"
5. УЛ. "АКАД. АЛ. БОЖИНОВ"
6. УЛ. "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
7. УЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ"
8. УЛ. "АПОСТОЛ КОНКОВИЧ"
9. УЛ. "АРДА"
10. УЛ. "БАЧО КИРО"
11. УЛ. "БИТОЛЯ"
12. УЛ. "БУЗЛУДЖА"
13. УЛ. "БУЛАИР"
14. УЛ. "ВАСИЛ ДРУМЕВ"
15. УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
16. УЛ. "ВАСИЛ МАНЧЕВ"
17. УЛ. "ВЕЖЕН"
18. УЛ. "ВЕСЛЕЦ"
19. УЛ. "ВИТОША"
20. УЛ. "ВИХРЕН"
21. УЛ. "Г.С. РАКОВСКИ"
22. УЛ." ГЕНЕРАЛ ДРАГОМИРОВ"
23. УЛ. "ГЕНЕРАЛ ЙОЛШИН"
24. УЛ. "ГЕНЕРАЛ П. КИСЕЛОВ"
25. УЛ. "ГЕНЕРАЛ ПАШИНОВ"
26. УЛ. "ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ"
27. УЛ. "ГЕОРГИ АЛЕКОВ"
28. УЛ. "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
29. УЛ. .ГЕОРГИ ВЛАДИКИН"
30. УЛ. "ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ТИШЕВ"
31. УЛ. "ГЕОРГИ КАТРАНОВ"
32. УЛ. "ГЕОРГИ МАТЕВ"
33. УЛ. "ГРАДЕВО"
34. УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ"
35. УЛ. "ГРИГОР НАЧОВИЧ"
36. УЛ. "ГРИГОР ПЪРЛИЧЕВ"
37. УЛ. "ГРИГОР СТОЯНОВ"
38. УЛ. "Д-Р ГЕОРГИ АТАНАСОВИЧ"
39. УЛ. "Д-Р Д, ХР. ПАВЛОВИЧ"
40. УЛ. "Д-Р ПЕТЪР ЧЕРНЕВ"
41. УЛ. "ДАСКАЛ Т. ПЕТРОВ"
42. УЛ. "27-МИ ЮНИ"
43. УЛ. "ДЕТЕЛИНА"
44. УЛ. "ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ"
45. УЛ. "ДИМИТЪР Г. АНЕВ"
46. УЛ. "ДИМИТЪР ЕМ. ШИШМАНОВ"
47. УЛ. "ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ"
48. УЛ. "ДРАГАН ЦАНКОВ"
49. УЛ. "ДУНАВ"
50. УЛ. "ДЯДО Д. ПАНИЧКОВ"
51. УЛ. "ЕДЕЛВАЙС"
52. УЛ. "ЕКЗАРХ АНТИМ ПЪРВИ"
53. УЛ. "ЕКЗАРХ ЙОСИФ"
54. УЛ. "ЕЛЕНКА И КИРИЛ Д. АВРАМОВИ"
55. УЛ. "ЕМ. ВАСКИДОВИЧ"
56. УЛ. "ИВАН ВАЗОВ"
57. УЛ. "ИВАН ПАНКОВ"
58. УЛ. "ИВАНИЦА ДАНЧЕВ"
59. УЛ. "ИЗГРЕВ"
60. УЛ. "ИКОНОМ ХР. ВАСИЛЕВ"
61. УЛ. "ИЛ. МАКАРИОПОЛСКИ"
62. УЛ. "ИСКЪР"
63. УЛ. "ЙОАН ЕКЗАРХ"
64. УЛ. "КАЙМАКЧАЛАН"
65. УЛ. "КИРЯК ЦАНКОВ"
66. УЛ. "КИРИЛ Д. АВРАМОВ"
67. УЛ. "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
68. УЛ. "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
69. УЛ. "КЛОКОТНИЦА"
70. УЛ. "КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ"'
71. УЛ. "КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ"
72. УЛ. "КНЯЗ ЧЕРКАЗКИЙ"
73. УЛ. "КОЗЛОДУЙ"
74. УЛ. "КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК"
75. УЛ. "ЛЮЛИН"
76. УЛ. "МИР"
77. УЛ. "МИРОН БЕШКОВ"
78. УЛ. "МЛАДОСТ"
79. УЛ. "МОДРА СТЕНА"
80. УЛ. "МУСАЛА"
81. УЛ. "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ"
82. УЛ. "НЕОФИТ РИЛСКИ"
83. УЛ. "НИКОЛА Д. ПЕТКОВ"
84. УЛ. "НИКОЛА СЛАВКОВ"
85. УЛ. "НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ"
86. УЛ. "НОВЕ"
87. УЛ. "ОГОСТА"
88. УЛ. "ОДРИН"
89. УЛ. "ОКОЛЧИЦА"
90. УЛ. "ОПЪЛЧЕНСКА"
91. УЛ. "ОСЪМ"
92. УЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
93. УЛ. "П. Р. СЛАВЕЙКОВ"
94. УЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ"
95. УЛ. "ПЕТЪР АНГЕЛОВ"
96. УЛ. "ПЕТЪР БАНКОВ"
97. УЛ. "ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ"
98. УЛ. "ПИРИН"
99. УЛ. "ПЛЕВЕНСКО ШОСЕ"
100. УЛ. "ПОДПОЛК. В. МАНОЛОВ"
101. УЛ. "ПОДПОЛК. Е . ЧАКЪРОВ"
102. УЛ. "ПОЛК. Н. ИВАНОВ"
103. УЛ. "ПРЕСПА"
104. УЛ. "ПРОФ. Д. БЪРОВ"
105. УЛ. "РАЙЧО НИКОЛОВ"
106. УЛ. "РИБАРСКА ЧЕШМА"
107. УЛ. "РИЛА"
108. УЛ. "РОСИЦА"
109. УЛ. "САВА ПЕНЕВ"
110. УЛ. "САН СТЕФАНО"
111. УЛ. "СИМЕОН ВАНКОВ"
112. УЛ, "СРЕДНА ГОРА"
113. УЛ. "СТАРА ПЛАНИНА"
114. УЛ. "СТЕФАН КАРАДЖА"
115. УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ"
116. УЛ. "СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ"
117. УЛ. "СТОЯН НИКОВ"
118. УЛ. "СТРУМА"
119. УЛ. "СТУДЕНТСКА"
120. УЛ. "ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ"
121. УЛ. "ТИНТЯВА"
122. УЛ. "ТОДОР МИЛАНОВИЧ"
123. УЛ. "ТОДОР ПЕЕВ"
124. УЛ. "ТОДОР ХРУЛЕВ"
125. УЛ. "ТОМА ПАНТЕЛЕЕВ"
126. УЛ. "ТРАКИЯ"
127. УЛ. "ТРЕТИ МАРТ"
128. УЛ. "ФИЛИП СТАНИСЛАВОВ"
129. УЛ. "ФИЛИП ТОТЮ"
130. УЛ. "ХАДЖИ ДИМИТЪР"
131. УЛ. "ХАН АСПАРУХ"
132. УЛ. "ХАН КРУМ"
133. УЛ. "ХЕМУС"
134. УЛ. "ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ"
135. УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ"
136. УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"
137. УЛ. "ХРИСТО Ц. БРЪЧКОВ"
138. УЛ. "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"
139. УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ"
140. УЛ. "ЦЕНИ БОЯДЖИЕВ"
141. УЛ. "ЧЕРНИ ВРЪХ"
142. УЛ. "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"
143. УЛ. "ШИПКА"
144. УЛ. "ЩАБС КАПИТАН ФОК"
145. УЛ. "ЯНКО МУСТАКОВ"
146. УЛ. "ЯНТРА"
147. УЛ. ,,33-ти СВИЩОВСКИ ПОЛК"
148. УЛ. "53-та ВОЛИНСКИ ПОЛК"
149. УЛ. "54-ти МИНСКИ ПОЛК"
150. "КАЛЕТО"
151. "СТУДЕНТСКО ГРАДЧЕ"
152. КВАРТАЛ "ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА"
153. КВАРТАЛ "ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА"

КМЕТ:................................
(Станислав БЛАГОВ)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания