Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Покана за заседание на Общинския съвет - 28.10.09

ПОКАНА

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници и кметове на населени места в Община Свищов на извънредно заседание, което ще се проведе на 28.10.2009 г. /СРЯДА/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Създаване на временна комисия по Наредба № 2/08.01.2008 г. за съдебните заседатели.
2. Приемане на Информация за изпълнението на Програмата за финансова стабилизация през бюджетната 2009 година.
3. Участие на Община Свищов по проект с АДО "Дунав".
4. Промени в Правилника за дейността на Общинско предприятие "Чистота – Свищов".
5. Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2009 година – създаване на нов обект - 4 броя.
6. Актуализация на бюджета на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.
7. Промяна и допълване на Решения на Общински съвет – Свищов – 3 броя.
8. Разпореждане с имот, частна общинска собственост – 3 броя.
9. Съгласуване на ПУП – ПРЗ в УПИ VІ, кв. 225, гр. Свищов.
10. Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имоти – държавна собственост.
11. Решение за промяна в договор за наемни отношения.
12. Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация.
13. Кандидатстване по Проект "Красива България" за 2010 година.
14. Отмяна на Решение № 675/24.09.2009 г., Прот. № 44 на Общински съвет – Свищов.
15. Утвърждаване на съдебни заседатели при Окръжен съд – Велико Търново.
16. Отпускане на еднократна парична помощ – 9 броя.
17. Определяне на средищни училища – преимуществени ползватели на автобуси, предоставени от МОМН за превозване на ученици.
18. Приватизационни въпроси – 3 броя.
19. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:

МИЛЕН МАНОЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания