Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

НАЕМАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД (ОПФ)
БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС


Съгласно предложение на кметовете на населени места се определят маломерни и пустеещи имоти от общинския поземлен фонд /включително и имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ/, които могат да се отдават под наем за едногодишно ползване без търг или конкурс.
(1) Служба "Земеделие" към общинска администрация и кметовете на населени места представят за одобрение на Кмета на Община Свищов предложение за отдаване под наем на маломерните имоти и пустеещи такива от Общинския поземлен фонд.
(2) Одобрения списък по ал.1 се обявява на видно място в общината и съответното кметство. В обявата се посочват условията, срокът за приемане на заявления и изискващите се документи, наемната цена и изискването да е платена при сключване на договора за наем.
(3) Срокът за приемане на заявления не може да бъде по-кратък от 14 дни, считано от деня на обявяването.
(4) Лицата подават заявление в съответните кметства и прилагат:
1. за юридически лица - заверено копие от съдебното решение за регистрация по Търговския закон или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, удостоверение за актуално правно състояние, заверено копие от идентификационната карта за регистрация в регистър БУЛСТАТ и удостоверение за липса на задължения по местни данъци и такси.
2. за физически лица - копие от лична карта, удостоверение за липса на задължения по местни данъци и такси
(5) Кмета на Общината назначава комисия за разглеждане на заявленията и определя срок за класиране на кандидатите и за сключване на договори за наем с класираните лица.
(6) Комисията разглежда заявленията по реда на постъпването им. Заявления, които не отговарят на изискванията на ал. 4, се оставят без разглеждане и не участват в класирането. За работата си комисията съставя протокол, в който посочва класираните кандидати.
(7) Въз основа на протокола по ал. 6 кметовете на населените места сключват договори с класираните лица за едногодишно ползване под наем на маломерните имотите от ОПФ. Наемната цена се плаща при сключване на договора.

Размера на наема (за всеки имот в лв./дка) е посочен в обявата на Отдел УССДП при Община Свищов.

Заявленията с приложените към тях документи се представят в информационния център към Община Свищов в срок до 17,00 ч. на предходния ден преди датата посочена в обявата за съответното населено място, в запечатан непрозрачен плик, надписан с указанието "за наемане на земи от ОПФ без търг" в гр./с…………… . Когато участник желае да наеме земи в повече населени места е необходимо документите по ал.4 да се прилагат за всяко населено място в отделен плик. Пликовете се завеждат по реда на тяхното представяне от определен служител на общинската администрация, като се издава входящият номер и се отбелязват датата и часът на приемане на документите.

Документи за участие, представени след изтичането на определения срок, в незапечатан или прозрачен плик, или в плик с нарушена цялост, не се приемат.
Отдел УССДП към Община Свищов
2009г.

Приложение:
1. З А Я В Л Е Н И Е - ОФЕРТА ЗА НАЕМАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС - Образец за физически лица.
2. З А Я В Л Е Н И Е - ОФЕРТА ЗА НАЕМАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС - Образец юридически лица.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания