Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общинският съвет заседава на 23 юли

Покана за редовно заседание на Общински съвет - Свищов

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници и кметове на населени места в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 23.07.2009 г. /четвъртък/ от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов.
2.Избор на одитор за 2009 година на "Водоснабдяване и канализация – Свищов" ЕАД.
3.Промени в поименния списък за капиталови разходи за 2009 година.
4.Прекратяване на "Общински пазари – Свищов" ЕООД.
5.Приемане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Свищов за първото полугодие на 2009 година.
6.Разпореждане с имоти, ЧОС – 2 броя.
7.Разпореждане с ПОС – 2 броя.
8.Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Свищов за 2009 година.
9.Определяне на наемни цени на земите от общинския поземлен и остатъчен фонд за стопанската 2009-2010 година.
10.Намаляване на цената на УПИ ХІV -1147, кв. 187 по ПУП на гр. Свищов.
11.Отпускане на еднократна парична помощ – 3 броя.
12.Бъдещо използване на сградата на СОУ "Алеко Константинов".
13.Промяна в Решение № 458/29.01.2009 г., Прот. № 29 на Общински съвет – Свищов.
14.Приемане на допълнения в Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Свищов.
15.Въпроси към Кмета на Общината и отговори.
16.Изказване на граждани по реда на чл. 28, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 40, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация.

С уважение:
МИЛЕН МАНОЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Изготвил:
Людмила Миронова – Ст. експерт "ИО при ОбС"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания