Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Търг за продажба на имот 5 дка (бивши фр.гробища)

О Б Щ И Н А – С В И Щ О В

З А П О В Е Д
№ 1272
гр. Свищов, 23.06.2009 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 26, чл. 67, ал. 1, ал. 4 и чл. 68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов (НРПУРСОС) и Решение № 603/28.05.2009 г., Протокол № 37 на Общински съвет - Свищов

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 14.07.2009 г. от 10.00 часа в зала 18 на Община Свищов, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ LXVIII-4607,3750 (шестдесет и осем-четири хиляди шестстотин и седем, три хиляди седемстотин и петдесет) кв. 104 (сто и четири) по ПУП на гр. Свищов, одобрен с Решение № 348/30.10.2008 г. на Общински съвет – Свищов, имот с идентификатор 65766.702.60 (шест пет седем шест шест точка седем нула две точка шест нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на АГКК, с площ 5 354 кв. м. (пет хиляди триста петдесет и четири квадратни метра), отреден за "Обществено и делово обслужване". Имотът се намира на ул. "Патриарх Евтимий" № 105 и е актуван с АОС № 1734/23.01.2009 година.
Началната тръжна цена на имота, определена в съответствие с чл. 41, ал. 2 от ЗОС възлиза на 1 025 100,00 лв. (един милион двадесет и пет хиляди и сто лева), а данъчната оценка е в размер на 51 462,60 лв. (петдесет и една хиляди четиристотин шестдесет и два лева, шестдесет стотинки).
Сделката е облагаема по ЗДДС.
Депозит за участие в търга, представляващ 20 % от началната цена за обекта в размер на 205 020,00 лв. (двеста и пет хиляди и двадесет лева) следва да бъде внесен по IBAN BG76SOMB91303336682201 на Община Свищов при "Общинска банка" АД – ФЦ Свищов, BIC код – SOMBBGSF до края на работния ден, предхождащ търга.
Тръжната документация се закупува от "Общински информационен център" срещу платена сума 50.00 лева, без ДДС.
Представянето на предложенията, в запечатан плик, се прави пред комисията по търга, в началото на същия.
Купувачът дължи достигнатата продажна цена, 2 % режийни разноски, 2,5 % по ЗМДТ, суми по тарифа № 1 към Закона за държавните такси, както и разходите по изготвяне на оценката, съгласно чл. 51 от НРПУРСОС.
При неявяване на кандидати обявявам повторен търг на 21.07.2009 г., при същите условия, място и час.
Настоящата Заповед да се публикува във в. "Дунавско дело" и се обяви на публично място в сградата на Община Свищов.СТАНИСЛАВ БЛАГОВ
Кмет на Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания