Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Свищов съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Свищов, които са влезли в сила на 14.04.2009 г.
Съгласно § 4, ал. 4 от ПЗР на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), дейностите на общинската администрация по поддържане на кадастралните планове и по издаване на скици от тях за съответните територии се прекратяват.
Съгласно чл. 49б от ЗКИР, след одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри, за издаване на актове, с които се признава или се прехвърля право на собственост, или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, се изискват скици – копия от кадастралната карта, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Във връзка с горното от 14.04.2009 г. справки, услуги и издаване на скици за имоти в землището на гр. Свищов ще се извършват от Службата по геодезия, картография и кадастър във Велико Търново на ул. "Цар Т. Светослав" № 59.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания