Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

5,69% е безработица в Свищов в края на март

Незначително намаляване броя на регистрираните безработни лица през мeсец март отчитат от Дирекция "Бюро по труда" в Свищов.
Равнището на безработица в общината през отчетния период е 5,69% и продължава да бъде по-ниско от това на областно и национално ниво.
Във възрастовата структура на регистрираните безработни лица се увеличава относителния дял на младежите. Групата на лицата на възраст от 30 до 49 години намалява, запазва се относителния дял на лицата на възраст над 50 години.
Входящият поток през март е 174 души, като отново основна част от новорегистрираните са освободени от отраслите: селско стопанство, преработваща промишленост, услуги и търговия.
Увеличава се изходящия поток, който през март наброява 204 души. Лицата, намерили трудова реализация са 146, от тях 123-ма са започнали работа с посредничество на ДБТ – 22 лица са включени в програми за заетост, 97 безработни лица са устроени на несубсидирани работни места и 4 лица са започнали работа по насърчителни мерки за работодатели.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания