Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ

О Б Щ И Н А С В И Щ О ВОБЯВЛЕНИЕ
за предстоящо отчуждаване на части от поземлени имоти - частна собственост, попадащи в Санитарно - охранителната зона (СОЗ) на пояс I на водоизточниците и съоръженията на кладенци тип "Раней" и тръбните кладенци на помпена станция "Вардим", определени в проект за СОЗ.
На основание чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 19, т. 4, б "е" от Закона за водите, чл. 11, ал. 2 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и Решение № 212 от 12.06.2008 г., Прот. № 16 на Общински съвет – Свищов,

УВЕДОМЯВАМ

Собствениците на поземлени имоти, в местностите "Бурча" и "Комасацията" в землището на с. Вардим, община Свищов, попадащи в Санитарно - охранителната зона на пояс I на водоизточниците и съоръженията на кладенци тип "Раней" и тръбните кладенци на помпена станция "Вардим", съгласно проект за учредяване на санитарно - охранителна зона, за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава ІІІ от Закона за общинската собственост, за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, както следва:
1. От поземлен имот № 092037, местност "Комасацията", I категория, площ 0.403 дка, размер на дължимото обезщетение - 161.00 (сто шестдесет и един) лева. Имотът е собственост на Ангел Крачунов Копев и целият е с площ 6.500 дка.
2. От поземлен имот № 328014, местност "Бурча", IV категория, площ 0.143 дка, размер на дължимото обезщетение - 49.00 (четиридесет и девет) лева. Имотът е собственост на "Вардмекс" ООД и целият е с площ 26.658 дка.
3. От поземлен имот № 328015, местност "Бурча", I категория, площ 0.187 дка, размер на дължимото обезщетение - 75.00 (седемдесет и пет) лева. Имотът е собственост на Маринчо Йорданов Енев и целият е от 4.876 дка.
4. От поземлен имот № 092009, местност "Комасацията", I категория, площ 0.038 дка, размер на дължимото обезщетение - 15.00 (петнадесет) лева. Имотът е собственост на Светозар Иванов Дичевски и целият е от 3.000 дка.
5. От поземлен имот № 092008, местност "Комасацията", I категория, площ 0.526 дка, размер на дължимото обезщетение - 210.00 (двеста и десет) лева. Имотът е собственост на Светозар Иванов Дичевски и целият е от 3.499 дка.
6. От поземлен имот № 092002, местност "Комасацията", I категория, площ 0.359 дка, размер на дължимото обезщетение - 144.00 (сто четиридесет и четири) лева. Имотът е собственост на наследниците на Марийка Цанева Веселинова и целият е от 15.000 дка.
7. От поземлен имот № 092030, местност "Комасацията", I категория, площ 0.047 дка, размер на дължимото обезщетение - 19.00 (деветнадесет) лева. Имотът е собственост на Тодор Копев Крачунов и целият е от 4.500 дка.
8. От поземлен имот № 147003, местност "Бурча", IV категория, площ 0.315 дка, размер на дължимото обезщетение - 112.00 (сто и дванадесет) лева. Имотът е собственост на Румен Кънчев Романов и целият е от 13.395 дка.
9. От поземлен имот № 147002, местност "Бурча", IV категория, площ 0.183 дка, размер на дължимото обезщетение - 252.00 (двеста петдесет и два) лева . Имотът е собственост на ЕТ "Кали 89 -Румен Романов" и целият е от 3.481 дка.
В срока на обявлението, собствениците на посочените имоти следва да представят документи за собственост в отдел "Управление на собствеността, стопански дейности и приватизация" на Община Свищов, гр. Свищов, ул. "Цанко Церковски" № 2, тел. за връзка: 0631/6 08 21.
СТАНИСЛАВ БЛАГОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания