Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Над 1% се е повишила безработицата в Свищов през д

Над 1% се е повишила безработицата в Свищов през декември
4.91% (при 6.27% на национално и 6.90% на областно ниво) е равнището на безработицата през декември 2008 година в община Свищов, съобщават от дирекция "Бюро по труда". Броят на регистрираните безработни в края на годината достига 995 души.
Това е с 216 души или с 1.06 % повече спрямо предходния месец.
Според специалистите традиционното за този период на годината се наблюдава повишаване на броя на регистрираните безработни лица.
През месец декември се наблюдава значително увеличение на новорегистрирани безрабитни лица, което също е характерно за този период на годината. Основна част от новорегистрираните са освободени от отраслите: селско стопанство, преработваща промишленост и строителство, както и работили по НП "ОСПОЗ".
За отчетния период 77 лица са прекратили регистрацията си в Бюрото по труда (срещу 84 през предходния месец). Лицата, намерили трудова реализация са 27 (срещу 28 за предходния месец), от които 13 са започнали работа с посредничество на Дирекцията – от тях 2 лица са включени в програми за заетост, двама безработни са наети, а 11 лица са устроени на несубсидирани работни места.
През месец декември 18 безработни лица са получили индивидуални консултации за професионално ориентиране.
След обучение за придобиване на професионална квалификация са започнали работа 6 безработни лица.
Заявените работни места през месеца са 20, от които на първичен пазар на труда 11 работни места, а 9 са по програми за заетост.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания