Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Ще плащаме по-високи данъци за 2009

Близо 20-процентно завишение на таксата за битови отпадъци ще имат свищовлии за новата 2009 година, съгласно Решение на Общинския съвет от края на декември. На практика съветниците намалиха промила в сравнение с миналата година, но увеличението е следствие от 50-процентното вдигане на данъчните оценки на имотите, което идва от промяната в Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ.
За 2009 година одобрените разходи за дейностите по поддържането на чистотата, покривани от таксата за битови отпадъци, са 1 373 698 лева.
В града размерът на таксата за битови отпадъци е 14,07 промила върху данъчната оценка на имота за нежилищни имоти в регулация, собственост на ЕТ, юридически и физически лица.
За жилищните имоти на ЕТ, юридически и физически лица, размерът на таксата е 3, 38 промила върху данъчната оценка на имота.
Размерът на такса смет е определен на база предоставени данни, план сметки и друга информация от общинско предприятие "Чистота", отдел "Общински приходи" и доклад за изчисленията, извършен по метода за остойностяване на база дейности – Activity Based Costing (ABC) Technique, изготвен от екип специалисти от Академията, поясняват от общинската администрация.
Нулева ставка за такса за битови отпадъци е определена за свищовската болница, с изключение на активите на здравното заведение, които се ползват или са наети от ЕТ, юридически и физически лица – за тях таксата е 14, 07 промила.
Нулева ставка за такса смет е определена и за сградния фонд на Стопанската академия, използван за учебни и научно-изследователски цели. За студентските общежития размерът на таксата ще е като този на жилищните имоти в Свищов, а за сградния фонд, използван за стопански цели – като размера на таксата за нежилищните имоти в града.
Общинският съвет гласува изменения и допълнения на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на общината, обосновавайки се, че те се налагат от направената промяна в ЗИД на ЗМДТ. Така данъчната оценка на недвижимите имоти е увеличена с коригиране на коефициентите за тяхното местоположение – по категория и зона, дали имотът е в строителни граници или извън тях, дали е в във вилна зона, а по отношение на производствените и селскостопанските имоти - дали те се намират в благоприятно или не положение спрямо инфраструктурата. Вдигането на коефициента за местоположение с 50 на сто, води до увеличение на данъчната оценка също с 50 %.
Предвид покачването на пазарните цени на недвижимите имоти и изоставането на данъчните оценки от пазара на имоти, е запазена ставката при определяне на размера на данъка върху недвижимите имоти за 2009 година – 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота.
Местният парламент прие също някои изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината, свързани със някои срокове и процедури. Така например е променен срокът за внасяне на първата вноска от такса смет. Според новият текст на Наредбата, таксата за битови отпадъци ще се заплаща на четири равни вноски до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи. За 2009 година първата вноска ще се внася в срок от 1 март до 30 април. Това е и срокът за внасяне на данък сгради, като предплатилите целия данък в този срок ще ползват 5 % отстъпка.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания