Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

"Дунавгаз" ЕАД – Русе ще газифицира Свищов

Проектът предвижда изграждането на 70 км газоразпределителна мрежа за над 3,5 млн. евро

Христина БОРИСОВА

"Дунавгаз" ЕАД – Русе да извърши газификацията на община Свищов, реши Общинският съвет на извънредното си заседание в сряда.
През изтеклата седмица няколко съвместни заседания на постоянните комисии към местния парламент бяха посветени на въпроса с газифицирането на общината.
Съгласно последните промени в Закона за енергетиката на всяка община, която е извън обособените територии за разпределение на природен газ, се дава възможност да бъде присъединена към съществуваща лицензирана такава територия. Условието е заявено искане от общината и съгласие на титуляра на лицензията за разпределението на природен газ в съответната територия.
В тази връзка в Община Свищов бяха постъпили две предложения – на "Черноморска технологична компания" АД – Варна, представител на италианското дружество "АМГА" и "Дунавгаз" ЕАД – Русе, дъщерна компания на "Овергаз Инк." АД.
След продължителни дебати в комисиите и изслушване на представителите и на двете компании, в крайна сметка съветниците подкрепиха предложението на общинската администрация, община Свищов да избере офертата на Дунавгаз" ЕАД – Русе.
Мотивите са, че "Овергаз Инк." АД е най-големия частен инвеститор на българския газов пазар, освен това община Свищов териториално попада в обхвата на регион "Дунав", за който компанията има лицензия. На практика Дунавгаз" ЕАД – Русе притежава лицензия за "разпределение на природен газ" и "обществено снабдяване с природен газ" за всички общини, съседни на община Свищов, като Ценово, Полски Тръмбеш, Павликени и Левски.
Проектът на Дунавгаз" ЕАД – Русе предвижда изграждането на над 70 км газоразпределителна мрежа и инвестиции за изграждането й в размер над 3,5 млн. евро. До 10-та година от старта на проекта от компанията прогнозират присъединяването на около 5 500 потребители, в това число промишлени, обществено-административни и битови. Според направеното предложение на Дунавгаз" ЕАД – Русе, газификацията на Свищов ще бъде осъществена чрез изграждането на магистрално отклонение от град Левски. За строителството дружеството предлага Общината и "Овергаз Инк." АД да кандидатстват съвместно за финансиране към Структурните фондове на Европейския съюз, което от своя страна означава по-поносима доставна цена за населението на Свищов.
Общинският съвет упълномощи кмета да изготви и депозира искане до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, и съгласува проектът на Дунавгаз" ЕАД – Русе за газификация на община Свищов. Съветниците възложиха на кмета в срок до един месец да проведе среща с представителите на Дунавгаз" ЕАД – Русе и да представи пред Общинския съвет предварителен договор, в който са гарантирани реализацията на инвестиционното намерение и обезпечени всички финансови и икономически интереси на Община Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания