Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дейност "Чистота" се преобразува в общинско предпр

Дейност "Чистота" се преобразува в общинско предприятие
Дейност "Чистота" се преобразува в общинско предприятие, считано от 1 август 2008 година, след като Общинският съвет гласува промяната по предложение на кмета на Общината.
Мотивите за преобразуването са свързани с последното изменение в Закона за общинската собственост, с което се разширяват дейностите, които могат да се осъществяват от Общината чрез общинско предприятие.
Новосъздаденият второстепенен разпоредител с бюджетни кредити общинско предприятие "Чистота –Свищов" запазва числения състав от 70 бройки на досегасъществуващата едноименна дейност и приема всички нейни активи и пасиви.
Предметът на дейност на предприятието "Чистота-Свищов" обхваща следните дейности: организиране на дейността по събиране, извозване и обезвреждане на депа и други съоръжения на битовите отпадъци на територията на общината; почистване и поддържане на улични платна, площади, алеи, парковите и други територии в град Свищов, предназначени за обществено ползване; предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешениете за това места и създаването на незаконни сметища; почистване и поддържане на дъждоприемните шахти в град Свищов; зимно поддържане и снегопочистване на територията на град Свищов; приют за безстопанствени кучета.
Метният парламент прие правилник за работа на новото общинско предприятие и възложи на кмета да назначи негов директор.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания