Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

4 общински търговски дружества отчитат загуба за 2

4 общински търговски дружества отчитат загуба за 2007 година,
останалите 3 завършват изминалата година на печалба

Най-тежко е състоянието на болницата

Отчетите на общинските търговски дружества за изминалата 2007 година бяха приети от местния парламент на последното преди лятната му отпуска заседание миналия четвъртък.
Според изнесената по темата информация през 2007 са функционирали 7 търговски дружества със 100 % общинско участие.
Три от дружествата са лечебни заведения, което предполага по-специално отношение към данните им за икономическа ефективност, се посочва в доклада, изготвен от заместник-кмета по финансова и стопанска политика на Общината Емил Димитров. Това са "МБАЛ" ЕООД, "Здраве-Свищов" ЕООД и "Медико-техническа лаборатория – Свищов" ЕООД.
Данните, касаещи Многопрофилната болница за активно лечение, демонстрират неблагоприятни тенденции. Налице е устойчиво намаляване на преминалите болни, в резултат на което се влошават всички останали натурални показатели. През 2006 година лекуваните в свищовската болница са били 6 714 души, от които по клинични пътеки – 5 913 души, за сравнение през 2007 година броят на лекуваните в Свищов е намалял на 5 658 души, от които по клинични пътеки 5 387 души.
За отчетния период дружеството отчита приходи в размер на 3 047 хил. лв., което е с 99 хил. лв. повече от предходната година. Извършените разходи са в размер на 3 332 хил. лв., което е с 77 хил. лв. по-малко от предходната година. Реализирана е загуба в размер на 280 хил. лв. срешу 460 хил. лв. за 2006 година.
В анализа на ръководството на дружеството се отбелязва, че на практика Здравната каса заплаща за всяка клинична пътека цена по-ниска от действителната й себестойност. Още през 2006 персонала е намален с 65 души, разходите са свити до санитарния минимум и тяхното последващо снижаване би поставило под въпрос осъществяването на ефективна лечебна дейност. Но тази картина всъщност е отражения на състоянието на здравеопазването в страната като цяло, се посочва още в анализа на ръководството на болницата.
"Здраве-Свищов" ЕООД, което стопанисва помещенията и апаратурата на бившата болница, бе ликвидирано с решение на Общинския съвет през юли 2007, тъй като активите му намаляват след реализирани продажби на повечето от кабинетите на техните наематели.
Дружеството завършва периода до обявяването му в ликвидация с печалба от 6 хил. лв. , а за останалата част от годината акумулира загуба от 10 хил. лв., произтичаща преди всичко от разходите по ликвидацията. Крайният финансов резултат за 2007 е загуба от 4 хил. лв.
Основната дейност на "Медико-техническа лаборатория – Свищов" ЕООД е изработването на зъбни протези за населението на общината. За отчетния период дружеството отчита счетоводна загуба от 475, 92 лв., която е резултат преди всичко на бракуването на остарели ДМА. Ако се изчисти този фактор, ще е налице печалба от 83, 06 лв. Предприятието отичита приходи в размер на 7 550 лева.
Ето данните и за останалите 4 търговски общински дружества:
С 22 хил. лв. печалба преди данъчното облагане завършва изминалата година "ВиК" ЕАД. Приходите от продажби са 2 103 хил. лв., от услуги 33 хил. лв., 7 хил. лв. от водомерната работилница и 6 хил. лв. от търговски обект. Резултатът е с 121 хил лв. повече спрямо 2006 година.
През 2007 персоналът е намален с 5 души и е сведен до 95 души.
В анализа на дружеството се отбелязва и все още големият размер на задълженията от клиенти и доставчици – 805 хил. лв.
Счетоводна загуба от 14 хил. лв. за 2007 година отчита "Общински пазари" ЕАД. През отчетния период дружеството е оперирало с обща сума на активите в размер на 345 хил. лв.
7 хил. лв. печалба за 2007 година отчита "Обреди" ЕООД. Приходите на дружеството възлизат на 125 хил. лв., което е 23 хил. лв. повече в сравнение с 2006 година.
Печалба за изминалата година отчита и дружеството, ангажирано с издаването на общинския вестник – "Дунавско дело" ЕООД. През 2007 предприятието е работило с обща сума на активите 12 хил. лв., като реализира приходи в размер на 36 681, 92 лв. Разходите възлизат на 34 926, 88 лв. Дружеството отчита печалба от 2 192,27 лева.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания