Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кметът предлага нова структура на админстрацията

Предложение за нова структура и численост на общинската администрация внесе кметът на Общината на извънредното заседание на Общинския съвет, провело се на 31 юли.
Според предложението, в структурата към досега съществуващите три дирекции се създават две нови дирекции и шест нови отдела.
Запазва се досега съществуващата дирекция "Финансови дейности", като към нея се откриват два нови отдела –"Счетоводство и контрол" и Общински приходи".
Запазва се досега съществуващата дирекция "Административно-правно-обслужване", като името й се променя на "Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси". Към дирекцията се създава нов отдел "Правен".
Създава се нова дирекция "Управление на собствеността, стопански дейности, обществени поръчки и приватизация", която ще се занимава с дейностите в областта на управлението и стопанисването на общинската собственост, стопанската дейност на Общината, приватизацията и обществените поръчки. Към тази дирекция се създава и нов отдел "Обществени поръчки".
Създава се още нова дирекция "Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството". Обособяването й е свързано с прилагането на Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър и свързаната с тях поднормативна уредба, както и с увеличаващия се темп на строителство в частния и обществения сектор. Към тази дирекция се обособява нов отдел "Устройство на територията и регулация", а досегашният отдел "Устройство на територията, строителство и кадастър" се трансформира на отдел "Кадастър, техническо обслужване и контрол по строителството".
Досега съществуващата дирекция "Устройство на територията, строителство и инвестиционна политика" се трансформира в дирекция "Инвестиционна политика и екология", която ще се занимава най-вече с дейностите по изпълнението на обектите от поименния списък на капиталовите разходи на Общината – изработване на инвестиционни проекти, съгласуването им, инвеститорски контрол, поддържане на общинската инфраструктура и др.
Според предложението в структурата на админстрацията се създава и нов отдел "Протоколни дейности и връзки с обществеността", който ще е на прако подчинение на секретаря на Общината.
С така предложените промени числеността на общинската администрация се увеличава с 16 щатни бройки.
Предложението е новата структура да влезе в сила от 1 ноември 2008 година.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания