Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Информационен бюлетин за състоянието на местния тр

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР
ПРЕЗ МАРТ 2008 ГОДИНА

През март 2008 година се променя тенденцията за нарастване на стойностите на показателите на безработицата: брой безработни и равнище на безработица. Причината е въздействието на сезонните фактори върху икономиката и активизиране на стопанските обекти. Регистрираните безработни намаляват до 975 души. Това е със 110 души или с 10 % по-малко от месец февруари. Спрямо март 2007 година се отчита намаление: абсолютно – 412 души и относително – 30 %. В края на месеца равнището на безработица в община Свищов бележи спад от 0.55 процентни пункта в сравнение с предходния месец и е 4.81 % (при 6.79 % на национално и 7.36 % на областно ниво).
Това е най-ниския брой безработни и най-ниско равнище на безработица за отчетния месец в последните години.
Характеристики на безработицата през месеца:
пол и възраст:
* Наблюдава се намаление в числеността на жените със 7 % до 619 и с 15 % при мъжете, като броят им достига 356 души. Жените продължават да утвърждават доминиращото си присъствие.
* В структурата на безработните по възрастови групи се отчита минимално увеличение броя и относителния дял на младежите до 29 г. за сметка на лицата на възраст 30-49 г и тези над 50 г.
професионални характеристики:
* намалява най-голямата група - на регистрираните без квалификация и заема 41 % относителен дял;
* намаляват лицата с работническа професия с дял - 31 %;
* увеличава се дела на специалистите до 28 %.
степен на образование:
* най-много са завършилите средно образование (в т.ч. професионално - 392) – 479 души. Те бележат намаление с 49 души;
* лицата с по-ниска степен на образование (основно и по-ниско) са 358. Това е спад от 58 души в сравнение с предходния месец;
* висшистите са 138 души.
Наблюдава се намаление на входящия и увеличение на изходящия поток. Входящият поток включва 128 безработни: от тях 121 новорегистрирани и 7 лица с възстановена регистрация. Основна част от новорегистрираните са освободени от отраслите: селско стопанство (17 лица), преработваща промишленост (41 лица) и търговия (19 лица ).
Изходящият поток се състои от 237 души. Лицата, намерили трудова реализация са 175. От започналите работа, 152 са след посредничество на ДБТ. Забелязва се оживление на първичния трудов пазар, особено в сектор "Строителство" и "Селско стопанство. На несубсидирани работни места са устроени 110 безработни на длъжности в строителството, селското стопанство, персонал в санитарно курортния комплекс -с. Овча могила и като шивач, готвач, продавач и др.
В рамките на НП "От социални помощи към осигуряване на заетост" през март са разкрити и усвоени 28 работни места по проектите на Община Свищов, Кметство с. Ореш и ППК "Искра" – с. Морава. 22 от местата са в общополезни дейности с траен характер – направа на настилки и тротоари, освежаване на обществени терени, почистване на канавки и др. подобни, археологически разкопки, залесителни и озеленителни дейности и др. Останалите 6 места са в селското стопанство - производство на зърнени култури.
В НП "Асистенти на хора с увреждания" и в НП "В подкрепа на майчинството" бяха включени по 1 безработно лице.
Две лица с трайни увреждания започнаха работа като охрана в училища в Свищов по НП за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания.
В резултат на проведена процедура бяха разкрити 30 работни места по различни насърчителни мерки по ЗНЗ. Работодателите са предимно частни фирми, а длъжностите са: продавач, работник мебелно производство, кулинар, различни длъжности в селското стопанство, охрана и т.н.
В организирани от ДБТ Свищов курсове без осигурено работно място се включиха 65 безработни лица. От тях: 15 – в курс "Текстообработване", 15 – в курс "Растениевъдство", 15 – в курс "Производство на кулинарни изделия и напитки", 10 – в курс "Цветарство" и 10 – в курс "Армировка и бетон"."
Три лица започнаха квалификационно обучение в БГЦПО в курсове "Оперативно счетоводство", "Графичен дизайн" и "Облицовки и настилки".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания