Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Стартира Програма за местни инициативи за 2008 г.

СЪОБЩЕНИЕ


Стартира "Програма за местни инициативи". Програмата финансира малки проекти при условията на подбор измежду подадените предложения в конкурса, при следните условия:

1.Място на изпълнение: населено място от община Свищов;

2.Кандидат: неправителствени организации, юридически лица с нестопанска цел или инициативна група жители;

3.Брой проекти: всеки кандидат може да подаде повече от един проект, като одобрен за финансиране ще бъде един от тях;

4.Финансиране: до 2 000 лв.;

5.Задължителен собствен и партньорски принос: най-малко 30% от бюджета на проекта, от които минимум 10% финансов;

6.Тематична насоченост на проекта: рехабилитация и изграждане /ремонт/ на общински пътища, улици и тротоари; защита и възпроизводство на околната среда; възстановяване на жилищните квартали; образование и култура; спорт и туризъм; водоснабдяване и канализация; интеграция на инвалидите; места за отдих, спорт и развлечения.

7.Наличие на партньори: не е задължително, но ще се счита за предимство;

8.Продължителност: до два месеца;

9.Срок за кандидатстване: текущ, до изчерпване на средствата предвидени за Програмата съгласно Решение № 115/28.02.2008, Прот.9 на Общински съвет-Свищов;

10.Подаване: Център за административно обслужване и информация на Община Свищов или по пощата на адрес: гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" 2, Община Свищов, звено "Интеграция", за Програма за местни инициативи;

11.Формуляр: формулярът за кандидатстване и указания за подготвянето на проект са публикувани на уеб сайта на Община Свищов: http://www.svishtov.bg, раздел "Електронни документи", подраздел "Проекти";

12.Допълнителна информация: звено "Интеграция" на Община Свищов, тел. 0631/ 6 05 82, 6 08 34.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания