Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Информационен бюлетин за състоянието на местния тр

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2008 ГОДИНА

Февруари 2008 година е пети пореден месец с нарастващи стойности на показателите на безработицата: брой безработни и равнище на безработица. Причината е въздействието на сезонните фактори върху икономиката. Регистрираните безработни достигат 1085 души. Това е с 27 души или с 3 % повече от месец януари. Спрямо февруари 2007 година се отчита намаление: абсолютно – 538 души и относително – 34 %. В края на месеца равнището на безработица в община Свищов бележи ръст от 0.14 процентни пункта в сравнение с предходния месец и е 5.36 % (при 7.26 % на национално и 8.07 % на областно ниво).
Това е най-ниския брой безработни и най-ниско равнище на безработица за отчетния месец в последните години.
Характеристики на безработицата през месеца:
пол и възраст:
* Наблюдава се увеличение в числеността на жените с 25 % до 664 и минимално намаление при мъжете, като броят им достига 421 души. Жените продължават да утвърждават доминиращото си присъствие.
* В структурата на безработните по възрастови групи се отчита намаление в броя и относителния дял на младежите до 29 г. за сметка на лицата на възраст 30-49 г. и тези над 50 г.
професионални характеристики:
* увеличава се най-голямата група - на регистрираните без квалификация и заема 42 % относителен дял;
* увеличават се и на лицата с работническа професия с дял - 32 %;
* намалява броя и дела на специалистите до 26 %.
степен на образование:
* най-много са завършилите средно образование (в т.ч. професионално - 427) – 524 души. Те бележат нарастване с 21 души;
* лицата с по-ниска степен на образование (основно и по-ниско) са 416. Това е минимално увеличение в сравнение с предходния месец;
* висшистите са 142 души.

Наблюдава се намаление както във входящия, така и в изходящия поток. По-малкият брой лица встъпващи на пазара на труда се дължи на забавяне на процеса на освобождаване на сезонни работници и липсата на лица, приключващи работа по програми и насърчителни мерки за заетост. Входящият поток включва 178 безработни: от тях 152 новорегистрирани и 26 лица с възстановена регистрация. Основна част от новорегистрираните са освободени от отраслите: селско стопанство (72 лица), преработваща промишленост (24 лица) и търговия (21 лица ).
Изходящият поток се състои от 154 души. Лицата, намерили трудова реализация са 100. От започналите работа, 67 са след посредничество на ДБТ. Забелязва се оживление на първичния трудов пазар, особено в сектор "Строителство", където са усвоени 40 работни места.
Един безработен получи наведнъж полагащото му се обезщетение при безработица срещу разработен бизнес проект за ресторантьорска дейност.
В НП "Асистенти на хора с увреждания" бе включено 1 безработно лице като "личен асистент". В рамките на НП "От социални помощи към осигуряване на заетост" работят 75 лица, преобладаващата част от които на социално подпомагане. От тях , 60 са заети в аварийни дейности.
Две лица започнаха квалификационно обучение в БГЦПО в курсове за придобиване на категория ТВк и "Графичен дизайн".
След проведено интервю 84 лица бяха одобрени за сезонна работа като ягодоберачи в Кралство Испания.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания