Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общинският съвет прие Бюджет 2008 на Общината

На редовно заседание на 28 февруари съветниците обсъдиха проекто-бюджета на Общината за 2008 година.
Предварително всички групи на представените в Общинския съвет политически партии и коалиции бяха поканени от администрацията да направят своите конкретни предложения за бюджета и техните предложения бяха обсъждани в постоянните комисии към Съвета в продължение на седмица.
На заседанието на местния парламент лидерите на политическите групи заявиха от трибуната, че повечето от идеите и предложенията им са били отразени в бюджета и затова ще го подкрепят.
Така например всички политически групи са настояли за увеличение на капиталовите разходи за селата с още 100 000 лева, отпуснати са средства за апаратура за болницата, акцентирано е на социалните дейности.
От трибуната кметът на Общината Станислав Благов благодари на всички политически групи за направените предложения и за отговорното отношение по време на обсъждането на бюджета. "Вследствие на направените корекции, бюджетът е завишен на 15 800 000. Приоритети в него са образованието, културата и социалната инфраструктура.", посочи кметът. Той уточни, че средствата за образование са 5 826 000 лева, за културни дейности са предвидени 623 946 лева, а за социални дейности – 1 423 974 лева. За първи път на МБАЛ –Свищов от общинския бюджет ще бъдат преведени 381 00 лева, каза още Благов. Той подчерта, че за първи път и средствата за селата достигат близо 500 000 лева.
По време на дебата за бюджета, стана ясно още, че инвестиционната програма на Общината възлиза на 3 200 000 лева, като сред най-значимите обекти са изграждане на довеждащ магистрален водопровод от Вардим до Свищов, изготвяне на проекти за построяване на пречиствателни станции за питейни и отпадни води, ремонти на крайните градски квартали и други.
Тъй като според Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет бюджетът на Общината се гласува на две заседания, и след като беше одобрен с мнозинство на първо четене, след кратка почивка председателят на Съвета инж. Иван Хараламбиев, свика извънредно заседание с една единствена точка: приемане на Бюджет 2008. Така важният документ бе приет окончателно почти единодушно – при кворум от 28 съветника, със "за" гласуваха 27, а един – съветникът Петър Петров от ГЕРБ, гласува с "въздържал се".
На редовното си заседание съветниците утвърдиха още заплатите и числеността на заетите в администрацията, както и щатното разписание на служителите във ВиК и "Общински пазари".
Местният парламент одобри още кандидатстването на Общината с два проекта пред оперативна програма "Регионално развитие" – касаещи Дома за стари хора и училищата "Николай Катранов" и "Димитър Благоев".
Съветниците разрешиха отпускането на 4 броя помощи за нуждаещи се болни наши съграждани. Във връзка с единия от случаите – сърдечноболното момченце Християн, председателят на Постоянната комисия по граждански права, молби, жалби, обществен ред и сигурност Теменуга Нейкова инициира събирането на доброволни суми от съветниците.
Общинският съвет гласува още обособяването и продажбата на имот в двора на болницата, като средствата ще бъдат за покриване на задълженията на болницата.
За представители на Община Свищов в Общото събрание на Асоциацията на дунавските общини "Дунав" бяха определени Станислав Благов – за делегат и Иван Хараламбиев – за заместник-делегат.
По предложение на кмета на Общината Станислав Благов, съветниците избраха и временно изпълняващ длъжността "кмет" в с. Царевец до провеждането на нови избори през месец май – това е Марин Любенов, досегашен гл. специалист "АПОН и Финанси" в Кметството.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания