Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Демонстрационно обновяване на многофамилни сгради

Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Програма на ООН за развитие реализират съвместно в община Свищов:

ПРОЕКТ "ДЕМОНСТРАЦИОННО ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ"Целта на проекта е да разработи и тества за пръв път в България пълния цикъл от обновителни дейности по многофамилни сгради.
Партньори по настоящия проект са доброволни сдружения на собственици и общини.
Заявление за участие в проекта подават общините в партньорство със сдружените собственици на етажни собствености, като Общината поема ангажимент за обновяване на прилежащите към жилищната сграда публични пространства.
Допустими партньори са само сдруженията на собственици на жилища, които са постигнали 100% съгласие за обновяване на даден блок.
За да участват в проекта собствениците на жилища в сгради в режим на етажна собственост в блок или в група от жилищни блокове, трябва доброволно да се сдружат и постигнат съгласие за общи действия, което удостоверяват с Решение на Общото събрание на етажната собственост за:
• 100 % съгласие от страна на собствениците блокът да бъде обновен;
• Упълномощаване на представител, който да представлява интересите на членовете на всяка етажната собственост в дейностите, свързани с обновяването на блока и да подписва необходимите документи;
• Поемане на финансов ангажимент от страна на собствениците за осигуряване на тяхното дялово участие;
• Откриване на банкова сметка на етажната собственост, включително упълномощаване на лице, което да се разпорежда с нея.
Допустими мерки, които ще се изпълнят в процеса на обновяване на сградата
• Подмяна хидроизолация покрив и ремонт отводняване на покрива;
• Изпълнение на допълнителна външна топлоизолация по стени, покрив, плоча над сутерен;
• Подмяна/ ремонт на външна дограма;
• Обработка на фугите на фасадните панели;
• Подмяна на вертикалните щрангове на водопровода и канализацията;
• Ревизиране и подмяна на компрометирани части на всички инсталации в общите части на сградата;
• Строително-ремонтни работи в общите части на сградата: боядисване стени на стълбищна клетка, ремонт/ подмяна входни врати, входна козирка, входни стъпала.
Подкрепа от страна на Проекта:
Техническа помощ за:
 извършване на техническо и енергийно обследване на сградата;
 изработване на технически проект за обновяване на сградата;
 изготвяне на технически паспорт на сградата и възможност за енергийно сертифициране.
Финансова помощ под формата на субсидия покриваща
 20% от стойността на строително-ремонтните дейности за обновяване на отделните жилища;
 100% от стойността на обновителните работи по общите части от сградата, които имат отношение към комфортното и безопасно ползване и обитаване – покрив и плоча над сутерен, вход, козирка, фоайе, стълбищна клетка.
Документи подавани от етажната собственост (ЕС) до общината:
• Заявление за участие от ЕС до общината (Образец № 1 )
• Протокол от общото събрание на ЕС с решение за участие (Образец № 2)
• Присъствен лист на участвалите в Общото събрание на ЕС (Образец № 3)
• Справка за собствениците/ ползватели на жилища и други обекти в ЕС (Образец № 4)
• Копие от нотариален акт за собственост за всеки апартамент и нотариално заверено пълномощно от всеки собственик на съответното жилище, упълномощаващи лицето подписало протокола на общото събрание на ЕС да ги представлява
• Попълнени анкетни карти от домакинствата в ЕС (Образец № 5)
• Документ от банката, в която е открита общата банкова сметка на ЕС, удостоверяващ наличието на акумулирана авансова сума от 300 лева на жилище, необходима за кандидатстване по Проекта.

До 18 март 2008 г. сдружените собственици на жилища в режим на етажна собственост кандидатстват пред Общината.
До 25 март 2008 г. общините кандидатстват с интегрирани проекти за обновяване пред Проекта.
Средната цена за обновяването за 1м2 жилищна площ през първия етап на проекта през миналата година възлезе на 100-120 лв. (в т.ч. цената на стандартен пакет от строително-ремонтни и обновителни дейности, цената за изработване на техническо и енергийно обследване и на проектна документация и цената на строителния
надзор).
За по-подробна информация, се обръщайте към сайта на проекта - www.obnovendom.com, и в сградата на община Свищов - ст. 27 и ст. 33

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания