Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Състояние на местния трудов пазар

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР
ПРЕЗ ЯНУАРИ 2008 ГОДИНА

Януари е месец с пикови стойности на показателите на безработицата: брой безработни и равнище на безработица. Причината е въздействието на сезонните фактори върху икономиката. Регистрираните безработни достигат 1058 души. Това е със 176 души или с 1/5 повече от месец декември 2007 година. Спрямо януари 2007 година се отчита намаление: абсолютно – 588 души и относително – 36 %. В края на месеца равнището на безработица в община Свищов бележи ръст от 0.87 процентни пункта в сравнение с предходния месец и е 5.52 % (при 7.38 % на национално и 8.22 % на областно ниво).
Това е най-ниския брой безработни и най-ниско равнище на безработица за отчетния месец в последните години.
Характеристики на безработицата през месеца:
пол и възраст:
Наблюдава се увеличение в числеността на жените с 15 % до 631 и увеличение в броя на мъжете с 28 % и те достигат 427 души. Жените продължават да са с доминиращо присъствие, но относителният им дял намалява поради по-бавни темпове на нарастване.
В структурата на безработните по възрастови групи се отчита намаление на младежите до 29 г. за сметка на лицата на възраст 30-49 г и тези над 50 г. Броят на безработните във всички възрастови групи нараства.
професионални характеристики:
* най-голяма е групата на регистрираните без квалификация със запазен . относителен дял - 42 %;
* делът на лицата с работническа професия нараства и е 32 %;
* намалява дела на специалистите до 26 %.
степен на образование:

* най-много са завършилите средно образование (в т.ч. професионално -414) – 506 души. Те бележат нарастване с 83 души или с 1/5;
* лицата с по-ниска степен на образование (основно и по-ниско) са 408. Това е увеличение с 1/4 в сравнение с предходния месец;
* висшистите са 144 души, повече с 9 %.
Входящият поток включва 372 безработни: от тях 256 новорегистрирани и 116 лица с възстановена регистрация. Основна част от новорегистрираните са освободени от отраслите: селско стопанство (114 лица), преработваща промишленост (26 лица), търговия (24 лица ) и строителство - 20 души. Преобладаващата част от лицата с възстановена регистрация са след приключване на работа по реда на насърчителни мерки и по програми, след стажуване след квалификационно обучение и след изтичане на срочни трудови договори.
Изходящият поток се състои от 198 души. Лицата, намерили трудова реализация са 152. От започналите работа, 135 са след посредничество на ДБТ. Зимният период предполага застой на първичния пазар на труда, поради което на несубсидирани работни места са устроени 29 безработни: продавач, персонал за санитарно курортен комплекс в с. Овча могила, технически сътрудник, строителен работник и др
В рамките на НП "От социални помощи към осигуряване на заетост" през януари бяха разкрити и усвоени 75 работни места. От тях 60 места са за аварийни дейности; в Свищов и 3 кметства от общината са устроени на работа 15 души, които ще работят в комунално-битови дейности, поддръжка сгради и в социални дейности. В НП "Асистенти на хора с увреждания" бяха включени 29 безработни лица като "личен асистент". Едно лице започна работа като детегледач по НП "В подкрепа на майчинството".
Три лица започнаха квалификационно обучение в БГЦПО в курсове за категория ТВк, "Счетоводство" и "Мебелно производство".
През месеца беше проведен тест за проверка на езиковите познания по немски език. Седем студенти от СА "Д. А. Ценов" бяха одобрени и очакват трудови договори за сезонна ваканционна заетост в Германия през лятото на 2008 година.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания