Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

З А П О В Е Д

О Б Щ И Н А С В И Щ О В


З А П О В Е Д
№ 2583
гр. Свищов, 25.10.2007 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси
О П Р Е Д Е Л Я М:

Границите на районите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2008 година, както и честотата на сметоизвозване в съответния район, както следва:
І. Видовете предоставяни услуги са:
1.Сметосъбиране и сметоизвозване;
2.Обезвреждане на битови отпадъци в депа и поддържане на депата;
3.Поддържане чистота на територии за обществено ползване, за всички физически и юридически лица на територията на общината.
ІІ.Честотата на сметоизвозването се определя на:
- за контейнери 4.0 куб.м. – на 6 дни;
- за контейнери тип "Бобър" 1.1 куб.м. – на 3 дни за град Свищов, а за кметствата в община Свищов – на 14 дни;
- за кофи тип "Мева" 0.11 куб.м. – на 3 дни.
ІІІ. Обхват на предоставяните услуги:
1. За град Свищов:
Посочените услуги в пълен състав, да се извършват в регулационните граници - съгласно "Подробния устройствен план" /ПУП/ на гр. Свищов и за следните райони и обекти, които са извън регулация:
Района в границите източно от гр. Свищов до местността "Стъклен" включително бившата бензиностанция "Бенди-газ".
Района в границите на местността "Паметниците", включително следните основни обекти: - Ресторанта в местността "Паметниците"; Археоложка база "Нове"; Дом за стари хора "Мария Луиза".
Района в границите по пътя от бивше "Варово стопанство" до обект "Ловна хижа", включително имотите в близост до пътя.
Района на "Блатото" - на запад и юг от квартал "Западна индустриална зона" по протежение на пътя от Свищов за гарата на с. Ореш и отклонението за АЕЦ-Белене, за следните основни обекти в местността "Блатото"– База за вторични суровини, Бензиностанция "Миг", Бензиностанция "Петрол", КТП-КАТ, бивш полигон на СБА, "Сортови семена" – бивше ДЗС, "СИК-ИНВЕСТ", "Балджиев" ЕООД, "ФАВО" АД, бивша база на "Металснаб холдинг", ТПК "Първи май", "Недиком", "Резон" – Ив. Габровски, обект "Селището", "Свилоза" АД, "Свилоза – ЗИК" АД, "Свилоза – Сервиз" ЕООД, " Свилоза – Ярн" ЕООД, "Свилоцел" ЕАД, "ТЕЦ – Свилоза" АД, както и имотите разположени в близост до свързващите ги пътища.
Района в границите на местността "Манастирски трап" – от разклона на пътя за с. Царевец до манастира "Успение Богородично", включително самия манастир, Хотелски комплекс "Манастира" и всички имоти разположени в близост до него.
2. За селата Алеково, Александрово, Българско Сливово, Вардим, Горна Студена, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча Могила, Ореш, Хаджидимитрово, Совата и Царевец, услугите в пълен състав да се извършват в регулационните граници на населените места.
3. За останалите населени места и за всички имоти намиращи се извън районите в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, предоставените услуги са:
• обезвреждане на битовите отпадъци в депа;
• поддържане чистотата на териториите за обществено ползване:
- в населените места – зимно и лятно подържане чистотата на улици, тротоари, площади, паркове, градинки, детски площадки, зелени площи т.н и др. площи за обществено ползване;
- извън населените места - зимно и лятно почистване на местните пътища, автобусни спирки, отбивки и т.н., ликвидиране на нерегламентирани сметища възникнали на териториите за обществено ползване, почистване на замърсени терени и други дейности по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зам. кмета по "Стопанска и финансова политика".
Заповедта да се обяви публично до 30.10.2007 г. и се постави на таблото в сградата на Общинска администрация – Свищов.

Приложение: Списък на улиците, жилищните и индустриални квартали в регулация, съгласно "Подробния устройствен план" на гр. Свищов.

Съгласували:
Юрист на Община Свищов :..................
Гл. експерт "Чистота" :.........................
Гл.инспектор "Приходи":……………......
Нач.отдел "УТСК":.............................. Зам. кмет "СФП" :……………………….
Вр.ИД КМЕТ :..............................
(Пламен АЛЕКСАНДРОВ)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания