Местни данъци и такси - Община СвищовРАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ

от Понеделник до Петък
08.30 - 17.00 часа

п.к. 5250, гр. Свищов
ул. "Цар Освободител"  №74, ет. 1, ст. 1
( 0631- 60830 - инспектори и каси
( 0631- 60588 - началник
е-mail: mdt@svishtov.bg

<<< Към сайта на Община - Свищов <<<
Всички права запазени © Свищов,  2017 г. - DS
      Община Свищов, отдел "Общински приходи" уведомява, че вече започна, плащането на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък превозни средства за 2017 година. За 2017 година плащането на горепосочените данъци ще става на две вноски - до 30 юни и до 30 октомври на годината, а за такса битови отпадъци на четири вноски - до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината. За платилите целия размер  до 30 април 2017 г. ще ползват отстъпка от 5%. За неплатилите в посочения срок ще бъде начислявана лихва.
     От 01 март 2017 г. до 30 април 2017 г. отделът ще работи с удължено работно време - от 08.30 до 18.00 часа.

    Община Свищов напомня на всички собственици на имоти и моторни превозни средства, физическите лица и едноличните търговци извършващи патентна дейност, както и лицата, предлагащи нощувки по смисъла на Закона за туризма своевременно да заплатят своите задължения, за да не се пристъпва към принудително изпълнение, което допълнително ще увеличи техните плащания.
      Плащането може да стане на гишетата в отдел "Общински приходи" намиращи се в сградата на бившата данъчна служба в стая № 1, във всички офиси на ИЗИПЕЙ АД в страната или по банков път по следната банкова сметка: IBAN: BG62CECB97908410499400, BIC: CECBBGSF, при "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД клон - гр. Свищов с вид плащания както следва:
  • Данък върху недвижимите имоти - 442100
  • Такса битови отпадъци - 442400
  • Данък върху превозните средства - 442300
  • Патентен данък - 441400
  • Туристически данък- 442800