Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИКОНОМИКА

Свищов е един от основните промишлени и аграрни центрове във Великотърновска област. Свищовската община развива смесен тип икономика, като главният предмет на дейност на фирмите са производство, търговия, услуги и доставка на хранителни продукти. Химическата и хранителната промишленост заемат значителен дял от общинската икономика. Комбинацията на наличните материална база, квалифицирана работна ръка, традиции в производството на някои продукти и плодородна земя са предпоставки за развитието на местната икономика.

Община Свищов се подрежда на 30-то място между общините в страната по равнище на социално-икономическо развитие, измерено с показателя за брутен вътрешен продукт на човек от населението. Стойността на този показател е около 30% по-висок от средния за страната. Общината произвежда 0.75% от националния обем на БВП, като ангажира 0.58% от заетите лица в националната икономика.

Община Свищов се характеризира с многоотраслова структура на икономиката. Доминиращ е вторичният сектор, който дава 61,1% от нетните приходи, ангажира 46,2% от заетите лица и се обслужва от 80,7% от дълготрайните материални активи.

Анализът на данните за нетните приходи от продажби очертава, че водещи функции в общината имат промишлеността и търговията. Селското стопанство е на трето място. Туристическите функции на общината едва сега започват да се използват пълноценно, независимо от значителното богатство на културно-историческото наследство.

Промишлеността има и определящо значение в структурата на икономиката на общината. Тя реализира 59,1% от приходите от продажби, ангажира 43,7% от общо заетите лица и разполага с 79,5% от изградената материална база в общината. Община Свищов формира 51% от нетните приходи на добивната промишленост и 19,8% от приходите на преработващата промишленост в областта. Структурата на промишлеността е представена основно от производство на целулоза, хранително-вкусова промишленост, производство на ж. п. траверси и електрически стълбове, шивашка промишленост и добив на инертни материали. Оценката на досегашната промишлена структура е, че тя е слабо диверсифицирана, но общината е с потенциал и амбиции за развитие на високотехнологични производства и задълбочаване на специализацията в областта на хранително-вкусовата промишленост.

Селското стопанство е важен отрасъл на общинската икономика. През 1999-2000 г. неговият принос в икономическия комплекс на общината е 25% по показателя нетни приходи от продажби. В сравнение с 1990 г. отрасълът отбелязва спад над 50%. За развитието на селското стопанство на територията на общината съществуват изключително добри почвено-климатични условия. Към тези благоприятни фактори следва да се отнесе и наличният поземлен ресурс (84,4% от територията е земеделски земи), независимо че непрекъснато намалява обработваемата земя и нарастват пустеещите земи (над 15%), което при качеството на ресурса е недопустимо. Значителна част от обработваемата земя в общината е подходяща за отглеждането на зърнени и зеленчукови култури, лозя, захарно цвекло и др.

Предприятия

Флагманът на местната икономика е "Свилоза" АД, в който се произвеждат основно за експорт изкуствена коприна, сулфатна избелена целулоза, белина, екологични дървени въглища и др. продукти.

Предприятието за стоманенобетонови конструкции и изделия "Георги Терзиев" произвежда траверси от напрегнат бетон, вибрирани и центрофугални стълбове, специален бетон за Български държавни железници и Националната електрическа компания. Произвеждат се и траверси, отговарящи на международните стандарти.

Основано през 1938 година "Домат" АД изкупува, обработва и изнася консервни храни от плодове, зеленчуци и месо.

Детските млечни каши с марка "Слънчо" са известни както на вътрешния, така и на външния пазар. "Слънчо" АД произвежда детски храни, овесени ядки, макарони, висококачествени видове пшенично брашно.

"Пристанищен комплекс" АД е разположен на километър 554 от устието на река Дунав и на 1825 километър от пристанище Регенсбург и е най-южната точка от българския участък на р. Дунав. От тук се простира най-краткият път до проходите на Стара планина, а оттам до Турция, Гърция и Близкия изток. Пристанището извършва натоварване, разтоварване, съхраняване, препращане и ремонтни дейности. То разполага със съвременно пристанищно и помощно оборудване и може да обработва всички видове сухи стоки и неопасни течни стоки.

Основан през 1948 година, "Винпром – Свищов" АД е водещ производител на висококачествени червени вина от сортовете "Каберне совиньон" и "Мерло", а от скоро и на младите вина „Пино Ноар” и „Шардоне”, реализирани и оценени на широк пазар както в България, така и в чужбина –Русия, Англия, Полша, САЩ.

"Софбиолайф БГ" АД произвежда млечни продукти с марка "Здравец", които са признати като едни от висококачествените в страната.

"Хлебопроизводство и сладкарство" ООД е основен производител на хляб и хлебни изделия, закуски и сладкарски изделия.

"Метал – Свищов" АД произвежда металорежещи машини, тривалови и петвалови листоогъващи машини, линии за развиване на рулони, изработва метална дограма и обурудване от черна и неръждаема ламарина за винарната и хранително-вкусовата промишленост.

"Устрем" ООД произевжда резервни част за трактори и комбайни, фуражомелки, веялки, контейнери за битови отпадъци, перфорирани сита, нестандартни машини, метални конструкции и инструментална екипировка.

"Мелница Дунав – Братя Златанови" АД произвежда бяло брашно тип 500, брашно тип 700 – Добруджа, и тип 1150 – типово, както и грис, трици и отсевки за вътрешния пазар.

"ТЕД – производство" произвежда сухи пасти, бисквити и други сладкарски изделия.

ТПК "Талвег" произвежда връхни мъжки, дамски и детски облекла за спорт, туризъм и отдих. Почти цялата продукция е предназначена за износ, основно САЩ.

"Совата" АД е голям производител на царевица, пшеница, овес, грозде и др. селскостопански продукти.

"Драгажен флот – Истър" АД добива, преработва и продава инертни материали – чакъл, пясък и др. Извършва и речен транспорт.

Всестранна кооперация "Наркооп" е специализирана в производството и търговията с безалкохолни напитки и сладкарски изделия.

"Месокомбинат – Свищов" ООД предлага месо и месни произведения. Предприятието е лицензиран износител за страните от Европейския съюз.

"Благоустройство и комунално стопанство" ЕАД извършва проектиране, строителство, ремонтно-строителни дейности, както и шивашки услуги. Предприятието организира сметосъбирането на територията на общината.

"Фаво" АД произвежда дървени изделия и работно облекло.

"Дели" ООД – село Морава произвежда и извършва търговия с месо и месни продукти.

ЕТ "Ателие за реклами – Братов" извършва производство, дизайн и поддръжка на реклами, рекламни панели и др.

"Инвестстройконтрол" ЕООД извършва независим строителен надзор, инвеститорски контрол на строителни обекти и консултантски услуги.

"Водоснабдяване и канализация" ЕАД е дружеството, осигуряващо водоснабдяването на града и селата от общината.

Свои клонове в Свищов имат големи банкови и застрахователни институции като "Обединена българска банка", ТБ "Биохим", "Българска пощенска банка", "Хебросбанк", "Централна кооперативна банка", "Булбанк", "Банка ДСК", "Първа източна международна банка", ДЗИ, "Алианц България", "Булстрад" и др.

В средносрочен план Община Свищов си е поставила за цел реализирането на няколко основни инвестиционни проекта. За тях Община Свищов ще разчита на осигуряване на средства от частни стратегически инвеститори, присъединителните фондове на Европейския съюз, както и на държавния бюджет. Икономо-географските характеристики и конкурентните предимства на общината са солиден аргумент в полза на реализирането на инвестиционните проекти:

  • реконструкция на пристанище Свищов;
  • ферибот Свищов – Зимнич;
  • път Новград – Свищов – с. Ореш;
  • път Свищов – с. Горна Студена;
  • път с. Морава – с. Ореш;
  • път Полски Тръмбеш – с. Царевец;
  • градска пречиствателна станция за отпадни води;
  • градска пречиствателна станция за питейни води;
  • тържище за земеделска продукция – с. Горна Студена;

Доказателство за голямата приоритетност на посочените проекти бе включването им в Областния план за регионално развитие през 2000 г.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания