Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ И ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СГРАДИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ, УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № 390-РД-01-03/25.02.2016 Г. [2017-11-14 15:57:29]

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯТ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНА СВИЩОВ, УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № 855-РД-01-03/18.05.2016 Г. [2017-11-14 15:52:34]

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА СВИЩОВ, УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № 784-РД-01-03/05.05.2016 Г. [2017-11-14 15:50:19]

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ, УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № 651-РД-01-03/12.04.2016 Г. [2017-11-14 15:46:53]

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СВИЩОВ, УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № 650-РД-01-03/12.04.2016 Г. [2017-11-14 15:45:26]

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ДОКЛАДВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СЛУЧАИ НА НЕРЕДНОСТИ В ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС [2017-11-14 15:37:23]

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ [2017-11-14 15:35:59]

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ И СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ [2017-11-14 14:35:46]

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ,НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 15/02.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 4 [2017-11-14 15:38:53]

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СВИЩОВ, УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № 371-РД-01-03/24.02.2016 г. (PDF) [2017-11-14 14:34:05]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, МАНДАТ 2015-2019 г. [2017-11-14 14:30:24]

ЕВРОПЕЙСКИ КОДЕКС ЗА ДОБРО ПОВЕДЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА [2017-11-14 14:29:48]

ХАРТА НА КЛИЕНТА [2017-11-14 14:28:25]

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ [2017-11-14 14:28:03]

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИЯ СЛУЖИТЕЛ [2017-11-14 14:27:35]

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТАЦИОННАТА И ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ [2017-11-14 14:27:04]

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания