Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проекто-наредби

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и приемане на деца в общински детски градини на територията на община Свищов, приета с Решение № 415/21.12.2016 г. на Общински съвет – Свищов.

ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-106/07.04.2017 г. относно Приемане на наредба № 1 за опазване на обществения ред, общинската собственост и организацията на движението на територията на Община Свищов

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-76/16.03.2017 г. относно Приемане на промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА относно Предложения, становища и възражения, получени по публикуването на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации относно приемане на промени и допълнения в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА относно Предложения, становища и възражения, получени по публикуването на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации относно приемане на Правилник за организацията и реда на работа на Общинска програма "В помощ на болните деца от Община Свищов

Проект на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Свищов

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-72/09.03.2017 г. относно Приемане на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Свищов

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА относно Предложения, становища и възражения, получени по публикуването на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации относно промяна на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА относно Предложения, становища и възражения, получени по публикуването на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации относно промяна на Наредба за преместваемите обекти на територията на община Свищов

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА относно Предложения, становища и възражения, получени по публикуването на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации относно промяна на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-30/06.02.2017 г. относно приемане на Правилник за организацията и реда на работа на Общинска програма "В помощ на болните деца от Община Свищов"

Съобщение и Предложение за приемане на промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-5/09.01.2017 г. относно приемане на изменение в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-2/06.01.2017 г. относно приемане на промяна в Наредба за преместваемите обекти на Община Свищов

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-1/06.01.2017 г. относно приемане на изменение и допълнение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов

Предложение изх. № 61-00-353/12.12.2016 г. относно Изменения в Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов

СЪОБЩЕНИЕ относно: Изменения в Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов

Предложение изх. № 61-00-354/12.12.2016 г. относно Допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

СЪОБЩЕНИЕ относно: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Предложение до Общински съвет Свищов изх. № 61-00-341/21.11.2016 г. относно Приемане на изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Свищов от групата общински съветници на „Обединение Промяна“ в Общински съвет Свищов и Обявление във връзка с Чл. 26, ал. 2 от ЗНА (.PDF)

Предложение за приемане на изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов и Обявление във връзка с Чл. 26, ал. 2 от ЗНА (.PDF)

Предложение до Общински съвет Свищов с вх. № 800 от 13.09.2016 г. относно Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свищов

Предложение от Кмета на Община Свищов относно Изменение и допълнение на Наредбата и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свищов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Вх. № 763 от 23.8.2016 г. относно приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Предложение от Кмета на Община Свищов относно Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Предложение Вх. № 719/26.07.2016 г. за промяна в Приложение № 1 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов (.pdf)

Предложение Изх. № 61-00-192/14.06.2016 г. за допълнения в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов, приета с Решение № 95/28.02.2008 г., прот. № 8

Предложение изх. № 94-З-922/28.04.2016 г. за допълнения в наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 797/28.02.2003 г., прот. № 52

Предложение изх. № 94-З-920/28.04.2016 г. за допълнения в наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 797/28.02.2003 г., прот. № 52

Предложение за приемане на промени в НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов и в НАРЕДБА за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Свищов

Предложение за приемане на допълнения в НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов и в НАРЕДБА за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Свищов

Проект за НАРЕДБА за общинските гробищни паркове, погребално-обредната дейност и провеждане на радостни ритуали на територията на община Свищов

Предложение за приемане на допълнения в Наредба № 1 за обществения ред, опазване на общинските и други имоти за общо ползване и организацията на движението на територията на община Свищов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ИЗХ. № 61-00-91/14.03.2016 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА В ОБЩИНА СВИЩОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ИЗХ. № 61-00-90/14.03.2016 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, СТАТУТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛИЦЕНЗИРАНО ЗВЕНО "СИГУРНОСТ И КОНТРОЛ" ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ

НАРЕДБА за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Свищов

Предложение на Кмета на Община Свищов за приемане на Правилник за дейността на приют за безстопанствени кучета при Община Свищов + Проект за Правилник (.pdf)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ИЗХ. № 61-00-40/05.02.2016 Г. ОТНОСНО ПРОМЯНА В РАЗДЕЛ III - ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Предложение с изх. № 61-00-28/21.01.2016 г. за изменения и допълнения в НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ /ОАМТЦУ/ (.pdf)

Предложение за нов ПРАВИЛНИК за организацията и управление на Общинско предприятие „Пазари-Свищов“ (с Приложения)

Предложение до Общински съвет Свищов с вх. № 251/08.01.2016 г. относно Промени и допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ с Вх. № 245 от 05.1.2016 г. на Кмета на Община Свищов до Общински съвет Свищов - мотивиран доклад по ПРОЕКТ за промени в НУРУРОЖФ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ с Вх. № 191 от 09.12.2015 г. до Общински съвет Свищов - ПРОЕКТ за НАРЕДБА за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свищов

ППРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ИЗХ. № 61-00-257/14.12.2015 Г. ОТНОСНО ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАЗАРИ-СВИЩОВ" ГРАД СВИЩОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗХ. № 94-З-2073/03.12.2015 Г. ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ОТНОСНО ПРОМЯНА В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТОТА - СВИЩОВ"

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ до Общински съвет Свищов - ПРОЕКТ за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Предложение с Изх. № 09-00-79/09.06.2015 г. за приемане на изменения и допълнения в НАРЕДБАТА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 797/28.02.2003 г.

Предложение с Изх. № 61-00-121/04.05.2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Свищов върху общинската част на капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществена чрез общински предприятия + мотивиран доклад (.pdf)

Предложение с изх. № 74-00-23/15.04.2015 г. за приемане на НАРЕДБА за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов

Предложение с Изх. № ххх/08.04.2015 г. за приемане на допълнения в НАРЕДБАТА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов - Приложение за цени на услуги при тъжни, радостни ритуали и други.

Предложение с Изх. № 61-00-88/06.04.2015 г. за приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Свищов + Проект на Наредбата (.pdf)

Предложение с Изх. № 61-00-87/06.04.2015 г. за приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Свищов + Проект на Наредбата (.pdf)

Предложение с Изх. № 61-00-86/06.04.2015 г. за приемане на допълнения в Наредбата за реда и условията за безвъзмездно ползване на общинската спортна база от спортни клубове в Община Свищов + Мотивиран доклад (.pdf)

Предложение с Изх. № 61-00-85/06.04.2015 г. за приемане на допълнения и изменения в Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Свищов + Мотивиран доклад (.pdf)

Предложение с Изх. № 61-00-84/06.04.2015 г. за приемане на допълнения и изменения в Наредбата за реда за придобиване и разпореждане със собствеността на Община Свищов + Мотивиран доклад (.pdf)

Предложение с Изх. № 61-00-83/06.04.2015 г. за приемане на допълнения и изменения в Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Свищов върху общинската част на капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия + Мотивиран доклад (.pdf)

Предложение с Изх. № 24-00-125/06.03.2015 г. за приемане на допълнения и изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

Предложение с Изх. № 61-00-29/06.02.2015 г. за приемане на промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

Предложение изх. № 61-00-18/20.01.2015 г. относно Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Предложение изх. № 61-00-6/14.01.2015 г. относно Актуализация на цените по Приложеине № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов

Предложение № 61-00-316/28.11.2014 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов

Предложение № 61-00-295/11.11.2014 г. за приемане на изменения и допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов с Мотивиран доклад (.PDF)

Предложение № 61-00-279/07.10.2014 г. за приемане на изменения и допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов (.PDF)

Предложение № 61-00-278/06.10.2014 г. за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов + Мотивиран доклад и Калкулация на разходите за предложените за ценова промяна услуга (.PDF)

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБИЩНА СВИЩОВ

Предложение вх. № 2182/09.07.2014 г. относно приемане на НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБИЩНА СВИЩОВ

Предложение вх. № 2180/08.07.2014 г. за приемане на НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Предложение № 2155/19.03.2014 г. за приемане на Актуализация на Стратегия за устойчиво развитие на Община Свищов

Предложение № 2154/19.03.2014 г. за приемане на Общински план за развитие на община Свищов (2014-2020)

Предложение № 2153/19.03.2014 г. за приемане на ДОКЛАД ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЯВАНИЯ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г.

Предложение № 75-00-6/09.04.2014 г. за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Предложение № 61-00-133/03.04.2014 г. за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Проекто-наредба № 1 за обществения ред, опазване на общинските и други имоти за общо ползване и организацията на движението на територията на Община Свищов

Проект за изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Свищов, неговите комисии и взаимодействие с общинската администрация

Проект на Правилник за организацията и реда на работа на общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания „Ин-витро“

Предложение № 61-00-91/10.03.2014 г. за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Предложение № 61-00-2/08.01.2014 г. за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Предложение № 61-00-297 от 29.11.2013 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов

Предложение за промяна в Раздел III – Такси за детски градини, домове за социални грижи, лагери и други социални услуги от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Проекто-наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на Община Свищов

Предложение № 61-00-271 от 31.10.2013 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов + Мотивиран доклад

Предложение № 94-3-1424 от 09.10.2013 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов

Предложение № 94-3-1241 от 12.09.2013 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Предложение № 61-00-219 от 13.08.2013 г. за приемане на допълнения и изменения в Правилника за дейността на Общинско предприятие "Обреди - Свищов"

Проект допълнение Наредба на местните такси и цени на услуги

Проект допълнение Правилника за субсидиране на спортните клубове

Проект на ПРАВИЛНИК за дейността на Общинска предприятие "Обреди - Свищов"

Предложение № 61-00-177 от 02.07.2013 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Предложение № 61-00-161 от 13.06.2013 г. за приемане на допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов

ТЕКСТ НА НАРЕДБАТА КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 61-00-157/12.06.2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ (PDF)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 61-00-157/12.06.2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СПОРТНА БАЗА ОТ СПОРТНИ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ (проект)

Общински съвет Свищов, представя на вниманието на всички физически и юридически лица - Предложение за Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Свищов за предложения и становища.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 356/24.02.2005 Г., ПРОТОКОЛ № 31

Предложение за промени в раздел ІІІ - такси за детски градини, домове за социални грижи, лагери и други социални услуги от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за промяна в раздел ІІІ - Такса за детски градини, домове за социални грижи, лагери и други социални услуги от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

Предложение относно Приемане на изменение и допълнение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов

Предложение относно Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов.

Предложение относно Приемане на изменениe и допълнениe в Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Свищов

НАРЕДБА за осигуряване на “Пожарната безопасност и защита на населението” на територията на Община Свищов (проект)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания