Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проекто-наредби

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

Предложение относно приемане на изменения и допълнения в Наредба за опазване на околната среда на територията на община Свищов [2018-06-12 16:07:15]

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ [2018-05-03 17:10:29]

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ - ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и приемане на деца в общински детски градини на територията на община Свищов, приета с Решение № 414/21.12.2016 г. на Общински съвет – Свищов, изменена с Решение № 652/27.07.2017 г. на Общински съвет Свищов. [2018-03-23 15:46:25]

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2018-03-23 15:45:20]

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗХ. № 61-00-42/01.03.2018 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2018-03-01 14:24:15]

Съобщение и Предложение с изх. № 61-00-19/08.02.2018 г. относно Приемане на изменение в Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов, приета с Решение № 680/28.09.2017 г., Протокол № 43 на Общински съвет Свищов [2018-02-08 14:39:17]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В ЧЛ. 74 И ЧЛ. 83 НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 15/02.12.2015 Г., ПРОТОКОЛ № 4 [2017-11-13 15:14:26]

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 61-00-274/25.10.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2018 Г. [2017-10-25 13:36:04]

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-263/18.10.2017 г. относно Приемане на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов [2017-10-18 09:54:21]

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-217/10.08.2017 г. относно Приемане на наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов [2017-08-10 09:43:55]

Предложение за приемане на ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2017-08-01 15:43:23]

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и приемане на деца в общински детски градини на територията на община Свищов, приета с Решение № 415/21.12.2016 г. на Общински съвет – Свищов. [2017-06-21 13:55:24]

ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2017-05-26 16:16:12]

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-106/07.04.2017 г. относно Приемане на наредба № 1 за опазване на обществения ред, общинската собственост и организацията на движението на територията на Община Свищов [2017-04-07 11:08:22]

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-76/16.03.2017 г. относно Приемане на промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов [2017-03-16 13:26:00]

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА относно Предложения, становища и възражения, получени по публикуването на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации относно приемане на промени и допълнения в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов [2017-03-10 10:11:21]

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА относно Предложения, становища и възражения, получени по публикуването на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации относно приемане на Правилник за организацията и реда на работа на Общинска програма "В помощ на болните деца от Община Свищов [2017-03-10 10:10:11]

Проект на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Свищов [2017-03-09 14:51:33]

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-72/09.03.2017 г. относно Приемане на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Свищов [2017-03-09 14:51:00]

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА относно Предложения, становища и възражения, получени по публикуването на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации относно промяна на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов [2017-02-09 12:27:41]

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА относно Предложения, становища и възражения, получени по публикуването на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации относно промяна на Наредба за преместваемите обекти на територията на община Свищов [2017-02-09 12:24:43]

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА относно Предложения, становища и възражения, получени по публикуването на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации относно промяна на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов [2017-02-09 12:21:29]

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-30/06.02.2017 г. относно приемане на Правилник за организацията и реда на работа на Общинска програма "В помощ на болните деца от Община Свищов" [2017-02-06 14:16:05]

Съобщение и Предложение за приемане на промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов [2017-02-06 10:20:52]

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-5/09.01.2017 г. относно приемане на изменение в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов [2017-01-09 15:01:46]

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-2/06.01.2017 г. относно приемане на промяна в Наредба за преместваемите обекти на Община Свищов [2017-01-06 14:58:30]

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-1/06.01.2017 г. относно приемане на изменение и допълнение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов [2017-01-06 14:56:35]

Предложение изх. № 61-00-353/12.12.2016 г. относно Изменения в Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов [2016-12-12 09:34:15]

СЪОБЩЕНИЕ относно: Изменения в Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов [2016-12-12 09:26:30]

Предложение изх. № 61-00-354/12.12.2016 г. относно Допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов [2016-12-12 09:21:09]

СЪОБЩЕНИЕ относно: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов [2016-12-12 09:22:50]

Предложение до Общински съвет Свищов изх. № 61-00-341/21.11.2016 г. относно Приемане на изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов [2016-11-21 13:38:37]

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2016-11-07 13:53:01]

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2016-11-07 13:51:48]

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА СВИЩОВ [2016-11-07 15:32:52]

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2016-11-07 15:33:32]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Свищов от групата общински съветници на „Обединение Промяна“ в Общински съвет Свищов и Обявление във връзка с Чл. 26, ал. 2 от ЗНА (.PDF) [2016-10-24 16:50:34]

Предложение за приемане на изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов и Обявление във връзка с Чл. 26, ал. 2 от ЗНА (.PDF) [2016-09-15 16:48:47]

Предложение до Общински съвет Свищов с вх. № 800 от 13.09.2016 г. относно Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свищов [2016-09-13 13:27:52]

Предложение от Кмета на Община Свищов относно Изменение и допълнение на Наредбата и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свищов [2016-08-29 13:25:50]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Вх. № 763 от 23.8.2016 г. относно приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Свищов [2016-08-23 13:22:49]

Предложение от Кмета на Община Свищов относно Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов [2016-08-08 13:17:10]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. [2016-07-29 14:40:28]

Предложение Вх. № 719/26.07.2016 г. за промяна в Приложение № 1 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов (.pdf) [2016-07-26 16:04:12]

Предложение Изх. № 61-00-192/14.06.2016 г. за допълнения в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов, приета с Решение № 95/28.02.2008 г., прот. № 8 [2016-06-14 11:46:18]

Предложение изх. № 94-З-922/28.04.2016 г. за допълнения в наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 797/28.02.2003 г., прот. № 52 [2016-04-28 10:46:55]

Предложение изх. № 94-З-920/28.04.2016 г. за допълнения в наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 797/28.02.2003 г., прот. № 52 [2016-04-28 10:44:03]

Предложение за приемане на промени в НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов и в НАРЕДБА за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Свищов [2016-04-27 10:42:22]

Предложение за приемане на допълнения в НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов и в НАРЕДБА за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Свищов [2016-04-14 14:32:19]

Проект за НАРЕДБА за общинските гробищни паркове, погребално-обредната дейност и провеждане на радостни ритуали на територията на община Свищов [2016-03-15 13:52:06]

Предложение за приемане на допълнения в Наредба № 1 за обществения ред, опазване на общинските и други имоти за общо ползване и организацията на движението на територията на община Свищов [2016-03-14 15:26:11]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ИЗХ. № 61-00-91/14.03.2016 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА В ОБЩИНА СВИЩОВ [2016-03-14 15:21:37]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ИЗХ. № 61-00-90/14.03.2016 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, СТАТУТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛИЦЕНЗИРАНО ЗВЕНО "СИГУРНОСТ И КОНТРОЛ" ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ [2016-03-14 14:38:05]

НАРЕДБА за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Свищов [2016-02-29 16:50:40]

Предложение на Кмета на Община Свищов за приемане на Правилник за дейността на приют за безстопанствени кучета при Община Свищов + Проект за Правилник (.pdf) [2016-02-09 16:22:49]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ИЗХ. № 61-00-40/05.02.2016 Г. ОТНОСНО ПРОМЯНА В РАЗДЕЛ III - ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2016-02-05 16:22:24]

Предложение с изх. № 61-00-28/21.01.2016 г. за изменения и допълнения в НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ /ОАМТЦУ/ (.pdf) [2016-01-21 16:21:51]

Предложение за нов ПРАВИЛНИК за организацията и управление на Общинско предприятие „Пазари-Свищов“ (с Приложения) [2016-01-13 12:49:42]

Предложение до Общински съвет Свищов с вх. № 251/08.01.2016 г. относно Промени и допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов [2016-01-08 09:13:21]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ с Вх. № 245 от 05.1.2016 г. на Кмета на Община Свищов до Общински съвет Свищов - мотивиран доклад по ПРОЕКТ за промени в НУРУРОЖФ [2016-01-05 10:02:01]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ с Вх. № 191 от 09.12.2015 г. до Общински съвет Свищов - ПРОЕКТ за НАРЕДБА за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свищов [2016-01-04 12:42:23]

ППРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ИЗХ. № 61-00-257/14.12.2015 Г. ОТНОСНО ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАЗАРИ-СВИЩОВ" ГРАД СВИЩОВ [2015-12-14 16:30:34]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗХ. № 94-З-2073/03.12.2015 Г. ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ОТНОСНО ПРОМЯНА В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТОТА - СВИЩОВ" [2015-12-08 08:34:39]

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [2015-11-16 16:39:02]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ до Общински съвет Свищов - ПРОЕКТ за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [2015-11-16 15:06:54]

Предложение с Изх. № 09-00-79/09.06.2015 г. за приемане на изменения и допълнения в НАРЕДБАТА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 797/28.02.2003 г. [2015-06-09 11:32:31]

Предложение с Изх. № 61-00-121/04.05.2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Свищов върху общинската част на капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществена чрез общински предприятия + мотивиран доклад (.pdf) [2015-05-04 16:20:40]

Предложение с изх. № 74-00-23/15.04.2015 г. за приемане на НАРЕДБА за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов [2015-04-16 11:18:05]

Предложение с Изх. № ххх/08.04.2015 г. за приемане на допълнения в НАРЕДБАТА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов - Приложение за цени на услуги при тъжни, радостни ритуали и други. [2015-04-08 14:50:04]

Предложение с Изх. № 61-00-88/06.04.2015 г. за приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Свищов + Проект на Наредбата (.pdf) [2015-04-06 17:12:51]

Предложение с Изх. № 61-00-87/06.04.2015 г. за приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Свищов + Проект на Наредбата (.pdf) [2015-04-06 17:10:00]

Предложение с Изх. № 61-00-86/06.04.2015 г. за приемане на допълнения в Наредбата за реда и условията за безвъзмездно ползване на общинската спортна база от спортни клубове в Община Свищов + Мотивиран доклад (.pdf) [2015-04-06 17:00:41]

Предложение с Изх. № 61-00-85/06.04.2015 г. за приемане на допълнения и изменения в Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Свищов + Мотивиран доклад (.pdf) [2015-04-06 16:57:27]

Предложение с Изх. № 61-00-84/06.04.2015 г. за приемане на допълнения и изменения в Наредбата за реда за придобиване и разпореждане със собствеността на Община Свищов + Мотивиран доклад (.pdf) [2015-04-06 16:54:35]

Предложение с Изх. № 61-00-83/06.04.2015 г. за приемане на допълнения и изменения в Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Свищов върху общинската част на капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия + Мотивиран доклад (.pdf) [2015-04-06 16:51:55]

Предложение с Изх. № 24-00-125/06.03.2015 г. за приемане на допълнения и изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов [2015-03-09 09:35:53]

Предложение с Изх. № 61-00-29/06.02.2015 г. за приемане на промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов [2015-02-06 13:55:28]

Предложение изх. № 61-00-18/20.01.2015 г. относно Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов [2015-01-21 11:04:25]

Предложение изх. № 61-00-6/14.01.2015 г. относно Актуализация на цените по Приложеине № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов [2015-01-14 13:25:23]

Предложение № 61-00-316/28.11.2014 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов [2014-11-28 09:59:47]

Предложение № 61-00-295/11.11.2014 г. за приемане на изменения и допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов с Мотивиран доклад (.PDF) [2014-11-11 13:46:32]

Предложение № 61-00-279/07.10.2014 г. за приемане на изменения и допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов (.PDF) [2014-10-07 10:53:04]

Предложение № 61-00-278/06.10.2014 г. за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов + Мотивиран доклад и Калкулация на разходите за предложените за ценова промяна услуга (.PDF) [2014-10-06 11:31:15]

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБИЩНА СВИЩОВ [2014-07-09 13:32:49]

Предложение вх. № 2182/09.07.2014 г. относно приемане на НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБИЩНА СВИЩОВ [2014-07-09 13:32:01]

Предложение вх. № 2180/08.07.2014 г. за приемане на НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2014-07-08 13:52:48]

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2014-07-08 13:53:35]

Предложение № 2155/19.03.2014 г. за приемане на Актуализация на Стратегия за устойчиво развитие на Община Свищов [2014-06-19 08:28:27]

Предложение № 2154/19.03.2014 г. за приемане на Общински план за развитие на община Свищов (2014-2020) [2014-06-19 13:32:21]

Предложение № 2153/19.03.2014 г. за приемане на ДОКЛАД ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЯВАНИЯ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г. [2014-06-19 17:03:36]

Предложение № 75-00-6/09.04.2014 г. за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов [2014-04-09 16:38:33]

Предложение № 61-00-133/03.04.2014 г. за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов [2014-04-03 10:39:11]

Проекто-наредба № 1 за обществения ред, опазване на общинските и други имоти за общо ползване и организацията на движението на територията на Община Свищов [2014-04-01 16:06:58]

Проект за изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Свищов, неговите комисии и взаимодействие с общинската администрация [2014-03-21 16:55:08]

Проект на Правилник за организацията и реда на работа на общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания „Ин-витро“ [2014-03-11 09:30:56]

Предложение № 61-00-91/10.03.2014 г. за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов [2014-03-10 12:55:21]

Предложение № 61-00-2/08.01.2014 г. за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов [2014-01-08 10:33:55]

Предложение № 61-00-297 от 29.11.2013 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов [2013-11-29 16:52:42]

Предложение за промяна в Раздел III – Такси за детски градини, домове за социални грижи, лагери и други социални услуги от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов [2013-11-29 12:42:02]

Проекто-наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов [2013-11-27 16:21:51]

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на Община Свищов [2013-11-14 09:30:05]

Предложение № 61-00-271 от 31.10.2013 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов + Мотивиран доклад [2013-11-01 14:47:03]

Предложение № 94-3-1424 от 09.10.2013 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов [2013-10-09 09:35:00]

Предложение № 94-3-1241 от 12.09.2013 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов [2013-09-12 16:49:35]

Предложение № 61-00-219 от 13.08.2013 г. за приемане на допълнения и изменения в Правилника за дейността на Общинско предприятие "Обреди - Свищов" [2013-08-13 15:55:08]

Проект допълнение Наредба на местните такси и цени на услуги [2013-08-09 14:26:17]

Проект допълнение Правилника за субсидиране на спортните клубове [2013-08-09 14:25:43]

Проект на ПРАВИЛНИК за дейността на Общинска предприятие "Обреди - Свищов" [2013-07-11 11:55:54]

Предложение № 61-00-177 от 02.07.2013 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов [2013-07-02 14:09:20]

Предложение № 61-00-161 от 13.06.2013 г. за приемане на допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов [2013-06-17 16:49:59]

ТЕКСТ НА НАРЕДБАТА КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 61-00-157/12.06.2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ (PDF) [2013-06-12 16:10:18]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 61-00-157/12.06.2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2013-06-12 10:52:17]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2013-05-15 08:35:52]

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СПОРТНА БАЗА ОТ СПОРТНИ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ (проект) [2013-04-12 14:45:43]

Общински съвет Свищов, представя на вниманието на всички физически и юридически лица - Предложение за Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Свищов за предложения и становища. [2013-04-09 13:30:49]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 356/24.02.2005 Г., ПРОТОКОЛ № 31 [2013-03-13 14:11:26]

Предложение за промени в раздел ІІІ - такси за детски градини, домове за социални грижи, лагери и други социални услуги от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов [2013-02-06 10:28:32]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за промяна в раздел ІІІ - Такса за детски градини, домове за социални грижи, лагери и други социални услуги от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов [2013-01-17 10:26:42]

Предложение относно Приемане на изменение и допълнение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов [2012-12-06 10:33:53]

Предложение относно Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов. [2012-12-06 10:45:19]

Предложение относно Приемане на изменениe и допълнениe в Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Свищов [2012-12-06 10:44:46]

НАРЕДБА за осигуряване на “Пожарната безопасност и защита на населението” на територията на Община Свищов (проект) [2012-10-08 10:43:14]

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания