Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

ЗАПОВЕД № 616-РД-01-03/30.05.2018 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ XI-2897, УПИ XII-2896И УПИ XIII-2895, КВ. 14 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ [2018-06-13 14:25:07]

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-758/30.05.2018 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ VI-364, КВ. 82 ПО ПЛАНА НА С. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ [2018-05-30 14:01:18]

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-608/09.05.2018 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ I-188 И НА VI-188, КВ. 49 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА СЕЛО ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ [2018-05-10 17:03:48]

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-516/17.04.2018 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ ХV-2347 И УПИ ХХIХ-2351, КВ. 28А ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ [2018-04-20 10:44:52]

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-508/17.04.2018 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ ХV, КВ. 3 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ [2018-04-20 10:43:24]

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-455/17.04.2018 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ V-2837 И УПИ VI-2838, КВ. 15 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ [2018-04-20 10:40:56]

ЗАПОВЕД № 238-РД-01-03/13.03.2018 г. ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ VI-227, КВ. 3 ПО ПЛАНА НА СЕЛО МОРАВА, ОБЩИНА СВИЩОВ [2018-03-15 10:18:44]

ЗАПОВЕД № 189-РД-01-03/26.02.2018 Г. ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПИ С № 328008 И № 328007, М. "БУРЧА" В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ВАРДИМ, ОБЩИНА СВИЩОВ [2018-02-27 11:35:37]

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-137/05.02.2018 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПИ 65766.418.60, ПИ 65766.418.61, ПИ 65766.418.62 И ПИ 65766.418.63 ПО КК И КР НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ [2018-02-05 15:36:25]

ЗАПОВЕД № 49-РД-01-03/17.01.2018 Г. ОТНОСНО ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ II ЗА "АД "ТОМИКА МЕТАЛ" [2018-01-24 11:40:53]

ЗАПОВЕД № 1790-РД-01-03/21.12.2017 Г. ОТНОСНО ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ XXX-1110 И УПИ XCVII-1109, КВ. 76 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ [2018-01-11 12:32:47]

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 1790-РД-01-03/21.12.2017 Г. [2018-01-11 12:30:42]

ЗАПОВЕД № 26-РД-01-03/09.01.2018 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ LIV-1100, КВ. 76 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ [0000-00-00 00:00:00]

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 26-РД-01-03/09.11.2018 Г. [2018-01-11 12:26:46]

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1507/11.01.2018 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ XLVI, УПИ XLVII И УПИ V, кв. 169 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ [2018-01-11 12:22:57]

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-2161/07.12.2017 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА УПИ ХХХ-1110 И УПИ XCVII-1109, КВ. 76 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ДВАТА УПИ В ЕДИН [2017-12-12 11:37:55]

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1977/27.11.2017 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ /ПР/ НА УПИ II - ЗА "ТОМИКА МЕТАЛ" АД [2017-11-27 12:02:37]

ЗАПОВЕД № 1578-РД-01-03/16.11.2017 г. на Община Свищов относно одобрение на изменение на ПУП на поземлен имот № 65766.703.49 по КК и КР на землището на гр. Свищов и УПИ I в ЗИЗ на гр. Свищов, представляващ ПИ 65766.703.10 по КК и КР на землището на град Свищов [2017-11-21 14:24:21]

ОБЯВЛЕНИЕ № 08-00-1247/31.10.2017 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПР НА УПИ I, ЗИЗ ГР. СВИЩОВ И ПИ 65766.703.49 ПО КК И КР НА ГРАД СВИЩОВ [2017-11-01 11:47:32]

ЗАПОВЕД № 1315-РД-01-03/29.09.2017 г. на Община Свищов относно одобрение на изменение на ПУП на урегулиран поземлен имот по регулационния план на град Свищов [2017-09-29 13:33:45]

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-Д-1314/11.09.2017 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI, КВ. 53 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА С. АЛЕКОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ [2017-09-12 09:19:29]

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-3-1137/ 16.08.2017 г. във връзка с чл.124б, ал.2 от Закон за устройство на територията [2017-08-16 10:22:11]

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1139/07.08.2017 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 65766.418.27 ПО КК И КР НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ [2017-08-08 10:04:02]

Заповед № 907-РД-01-03/07.07.2017 г. за одобрене на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на урегулиран поземлен имот XXXIX -1075 и УПИ XLI-1077, кв. 76 по плана на град Свищов [2017-07-10 13:34:46]

ЗАПОВЕД № 908-РД-01-03/07.07.2017 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) XCVII-1109, кв. 76 по плана на град Свищов (.PDF) [2017-07-07 16:16:04]

Заповед № 874-РД-01-03/26.06.2017 г. за одобрение на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на урегулиран поземлен имот УПИ II, кв. 36 по плана на град Свищов [2017-06-27 14:02:07]

О Б Я В Л Е Н И Е Община Свищов, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед № ОА04-4787/16.06.2017 г. на Областния управител на област Велико Търново e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП), за обект „Преносен газопровод за град Свищов“ и е одобрено техническо задание за изработването на проекта за ПУП-ПП. Обектът е разположен в землищата на с. Горна Липница, с. Батак, с. Сломер и с. Караисен, община Павликени, с. Горна Студена, с. Овча могила, с. Козловец, с. Б. Сливово, с. Царевец и гр. Свищов, община Свищов. Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията. [2017-06-26 10:23:08]

ЗАПОВЕД № 853-РД-01-03/19.06.2017 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) XXIX, кв. 201 по плана на град Свищов (.PDF) [2017-06-19 15:49:49]

ЗАПОВЕД № 783-РД-01-03/12.06.2017 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 65766.418.25 по КК и КР на землището на град Свищов (.PDF) [2017-06-13 09:14:25]

ЗАПОВЕД № 782-РД-01-03/12.06.2017 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на УПИ II, кв. 36 по плана на град Свищов (.PDF) [2017-06-13 09:13:07]

ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2017-06-12 14:32:14]

ОБЯВА ИЗХ. № 08-00-624/12.06.2017 г. ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАДАНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2017-06-12 15:43:31]

ЗАПОВЕД № 763-РД-01-03/07.06.2017 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ II, кв. 154 по плана на град Свищов (.PDF) [2017-06-08 10:03:23]

ЗАПОВЕД № 551-РД-01-03 от 10.05.2017 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ II, за социални дейности, кв. 216 по плана на град Свищов (.PDF) [2017-05-11 13:23:01]

ЗАПОВЕД № ОА04-3373 ОТ 19 АПРИЛ 2017 г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА "ОСТРИ МОГИЛИ" - ГРАД СВИЩОВ [2017-05-02 15:43:09]

ЗАПОВЕД № 391-РД-01-03 от 12.04.2017 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ XII-2896, кв. 14 по плана на град Свищов (.PDF) [2017-04-19 13:40:10]

ЗАПОВЕД № 318-РД-01-03 от 28.03.2017 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ II-3669, кв. 200 по плана на град Свищов (.PDF) [2017-03-29 16:14:43]

ЗАПОВЕД № 298-РД-01-03 от 22.03.2017 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ LIV-1100, кв. 76 по плана на град Свищов (.PDF) [2017-03-22 16:14:14]

ОБЯВЛЕНИЕ № 08-00-204/16.02.2017 Г. ЗА ИЗГОТВЕНИ ПЛАНОВЕ НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ В ЗЕМИ ПО ПАРАГРАФ 4 В МЕСТНОСТИ "СТЪКЛЕН", "МАНАСТИРСКИ ТРАП" И "ФАРА" [2017-03-06 10:55:09]

ЗАПОВЕД № 159-РД-01-03/17.02.2017 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ I, кв. 216 по плана на град Свищов (.PDF) [2017-02-24 12:19:27]

ЗАПОВЕД № 46-РД-01-03 от 19.01.2017 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ LI-9645, кв. 104по плана на град Свищов (.PDF) [2017-01-19 15:25:55]

ЗАПОВЕД № 26- РД-01-03 от 11.01.2017 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ VI 144 и УПИ Х 144,кв. 32по плана на с. Деляновци, община Свищов (.PDF) [2017-01-19 15:24:42]

ЗАПОВЕД 1897 РД-01-03 от 12.12.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ VI, кв. 574 по плана на град Свищов (.PDF) [2016-12-12 14:36:32]

ЗАПОВЕД 1826 РД-01-03 от 01.12.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ XXXIII - 3581, кв. 83 по плана на h,do Свищов (.PDF) [2016-12-02 15:24:45]

ЗАПОВЕД 1778 РД-01-03 от 16.11.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ II 71, кв. 100 по плана на с. Овча Могила, Община Свищов (.PDF) [2016-11-17 10:05:31]

ЗАПОВЕД 1617 РД-01-03 от 18.10.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ VI 227, кв. 3 по плана на с. Морава, Община Свищов (.PDF) [2016-10-19 14:11:00]

ЗАПОВЕД 1564 РД-01-03 от 06.10.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 65766.418.11 по КККР на гр. Свищов (.PDF) [2016-10-07 09:58:50]

ЗАПОВЕД 1529 РД-01-03 от 27.9.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за имот от плана на гр. Свищов (.PDF) [2016-09-27 16:02:55]

ЗАПОВЕД 1528 РД-01-03 от 27.9.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) за имоти от плана на с. Българско Сливово, Община Свищов (.PDF) [2016-09-27 16:01:42]

ЗАПОВЕД 1527 РД-01-03 от 27.9.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) за имоти от плана на гр. Свищов (.PDF) [2016-09-27 15:59:16]

ЗАПОВЕД № 1407-РД-01-03 от 31.08.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) по плана на гр. Свищов (.pdf) [2016-08-31 13:26:23]

ЗАПОВЕД № 1392-РД-01-03 от 25.08.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на с. Царевец, община Свищов (.pdf) [2016-08-25 13:23:47]

ЗАПОВЕД № 1326-РД-01-03 от 03.08.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на с. Ореш, община Свищов (.pdf) [2016-08-04 14:46:53]

ЗАПОВЕД № 1324-РД-01-03 от 03.08.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на с. Морава, община Свищов (.pdf) [2016-08-04 14:46:28]

ЗАПОВЕД № 1323-РД-01-03 от 03.08.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на гр. Свищов (.pdf) [2016-08-04 14:45:31]

ЗАПОВЕД № 1274-РД-01-03 от 27.07.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на гр. Свищов (.pdf) [2016-07-27 16:20:48]

ЗАПОВЕД № 1208-РД-01-03 от 18.07.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на гр. Свищов (.pdf) [2016-07-18 13:17:06]

ЗАПОВЕД № 1207-РД-01-03 от 18.07.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в с. Царевец, Община Свищов (.pdf) [2016-07-18 13:16:08]

ЗАПОВЕД № 1151-РД-01-03 от 13.07.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в с. Драгомирово, Община Свищов (.pdf) [2016-07-18 13:14:46]

ЗАПОВЕД № 1020-РД-01-03 от 20.06.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в гр. Свищов [2016-06-23 09:50:10]

ЗАПОВЕД № 613-РД-01-03 от 04.04.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в гр. Свищов [2016-04-11 13:27:45]

ЗАПОВЕД № 535-РД-01-03 от 23.03.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в гр. Свищов [2016-03-28 13:06:07]

ЗАПОВЕД № 404-РД-01-03 от 29.02.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в Западна индустриална зона гр. Свищов [2016-03-07 13:04:11]

ЗАПОВЕД № 1668-РД-01-03 от 18.11.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в гр. Свищов [2015-11-18 09:49:00]

ЗАПОВЕД № 1648-РД-01-03 от 13.11.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в гр. Свищов [2015-11-18 09:48:09]

ЗАПОВЕД № 1647-РД-01-03 от 13.11.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в гр. Свищов [2015-11-18 09:46:54]

ЗАПОВЕД № 1646-РД-01-03 от 13.11.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в гр. Свищов [2015-11-18 09:46:03]

ЗАПОВЕД № 1645-РД-01-03 от 13.11.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в гр. Свищов [2015-11-18 09:44:12]

ЗАПОВЕД № 1445-РД-01-03 от 26.10.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в с. Горна Студена, общ. Свищов [2015-11-18 09:42:28]

ЗАПОВЕД № 1195-РД-01-03 от 17.9.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в гр. Свищов [2015-11-18 09:40:17]

ЗАПОВЕД № 989-РД-01-03 от 29.7.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в с. Деляновци, Община Свищов [2015-08-05 10:55:05]

ЗАПОВЕД № 988-РД-01-03 от 29.7.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в гр. Свищов [2015-08-05 10:53:44]

ЗАПОВЕД № 952-РД-01-03 от 23.7.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в гр. Свищов [2015-08-05 10:53:03]

ЗАПОВЕД № 897-РД-01-03 от 08.7.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в с. Совата от землището на гр. Свищов [2015-07-14 13:55:22]

ЗАПОВЕД № 767-РД-01-03 от 23.6.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в гр. Свищов [2015-06-26 13:53:10]

ЗАПОВЕД № 668-РД-01-03 от 04.6.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в с. Морава, Общ. Свищов [2015-06-08 13:51:25]

ЗАПОВЕД № 586-РД-01-03 от 13.5.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на гр. Свищов [2015-05-15 09:34:47]

ЗАПОВЕД № 585-РД-01-03 от 13.5.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в землището на с. Морава, Общ. Свищов [2015-05-15 11:33:44]

ЗАПОВЕД № 536-РД-01-03 от 29.4.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в землището на гр. Свищов [2015-04-30 11:31:56]

ЗАПОВЕД № 535-РД-01-03 от 29.4.2015 г. за проектиране на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на с. Г. Студена, Общ. Свищов [2015-04-30 11:30:54]

ЗАПОВЕД № 481-РД-01-03 от 24.4.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в землището на гр. Свищов [2015-04-30 11:29:14]

ЗАПОВЕД № 364-РД-01-03 от 14.4.2015 г. за проектиране на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на с. Козловец, Общ. Свищов [2015-04-20 11:27:12]

Заповед № 219-РД-01-03 от 24.3.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) по плана на гр. Свищов [2015-04-01 13:16:23]

Заповед № 175-РД-01-03 от 12.3.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) по плана на гр. Свищов [2015-03-16 13:15:00]

Заповед № 174-РД-01-03 от 12.3.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на гр. Свищов [2015-03-16 13:13:45]

Заповед № 173-РД-01-03 от 12.3.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на с. Царевец, Община Свищов [2015-03-16 13:13:06]

Заповед № 172-РД-01-03 от 12.3.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на гр. Свищов [2015-03-16 13:11:43]

Заповед № 154-РД-01-03 от 26.2.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по действащия план на с. Алеково, Община Свищов [2015-03-02 09:36:54]

Заповед № 153-РД-01-03 от 26.2.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на гр. Свищов [2015-03-02 09:35:36]

Заповед № 148-РД-01-03 от 25.2.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) по действащия план на с. Морава, Община Свищов [2015-03-02 09:34:11]

Заповед № 147-РД-01-03 от 25.2.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на гр. Свищов [2015-03-02 09:32:17]

Заповед № 146-РД-01-03 от 25.2.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на гр. Свищов [2015-03-02 09:31:28]

Заповед № 33-РД-01-03 от 14.1.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на гр. Свищов [2015-01-21 09:28:56]

Заповед № 1523-РД-01-03 от 17.12.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в землището на гр. Свищов [2014-12-22 11:48:26]

Заповед № 1522-РД-01-03 от 17.12.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на гр. Свищов [2014-12-22 11:46:59]

Заповед № 1431-РД-01-03 от 05.12.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в землището на с. Алеково, Община Свищов [2014-12-08 11:38:17]

Заповед № 1430-РД-01-03 от 05.12.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в с. Овча могила, Община Свищов [2014-12-08 11:35:14]

Заповед № 1380-РД-01-03 от 20.11.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на гр. Свищов [2014-11-26 11:33:39]

Заповед № 1327-РД-01-03 от 07.11.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР) в с. Овча могила, Община Свищов [2014-11-11 11:30:04]

Заповед № 1166-РД-01-03 от 02.10.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в гр. Свищов [2014-10-09 11:03:13]

Заповед № 1123-РД-01-03 от 11.09.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР) в гр. Свищов [2014-10-08 11:01:47]

Заповед № 1052-РД-01-03 от 14.08.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР) в с. Царевец, общ. Свищов [2014-08-18 15:53:23]

Заповед № 950-РД-01-03 от 22.07.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР) в град Свищов [2014-07-25 16:48:09]

Заповед № 957-РД-01-03 от 23.07.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР) в град Свищов [2014-07-25 16:47:11]

Заповед № 862-РД-01-03 от 07.07.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на село Вардим, община Свищов [2014-07-11 16:44:57]

Заповед № 835-РД-01-03 от 30.06.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) [2014-07-01 09:09:24]

Заповед № 824-РД-01-03 от 26.06.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) [2014-07-01 09:08:18]

Заповед № 774-РД-01-03 от 12.06.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване(ПЗ) [2014-06-18 09:06:47]

Заповед № 565-РД-01-03 от 23.05.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) [2014-06-02 13:58:59]

Заповед № 475-РД-01-03 от 09.05.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) [2014-05-14 13:56:10]

Заповед № 509-РД-01-03 от 15.05.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) [2014-05-19 13:54:52]

Решение № 885 от 24.4.2014 г. на Общински съвет Свищов - Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план на техническа инфраструктура за трасе на кабел средно напрежение 20 kV [2014-05-19 13:53:20]

Заповед № 514-РД-01-03 от 16.05.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) [2014-05-19 13:50:05]

Заповед № 511-РД-01-03 от 15.05.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) [2014-05-19 13:48:57]

Заповед № 464-РД-01-03 от 08.05.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване(ПРЗ) [2014-05-12 12:40:45]

Заповед № 443-РД-01-03 от 30.04.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване(ПЗ) [2014-05-12 12:39:54]

Заповед № 425-РД-01-03 от 28.04.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) [2014-05-09 12:38:32]

Заповед № 424-РД-01-03 от 28.04.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване(ПРЗ) [2014-05-09 12:37:13]

Заповед № 414-РД-01-03 от 24.04.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - Специализирана план-схема ВиК на техническа инфраструктура [2014-05-09 12:35:19]

Заповед № 294-РД-01-03 от 04.04.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване(ПРЗ) [2014-04-28 14:49:45]

Заповед № 293-РД-01-03 от 04.04.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване(ПЗ) [2014-04-28 14:48:46]

Заповед № 228-РД-01-03 от 27.03.2014 г. за проектиране на ПУП - План схема в регулационните граници на гр. Свищов за трасе на „Ел. захранване от ТНН на ТП № 48“ [2014-04-14 14:46:53]

Заповед № 227-РД-01-03 от 27.03.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР) [2014-04-14 14:44:15]

Заповед № 1696-РД-01-03 от 30.12.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР) [2014-02-20 11:04:41]

Заповед № 193-РД-01-03 от 14.3.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2014-03-18 11:02:53]

Заповед № 192-РД-01-03 от 14.3.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) [2014-03-18 11:01:47]

Заповед № 191-РД-01-03 от 14.3.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) [2014-03-18 11:00:28]

Заповед № 82-РД-01-03 от 11.2.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР) [2014-02-27 10:58:52]

Заповед № 18-РД-01-03 от 16.1.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР) [2014-02-03 10:43:26]

Заповед № 17-РД-01-03 от 16.1.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2014-02-03 10:42:18]

Заповед № 1563-РД-01-03 от 13.12.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2013-12-16 10:37:26]

Заповед № 1557-РД-01-03 от 12.12.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) [2013-12-16 10:35:53]

Заповед № 1518-РД-01-03 от 29.11.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) [2013-12-02 10:34:35]

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-3-1981 за изготвен Проект за изменение на Специализиран ПУП за проект „Закриване и рекултивация на депо за ТБО гр. Свищов“ [2014-01-06 16:11:17]

Заповед № 1258-РД-01-03 от 08.10.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2013-10-08 12:28:18]

Заповед № 1257-РД-01-03 от 08.10.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2013-10-08 12:27:51]

Заповед № 1191-РД-01-03 от 24.09.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2013-09-24 12:27:17]

Заповед № 1190-РД-01-03 от 24.09.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2013-09-24 12:26:48]

Заповед № 1150-РД-01-03 от 18.09.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2013-09-18 12:26:04]

Заповед № 1149-РД-01-03 от 18.09.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2013-09-18 12:25:35]

Решение № 664/26.09.2013 г. от Заседание на Общински съвет Свищов за разрешаване изработването на ПУП [2013-10-07 12:24:00]

Решение № 616/27.07.2013 г. от Заседание на Общински съвет Свищов за разрешаване изработването на ПУП - план за регулация и застрояване [2013-08-13 12:23:09]

Решение № 615/27.07.2013 г. от Заседание на Общински съвет Свищов за разрешаване изработването на ПУП [2013-08-12 12:22:00]

Заповед № 654-РД-01-03 от 06.06.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2013-07-01 09:50:36]

Заповед № 655-РД-01-03 от 06.06.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2013-07-01 09:50:04]

Заповед № 750-РД-01-03 от 17.06.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2013-08-12 09:47:39]

Заповед № 800-РД-01-03 от 26.06.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2013-08-12 09:47:00]

Заповед № 903-РД-01-03 от 17.07.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2013-08-12 09:46:23]

Заповед № 932-РД-01-03 от 24.07.2013 г. за проектиране на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2013-08-12 09:45:32]

Заповед № 937-РД-01-03 от 25.07.2013 г. за проектиране на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2013-08-12 09:45:07]

Заповед № 938-РД-01-03 от 25.07.2013 г. за проектиране на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2013-08-12 09:44:33]

Заповед № 654-РД-01-03 от 06.06.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР) [2013-06-10 15:31:06]

Заповед № 655-РД-01-03 от 06.06.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР) [2013-06-10 15:30:42]

Предложение Изх. № 08-00-805/21.05.2013 г. относно разрешаване изработването на ПУП - План за застрояване /ПЗ/ [2013-06-10 15:29:18]

Заповед № 556-РД-01-03 от 17.05.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2013-05-17 11:06:08]

Заповед № 555-РД-01-03 от 17.05.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2013-05-17 11:05:47]

Заповед № 442-РД-01-03 от 09.05.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2013-05-09 11:05:28]

Заповед № 438-РД-01-03 от 08.05.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2013-05-08 11:04:57]

Заповед № 398-РД-01-03 от 25.04.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2013-04-25 11:04:27]

Съобщение № 94-ТСУ-1-16/19.04.2013 г. относно Виза за проектиране за допълващо застрояване [2013-04-22 09:05:15]

Заповед № 289-РД-01-03 от 10.04.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2013-04-12 09:03:48]

СЪОБЩЕНИЕ № 94-ТСУ-151/10.04.2013 Г. ЗА ИЗДАДЕНА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ [2013-04-16 08:54:05]

СЪОБЩЕНИЕ № 94-3-313/22.03.2013 Г. ЗА ИЗДАДЕНА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ [2013-03-22 10:18:09]

СЪОБЩЕНИЕ № 94-ТСУ 1-11/22.03.2013 Г. ЗА ИЗДАДЕНА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ [2013-03-22 10:18:22]

СЪОБЩЕНИЕ № 94-ТСУ 1-8/22.03.2013 Г. ЗА ИЗДАДЕНА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ [2013-03-22 10:19:22]

Заповед №442-РД-01-03 от 10.04.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-04-10 14:52:59]

Заповед № 138 -РД-01-03 от 21.02.2013 г. за проектиране на ПУП - Парцеларен план (ПП) за трасе на техническа инфраструктура - подземна електронна съобщителна мрежа [2013-02-21 14:40:49]

Заповед № 01-РД-01-03 от 02.01.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2013-01-02 14:40:08]

Заповед № 1808-РД-01-03 от 10.12.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-12-10 14:33:18]

Заповед № 1788-РД-01-03 от 05.12.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-12-05 14:32:38]

Заповед № 1627-РД-01-03 от 09.11.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-11-09 14:32:12]

Заповед № 1626-РД-01-03 от 09.11.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-11-09 14:31:42]

Заповед № 1625-РД-01-03 от 09.11.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-11-09 14:31:10]

Заповед № 1550-РД-01-03 от 29.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-10-29 14:30:17]

Заповед № 1548-РД-01-03 от 29.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-10-29 14:29:49]

Заповед № 1484-РД-01-03 от 19.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-10-19 14:29:20]

Заповед № 1483-РД-01-03 от 19.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-10-19 14:28:54]

Заповед № 1468-РД-01-03 от 17.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-10-17 14:28:22]

Заповед № 1467-РД-01-03 от 17.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-10-17 14:27:59]

Заповед № 1430-РД-01-03 от 12.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-10-12 14:27:33]

Заповед № 1423-РД-01-03 от 10.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-10-10 14:27:03]

Заповед № 1361-РД-01-03 от 25.09.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-09-25 14:26:38]

Заповед № 1269-РД-01-03 от 05.09.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-09-05 14:26:14]

Заповед № 1267-РД-01-03 от 05.09.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-09-05 14:25:51]

Заповед № 864-РД-01-03 от 26.06.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-06-26 14:25:17]

Заповед №1014-РД-01-03 от 23.07.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-07-23 14:24:50]

Заповед №1089-РД-01-03 от 01.08.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-08-01 14:24:23]

Заповед №1104-РД-01-03 от 06.08.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-08-06 14:23:55]

Заповед № 1172-РД-01-03 от 14.08.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-08-14 14:23:27]

Заповед №770-РД-01-03 от 12.06.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-06-12 14:22:54]

Заповед №723-РД-01-03 от 04.06.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-06-04 14:22:29]

Заповед №722-РД-01-03 от 04.06.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-06-04 14:21:55]

Заповед №369-РД-01-03 от 21.03.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-03-21 14:21:18]

Заповед №516-РД-01-03 от 27.04.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-04-27 14:20:47]

Заповед №517-РД-01-03 от 27.04.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-04-27 14:19:07]

Заповед №518-РД-01-03 от 27.04.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-04-27 14:18:45]

Заповед №519-РД-01-03 от 27.04.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-04-27 14:18:23]

Заповед №536-РД-01-03 от 07.05.2012 г. за проектиране на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-05-07 14:17:58]

Заповед №523-РД-01-03 от 02.05.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-05-02 14:17:34]

Заповед №464-РД-01-03 от 21.04.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-04-21 14:17:02]

Заповед №442-РД-01-03 от 10.04.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-04-10 14:16:37]

Заповед №464-РД-01-03 от 21.04.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-04-21 14:15:57]

Заповед №439-РД-01-03 от 10.04.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-04-10 14:15:28]

Заповед №356-РД-01-03 от 15.03.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-03-15 14:13:53]

Заповед №355-РД-01-03 от 15.03.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-03-15 14:13:30]

Заповед №323-РД-01-03 от 07.03.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-03-07 14:13:03]

Заповед №322-РД-01-03 от 07.3.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-03-07 14:11:37]

Заповед №312-РД-01-03 от 28.2.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-02-28 14:11:12]

Заповед № 281-РД-01-03 от 20.2.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-02-20 14:10:41]

Заповед № 247-РД-01-03 от 09.2.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-02-09 14:09:17]

Заповед № 174-РД-01-03 от 03.2.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-02-03 14:08:43]

Заповед № 162-РД-01-03 от 31.1.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) [2012-01-31 14:07:44]

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания