Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Наредби

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

ОБЯВЛЕНИЕ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ВХ. № 2046/31.05.2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ № 208/25.05.2018 Г. ПО ПОСТАНОВЕНО РЕШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 130/2018 Г. [2018-06-13 14:26:13]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ВХ. № 2051/12.06.2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕПИС ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 18/13.04.2018 Г., ПОСТАНОВЕНО ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 1006/2017 Г. [2018-06-13 14:25:53]

РЕШЕНИЕ № 810 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, ПРОВЕДЕНО НА 29.03.2018 Г. , ПРОТ. № 52 ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА СВИЩОВ [2018-06-12 14:24:14]

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 95/28.02.2008 г., ПРОТОКОЛ № 8, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 842/26.04.2018 Г., ПРОТ. № 53 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ - АКТУАЛНА [2018-05-10 17:06:36]

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 414/21.12.2016 Г., ПРОТ. № 27, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 840/26.04.2018 Г., ПРОТ. № 53 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ - АКТУАЛНА [2018-05-10 17:07:12]

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 680/28.09.2017 г., ПРОТОКОЛ № 43 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, ДОПЪЛНЕНА, ПРОМЕНЕНА И ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 810/29.03.2018 Г., ПРОТОКОЛ № 52 - АКТУАЛНА [2018-04-10 09:58:38]

Съобщение с вх. № 1731/07.02.2018 г. за постъпила Жалба срещу Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов [2018-03-29 11:40:03]

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛО № 1020/2017 Г. С ВХ. № В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ 1868/23.02.2018 Г. - ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 15.02.2018 Г. [2018-02-26 11:04:46]

ПРОТЕСТ С ВХ. № 1763/15.02.2018 Г. ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СРЕЩУ НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 356/24.02.2005 Г., ПРОТ. № 31 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ С ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ [2018-02-22 15:33:49]

Съобщение с вх. № 1731/07.02.2018 г. за постъпила Жалба срещу Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов [2018-02-08 11:38:34]

ПРОТЕСТ С ВХ. № 1661/21.12.2017 Г. ОТ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СВИЩОВ СРЕЩУ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА СВИЩОВ [2018-01-09 10:59:06]

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛО № 533/2017 Г. С ВХ. № В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ 1520/04.10.2017 Г. - ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 12.10.2017 Г. [2018-01-05 09:27:53]

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 710/30.11.2017 Г., ПРОТ. № 46 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ [2017-12-08 16:33:28]

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛО № 533/2017 Г. С ВХ. № В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ 1520/04.10.2017 Г. [2017-12-04 17:15:01]

ПРОТЕСТ С ВХ. № 1518/02.10.2017 Г. ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СРЕЩУ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ [2017-12-04 17:09:19]

Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов, приета с Решение № 680/28.09.2017 г., прот. № 43 на Общински съвет - Свищов - НЕАКТУАЛНА [2017-10-11 09:21:40]

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 653/27.07.2017 Г., ПРОТ. № 39 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ [2017-08-01 09:06:46]

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 414/21.12.2017 Г., ПРОТ. № 27 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 652/27.07.2017 Г., ПРОТ. № 39 - НЕАКТУАЛНА [2017-08-01 09:44:35]

ПИСМО НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИЗХ. № 899/05.07.2017 Г. - ПРОТЕСТ СРЕЩУ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА СВИЩОВ [2017-07-13 15:47:26]

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 797/28.02.2003 Г, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 582/27.04.2017 Г., ПРОТОКОЛ № 36 [2017-06-08 12:26:06]

Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Свищов, приета с Решение № 583/27.04.2017 г., Прот. № 36 на Общински съвет Свищов [2017-06-08 12:25:09]

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, Приета с Решение № 356/24.02.2005 г., променена с Решение № 483 от 22.02.2017 г. , Протокол № 31 [2017-03-30 16:16:52]

НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 749/26.07.2006 Г, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 482/22.02.2017 Г., ПРОТОКОЛ № 31 [2017-03-30 16:16:16]

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 797/28.02.2003 Г, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 481/22.02.2017 Г., ПРОТОКОЛ № 31 [2017-03-30 16:15:36]

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 705/28.11.2013 Г., ПРОТ. № 42, ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА С РЕШЕНИЕ № 354/29.09.2016 Г., ПРОТ. № 24 [2017-03-01 13:41:58]

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 797/28.02.2003 Г, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 453/26.01.2017 Г., ПРОТОКОЛ № 30 [2017-02-21 09:46:53]

НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 749/26.07.2006 Г, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 452/26.01.2017 Г., ПРОТОКОЛ № 30 [2017-02-21 09:42:38]

НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ КЛАС В, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 413/21.12.2016 Г., ПРОТ. № 27 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ [2017-01-12 17:13:57]

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 414/21.12.2016 Г., ПРОТ. № 27 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ - НЕАКТУАЛНА [2017-01-12 09:46:34]

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 416/21.12.2016 Г., ПРОТ. № 27 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ [2017-01-12 16:36:40]

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов, приета с Решение № 95 от 28.02.2008 г., Протокол № 8 (.PDF) - НЕАКТУАЛНА [2016-08-04 09:54:22]

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 797/28.02.2003 г., прот. № 52 - променена с Р-е № 250 от 26.5.2016 г. [2016-06-14 11:23:39]

НАРЕДБА за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Свищов - променена с Р-е № 250 от 26.5.2016 г. (.pdf) [2016-06-13 11:20:35]

НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ, ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАДОСТНИ РИТУАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 158/31.03.2016 Г., ПРОТ. № 13 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ [2016-05-20 14:19:13]

НАРЕДБА № 1 за обществения ред, опазване на общинските и други имоти за общо ползване и организацията на движението на територията на Община Свищов (променена с Решение № 67/25.02.2016 г. на Административен съд В. Търново) (.PDF) [2016-04-11 09:48:07]

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, Променена с Решение № 101 и Решение № 114 от 24.02.2016 г. , Протокол № 10 (.PDF) [2016-03-04 15:39:54]

НАРЕДБА за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, Променена с Решение № 68 от 28.01.2016 г. , Протокол № 9(.PDF) [2016-03-14 15:30:49]

НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията на Община Свищов [0000-00-00 00:00:00]

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, Променена с Решение № 1225 от 25.6.2015 г. , Протокол № 68 (.PDF) [2015-07-13 16:23:20]

НАРЕДБА за опазване на околната среда на територията на Община Свищов, приета с Решение № 1224/25.6.2015 г. с Протокол № 68 (.pdf) [2015-07-13 16:21:28]

НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Свищов, приета с Решение № 1223/25.6.2015 г. с Протокол № 68 (.pdf) [2015-07-13 16:20:28]

НАРЕДБА за реда и условията за безвъзмездно ползване на общинската спортна база от спортни клубове в Община Свищов (.pdf) [2015-07-06 12:03:40]

НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на Община Свищов върху общинската част на капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия (.pdf) [2015-07-06 12:00:33]

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, Променена с Решение № 1164 от 30.4.2015 г. , Протокол № 65 (.PDF) [2015-06-04 16:22:23]

НАРЕДБА за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, Променена с Решение № 1163 от 30.4.2015 г. , Протокол № 65 (.PDF) [2015-06-04 16:11:53]

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ /НРПУРС ОС/, Променена с Решение № 1162 от 30.4.2015 г. , Протокол № 65 [2015-06-04 10:21:38]

НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ - ПРИЕТА С Решение № 1161 от 30.4.2015 г., Протокол № 65 на Общински съвет Свищов (.pdf) [2015-06-04 16:05:54]

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение на Общински съвет Свищов на 26.3.2015 г. към Протокол № 64 [2015-04-08 10:27:47]

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 797/28.02.2003 г. Прот. № 52, последна актуализация с Решение № 1019/30.10.2014 г., прот. № 58 [2014-11-20 11:46:31]

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов, приета с Решение № 95/28.02.2008 г. Прот. № 8, последна актуализация с Решение № 1053/18.12.2014 г., Протокол № 60 [2015-01-15 11:09:33]

НАРЕДБА № 1 за обществения ред, опазване на общинските и други имоти за общо ползване и организацията на движението на територията на община Свищов, приета с Решение № 881/24.04.2014 г., прот. № 50 [2014-05-14 13:40:49]

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 797/28.02.2003 г. Прот. № 52, последна актуализация с Решение № 883/24.04.2014 г., прот. № 50 [2014-05-14 13:12:51]

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов, приета с Решение № 356/24.02.2005 г. Прот. № 31 Актуализирана с Решение № 677/31.10.2013 г., Прот. № 39 – чл. 30, чл. 34 и чл. 35 [2013-11-11 11:13:31]

Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов, приета с Решение № 749/26.07.2006 г. Прот. № 66, последна актуализация с Решение № 733/19.12.2013 г., прот. № 44 [2014-01-28 14:31:08]

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 797/28.02.2003 г. Прот. № 52, последна актуализация с Решение № 734/19.12.2013 г., прот. № 44 [2014-01-28 14:27:57]

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свищов, приета с Решение №705/28.11.2013 г., Протокол № 42 [2013-12-18 10:32:31]

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов, приета с Решение № 797/28.02.2003 г., Прот. № 52, ПРОМЕНЕНА с Решение № 680/31.10.2013 г., Прот. № 39 – промяна в чл. 19, ал. 4, буква „Ж”, нов §20 [2013-11-29 12:39:39]

НАРЕДБА за управление на горските територии собственост на Община Свищов, приета с Решение № 577/26.6.2013 г., Протокол № 32 [2013-07-17 10:28:51]

НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА, ОКОЛНАТА СРЕДА, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 654/21.05.2002 Г., ПРОТ. № 41 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ [2013-06-17 15:44:07]

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА АИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 547/30.05.2013 Г., ПРОТ. № 31 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ [2013-06-13 16:14:38]

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ , ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 539/25.04.2013 Г., ПРОТ. № 29. [2013-05-13 14:54:24]

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СПОРТНА БАЗА ОТ СПОРТНИ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 538/25.04.2013 Г., ПРОТ. № 29. [2013-05-13 14:53:16]

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ - ОТМЕНЕНА с Решение № 1161 от 30.4.2015 с Протокол № 65 на Общински Съвет Свищов (.PDF) [2012-08-28 16:03:57]

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ [2011-07-11 15:25:16]

Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, приета с Решение № 354/16.02.2005 г Актуализирана с Решение № 601/22.12.2005 г. [2005-12-22 13:57:58]

Наредба за условията и реда за предоставяне на концесии от Общински съвет – Свищов, приета с Решение № 355/16.02.2005 г. [2005-02-16 14:16:46]

Наредба за управление на общинските пътища в Община Свищов. Приета с Решение № 859/21.12.2006 г. - ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 680/28.09.2017 Г., ПРОТОКОЛ № 43 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ [2006-12-21 15:50:45]

Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Свищов, приета с Решение № 330/18.09.2008 г. [2008-09-18 15:09:35]

Наредба за символите, почетните значи и звания на Община Свищов, приета с Решение № 411/27.06.1998 г. Актуализирана с Решение № 576/30.04.2009 г. [2009-04-30 14:13:03]

Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Свищов върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия, приета с Решение № 254/26.09.2000 г. Актуализирана с Решение № 1200/31.03.2011 г. [2011-03-31 13:53:14]

Наредба за управление на отпадъците и опазване на околната среда на територията на Община Свищов, приета с Решение № 1035/23.09.2010 г. [2010-09-23 14:38:45]

Наредба № 2 за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Свищов, приета с Решение № 35/17.03.1992 г. Актуализирана с Решение № 50/26.03.1996 г. [2000-03-26 14:25:55]

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания