Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Решения на Общински Съвет

Решения за 2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 824 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М.Г.В.
(2018-04-06 14:47:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 823 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А.А.М.
(2018-04-06 14:47:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 822 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Я.А.А.
(2018-04-06 14:46:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 821 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С.Д.М.
(2018-04-06 14:45:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 820 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д.М.П.
(2018-04-06 14:44:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 819 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г.А.П.
(2018-04-06 14:43:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 818 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н.А.М.
(2018-04-06 14:42:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 817 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е.К.С.
(2018-04-06 14:41:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 816 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З.Х.М
(2018-04-06 14:41:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 815 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н.С.К
(2018-04-06 14:39:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 814 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г.К.Г.
(2018-04-06 14:39:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 813 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д.С.А
(2018-04-06 14:38:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 812 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р.С.Г
(2018-04-06 14:37:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 811 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Т. М
(2018-04-06 14:37:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 810 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов
(2018-04-06 14:36:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 809 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 738/ 20.12.2017 г., Прот. № 47 на Общински съвет – Свищов
(2018-04-06 14:35:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 808 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2018-04-06 14:34:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 807 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Определяне на началния размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2018/2019 г.
(2018-04-06 14:33:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 806 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отчет за 2017 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Свищов за периода 2015-2020 г., Отчет за 2017 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов” и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2)”. Период на действие – 2015 г. – 2018 г. и Отчет за 2017 г. на Програмата за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. на Община Свищов
(2018-04-06 14:32:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 805 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имоти – държавна собственост
(2018-04-06 14:31:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 804 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 94/28.01.2016 г., Протокол № 9 на Общински съвет – Свищов
(2018-04-06 14:30:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 803 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Даване на съгласие за монтаж на атракцион - архитектурно-фигурална композиция на Епископ Филип Станиславов – Католически епископ в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ – за „Читалище”, кв. 42 по действащия план с. Ореш, общ. Свищов
(2018-04-06 14:29:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 802 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 23, УПИ VІI (седем) по Подробния устройствен план на гр. Свищов
(2018-04-06 14:28:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 801 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 21, УПИ VІ (шест) по Подробния устройствен план на гр. Свищов
(2018-04-06 14:27:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 800 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Промяна и допълване на Решение № 378/31.03.2005 г., Прот. № 33 на Общински съвет – Свищов, за разпореждане с части от имоти публична общинска собственост от общинските училища
(2018-04-06 14:26:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 799 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 776/22.02.2018 г., Прот. № 50 на Общински съвет – Свищов за даване на съгласие за предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно ползване, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-1561/14.03.2018 г. на Областен управител на област Велико Търново
(2018-04-06 14:24:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 798 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52. ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов
(2018-04-06 14:23:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 797 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-04-06 14:22:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 796 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – промяна в наименованието на обект
(2018-04-06 14:21:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 795 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на конкурс за възлагане управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД
(2018-04-06 14:20:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 794 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52. ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за 2017 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 година
(2018-04-06 14:18:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 793 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 19.03.2018 г., Прот. № 51. ОТНОСНО: Промени в ръководството на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Павлович” ЕООД
(2018-03-19 16:40:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 792 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 19.03.2018 г., Прот. № 51. ОТНОСНО: Прекратяване на конкурсна процедура за възлагане на управлението на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов, открита с Решение № 762/30.01.2018 г., Прот. № 49 на Общински съвет – Свищов
(2018-03-19 16:39:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 791 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД
(2018-02-23 11:19:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 790 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, на имот частна общинска собственост – сграда - тенис зала, на “Сдружение спортен клуб по тенис на маса “Нове - 2018“
(2018-02-23 11:18:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 789 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, на помещение, находящо се в местността ”Матката”, с предназначение склад за съхраняване на фуражи на Сдружение „Ловно-рибарско дружество “Сокол”
(2018-02-23 11:17:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 788 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за обект от Поименен списък – 2018 г. на обектите в Община Свищов за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
(2018-02-23 11:17:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 787 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Гергана Кирилова Райкова
(2018-02-23 11:16:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 786 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Севгюнур Юсеинова Петрова
(2018-02-23 11:15:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 785 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Илиян Ангелов Ангелов
(2018-02-23 11:14:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 784 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Нанка Атанасова Илиева
(2018-02-23 11:13:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 783 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Надежда Георгиева Лалова
(2018-02-23 11:13:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 782 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Емилия Янкова Ангелова
(2018-02-23 11:12:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 781 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Еленка Димитрова Костова
(2018-02-23 11:11:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 780 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов
(2018-02-23 11:10:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 779 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов
(2018-02-23 11:09:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 778 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Допускане – Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за пътна връзка към поземлени имоти (ПИ) 328007 и (ПИ) 328008, м. „Бурча“, в землището на с. Вардим, общ. Свищов
(2018-02-23 11:08:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 777 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Поставяне на паметник на 26 опълченеца и Руските военни подразделения от източния отряд
(2018-02-23 11:07:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 776 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление
(2018-02-23 11:06:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 775 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдаване под наем на нежилищно общинско помещение /Автоспирка/, находящо се в с. Хаджидимитрово
(2018-02-23 11:05:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 774 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдаване под наем на част от общинска сграда - „Ретранслаторна станция”, находяща се в с. Хаджидимитрово
(2018-02-23 11:05:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 773 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на физкултурен салон
(2018-02-23 11:04:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 772 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда
(2018-02-23 11:03:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 771 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с начално ОК838 в границите на новобособеният УПИ ХCVІІІ от кв. 76 по имотните граници на ПИ 65766.702.1109, ПИ 65766.702.1100, собственост на Станислав Иванов Стоянов, гр. Свищов за уреждане на регулационни отношения с Община Свищов, по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХХХ-1110 и УПИ ХCVІІ от кв. 76 по плана на гр. Свищов
(2018-02-23 11:02:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 770 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-02-23 11:02:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 769 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. В. Търново
(2018-02-23 11:01:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 768 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 г.
(2018-02-23 11:00:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 767 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Подписване на договор с Община Никопол за 2018 година, в изпълнение на чл. 9, ал. 2 от Договор за услуга № 303/15.10. 2015 г. с предмет ,,Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“
(2018-02-23 10:59:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 766 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Одобряване на бюджетни прогнози за периода 2019-2021 година
(2018-02-23 10:58:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 765 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Определяне размера на основни месечни заплати на Кметовете в Община Свищов
(2018-02-23 10:57:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 764 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2018-02-23 10:55:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 763 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Приемане на Декларация в подкрепа на Стопанска академия „Д. А. Ценов” за осигуряване чрез държавна поръчка и бюджетна субсидия за 2018 г. на запазването и развитието на Алма матер в Свищов
(2018-02-23 10:53:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 762 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2018 г., Прот. № 49. ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов
(2018-01-31 15:28:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 761 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2018 г., Прот. № 49. ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2018-01-31 15:27:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 760 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Представителството и управлението на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД
(2018-01-26 15:25:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 759 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Джелал Салиев Ахмедов
(2018-01-26 15:24:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 758 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Силвана Веселинова Иванова
(2018-01-26 15:23:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 757 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Айля Гюлшанова Неджибова
(2018-01-26 15:23:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 756 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Пенка Стоянова Цветанова
(2018-01-26 15:01:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 755 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
(2018-01-26 15:01:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 754 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Включване на нов обект в Програма за реализация на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Свищов
(2018-01-26 15:00:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 753 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с Искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001-0004-С01 от 21.12.2017 г. за изпълнение на проект „Увеличаване капацитета на Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов чрез преустройство и ремонт - качествени грижи и достъпни услуги“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”
(2018-01-26 14:59:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 752 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Отписване от активите на „Комунално строителство и поддръжка“ ЕООД на несъбираеми, неплатени вземания
(2018-01-26 14:57:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 751 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2018 година
(2018-01-26 14:55:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 750 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. OТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация през 2018 година в Община Свищов
(2018-01-26 14:52:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 749 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48.ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2018 година
(2018-01-26 14:50:13)

Решения за 2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 748 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2018 година
(2017-12-21 18:17:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 747 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на действащите спортни клубове от Община Свищов
(2017-12-21 18:16:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 746 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи
(2017-12-21 18:15:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 745 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Георги Кръстев Георгиев
(2017-12-21 18:14:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 744 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Румен Борисов Русанов
(2017-12-21 18:13:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 743 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Росен Георгиев Янков
(2017-12-21 18:12:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 742 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Чебелита Юлиянова Георгиева
(2017-12-21 18:11:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 741 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Определяне на представител на община Свищов в Комисията за изработване на Областна здравна карта
(2017-12-21 18:10:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 740 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2018 година
(2017-12-21 18:08:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 739 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Свищов за 2018 година
(2017-12-21 18:08:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 738 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Предоставяне на концесия на язовир „Банкова воденица – 1”, имот № 000027 в землището на с. Морава, община Свищов
(2017-12-21 18:07:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 737 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за 2018 г. за ползване на дървесина в горските територии, собственост на Община Свищов
(2017-12-21 18:06:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 736 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – учредяване право на строеж в УПИ VІ-4256 (ПИ 65766.702.4256) от кв. 66 по Подробния устройствен план на гр. Свищов
(2017-12-21 18:05:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 735 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД, град Свищов
(2017-12-21 18:04:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 734 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – проект за съоръжение – мост, пресичащо воден обект /участък от дере/ в поземлен имот (ПИ) 000245, по КВС на землището на с. Българско Сливово, община Свищов
(2017-12-21 18:03:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 733 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижими имоти, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2017-12-21 18:02:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 732 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Кандидатстване по Проект „Красива България“ 2018 година към Министерството на труда и социалната политика по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“
(2017-12-21 18:01:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 731 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация
(2017-12-21 17:59:16)

ПРОТЕСТ ОТ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА В СВИЩОВ С ВХ. № В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ 1506/15.09.2017 Г. ОТНОСНО РЕШЕНИЕ № 468/29.01.2009 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ
(2017-12-04 17:06:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 730 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Годжу Карате клуб „Алеко” – Свищов за участие в Балканско първенство, което ще се проведе на 08-10.12.2017 година, в Херцег Нови, Република Черна гора
(2017-12-01 14:36:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 729 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Теменужка Методиева Кирова
(2017-12-01 14:35:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 728 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Никола Василев Георгиев
(2017-12-01 14:34:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 727 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Мария Ангелинова Стоянова
(2017-12-01 14:34:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 726 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Лазар Георгиев Ангелов
(2017-12-01 14:33:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 725 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иван Валентинов Георгиев
(2017-12-01 14:32:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 724 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Евгения Георгиева Герасимова
(2017-12-01 14:31:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 723 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) LIV – 1100 и (УПИ) ХХХVIII – 1101, кв. 76 по плана на гр. Свищов и улица с ОК882 - ОК883 по регулационния план на гр. Свищов
(2017-12-01 14:30:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 722 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-12-01 14:30:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 721 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Промяна на маршрутни разписания по автобусна линия Свищов – Червена (обиколна) от Общинската транспортна схема, утвърдена с Решение № 654/26.09.2013 г., Прот. № 37 на Общински съвет – Свищов
(2017-12-01 14:28:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 720 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Налагане на Мораториум върху продажбите на общински жилища на наематели на общински жилища, които отговарят на условията по чл. 41 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд (НУРУРОЖФ)
(2017-12-01 14:25:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 719 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2017-12-01 14:24:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 718 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9
(2017-12-01 14:24:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 717 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне правото за управление на държавен недвижим имот, представляващ дворно място и сграда на „Данъчна служба” в полза на Община Свищов
(2017-12-01 14:23:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 716 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи
(2017-12-01 14:22:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 715 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост - учредяване право на пристрояване на сграда, собственост на физическо лице
(2017-12-01 14:21:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 714 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-12-01 14:20:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 713 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Сключване на договори за наем от „Комунално строителство и поддръжка“ ЕООД – гр. Свищов за отдаване на активи на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД гр. Велико Търново
(2017-12-01 14:19:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 712 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Промяна в Решение № 427/21.12.2016 г., Прот. № 28 на Общински съвет – Свищов
(2017-12-01 14:18:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 711 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Увеличение числения състав на общинска дейност „Домашен социален патронаж“ във второстепенен разпоредител Общинска служба „Социални дейности” при Община Свищов
(2017-12-01 14:17:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 710 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2017-12-01 14:16:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 709 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2018 година
(2017-12-01 14:15:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 708 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Приемане на Декларация на Общински съвет Свищов във връзка с определяне на трасето на бъдещата автомагистрала „Русе – Велико Търново”
(2017-12-01 14:13:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 707 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.11.2017 г., Прот. № 45. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д.Павлович” ЕООД град Свищов
(2017-11-02 13:51:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 706 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2017/2018 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов
(2017-10-27 10:02:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 705 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промяна на Решение № 662/31.08.2017 г., Прот. № 40 на Общински съвет – Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг
(2017-10-27 10:01:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 704 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Танцова формация „Радостина“ – Свищов
(2017-10-27 10:00:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 703 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Григор Христов Григоров
(2017-10-27 09:59:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 702 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Емилия Николаева Димитрова
(2017-10-27 09:58:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 701 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Сдружение „Общински футболен клуб „Академик Свищов“
(2017-10-27 09:54:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 700 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели, с трасе през землището на с. Козловец, общ. Свищов с ЕКАТТЕ 37784
(2017-10-27 09:53:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 699 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна кабелна линия за средно напрежение (20кV) за обект „База за производство на брикети и въглища“ в ПИ 65766.121.1 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2017-10-27 09:52:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 698 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели, с трасе през землището на с. Царевец, общ. Свищов с ЕКАТТЕ 78121
(2017-10-27 09:50:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 697 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за обект „Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов“ за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
(2017-10-27 09:48:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 696 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за обект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешно-водопроводна мрежа в гр. Свищов по улици: ул. “Ал. Божинов“, комплекс „Химик“, ул. „Тинтява“, ул. „Пирин“, ул. „Искър“, ул. „Киряк Цанков“ и ул. „Черни връх“ за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
(2017-10-27 09:47:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 695 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XLVI, (УПИ) XLVII и (УПИ) V, кв. 169 по плана на гр. Свищов
(2017-10-27 09:46:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 694 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост - учредяване право на пристрояване към нежилищна сграда, собственост на юридическо лице
(2017-10-27 09:45:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 693 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9
(2017-10-27 09:44:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 692 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9
(2017-10-27 09:42:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 691 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК909 – ОК1041 в границите на новобособеният УПИ ХIІІ - 1610 от кв. 208 към ПИ 65766.702.1610, собственост на Цветан Богомилов Караиванов, гр. Свищов за уреждане на регулационни отношения с Община Свищов, по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за улицата и УПИ ХІІІ - 1610 от кв. 208 по плана на гр. Свищов
(2017-10-27 09:41:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 690 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-10-27 09:39:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 689 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Георги Димитров Драмбозов за издаване на книгата „Северная муза“ на руски език, посветена на 140 години от Освобождението на България
(2017-10-27 09:38:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 688 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Възлагане на управлението на „Медико-техническа лаборатория - Свищов” ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс
(2017-10-27 09:37:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 687 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаванe на нов обект
(2017-10-27 09:36:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 686 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нови обекти
(2017-10-27 09:35:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 685 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов
(2017-10-27 09:33:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 684 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Веселка Радославова Бузова
(2017-09-30 18:36:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 683 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Велислава Юлиева Савова
(2017-09-30 18:35:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 682 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Изразяване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
(2017-09-30 18:35:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 681 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир – публична общинска собственост, чрез предоставянето му под наем
(2017-09-30 18:34:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 680 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов
(2017-09-30 18:32:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 679 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Даване на предварително писмено съгласие за преминаване на трасе на „Преносен газопровод за град Свищов“ през имоти, общинска собственост
(2017-09-30 18:31:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 678 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2017-09-30 18:30:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 677 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Промяна на Решение № 572/27.04.2017 г., Протокол № 36 на Общински съвет – Свищов относно финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2017 г.
(2017-09-30 18:29:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 676 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2018-2020 година
(2017-09-30 18:28:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 675 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.09.2017 г., Прот. № 42. ОТНОСНО: Приемане на Тарифа за определяне размера на таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Свищов
(2017-09-15 11:15:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 674 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.09.2017 г., Прот. № 42. ОТНОСНО: Възлагане управлението на „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс
(2017-09-15 11:14:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 673 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.09.2017 г., Прот. № 42. ОТНОСНО: Възлагане управлението на „Дунавско дело” ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс
(2017-09-15 11:13:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 672 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.09.2017 г., Прот. № 42. ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на моторно превозно средство
(2017-09-15 11:12:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 671 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.09.2017 г., Прот. № 42. ОТНОСНО: Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за учебната 2017/2018 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност
(2017-09-15 11:12:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 670 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 41. ОТНОСНО: Промени в Решение № 661/31.08.2017 г., Прот. № 40 на Общински съвет – Свищов
(2017-09-01 21:57:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 669 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Подпомагане на Детски хор „Дъга“ при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ гр. Свищов
(2017-09-01 21:55:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 668 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Даване на съгласие за изменение и продължаване на Разрешение за водовземане от минерална вода
(2017-09-01 21:54:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 667 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) LI – 9645, кв. 104 по плана на гр. Свищов, улици с ОК532а – ОК943 и ОК532б – ОК532в по регулационния план на гр. Свищов
(2017-09-01 21:53:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 666 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2017-09-01 21:52:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 665 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2017-09-01 21:51:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 664 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Участие в създаване на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група-Свищов-2017“ и участие в отворената покана за прием на проекти по мярка 4.2 Изпълнение на стратегиите за ВОМР по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР)
(2017-09-01 21:50:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 663 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Даване съгласие за промяна предназначение на сградния фонд на ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, с. Царевец, общ. Свищов – общинска собственост
(2017-09-01 21:49:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 662 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2017-09-01 21:48:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 661 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаванe на нов обект
(2017-09-01 21:47:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 660 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаванe на нов обект
(2017-09-01 21:46:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 659 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Приемане на одитно становище и одитен доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на Общината за 2016 година
(2017-09-01 21:45:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 658 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 година
(2017-09-01 21:44:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 657 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Петър Георгиев Младенов
(2017-07-28 20:41:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 656 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ася Стефанова Николова
(2017-07-28 20:40:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 655 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Покриване на разходите за извършено погребение
(2017-07-28 20:39:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 654 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Внасяне на мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за включване на общински училища в актуализираните списъци на защитени и средищни училища за учебната 2017-2018 година
(2017-07-28 20:36:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 653 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на община Свищов
(2017-07-28 20:35:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 652 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредба за условията и реда за записване, отписване и приемане на деца в общински детски градини на територията на община Свищов
(2017-07-28 20:33:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 651 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор, сключен между Кметство с. Овча могила и ЕТ „Ивона – Софрони Георгиев”
(2017-07-28 20:33:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 650 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс, на помещение, находящо се на ул. ”Тодор Миланович” № 2, с предназначение за репетиционна дейност, на „Детско-юношески танцов ансамбъл “Огнени ритми” – гр. Свищов
(2017-07-28 20:31:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 649 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Предоставяне за управление на имот, публична общинска собственост
(2017-07-28 20:30:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 648 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2017-07-28 20:29:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 647 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2017-07-28 20:27:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 646 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, общинска собственост – учредяване право на строеж чрез публичен търг с тайно наддаване за изграждане на обект: „Подпорна стена” в УПИ ХVІІІ – 1518 (ПИ 65766.702.1518) на граница между УПИ ХVІІІ – 1518 и УПИ Х-1521 от кв. 177 по Подробния устройствен план на гр. Свищов
(2017-07-28 20:26:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 645 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-07-28 20:25:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 644 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост
(2017-07-28 20:24:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 643 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 595/25.05.2017 г., Прот. № 37 на Общински съвет – Свищов за кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж”, 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”
(2017-07-28 20:23:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 642 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД
(2017-07-28 20:21:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 641 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към “Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД
(2017-07-28 20:20:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 640 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
(2017-07-28 20:19:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 639 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Многопрофилна областна болница за активно лечение д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново
(2017-07-28 20:18:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 638 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нов обект
(2017-07-28 20:15:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 637 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нови обекти
(2017-07-28 20:14:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 636 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Орхан Юналов Алиев
(2017-06-30 22:36:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 635 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Валентин Кирилов Славев
(2017-06-30 22:36:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 634 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ивелин Илиев Иванов
(2017-06-30 22:35:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 633 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Стефка Ненова Денчева
(2017-06-30 22:33:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 632 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Стелиана Велюва Цветанова
(2017-06-30 22:33:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 631 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Утвърждаване на количествата и цените за ползваната от горските територии – общинска собственост дървесина
(2017-06-30 22:32:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 630 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Българско Сливово
(2017-06-30 22:31:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 629 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 609/25.05.2017 г., Протокол № 37 на Общински съвет - Свищов, за предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Червена, Община Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-4689/14.06.2017 г. на Областен управител на област Велико Търново
(2017-06-30 22:30:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 628 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост
(2017-06-30 22:29:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 627 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 605/ 25.05.2017 г., Прот. № 37 на Общински съвет – Свищов, за даване на съгласие за предоставяне на недвижими имоти, общинска собственост за безвъзмездно ползване, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА-04-4686/14.06.2017 г. на Областен управител на област Велико Търново
(2017-06-30 22:28:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 626 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК1090 – ОК1091 в границите на новобособеният УПИ ХХХVІІ - 3652, 3650 от кв. 199 към ПИ 65766.702.3652, собственост на „Туньострой” ЕООД, гр. Свищов за уреждане на регулационни отношения с Община Свищов, по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за улицата и УПИ ХХХVІ-3650, УПИ ХХІІ-3652 и УПИ ХХІХ-3653 от кв. 199 по плана на гр. Свищов
(2017-06-30 22:27:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 625 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Предоставяне на помещения за нуждите на проект „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост на Община Свищов“
(2017-06-30 22:26:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 624 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на бюфет за закуски, в СУ “Цветан Радославов“, гр. Свищов
(2017-06-30 22:25:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 623 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на договори, сключени между СУ “Цветан Радославов“ и Сдружение с нестопанска цел „Клуб по културизъм „Академик“ със седалище гр. Свищов
(2017-06-30 22:24:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 622 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем на две помещения, находящи се в помощна сграда на ОУ “Ф. Сакелариевич” на Туристическо дружество „Алеко Константинов”, гр. Свищов
(2017-06-30 22:23:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 621 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в УПИ ХХХІІІ-3581, кв. 83 (ПИ 65766.702.3581), чрез продажба на общинската част от имота
(2017-06-30 22:22:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 620 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК1110 – ОК1111 към УПИ ХХХІІІ - 3581, собственост на ЕТ “Техноселект – Людмил Веселинов“, гр. Свищов, от кв. 83 за уреждане на регулационни отношения по Подробен устройствен план на гр. Свищов
(2017-06-30 22:21:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 619 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-06-30 22:20:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 618 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник
(2017-06-30 22:19:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 617 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Даване на съгласие на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД гр. Свищов да ползва банков кредит за разплащане на задължения на дружеството към кредитори и други, свързани с дейността на лечебното заведение
(2017-06-30 22:17:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 616 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
(2017-06-30 22:16:41)

ОБЯВЛЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО С РЕШЕНИЕ № 143/04.05.2017 Г.
(2017-06-20 11:59:45)

ЗАПОВЕД № ОА04-4689/14.06.2017 Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(2017-06-15 13:48:55)

ЗАПОВЕД № ОА04-4686/14.06.2017 Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(2017-06-15 13:48:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 615 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ангел Костадинов Ангелов
(2017-05-26 10:07:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 614 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Стоянка Костадинова Ангелова
(2017-05-26 10:06:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 613 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Марийка Тенева Начева
(2017-05-26 10:05:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 612 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Анета Велчева Димитрова
(2017-05-26 10:01:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 611 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Антоанета Цветанова Тонева
(2017-05-26 10:00:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 610 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Крум Стефанов Костов
(2017-05-26 09:59:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 609 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2017-05-26 09:59:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 608 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на Община Свищов
(2017-05-26 09:58:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 607 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства
(2017-05-26 09:57:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 606 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-05-26 09:56:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 605 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижими имоти, общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2017-05-26 09:55:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 604 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, публична общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2017-05-26 09:55:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 603 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне на допълнителни помещения за нуждите на функциониращ Дневен център за деца с увреждания в сградата на учебен корпус „Алеко Константинов” гр. Свищов
(2017-05-26 09:54:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 602 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Даване на съгласие Кмета на Община Свищов да одобри изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) II за социални дейности, кв. 216 по плана на гр. Свищов, публична общинска собственост
(2017-05-26 09:53:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 601 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело” ЕООД
(2017-05-26 09:52:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 600 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело” ЕООД
(2017-05-26 09:51:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 599 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело” ЕООД
(2017-05-26 09:51:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 598 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД град Свищов
(2017-05-26 09:49:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 597 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Промени и допълнение в Решение № 364/27.10.2016 г., Прот. № 25 на Общински съвет – Свищов
(2017-05-26 09:48:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 596 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Определяне минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Свищов
(2017-05-26 09:47:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 595 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 година, Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”
(2017-05-26 09:46:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 594 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов
(2017-04-28 21:57:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 593 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Демир Иванов Маринов
(2017-04-28 21:55:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 592 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Антоанета Станиславова Иванова
(2017-04-28 21:54:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 591 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Антоанета Христова Костова
(2017-04-28 21:53:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 590 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иван Русанов Иванов
(2017-04-28 21:52:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 589 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Емилия Янкова Ангелова
(2017-04-28 21:51:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 588 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Лидия Богданова Георгиева
(2017-04-28 21:50:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 587 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Гина Стоянова Митева
(2017-04-28 21:49:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 586 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Марийка Петрова Кедикова
(2017-04-28 21:48:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 585 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2016 година и Общинска програма за закрила на детето за 2017 година
(2017-04-28 21:46:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 584 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г.
(2017-04-28 21:46:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 583 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Свищов
(2017-04-28 21:45:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 582 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2017-04-28 21:43:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 581 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2016 година
(2017-04-28 21:41:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 580 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отмяна на Решение 318/01.09.2016 г., Прот. № 23 на Общински съвет – Свищов и прекратяване на Договор № 94-Д-968/11.10.2016 г. за безвъзмездно право на ползване на движима вещ – общинска собственост
(2017-04-28 21:38:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 579 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2017-04-28 21:37:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 578 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване на част от имот публична общинска собственост - помещение, находящо се в общинска сграда – Общински дом /Кметство/ на с. Горна Студена
(2017-04-28 21:36:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 577 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гараж
(2017-04-28 21:34:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 576 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в ПИ 65766.701.192, УПИ LХХІV кв. 10 по ПУП на гр. Свищов между Община Свищов и юридическо лице, чрез продажба на общинската част от имота
(2017-04-28 21:34:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 575 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията за улица с ОК 193-ОК 194 (ПИ 65766.701.9592, ул. “Отец Паисий”), улица с ОК 193-ОК 192 (ПИ 65766.701.9547, ул. “Иларион Макариополски”) и поземлен имот ПИ 65766.701.192 за новообразувания УПИ LХХХІV, отреден за „търговски, обслужващи и складови дейности”, от кв. 10 по ПУП-ПРЗ за УПИ І-189, 190, УПИ ІІ-192, УПИ ІІІ-188, УПИ ІV-186, УПИ V-191 от кв. 10 по плана на гр. Свищов
(2017-04-28 21:32:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 574 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в ПИ 65766.702.1156 по КККР (по предходен план: парцел: ІХ, квартал: 74, нов УПИ ХІІІ-1156, кв. 187) между Община Свищов и физическо лице, чрез продажба на общинската част от имота
(2017-04-28 21:31:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 573 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-04-28 21:28:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 572 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2017 годна
(2017-04-28 21:27:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 571 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/ по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година
(2017-04-28 21:25:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 570 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Разработване на общи туристически продукти и услуги, промотиращи културно наследство в трансграничния регион Зимнич-Свищов“ /PROMOCULT/ по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година
(2017-04-28 21:22:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 569 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Повишаване на трансграничната мобилност, чрез подобряване на третостепенни възли към TEN-Т инфраструктурата и разработване и координиране на трансгранични транспортни системи“ /INFRASYS/ по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година
(2017-04-28 21:21:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 568 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с регистрационен номер BG05M9OP001-2.005-0005-С01/10.04.2017 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”, Приоритетна ос 1 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” и Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, за проект „Правото на труд – право на достоен живот”, сключен между Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 – Главна Дирекция ЕФМПП и Община Свищов - Бенефициент
(2017-04-28 21:20:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 567 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с регистрационен номер BG05M9OP001-1.002-0040-C01/15.04.2016 г. по процедура BG05M9OP001-1.002, приоритетна ос: I. “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, проект „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”, сключен между Министерството на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 - Главна Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“
(2017-04-28 21:19:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 566 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. с регистрационен номер BG05M2OP001-3.002-0215-С01/23.01.2017 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, Приоритетна ос “Образователна среда за активно социално приобщаване, за проект „Да успеем всички заедно”, сключен между Министерството на образованието и науката, Управляващ орган на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 – Главна Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ и Община Свищов - Бенефициент“
(2017-04-28 21:18:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 565 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел реализацията на проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”, ДБФП с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-1.036-0003-C01 от 21.11.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов”, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“
(2017-04-28 21:17:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 564 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел реализацията на проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов” по ДБФП с регистрационен номер: BG16RFOP001-1.036-0002-C01 от 18.11.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов”, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“
(2017-04-28 21:15:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 563 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел реализацията на проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов“ ДБФП с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-1.036-0001-С01 от 18.11.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов”, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“
(2017-04-28 21:14:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 562 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2016 година
(2017-04-28 21:12:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 561 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Дунавско дело” ЕООД – гр. Свищов за 2016 година
(2017-04-28 21:11:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 560 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД – гр. Свищов за 2016 година
(2017-04-28 21:10:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 559 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов за 2016 година
(2017-04-28 21:09:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 558 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нов обект
(2017-04-28 21:08:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 557 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2017-04-28 21:06:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 556 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2017-04-28 21:05:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 555 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2017-04-28 21:03:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 554 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане Отчет за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2016 г.
(2017-04-28 21:02:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 553 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 12.04.2017 г., Прот. № 34. ОТНОСНО: Избиране член на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД
(2017-04-13 08:31:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 552 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 12.04.2017 г., Прот. № 34. ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД
(2017-04-13 08:30:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 551 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Димитър Андреев Димитров
(2017-03-31 15:27:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 550 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Милчо Тодоров Георгиев
(2017-03-31 15:26:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 549 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Светлин Георгиев Овчаров
(2017-03-31 15:25:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 548 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Гергана Кирилова Райкова
(2017-03-31 15:24:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 547 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Анелия Левиджова Георгиева
(2017-03-31 15:23:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 546 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Биргюл Аериева Маремова
(2017-03-31 15:15:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 545 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Теодор Пенков Тонков
(2017-03-31 15:14:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 544 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Юсеин Сеитов Алиев
(2017-03-31 15:13:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 543 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Атие Якубова Юсеинова
(2017-03-31 15:12:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 542 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Димитринка Иванова Костова
(2017-03-31 15:11:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 541 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Кадир Юсмен Кадир
(2017-03-31 15:09:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 540 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Пенка Йорданова Радкова
(2017-03-31 15:08:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 539 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иванка Симеонова Цанева
(2017-03-31 15:07:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 538 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Албена Иванова Иванова
(2017-03-31 15:06:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 537 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Севда Енчева Атанасова
(2017-03-31 15:05:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 536 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Владимир Ангелов Димитров
(2017-03-31 15:04:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 535 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Гълабина Костадинова Павлова
(2017-03-31 14:56:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 534 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Милена Александрова Йосифова
(2017-03-31 14:49:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 533 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Милен Стефанов Мариянов
(2017-03-31 14:48:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 532 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Избор на комисия, която да управлява дейността на Общинска програма „В помощ на болните деца от Община Свищов“
(2017-03-31 14:47:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 531 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и реда на работа на Общинска програма „В помощ на болните деца от Община Свищов“
(2017-03-31 14:46:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 530 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Промени и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2017-03-31 14:44:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 529 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отчет за 2016 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Свищов за периода 2015-2020 г. (Приета с Решение № 315/01.09.2016 г. на Общински съвет – Свищов) и Отчет за 2016 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов” и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2)”. Период на действие – 2015 г. – 2018 г. (Решение № 316/01.09.2016 г. на Общински съвет – Свищов)
(2017-03-31 14:42:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 528 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-03-31 14:41:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 527 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-03-31 14:40:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 526 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-03-31 14:39:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 525 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-03-31 14:39:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 524 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-03-31 14:38:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 523 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-03-31 14:37:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 522 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-03-31 14:36:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 521от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-03-31 14:35:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 520 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-03-31 14:33:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 519 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-03-31 14:32:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 518 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-03-31 14:31:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 517 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2017-03-31 14:31:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 516 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Определяне на началния размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2017/2018 г.
(2017-03-31 14:28:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 515 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Промяна в Решение № 110/24.02.2016 г., Протокол № 10 на Общински съвет - Свищов
(2017-03-31 14:27:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 514 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 000004, местност “Ливадите“, по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Драгомирово, с ЕКАТТЕ 23431, общ. Свищов
(2017-03-31 14:26:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 513 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти с № 328008 и № 328007, м. „Бурча“ в землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, общ. Свищов
(2017-03-31 14:25:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 512 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК632 – ОК633 към УПИ ХIХ - 2096, собственост на „Екотекника“ ЕООД, гр. София, от кв. 53 по Подробен устройствен план на гр. Свищов
(2017-03-31 14:24:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 511 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Даване на съгласие за започване на подготвителни действия за откриване на процедура за предоставяне на концесия на язовир “Банкова воденица - 1”, представляващ имот № 000027 с площ 126,134 дка, намиращ се в землището на с. Морава, община Свищов
(2017-03-31 14:23:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 510 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гараж
(2017-03-31 14:19:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 509 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-03-31 14:18:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 508 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ за изграждане Мемориалния комплекс на гроба на Кан Кубрат
(2017-03-31 14:17:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 507 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. с регистрационен номер BG05M2OP001-3.002-0215-С01/23.01.2017 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, Приоритетна ос “Образователна среда за активно социално приобщаване, за проект „Да успеем всички заедно”, сключен между Министерството на образованието и науката, Управляващ орган на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 – Главна Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ и Община Свищов - Бенефициент“
(2017-03-31 14:15:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 506 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за 2016 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 година
(2017-03-31 14:14:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 505 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Свищов”
(2017-03-31 14:13:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 504 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Определяне на условията и реда за сключване на договор за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Свищов, съгласно чл. 20, ал. 1, във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 6 от Закона за управление на отпадъците
(2017-02-23 11:35:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 503 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Утвърждаване на количествата и цените за ползваната от горските територии – общинска собственост дървесина
(2017-02-23 11:34:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 502 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Оптимизация на мрежата от детски заведения на територията на община Свищов, считано от 01.03.2017 г.
(2017-02-23 11:33:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 501 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Свищов
(2017-02-23 11:32:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 500 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова подкрепа за пътуване на международна олимпиада
(2017-02-23 11:31:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 499 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Бойка Иванова Сандева
(2017-02-23 11:30:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 498 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Георги Цветанова Табаков
(2017-02-23 11:29:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 497 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иванка Христова Петкова
(2017-02-23 11:28:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 496 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Емил Дончев Митев
(2017-02-23 11:27:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 495 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Галина Иванова Иванова
(2017-02-23 11:26:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 494 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Тончо Георгиев Тодоров
(2017-02-23 11:25:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 493 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Сафие Асанова Сеидова
(2017-02-23 11:24:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 492 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Пламен Манев Кючуков
(2017-02-23 11:23:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 491 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иван Петров Иванов
(2017-02-23 11:22:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 490 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Закриване на социална услуга в общността „Социален учебно-професионален център” село Овча могила и разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ село Овча могила, община Свищов, ул. „Оборище ” № 1
(2017-02-23 11:21:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 489 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2017/2018 г.
(2017-02-23 11:20:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 488 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Свищов
(2017-02-23 11:19:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 487 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства
(2017-02-23 11:17:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 486 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства
(2017-02-23 11:16:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 485 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства
(2017-02-23 11:15:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 484 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Участие в процедурата за присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво
(2017-02-23 11:14:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 483 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов
(2017-02-23 11:13:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 482 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Приемане на промяна в Наредба за преместваемите обекти на територията на Община Свищов
(2017-02-23 11:12:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 481 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Приемане на изменение в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2017-02-23 11:11:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 480 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Определяне срока на валидност на Разрешенията за таксиметров превоз на пътници на територията на община Свищов
(2017-02-23 10:42:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 479 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление
(2017-02-23 10:41:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 478 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Обособяване на три броя платени паркоместа по ул. „Подп. Ем. Чакъров“ в уличната регулация по плана на гр. Свищов
(2017-02-23 10:39:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 477 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Придобиване на имоти, собственост на физически лица, по реда на чл. 199, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за уреждане на регулационни отношения между Община Свищов и собствениците на ПИ 65766.701.2618 и ПИ 65766.701.2607, чрез покупка на части от имотите по Подробния устройствен план на град Свищов
(2017-02-23 10:38:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 476 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост от имот, общинска собственост, част от улична регулация с ОК 72-ОК 71, към УПИ І, собственост на Банко Блажев Банков от кв. 82 по Подробно устройствения план на село Царевец, община Свищов
(2017-02-23 10:37:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 475 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-02-23 10:32:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 474 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-02-23 10:31:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 473 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Поставяне на паметник на Александър II Николаевич, във връзка с честване на 140 години от Руско-турската война и определяне паметника като общински обект от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията
(2017-02-23 10:30:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 472 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Даване на съгласие на Кмета на Община Свищов да разреши изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и одобри техническо задание за урегулиран поземлен имот (УПИ) LIV 1100, кв. 76 по плана на гр. Свищов
(2017-02-23 10:29:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 471 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХIII - 3581, кв. 83 по плана на гр. Свищов
(2017-02-23 10:28:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 470 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIХ - 2096, кв. 53 по плана на гр. Свищов
(2017-02-23 10:26:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 469 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 82 по плана на с. Царевец, общ. Свищов
(2017-02-23 10:26:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 468 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Изменение на Решение № 418/21.12.2016 г., Прот. № 28 на Общински съвет – Свищов за даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Създаване на Туристически информационен център в гр. Свищов”
(2017-02-23 10:25:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 467 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Изменение на Решение № 417/21.12.2016 г., Прот. № 28 на Общински съвет – Свищов, относно предоставяне на помещения в сградата на ПБНЧ “Еленка и Кирил Д. Аврамови” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020
(2017-02-23 10:24:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 466 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“
(2017-02-23 10:23:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 465 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нови обекти
(2017-02-23 10:22:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 464 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД град Свищов
(2017-02-23 10:21:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 463 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 18, ал. 5 и чл. 18а, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2017-02-23 10:19:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 462 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Одобряване на бюджетни прогнози за периода 2018-2020 година
(2017-02-23 10:18:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 461 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Промяна в Решение № 427/21.12.2016 г., Прот. № 28 на Общински съвет – Свищов
(2017-01-26 20:19:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 460 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Даване на съгласие Кмета на Община Свищов да разреши изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и одобри техническо задание за урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 216 по плана на гр. Свищов, публична общинска собственост
(2017-01-26 20:18:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 459 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Гинка Атанасова Костова
(2017-01-26 20:16:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 458 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Атанас Деанов Атанасов
(2017-01-26 20:15:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 457 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Айля Гюлшанова Неджибова
(2017-01-26 20:15:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 456 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Али Мехмедов Пашоолу
(2017-01-26 20:14:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 455 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Мая Ангелова Данаилова
(2017-01-26 20:13:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 454 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Изменения в Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов
(2017-01-26 20:12:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 453 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Приемане на допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2017-01-26 20:11:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 452 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Изразяване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
(2017-01-26 20:09:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 451 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2017-01-26 20:08:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 450 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 03/ 2011 г. за отдадено под наем помещение частна общинска собственост, обособено в магазин за хранителни стоки
(2017-01-26 19:55:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 449 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 65766.121.2, м. „Блатото”, по КККР на гр. Свищов
(2017-01-26 19:54:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 448 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели през землището на с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121, общ. Свищов
(2017-01-26 19:53:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 447 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели през землището на с. Козловец с ЕКАТТЕ 37784, общ. Свищов
(2017-01-26 19:52:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 446 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Допълване на Решение № 419/21.12.2016 г., Протокол № 28 на Общински съвет – Свищов, за кандидатстване по проект „Красива България” за 2017 г.
(2017-01-26 19:51:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 445 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Даване съгласие за създаване на Общинска програма „В помощ на болните деца от Община Свищов“
(2017-01-26 19:50:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 444 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Увеличение числения състав на общинска дейност „Домашен социален патронаж“ във второстепенен разпоредител Общинска служба „Социални дейности” при Община Свищов
(2017-01-26 19:49:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 443 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов
(2017-01-26 19:47:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 442 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2017 година
(2017-01-26 19:46:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 441 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация през 2017 година в Община Свищов
(2017-01-26 19:45:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 440 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2017 година
(2017-01-26 19:42:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 439 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 18.01.2017 г., Прот. № 29. ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов в процедура по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”, по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” на Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014 – 2020 г.
(2017-01-18 19:39:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 438 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 18.01.2017 г., Прот. № 29. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 420/21.12.2016 г. Прот. № 28 на Общински съвет - Свищов
(2017-01-18 19:38:18)

Решения за 2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 437 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Прекратяване членството на Община Свищов в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Асоциация на българските градове и региони“
(2016-12-21 16:53:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 436 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Веселка Радославова Бузова
(2016-12-21 16:52:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 435 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на действащите спортни клубове от Община Свищов
(2016-12-21 16:52:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 434 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Футболен клуб „Изгрев 93“ с. Царевец
(2016-12-21 16:50:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 433 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Галя Андреева Славева
(2016-12-21 16:50:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 432 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Румен Борисов Русанов
(2016-12-21 16:49:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 431 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Дочка Георгиева Гецова
(2016-12-21 16:48:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 430 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Диана Димитрова Атанасова
(2016-12-21 16:46:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 429 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Наташа Дончева Илиева
(2016-12-21 16:45:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 428 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано становище по искано от Пламен Михайлов Личев опрощаване на задълженията му, произтичащи от влязла в сила присъда № 20/17.02.2014 г., по НОХД № 492/2013 г. по описа на ВТОС
(2016-12-21 16:45:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 427 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2017 година
(2016-12-21 16:44:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 426 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 104011 по картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Царевец, община Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
(2016-12-21 16:42:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 425 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Даване на съгласие на Кмета на Община Свищов да разреши изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и одобри техническо задание за урегулиран поземлен имот (УПИ) LI – 9645, кв. 104 по плана на гр. Свищов
(2016-12-21 16:41:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 424 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, в СУ „Цветан Радославов”, гр. Свищов
(2016-12-21 16:40:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 423 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, на обща площ 5 кв. м.
(2016-12-21 16:40:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 422 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Българска православна църква върху недвижим имот, публична общинска собственост
(2016-12-21 16:38:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 421 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година
(2016-12-21 16:37:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 420 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов в процедура по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”, по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” на Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014 – 2020 г.
(2016-12-21 16:34:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 419 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Кандидатстване по Проект „Красива България“ 2017 година към Министерството на труда и социалната политика по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“
(2016-12-21 16:33:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 418 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Създаване на Туристически информационен център в гр. Свищов” по Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020
(2016-12-21 16:32:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 417 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Предоставяне на помещения в сградата на ПБНЧ “Еленка и Кирил Д. Аврамови” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
(2016-12-21 16:31:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 416 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Приемане на промени и допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов, приет с Решение № 1119/21.12.2010 г., Прот. № 68
(2016-12-21 16:30:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 415 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Свищов
(2016-12-21 16:29:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 414 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Свищов
(2016-12-21 16:28:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 413 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Свищов и издаване на сертификати клас В
(2016-12-21 16:27:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 412 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2017 година
(2016-12-21 16:26:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 411 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Даване на съгласие Кмета на Община Свищов да подпише договор с Община Никопол на основание чл. 9 ал. 2 от Договор за услуга № 303/15.10.2015 г. с предмет ,,Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)‘‘
(2016-12-21 16:26:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 410 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Приемане на „План за действие на Община Свищов за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация“ (2017-2020)
(2016-12-21 16:25:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 409 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Промяна в Решение № 34/17.12.2015 г., Прот. № 6 на Общински съвет – Свищов
(2016-11-24 15:55:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 408 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Виолета Иванова Петкова
(2016-11-24 15:54:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 407 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иван Александров Иванов
(2016-11-24 15:53:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 406 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Красимир Илиев Вакинов
(2016-11-24 15:52:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 405 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Силвия Ангелова Симеонова
(2016-11-24 15:51:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 404 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Марийка Костадинова Александрова
(2016-11-24 15:50:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 403 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Анъмша Нуриева Асанова
(2016-11-24 15:50:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 402 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Венцислав Цветанов Маринчев
(2016-11-24 15:48:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 401 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ село Овча могила, община Свищов, ул. „Оборище” № 1
(2016-11-24 15:48:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 400 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ село Овча могила, община Свищов, ул. „Оборище” № 1
(2016-11-24 15:47:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 399. от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Актуализиране на годишен план за развитие на социалните услуги 2017 г.
(2016-11-24 15:46:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 398 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Актуализиране на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Свищов 2016-2020 г.
(2016-11-24 15:45:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 397 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2017 година
(2016-11-24 15:44:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 396 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Свищов за 2017 година.
(2016-11-24 15:33:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 395 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Приемане на Правила за безопасност и ограничаване на достъпа в районите на училищата, детските градини, центрове за подкрепа за личностно развитие и специални обслужващи звена в Община Свищов
(2016-11-24 15:31:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 394 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства
(2016-11-24 15:30:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 393 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства
(2016-11-24 15:29:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 392 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства
(2016-11-24 15:28:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 391 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имоти – държавна собственост
(2016-11-24 15:27:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 390 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година
(2016-11-24 15:27:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 389 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година
(2016-11-24 15:26:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 388 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Промяна на Решение № 1125/26.02.2015 г., Протокол № 63 на Общински съвет – Свищов
(2016-11-24 15:25:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 387 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Даване съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от имот с идентификатор 65766.702.4204 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Свищов, находящ се в гр. Свищов, ул. “Петър Ангелов“ № 18 на Министерство на здравеопазването за нуждите на Център за спешна медицинска помощ в гр. Свищов
(2016-11-24 15:23:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 386 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“
(2016-11-24 15:22:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 385 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, гр. Свищов” за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, гр. София
(2016-11-24 15:22:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 384 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД град Свищов
(2016-11-24 15:21:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 383 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отдаване под наем на обособена част от сграда в МБАЛ „Д-р Д. Павлович” ЕООД – гр. Свищов
(2016-10-27 18:48:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 382 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 331/29.09.2016 г, Прот. № 24 на Общински съвет – Свищов
(2016-10-27 18:47:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 381 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Сдружение „Общински футболен клуб „Академик Свищов“
(2016-10-27 18:47:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 380 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Анна Димитрова Купенова
(2016-10-27 18:45:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 379 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Валентина Атанасова Симеонова
(2016-10-27 18:45:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 378 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Милчо Иванов Антимов
(2016-10-27 18:43:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 377 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Роза Николаева Флорева
(2016-10-27 18:42:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 376 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Виолета Иванова Иванова
(2016-10-27 18:41:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 375 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Митка Славкова Мариянова
(2016-10-27 18:40:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 374 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на д-р Радослав Стоянов Георгиев
(2016-10-27 18:21:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 373 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на д-р Невенка Тодорова Минева
(2016-10-27 18:20:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 372 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Промяна в ръководството на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов
(2016-10-27 18:19:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 371 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2016/2017 година на полски пътища и напоителни канали, които не функционират
(2016-10-27 18:18:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 370 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Даване на съгласие Кмета на Община Свищов да разреши изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и одобри техническо задание за урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХIII – 3581, кв. 83 по плана на гр. Свищов
(2016-10-27 18:17:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 369 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Даване съгласие за учредяване на възмездно, безсрочно право на строеж за пристрояване на нежилищна сграда, лека постройка за строителни материали
(2016-10-27 18:16:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 368 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година
(2016-10-27 18:14:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 367 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намираща се в новата сграда на СУ „Николай Катранов“, сключен между СУ „Николай Катранов“ гр. Свищов и ЕТ „Детрум – Румяна Андреева“
(2016-10-27 18:13:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 366 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи за енергийни нужди на ветерани, участници във Втората световна война
(2016-10-27 18:12:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 365 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Опрощаване на разходите за извършено погребение
(2016-10-27 18:12:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 364 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Преобразуване на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, гр. Свищов в „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД
(2016-10-27 18:10:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 363 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 329/29.09.2016 г, Прот. № 24 на Общински съвет – Свищов
(2016-10-27 18:07:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 362 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нов обект
(2016-10-27 18:06:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 361 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нов обект
(2016-10-27 18:05:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 360 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Подпомагане на Гала концерта по повод „160 години общонародно читалищно дело“, организиран от Национален комитет към Съюза на народните читалища с председател Вежди Рашидов - Министър на културата, и под патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев
(2016-10-27 18:05:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 359 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Одобряване изплащането на годишен колективен членски внос на Градска библиотека – Свищов към Сдружение „Българска библиотечно - информационна асоциация”
(2016-10-27 18:03:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 358 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Подписване на Споразумение за партньорство за изпълнение на проект „Толерантни и единни заедно и във всичко“, рег. № BG05M2OP001-3.001-0055, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
(2016-09-29 18:51:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 357 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Прекратяване на Споразумение за партньорство, за изпълнение на проект, „Толерантни и единни заедно и във всичко“, рег. № BG05M2OP001-3.001-0055, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
(2016-09-29 18:50:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 356 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 321/01.09.2016 г., Прот. № 23 на Общински съвет – Свищов за даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, публична общинска собственост, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА-04-7557/21.09.2016 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2016-09-29 18:46:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 355 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2016-09-29 18:46:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 354 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свищов
(2016-09-29 18:45:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 353 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Владимир Ангелов Стефанов
(2016-09-29 18:44:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 352 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Стелиана Велюва Цветанова
(2016-09-29 18:38:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 351 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Милка Асенова Маринова
(2016-09-29 18:37:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 350 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Станка Зиновиева Атанасова
(2016-09-29 18:36:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 349 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Теодора Тодорова Димитрова
(2016-09-29 18:35:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 348 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Стефан Мариянов Дамесов
(2016-09-29 18:34:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 347 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Татяна Спирова Кушева
(2016-09-29 18:34:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 346 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Стефан Симеонов Михайлов
(2016-09-29 18:33:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 345 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Красимира Николова Александрова
(2016-09-29 18:32:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 344 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Предоставяне на помещение за разкриване на иновативна социална услуга в сградата на учебен корпус „Алеко Константинов” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура „Активно включване”, BG05М9ОP001-2.005
(2016-09-29 18:31:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 343 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество за кандидатстване, подготовка и изпълнението на Проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура „Активно включване”, BG05М9ОP001-2.005 за разкриване на иновативна услуга в сградата на учебен корпус „Алеко Константинов”
(2016-09-29 18:31:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 342 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Вземане на решение за създаване на „Социално-консултативен център” в УК „Алеко Константинов”
(2016-09-29 18:30:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 341 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура „Активно включване”, BG05М9ОP001-2.005
(2016-09-29 18:29:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 340 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Изразяване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
(2016-09-29 18:26:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 339 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Даване на съгласие на Кмета на Община Свищов да учреди право на прокарване на водопровод в уличната регулация по плана на с. Овча могила, общ. Свищов
(2016-09-29 18:26:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 338 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за пътна връзка за обект „Селскостопанска производствена и складова база” в поземлен имот (ПИ) 142022, местност „Кантона”, по КВС на землището на с. Морава, общ. Свищов
(2016-09-29 18:24:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 337 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – проект за съоръжение – мост, пресичащо воден обект /участък от дере/ в поземлен имот (ПИ) 000245, по КВС на землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов
(2016-09-29 18:23:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 336 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за „Външно електрозахранване“ на проектен имот № 017051 (част от поземлен имот 017001), м. „Новите места”, по КВС в землището на с. Червена с ЕКАТТЕ 80457 за „Базова станция № PVN0173”
(2016-09-29 18:22:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 335 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор от 28.10.2010 г. за предоставен по реда на чл. 56 от ЗУТ общински терен
(2016-09-29 18:21:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 334 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на застроен имот, в с. Алеково
(2016-09-29 18:20:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 333 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2016-09-29 18:19:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 332 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година
(2016-09-29 18:18:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 331 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отдаване под наем на обособена част от сграда в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов
(2016-09-29 18:17:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 330 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 765/30.01.2014 г. на Общински съвет – Свищов и прекратяване на договор за отдаване под наем между МБАЛ „Д-р Д. Павлович” ЕООД – гр. Свищов и СМДЛ „Гентри” ООД
(2016-09-29 18:16:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 329 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Преобразуване на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, гр. Свищов в „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД
(2016-09-29 18:15:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 328 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Свищов активи от „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД гр. Свищов
(2016-09-29 18:14:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 327 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нов обект
(2016-09-29 18:13:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 326 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов
(2016-09-01 11:38:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 325 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Преобразуване на мрежата от детски градини на територията на Община Свищов и промяна на наименованията на общински детски градини, съгласно изискванията на ЗПУО, в сила от 01.08.2016 година
(2016-09-01 11:36:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 324 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за учебната 2016/2017 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност
(2016-09-01 11:36:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 323 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху държавен недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.651.25 - терен и сгради в местността „Погреби-Поделение”, землище град Свищов в полза на Община Свищов
(2016-09-01 11:35:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 322от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година
(2016-09-01 11:34:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 321 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, публична общинска собственост
(2016-09-01 11:32:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 320 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, публична общинска собственост
(2016-09-01 11:32:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 319 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдадено под наем помещение - магазин, на ул. “Цар Освободител“ № 106, вх. “Б“
(2016-09-01 11:31:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 318 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 307/28.07.2016 г., Прот. № 20 на Общински съвет – Свищов за предоставяне на движима вещ – частна общинска собственост за безвъзмездно ползване от МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА-04-6386/11.08.2016 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2016-09-01 11:30:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 317 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Румяна Пламенова Исаева
(2016-09-01 11:28:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 316 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Приемане на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов и Допълнение към Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2) за периода 2015-2018 година
(2016-09-01 11:27:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 315 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Приемане на Програма за опазване на околната среда за периода 2015 – 2020 г. на Община Свищов и Програма по опазване, устойчиво използване и възстановяване на почвите в Община Свищов за 2015 – 2020 година
(2016-09-01 11:26:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 314 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
(2016-09-01 11:24:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 313 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Приемане на одитно становище и одитен доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на Общината за 2015 година
(2016-09-01 11:22:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 312 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 година
(2016-09-01 11:21:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 311 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 10.08.2016 г., Прот. № 22. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ДОЗ-223/02.08.2016 г. с регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0055 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проект „Толерантни и единни заедно и във всичко”(ОП НОИР)
(2016-08-10 11:19:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 310 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 10.08.2016 г., Прот. № 22. ОТНОСНО: Кандидатстване по проект „Красива България” за 2016 г., Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”
(2016-08-10 11:18:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 309 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 03.08.2016 г., Прот. № 21. ОТНОСНО: Предаване на Община Свищов предоставените на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, гр. Свищов за стопанисване, поддържане и експлоатация активи – публична общинска собственост и предаване на активи – публична общинска собственост на Община Свищов за управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК „Йовковци” ООД, гр. Велико Търново /АВиК/ и за стопанисване, поддържане и експлоатация от оператора ВиК „Йовковци” ООД гр. Велико Търново
(2016-08-03 11:17:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 308 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 03.08.2016 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Обявяване на имоти, частна общинска собственост в публична общинска собственост
(2016-08-03 11:16:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 307 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Предоставяне на движима вещ – частна общинска собственост за безвъзмездно ползване от МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов. ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ със Заповед № ОА-04-6386/11.08.2016 г. на Областен управител на Област Велико Търново, получена в деловодството на Общински съвет – Свищов с вх. № 745/12.08.2016 г.
(2016-07-28 19:34:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 306 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 283/30.06.2016 г., Прот. № 18 на Общински съвет – Свищов и Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 с регистрационен номер BG16RFOP001-8.001-0011-C01, регистрационен номер на бюджетна линия BG16RFOP001-8.001-0011, наименование на бюджетната линия „Бюджетна линия за община Свищов – бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“, сключен между Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 - ГД „Градско и регионално развитие“
(2016-07-28 19:26:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 305 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2016/2017 година за Община Свищов
(2016-07-28 19:25:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 304 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов
(2016-07-28 19:24:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 303 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Теменужка Методиева Кирова
(2016-07-28 19:23:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 302 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Петкана Миланова Стоянова
(2016-07-28 19:22:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 301 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Никола Георгиев Василев
(2016-07-28 19:22:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 300 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Георги Георгиев Мойсеев
(2016-07-28 19:21:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 299 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Изразяване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
(2016-07-28 19:20:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 298 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2016-07-28 19:19:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 297 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие на Кмета на Община Свищов да разреши изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и одобри техническо задание за урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 82 и част от уличната регулация по плана на с. Царевец, общ. Свищов
(2016-07-28 19:18:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 296 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на имот с № 204006 в землището на с. Българско Сливово с ЕКАТТЕ 07363, общ. Свищов
(2016-07-28 19:17:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 295 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за пътна връзка за обект „Селскостопанска производствена и складова база” в поземлен имот (ПИ) 142022, местност „Кантона”, по КВС на землището на с. Морава, общ. Свищов
(2016-07-28 19:16:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 294 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) LХХІІІ – 196, кв. 10 по плана на гр. Свищов
(2016-07-28 19:15:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 293 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдаден под наем лекарски кабинет в с. Козловец
(2016-07-28 19:14:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 292 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение в с. Козловец
(2016-07-28 19:13:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 291 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет – Свищов в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
(2016-07-28 19:12:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 290 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – учредяване право на строеж в УПИ І – 4357, 4440, 4441, 4577, 4578, 4622, 4637, 5018, 5019, кв. 170 по ПУП на гр. Свищов
(2016-07-28 19:11:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 289 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година
(2016-07-28 19:10:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 288 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нов обект
(2016-07-28 19:09:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 287 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нов обект
(2016-07-28 19:08:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 286 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2017-2019 година
(2016-07-28 19:08:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 285 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 18.07.2016 г., Прот. № 19. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за въздушно трасе на външно ел. захранване, с цел присъединяване на обект „Силозно стопанство за съхранение на зърно” в поземлен имот (ПИ) 142022, местност „Кантона”, по КВС на землището на с. Морава, общ. Свищов към съществуващ СРС № 29 към ЕП 20/0,4 кV „Българско Сливово”
(2016-07-18 18:36:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 284 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 18.07.2016 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за определяне на въздушно трасе на външно ел. захранване, с цел присъединяване на обект „Силозно стопанство за съхранение на зърно” в поземлен имот (ПИ) 142022, местност „Кантона”, по КВС на землището на с. Морава, общ. Свищов към съществуващ СРС № 29 към ЕП 20/0,4 кV „Българско Сливово”, съгласно регистър на засегнатите имоти
(2016-07-18 18:34:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 283 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. с регистрационен номер BG16RFOP001-8.001-0011-C01 ДБОПРР033/04.05.2016 г., регистрационен номер на бюджетна линия BG16RFOP001-8.001-0011-C01, наименование на бюджетната линия „Бюджетна линия за община Свищов – бенефициент по приоритетна ос 1 на ППРР 2014-2020“, сключен между Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 - Главна Дирекция „Програмиране на регионалното развитие“
(2016-06-30 18:31:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 282 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 218/12.06.2008 г., Прот. № 16, Решение № 279/31.07.2008 г., Прто. № 9 и Решение № 177/26.04.2012 г., Прот. № 13 на Общински съвет - Свищов и приемане на критерии за отпускане на еднократна парична помощ при раждане на дете
(2016-06-30 18:30:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 281 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Огнян Атанасов Цветанов
(2016-06-30 18:29:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 280 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Милчо Тодоров Георгиев
(2016-06-30 18:27:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 279 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Демир Иванов Маринов
(2016-06-30 18:27:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 278 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Стела Иванова Янкова
(2016-06-30 18:26:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 277 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Споразумение за партньорство, за изпълнение на проект одобрен за финансиране с № BG05M2OP001-3.001-0055, Решение № 80811-269/03.06.2016 г. за одобряване на оценителен доклад и предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ, писмо с № №1002-921/14.06.2016 г. и писмо с Вх. № 04-00-231/24.06.2016 г. при Община Свищов на Управляващия орган на ОП НОИР
(2016-06-30 18:23:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 276 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за дейностите по управление на отпадъците на Община Свищов за периода 2014-2020 г
(2016-06-30 18:22:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 275 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Утвърждаване на количествата и цените за ползваната от горските територии – общинска собственост дървесина
(2016-06-30 18:21:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 274 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов
(2016-06-30 18:19:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 273 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 000159, м. „Кривулка”, по плана за земеразделяне в землището на с. Българско Сливово с ЕКАТТЕ 07363, общ. Свищов
(2016-06-30 18:18:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 272 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Налагане Мораториум върху продажбите на общински жилища на наематели на общински жилища, които отговарят на условията по чл. 41 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд (НУРУРОЖФ)
(2016-06-30 18:16:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 271 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2016-06-30 18:15:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 270 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2016-06-30 18:13:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 269 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Промяна на списъка на общински жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2016-06-30 18:12:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 268 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Промяна на списъка на общински жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2016-06-30 18:11:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 267 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдаден под наем общински терен, на който има поставено временно съоръжение по реда на чл. 56 от ЗУТ
(2016-06-30 18:08:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 266 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения в бивше СОУ „Алеко Константинов”
(2016-06-30 18:07:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 265 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на проектно предложение „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по оперативна програма „Региони в растеж“
(2016-06-30 18:06:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 264 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на проектно предложение „Благоустрояване на градската жизнена среда в град Свищов“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по оперативна програма „Региони в растеж“
(2016-06-30 18:05:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 263 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на проектно предложение „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по оперативна програма „Региони в растеж“
(2016-06-30 18:04:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 262 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост
(2016-06-30 18:03:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 261 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Избор на одитор за 2016 година на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД
(2016-06-30 18:02:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 260 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 176/31.03.2016 г., Прот. № 13 на Общински съвет – Свищов, относно предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2016-05-26 16:41:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 259 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Емилия Валериева Стойкова
(2016-05-26 16:40:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 258 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Нина Петрова Георгиева
(2016-05-26 16:39:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 257 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Светла Миланова Маринова
(2016-05-26 16:39:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 256 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Стефка Петрова Георгиева-Михалева
(2016-05-26 16:38:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 255 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Нюрсел Сейханова Мемишева
(2016-05-26 16:37:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 254 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Мима Ангелова Антонова
(2016-05-26 16:36:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 253 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Севда Енчева Атанасова
(2016-05-26 16:35:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 252 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за участие в Балканско първенство в Белград – Сърбия
(2016-05-26 16:34:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 251 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Одобряване на Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Свищов 2016-2020 г. и годишен план за развитие на социалните услуги 2017 г.
(2016-05-26 16:33:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 250 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Приемане на промени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов и Наредба за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Свищов
(2016-05-26 16:32:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 249 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Допълнения в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2016-05-26 16:31:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 248 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Изменения в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2016-05-26 16:30:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 247 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2016-05-26 16:29:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 246 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Промяна на списъка на общински жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2016-05-26 16:29:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 245 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели през землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, общ. Свищов и землището на гр. Свищов с ЕКАТТЕ 65766
(2016-05-26 16:28:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 244 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Продължаване срока на Договори за отдадени под наем общински терени, на които има поставени временни съоръжения по реда на чл. 56 от ЗУТ
(2016-05-26 16:27:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 243 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Придобиване на собственост от Община Свищов чрез дарение от юридическо лице „Биляна” ООД на обект: съоръжение - мост в ПИ 000065 и 074066 над дере – имот с № 000245 в землище с. Българско Сливово
(2016-05-26 16:26:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 242 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІ-1330, кв. 78 по ПУП на гр. Свищов между Община Свищов и физическо лице, чрез продажба на общинската част от имотите
(2016-05-26 16:25:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 241 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гараж
(2016-05-26 16:24:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 240 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Разпореждане с урегулирани имоти УПИ IХ-173 и УПИ ХІІ-176 от кв. 65 по Подробния устройствен план (парцели в югозападната част на двора на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов)
(2016-05-26 16:17:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 239 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година
(2016-05-26 16:16:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 238 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Покана от Съвета на директорите на „МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104510514 за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 09.06.2016г
(2016-05-26 16:15:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 237 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Кандидатстване по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“
(2016-05-26 16:14:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 236 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Включване на нови обекти в Програма за реализация на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Свищов
(2016-05-26 16:12:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 235 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с регистрационен номер BG05M9OP001-1.002-0040-C01/15.04.2016 г. по процедура BG05M9OP001-1.002, приоритетна ос: I. “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, проект „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”, сключен между Министерството на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 - Главна Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“
(2016-05-26 16:11:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 234 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов
(2016-05-26 16:10:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 233 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нов обект
(2016-05-26 16:09:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 232 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Одобряване на финансово участие на Община Свищов в реализиране на проект „Градска скулптурна композиция „Алеко Константинов“ на Столична Община
(2016-05-26 16:08:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 231 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Обявяване на имот, публична общинска собственост за частна общинска собственост
(2016-04-27 17:19:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 230 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ за подпомагане участието на Иван Колев Попов в подготвителен високопланински лагер за летния сезон
(2016-04-27 17:19:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 229 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ за подпомагане на Делян Илиянов Илиев за участието му на Европейско първенство по бойно самбо за мъже
(2016-04-27 17:18:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 228 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Любомир Маринов Ламбев
(2016-04-27 17:18:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 227 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Зюлфие Енверова Абдулова
(2016-04-27 17:17:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 226 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Блажо Кръстев Манев
(2016-04-27 17:16:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 225 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Левен Златков Митев
(2016-04-27 17:16:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 224 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Марин Ангелов Цветков
(2016-04-27 17:15:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 223 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Светла Юлиянова Иванова
(2016-04-27 17:15:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 222 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано становище по искано опрощаване на надвзета пенсия от Милко Йозов Павлов
(2016-04-27 17:14:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 221 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2015 година и Общинска програма за закрила на детето за 2016 година
(2016-04-27 17:13:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 220 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект по процедура BG05M2OP001-3.002 – „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
(2016-04-27 17:13:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 219 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2015 година
(2016-04-27 17:12:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 218 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин
(2016-04-27 17:12:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 217 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Утвърждаване на количествата и цените за ползваната от горските територии – общинска собственост дървесина
(2016-04-27 17:11:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 216 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №176/31.03.2016 г., Прот. № 13 на Общински съвет – Свищов, относно предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2016-04-27 17:10:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 215 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Промяна на маршрутни разписания по автобусна линия от Общинската транспортна схема с направление Свищов – Вардим
(2016-04-27 17:10:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 214 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2016-04-27 17:09:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 213 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2016-04-27 17:08:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 212 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Обявяване на имот, публична общинска собственост за частна общинска собственост
(2016-04-27 17:08:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 211 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, публична общинска собственост
(2016-04-27 17:07:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 210 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година
(2016-04-27 17:06:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 209 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2016 год.
(2016-04-27 17:05:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 208 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Промени и допълнение в Решение № 781/28.01.2010 г., Протокол № 49 на Общински съвет – гр. Свищов
(2016-04-27 17:04:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 207 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Годишен доклад за 2015 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 година
(2016-04-27 17:04:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 206 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Възлагане на управлението на „Дунавско дело“ ЕООД след проведен конкурс
(2016-04-27 17:03:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 205 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 30/17.12.2015 г., Прот. № 6 на Общински съвет – Свищов и възлагане с Договор № 94-Д-15/14.01.2016 г. за възлагане на „Водоснабдяване и канализация – Свищов“ ЕАД гр. Свищов за стопанисване, поддържане и експлоатация на обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води и Довеждащ колектор гр. Свищов“
(2016-04-27 17:03:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 204 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2015 година
(2016-04-27 17:02:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 203 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Дунавско дело” ЕООД – гр. Свищов за 2015 година
(2016-04-27 17:02:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 202 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов за 2015 година
(2016-04-27 17:01:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 201 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Погасяване на вземане на ВиК оператора на територията на община Свищов - „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД гр. Свищов от "Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович" ЕООД гр. Свищов
(2016-04-27 17:00:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 200от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нови обекти
(2016-04-27 16:59:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 199 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Приемане Отчет за изпълнение на бюджета на Община Свищов към 31.12.2015 година
(2016-04-27 16:53:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 180 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания“ с. Овча могила, община Свищов , ул. „Оборище ” № 1
(2016-03-31 17:58:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 198 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Покана от Съвета на директорите на МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104510514 за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 11.04.2016 г.
(2016-03-31 17:57:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 197 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Промяна в Решение № 34/17.12.2015 г., Прот. № 6 на Общински съвет – Свищов
(2016-03-31 17:56:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 196 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Подпомагане на Детски хор „Дъга“ при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ гр. Свищов
(2016-03-31 17:56:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 195 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Васил Асенов Миланов
(2016-03-31 17:55:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 194 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Цветанка Христова Йончева
(2016-03-31 17:55:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 193 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Славка Стоянова Тодорова
(2016-03-31 17:54:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 192 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ася Искърова Велинова
(2016-03-31 17:54:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 191 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Георги Николаев Блажев
(2016-03-31 17:53:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 190 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Борис Ангелов Петков
(2016-03-31 17:53:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 189 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Атанас Стоянов Друмев
(2016-03-31 17:52:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 188 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Крум Стефанов Костов
(2016-03-31 17:52:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 187 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Диана Иванова Младенова
(2016-03-31 17:51:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 186 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Шенгюл Алиева Азисова
(2016-03-31 17:51:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 185 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Кадир Юсмен Кадир
(2016-03-31 17:50:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 184 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иван Петров Цветанов
(2016-03-31 17:50:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 183 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Пламен Манев Кючуков
(2016-03-31 17:49:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 182 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Биляна Ангелова Димитрова
(2016-03-31 17:49:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 181 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ с. Овча могила, община Свищов, ул. „Оборище“ № 1
(2016-03-31 17:48:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 179 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Създаване на Обществен съвет за съдействие, помощ и контрол по социално подпомагане, съгласно чл. 35 от Закона за социално подпомагане
(2016-03-31 17:47:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 178 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отчет за 2015 г. на Програмата за опазване на околната среда на Община Свищов (Приета с Решение № 389/31.03.2005 г. на Общински съвет – Свищов) и Отчет за 2015 г. на Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов 2011 – 2014 г. (Приета с Решение № 243/28.06.2012 г. на Общински съвет – Свищов)
(2016-03-31 17:47:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 177 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Определяне на началния размер на наемната цена и/или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2016/2017 година
(2016-03-31 17:47:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 176 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2016-03-31 17:46:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 175 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 121020, м. „Студенски салкъм”, по КВС в землището на с. Овча могила с ЕКАТТЕ 53196, общ. Свищов
(2016-03-31 17:46:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 174 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 187016, м. „Баира”, по КВС в землището на с. Ореш с ЕКАТТЕ 53672, общ. Свищов
(2016-03-31 17:45:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 173 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 000398, м. „Зад старите лозя”, по КВС в землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, общ. Свищов
(2016-03-31 17:44:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 172 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 062042, м. „Овчомогилско шосе”, по КВС в землището на с. Морава с ЕКАТТЕ 49028, общ. Свищов
(2016-03-31 17:44:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 171 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 010017, м. „Лагера”, по КВС в землището на с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121, общ. Свищов
(2016-03-31 17:43:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 170 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за въздушно трасе на външно ел. захранване в землището на с. Морава
(2016-03-31 17:43:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 169 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 102017, м. „Коджа Чокур”, по КВС в землището на с. Алеково с ЕКАТТЕ 00237, общ. Свищов
(2016-03-31 17:42:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 168 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2016-03-31 17:42:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 167 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2016-03-31 17:42:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 166 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2016-03-31 17:41:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 165 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2016-03-31 17:41:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 164 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2016-03-31 17:40:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 163 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Доброволна делба на недвижим имот – УПИ І-4050, кв. 63 по плана на град Свищов
(2016-03-31 17:40:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 162 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2016-03-31 17:39:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 161 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2016-03-31 17:39:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 160 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост
(2016-03-31 17:38:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 159 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година
(2016-03-31 17:38:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 158 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Приемане на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Свищов
(2016-03-31 17:37:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 157 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Приемане на План за противодействие на тероризма в Община Свищов
(2016-03-31 17:37:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 156 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Възлагане на управлението на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс
(2016-03-31 17:36:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 155 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията, статута, дейността и управлението на лицензирано звено „Сигурност и контрол” при Община Свищов
(2016-03-31 17:36:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 154 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нови обекти
(2016-03-31 17:35:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 153 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация – Свищов“ ЕАД – гр. Свищов за 2015 година
(2016-03-31 17:35:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 152 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов
(2016-03-31 17:34:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 151 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Прекратяване членството на Община Свищов в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Свищов”
(2016-03-31 17:34:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 150 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД
(2016-03-31 17:33:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 149 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД
(2016-03-31 17:32:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 148 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов
(2016-03-31 17:32:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 147 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено 10.03.2016 г., Прот. № 12, ОТНОСНО: Вземане на решение за предоставяне за управление на имот, публична общинска собственост
(2016-03-10 17:32:00)

Решение № 65/29.2.2016 г. на Административен съд Велико Търново за отмяна на решение № 816/27.2.2014 г. на Общински съвет Свищов
(2016-03-09 09:25:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 144 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2016/2017 г.
(2016-02-24 20:28:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 143 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Христо Любенов Христов
(2016-02-24 20:27:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 142 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Красимир Митков Ангелов
(2016-02-24 20:26:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 141 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Милка Асенова Маринова
(2016-02-24 20:25:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 140 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Радостина Радионова Иванова
(2016-02-24 20:24:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 139 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Георги Цветанов Табаков
(2016-02-24 20:24:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 138 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Светлин Георгиев Овчаров
(2016-02-24 20:23:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 137 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Валерия Георгиева Вълева
(2016-02-24 20:22:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 136 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Юсеин Сеитов Алиев
(2016-02-24 20:21:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 135 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Тихомир Богданов Ангелов
(2016-02-24 20:20:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 134 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Славка Ралчева Филипова
(2016-02-24 20:19:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 133 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Стефан Георгиев Атанасов
(2016-02-24 20:18:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 132 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иванка Петкова Генова
(2016-02-24 20:17:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 131 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Стойна Дочева Димчова
(2016-02-24 20:16:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 130 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Гълабина Костадинова Павлова
(2016-02-24 20:12:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 129 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Свищов за 2015 г.
(2016-02-24 20:11:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 128 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Приемане на Общински годишен план за младежта за 2016 година
(2016-02-24 20:10:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 127 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Свищов
(2016-02-24 20:09:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 126 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин
(2016-02-24 19:56:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 125 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 017001, м. „Новите места”, по КВС в землището на с. Червена с ЕКАТТЕ 80457 и Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура
(2016-02-24 19:55:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 124 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 278004, м. „Могилата”, по КВС в землището на с. Козловец с ЕКАТТЕ 37784, общ. Свищов
(2016-02-24 19:54:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 123 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 017043, м. „Новите места”, по КВС в землището на с. Червена с ЕКАТТЕ 80457, общ. Свищов
(2016-02-24 19:53:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 122 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от язовир „Банкова воденица - 1“, находящ се в землището на с. Морава
(2016-02-24 19:52:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 121 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдадени под наем помещения – частна общинска собственост, в сграда „Здравен дом” – с. Ореш
(2016-02-24 19:51:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 120 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на едно помещение в сграда „Кметство”, с. Горна Студена
(2016-02-24 19:50:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 119 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2016-02-24 19:48:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 118 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Промяна в списъка на общинските жилища
(2016-02-24 19:47:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 117 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от Закона за държавната собственост
(2016-02-24 19:44:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 116 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година
(2016-02-24 19:42:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 115 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Определяне ново работното време на платените дневни паркинги на територията на община Свищов
(2016-02-24 19:41:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 114 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2016-02-24 19:39:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 113 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Приемане на Правилник за дейността на приют за безстопанствени кучета при Община Свищов
(2016-02-24 19:38:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 112 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Създаване на Местна инициативна група на територията на община Свищов и община Ценово, с цел разработване на Стратегия за местно развитие и кандидатстване по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(2016-02-24 19:36:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 111 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Прекратяване на членството на Община Свищов в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група МИГ Белене, Свищов, Ценово“
(2016-02-24 19:34:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 110 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Избор на членове на Ръководния комитет за оценяване на проекти по Програма за местни инициативи на Община Свищов
(2016-02-24 19:33:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 109 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Трансгранично обучение и мултикултурализъм“ на Кметство Морава, Община Свищов по Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 година
(2016-02-24 19:33:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 108 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Артистично и интеркултурно образование от двете страни на р. Дунав“ на Кметство Ореш по Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria2014-2020 година
(2016-02-24 19:32:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 107 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект “Модернизация на материалната база на Домашен социален патронаж - Свищов“, за финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика
(2016-02-24 19:30:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 106 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Вашето здраве има значение! – Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов“ на Община Свищов по Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 година
(2016-02-24 19:30:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 105 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Модернизация на трансграничните здравни услуги в административните единици Концещи и Овча могила” на Кметство Овча могила, Община Свищов по Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 година
(2016-02-24 19:29:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 104 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Модерни трансгранични здравни услуги за гражданите на Уда Клокочиов и Алеково” на Кметство Алеково, Община Свищов по Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 година
(2016-02-24 19:20:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 103 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 18, ал. 5 и чл. 18а, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2016-02-24 19:19:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 102 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Одобряване на бюджетни прогнози за периода 2017-2019 година
(2016-02-24 19:17:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 101 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Промени в раздел III – Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2016-02-24 16:45:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 100 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов.
(2016-02-24 16:43:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 99 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Промени в ръководството на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Д. Павлович” ЕООД
(2016-02-24 16:42:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 98 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Промени в ръководството на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Д. Павлович” ЕООД
(2016-02-24 16:40:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 97 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело“ ЕООД
(2016-02-24 16:39:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 96 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело“ ЕООД
(2016-02-24 16:38:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 95 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело“ ЕООД
(2016-02-24 16:36:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 94 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имоти – държавна собственост
(2016-01-28 09:57:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 93 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Свищов”
(2016-01-28 09:57:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 92 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Даване съгласие за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти (ПИ) № 000163, (ПИ) № 000165 и (ПИ) № 000166, местност „Кривулка”, по КВС на землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов.
(2016-01-28 09:55:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 91 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Петя Маринчева Атанасова от село Вардим, община Свищов, ул. „Първа” № 102
(2016-01-28 09:54:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 90 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов
(2016-01-28 09:53:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 89 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Орхан Фатмов Амдиев
(2016-01-28 09:53:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 88 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ивайло Минчев Ангелов
(2016-01-28 09:50:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 87 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Гергана Кирилова Райкова
(2016-01-28 09:50:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 86 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Антоанета Христова Костова
(2016-01-28 09:49:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 85 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Евгений Георгиев Лалов
(2016-01-28 09:48:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 84 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Айля Гюлшанова Неджибова
(2016-01-28 09:47:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 83 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Севгюнур Юсеинова Петрова
(2016-01-28 09:46:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 82 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Веселка Радославова Бузова
(2016-01-28 09:45:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 81 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Данко Илиев Игнатов
(2016-01-28 09:44:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 80 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Избиране на нов състав на комисия за дейността по Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица в Община Свищов
(2016-01-28 09:43:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 79 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя
(2016-01-28 09:42:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 78 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Безвъзмездно и възмездно предоставяне за ползване на минерална вода от находище със сондаж № Р-1хг
(2016-01-28 09:42:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 77 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. Относно: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин
(2016-01-28 09:39:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 76 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно безсрочно право на строеж в местност "Блатото"
(2016-01-28 09:38:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 75 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на помещение на “Клуб Естрада за поп и рок изпълнители - гр. Свищов”
(2016-01-28 09:37:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 74 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – пристрояване на сграда, собственост на физическо лице
(2016-01-28 09:36:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 73 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Актуализиране на списъка за разпределението на общинските жилища, приет с Решение № 632/24.02.2006 г., Прот. № 55 на Общински съвет – Свищов
(2016-01-28 09:36:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 72 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване от Сдружение "Пенсионерски спортен клуб Нове"
(2016-01-28 09:35:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 71 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Свищов активи от „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД гр. Свищов
(2016-01-28 09:33:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 70 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 57 от извънредно заседание на Общински съвет - Свищов, проведено на 29.12.2015 г., Прот. № 7
(2016-01-28 09:07:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 69 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов.
(2016-01-28 09:06:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 68 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, приета с Решение № 354/16.02.2005 г., Протокол № 30 на Общински съвет – Свищов
(2016-01-28 09:05:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 67 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и управление на Общинско предприятие „Пазари – Свищов“ – гр. Свищов
(2016-01-28 09:04:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 66 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2016 година
(2016-01-28 09:03:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 65 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация през 2016 година в Община Свищов
(2016-01-28 09:00:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 64 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2016 година
(2016-01-28 08:59:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 63 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Свищов през мандат 2015-2019 година
(2016-01-28 08:58:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 62 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.01.2016 г., Прот. № 8. ОТНОСНО: Промяна на Решение № 33/17.12.2015 г., Прот. № 6 на Общински съвет –Свищов, за кандидатстване по проект „Красива България”
(2016-01-14 15:17:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 61 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.01.2016 г., Прот. № 8. ОТНОСНО: Одобряване изплащането на членски внос в национални асоциации
(2016-01-14 15:16:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 60 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.01.2016 г., Прот. № 8. ОТНОСНО: Покана от Съвета на директорите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104510514 за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.01.2016 г.
(2016-01-14 15:15:27)

Решения за 2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 59 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.12.2015 г., Прот. № 7. ОТНОСНО: Промени в Правилника за дейността на Общинско предприятие „Пазари - Свищов” гр. Свищов
(2015-12-29 15:14:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 58 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.12.2015 г., Прот. № 7. ОТНОСНО: Промени в Правилника за дейността на Общинско предприятие „Чистота – Свищов” гр. Свищов
(2015-12-29 15:13:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 56 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.12.2015 г., Прот. № 7. ОТНОСНО: Одобряване на обща численост и структура на общинска администрация при Община Свищов, считано от 01.02.2016 година
(2015-12-29 15:10:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 57 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.12.2015 г., Прот. № 7. ОТНОСНО: Преобразуване на „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД гр. Свищов чрез отделяне на обособено имущество. ОТМЕНЕНО с Решение № 70 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 9.
(2015-12-29 09:39:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 55 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) I - 4050, кв. 63 по плана на гр. Свищов
(2015-12-17 15:09:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 54 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Избор на кандидати за съдебни заседатели в Районен съд Свищов
(2015-12-17 15:08:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 53 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на действащите спортни клубове от Община Свищов
(2015-12-17 15:07:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 52 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Бойко Иванов Ловринов
(2015-12-17 15:06:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 51 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Георги Йорданов Георгиев
(2015-12-17 15:05:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 50 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Албена Цветанова Димитрова
(2015-12-17 15:04:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 49 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Сафие Асанова Сеидова
(2015-12-17 15:03:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 48 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Елена Асева Емилова
(2015-12-17 15:02:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 47 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Марийка Ангелова Миланова
(2015-12-17 15:01:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 46 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Диана Димитрова Атанасова
(2015-12-17 15:00:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 45 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Калоян Симеонов Симеонов
(2015-12-17 14:59:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 44 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Богдана Евлогиева Досева
(2015-12-17 14:59:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 43 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Цветанка Георгиева Георгиева
(2015-12-17 14:57:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 42 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Емял Гюкменова Тасимова
(2015-12-17 14:56:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 41 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Приемане на Вътрешни правила за създаване и поддържане на публичен регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол в Община Свищов
(2015-12-17 14:55:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 40 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2016 година
(2015-12-17 14:27:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 39 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община Свищов за 2016 година
(2015-12-17 14:25:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 38 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година
(2015-12-17 14:24:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 37 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна електронна съобщителна мрежа – оптичен кабел, отклонение от съществуваща ОКЛ Царевец – Червена, Община Свищов, като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
(2015-12-17 13:55:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 36 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Утвърждаване състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) при Община Свищов
(2015-12-17 13:53:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 35 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Съгласуване коригирания Бизнес план на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, гр. Свищов за периода 2014 – 2016 година
(2015-12-17 13:52:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 34 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2016 година
(2015-12-17 13:50:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 33 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Кандидатстване по проект „Красива България” за 2016 г.
(2015-12-17 13:49:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 32 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД гр. Свищов
(2015-12-17 13:48:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 31 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Погасяване на вземане на ВиК оператора на територията на община Свищов - „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД гр. Свищов от "Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович" ЕООД
(2015-12-17 13:47:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 30 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД гр. Свищов стопанисването, поддържането и експлоатацията на обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води и Довеждащ колектор гр. Свищов”
(2015-12-17 13:46:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 29 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Съгласуване на Годишен план за 2016 г. за дейността на звено „Вътрешен одит” при Община Свищов
(2015-12-17 13:45:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 28 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 756/30.01.2014 г., Прот. № 45 на Общински съвет – Свищов и вземане на Решение, съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)
(2015-12-17 13:44:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 27 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2016 година
(2015-12-17 13:43:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 26 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов
(2015-12-17 13:40:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 25 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., чрез създаване на местно партньорство на територията на община Свищов
(2015-12-02 15:35:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 24 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Допълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Свищов за периода 2014-2020 година
(2015-12-02 15:33:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 23 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Определяне представител от състава на Общинския съвет в Областния съвет за развитие
(2015-12-02 15:32:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 22 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Определяне на представители на Община Свищов в Общото събрание на Асоциация на дунавските общини “ДУНАВ”
(2015-12-02 15:31:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 21 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Определяне представители на Община Свищов в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
(2015-12-02 15:30:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 20 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Откриване на процедура за номиниране на съдебни заседатели за Районен съд Свищов
(2015-12-02 15:29:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 19 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Избор на ръководства на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов
(2015-12-02 15:28:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 18 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Избор на състав на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов
(2015-12-02 15:27:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 17 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Определяне числеността на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов
(2015-12-02 15:26:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 16 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Свищов
(2015-12-02 15:25:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 15 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация
(2015-12-02 15:24:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 14 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, публична общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление
(2015-11-26 15:22:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 13 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Свищов с проект по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“, Процедура „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“. Проектът ще се реализира от Община Свищов в партньорство с НПО – „ВОБ-Вяра, образование и бъдеще” – гр. София, и ЦДГ № 1 „Васил Левски”, ЦДГ № 2 „Калина Малина”, ЦДГ № 3 „Радост”, ОДЗ № 1 „Чиполино”, ОДЗ № 2 „Слънчо”, ОДЗ № 3 „Детски свят”, Оздравителна детска градина, гр. Свищов на тема “Моето бъдеще започва от днес”.
(2015-11-26 15:22:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 12 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Свищов с проект по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП9 ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“, Процедура ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА. Проектът ще се реализира от Община Свищов в партньорство с Фондация „Научно изследователска организация за интеграция и сътрудничество“ – гр. Самоков и СОУ „Димитър Благоев”, гр. Свищов и ОУ „Филип Сакелариевич”, гр. Свищов на тема “Шанс за по-добро бъдеще”.
(2015-11-26 15:19:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 11 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост.
(2015-11-26 15:17:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 10 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане на дейността на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856”, град Свищов
(2015-11-26 15:16:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 9 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Определяне размера на основни месечни заплати на Кметове на новосъздадени кметства в Община Свищов
(2015-11-26 15:16:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 8 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Утвърждаване на един кметски наместник на територията на Община Свищов
(2015-11-26 15:15:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 7 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д.Павлович” ЕООД град Свищов
(2015-11-26 15:13:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 6 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2015 година – създаване на нов обект
(2015-11-26 15:12:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 5 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2015 година – създаване на нови обекти
(2015-11-26 15:11:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 4 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2015 година – създаване на нов обект
(2015-11-26 15:10:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 3 от заседание на Общинския съвет, проведено на 09.11.2015 г., Прот. № 2. ОТНОСНО: Сформиране на временна комисия за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация
(2015-11-09 15:08:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 2 от заседание на Общинския съвет, проведено на 09.11.2015 г., Прот. № 1. ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Свищов
(2015-11-09 15:06:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1 от заседание на Общинския съвет, проведено на 09.11.2015 г., Прот. № 1. ОТНОСНО: Създаване на временна комисия по избор на Председател на Общински съвет – Свищов
(2015-11-09 15:05:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1325 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи за енергийни нужди на ветерани, участници във Втората световна война
(2015-09-24 12:40:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1324 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на резервно ел. захранване – подземна кабелна линия 20 кV на Свинекомплекс „Биляна” - с. Б. Сливово в ПИ № 000159, м. „Кривулка”, по КВС на землището на с. Б. Сливово с ЕКАТТЕ 07363, общ. Свищов
(2015-09-24 12:39:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1323 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) Х и (УПИ) ХI, общински, кв. 7 по плана на гр. Свищов
(2015-09-24 12:37:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 1322 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2015-09-24 12:36:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 1321 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот УПИ ХIII
(2015-09-24 12:35:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1320 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Розие Рафаилова Салиева
(2015-09-24 12:34:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1319 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Анатолий Йосифов Славов
(2015-09-24 12:33:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1318 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Венцислав Цветанов Маринчев
(2015-09-24 12:32:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 1317 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иванка Боянова Петрова
(2015-09-24 12:31:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1316 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Сашка Василева Михайлова
(2015-09-24 12:30:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1315 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Атанас Стоянов Друмев
(2015-09-24 12:29:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 1314 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Одобряване на предложениeто на директора Мариана Маркова на СОУ „Цветан Радославов“ за формиране на маломерни самостоятелни полуинтернатни групи /ПИГ/ в начален етап на образование на учениците, за учебната 2015/2016 година
(2015-09-24 12:28:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 1313 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост- отстъпване възмездно право на строеж за гаражи
(2015-09-24 12:26:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 1312 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост
(2015-09-24 12:25:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 1311 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година
(2015-09-24 12:24:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1310 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година
(2015-09-24 12:22:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 1309 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2016-2018 година
(2015-09-24 12:21:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 1308 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране пред Министерството на младежта и спорта по Наредба №2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения
(2015-09-24 12:20:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1307 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Присъединяване на „ВиК – Свищов“ ЕАД към обособена територия „Асоциация по ВиК на обособената територия – Велико Търново, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД”
(2015-09-24 12:19:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 1306 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващи длъжността Кметски наместници на с. Александрово, с. Совата и с. Червена
(2015-09-03 18:10:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1305 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на oбщина Свищов до полагане на клетва от новоизбрания Кмет на oбщина Свищов, след провеждане на местните избори през октомври 2015 година
(2015-09-03 18:09:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1304 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Избор на кандидати за съдебни заседатели в Районен съд Свищов
(2015-09-03 17:47:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 1303 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство до встъпване в длъжност на новоизбрания Кмет в Кметствата на Община Свищов след местните избори през октомври 2015 година
(2015-09-03 17:46:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1302 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Илиян Тодоров Гаджалов
(2015-09-03 17:44:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1301 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Филомена Славова Лоринкова
(2015-09-03 17:43:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 1300 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Димитър Христов Блажев
(2015-09-03 17:42:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1299 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Атидже Ибрахимова Мехмедова
(2015-09-03 17:41:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 1298 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Одобряване на предложенията от директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки за учебната 2015/2016 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност
(2015-09-03 17:39:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1297 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин
(2015-09-03 17:38:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 1296 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Утвърждаване на количествата и цените за ползваната от горските територии дървесина – общинска собственост
(2015-09-03 17:37:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 1295 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на полски пътища за стопанска 2015/2016 година
(2015-09-03 17:36:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 1294 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2015-09-03 17:35:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 1293 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища приет с Решение № 632/24.02.2006 г.
(2015-09-03 17:34:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 1292 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Дарение на недвижим имот - общинска собственост на Великотърновска Света Митрополия
(2015-09-03 17:33:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 1291 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Обявяване на недвижим имот, публична общинска собственост в частна
(2015-09-03 17:32:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1290 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година
(2015-09-03 17:31:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 1289 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект
(2015-09-03 17:30:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 1288 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Приемане на Методика за определяне на таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд
(2015-09-03 17:29:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 1287 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Застраховане на имуществото на търговските дружества
(2015-09-03 17:29:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 1286 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов
(2015-09-03 17:27:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1285 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Възлагане на управлението на „Дунавско дело” ЕООД след проведен конкурс
(2015-09-03 17:26:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1284 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект „Младите хора в община Свищов – активни участници в местния трудов пазар” по процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни“ по ОПРЧР 2014-2020.
(2015-09-03 17:25:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 1283 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на улица с ОК1059 – ОК1060 – ОК1061 по регулационния план на гр. Свищов.
(2015-07-30 17:23:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 1282 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2015 год
(2015-07-30 17:22:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 1281 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Йордан Петков Йорданов
(2015-07-30 17:21:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 1280 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иванка Стефанова Мойсеева
(2015-07-30 17:20:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1279 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Диана Борисова Панталеева
(2015-07-30 17:19:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 1278 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Даниел Валентинов Луканов
(2015-07-30 17:18:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1277 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Искър Георгиев Данев
(2015-07-30 17:17:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1276 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Галя Илиева Илиева
(2015-07-30 17:16:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1275 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иван Йорданов Николов
(2015-07-30 17:15:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1274 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Петър Иванов Цвятков
(2015-07-30 17:14:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 1273 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Аспарух Николов Казаков
(2015-07-30 17:13:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 1272 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Вземане на решение за разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Преходно жилище” село Овча могила, община Свищов, ул. „Оборище ” № 1
(2015-07-30 17:11:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 1271 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Утвърждаване на маломерна паралелка за учебната 2015-2016 година в СОУ „Димитър Благоев”
(2015-07-30 17:10:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1270 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Актуализиране Списъка на средищните училища за учебната 2015/2016 година за Община Свищов
(2015-07-30 17:08:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1269 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Откриване на процедура за номиниране на съдебни заседатели за Районен съд Свищов
(2015-07-30 17:05:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1268 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост
(2015-07-30 17:04:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 1267 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост
(2015-07-30 17:02:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 1266 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост
(2015-07-30 17:01:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1265 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Утвърждаване на количествата и цените за ползваната от горските територии – общинска собственост дървесина
(2015-07-30 16:57:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 1264 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2015-07-30 16:57:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 1263 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2015-07-30 16:56:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 1262 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост
(2015-07-30 16:47:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 1261 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Дарение на недвижим имот общинска собственост на Министерство на здравеопазването
(2015-07-30 16:45:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 1260 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Даване съгласие за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 65766.81.51 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2015-07-30 16:44:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1259 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на външно ел. захранване, за присъединяване на ПИ 062001, по КВС на землището на с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121 към съществуващ Ж.Р. № Ц97 от ЕП 20 кV „Совата”
(2015-07-30 16:43:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 1258 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти (ПИ) № 000163, (ПИ) № 000165 и (ПИ) 000166, местност „Кривулка”, по КВС на землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов и Парцеларни планове (ПП) за мрежите на техническата инфраструктура
(2015-07-30 16:42:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 1257 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Даване съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) III, кв. 24А по действащия план на с. Морава, общ. Свищов
(2015-07-30 16:41:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1256 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
(2015-07-30 16:40:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 1255 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година
(2015-07-30 16:39:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 1254 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отмяна на предходни решения на Общински съвет – Свищов
(2015-07-30 16:38:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 1253 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов
(2015-07-30 16:37:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1252 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Трансгранична дунавска система за управление на извънредни ситуации“ на община Свищов по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година
(2015-07-30 16:36:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 1251 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Модернизация на окръжен път DJ 506 Скурту Маре (DJ 701) - Негрени, от км 87+000-94+160 (7,160 км) и изграждане на нова пътна връзка, продължение на републикански път II-52, от ОК 9722 на ул. „33-ти Св. полк” до ОТ 759 на ул. „Дунав” в гр. Свищов, област Велико Търново” на Oбщина Свищов по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година
(2015-07-30 16:34:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1250 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Повишаване на атрактивността на трансграничния регион Зимнич - Свищов, чрез развитие на зелени площи за отдих и развлечения” на Община Свищов по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година
(2015-07-30 16:32:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 1249 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Изграждане на система за дезинсекция срещу вредителите в трансграничния регион Дунав Юг“ на Община Свищов по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година
(2015-07-30 16:31:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 1248 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Георги Пашанков Казанджиев от град Свищов, ул. „Васил Манчев” № 13
(2015-06-25 18:23:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1247 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Дона Василева Георгиева
(2015-06-25 18:22:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1246 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Димитрина Асенова Йорданова
(2015-06-25 18:21:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 1245 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Снежанка Йорданова Кючукова
(2015-06-25 18:16:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 1244 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Гичка Иванова Линкова
(2015-06-25 18:13:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1243 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иванка Николаева Паунова
(2015-06-25 17:04:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1242 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Стефан Симеонов Михайлов
(2015-06-25 17:03:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 1241 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Вземане на решение за одобряване на „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Свищов“
(2015-06-25 17:02:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 1240 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Бъдещо партньорство с гр. Осиек, Хърватия
(2015-06-25 15:29:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 1239 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект
(2015-06-25 15:28:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1238 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2015-06-25 15:27:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 1237 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ), Специализирани план – схеми и Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура на поземлен имот (ПИ) 65766.131.17 по КК и КР на землището на гр. Свищов за установяване на нова Устройствена зона (УЗ) – „Предимно производствена” – (Пп), режим на застрояване, отреждане и пределнодопустими устройствени показатели, съобразно начина и характера на бъдещото застрояване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ
(2015-06-25 15:26:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 1236 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Даване на съгласие за определяне на трасе за водоснабдяване, преминаващо през ПИ 65766.605.7 - местен път, публична общинска собственост, за захранване на ПИ 65766.131.17 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2015-06-25 15:25:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1235 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Сключване на договор за наем между Община Свищов и „Свилоза” АД гр. Свищов с цел обособяване на приют за безстопанствени кучета
(2015-06-25 15:24:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 1234 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост
(2015-06-25 15:23:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 1233 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост на част от поземлен имот (ПИ) 427, попадащ в улична регулация на улица с ОК 49-ОК 44 към ново обособен УПИ ІХ - 429 от кв. 18, собственост на физическо лице по Проект за изменение – План за регулация и застрояване на поземлен имот (ПИ) 427, попадащ в улична регулация на улица с ОК 49-ОК 44 и урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ-151, от кв.18 по регулационния план на село Морава, община Свищов
(2015-06-25 15:22:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1232 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост на части от поземлен имот с идентификатор 65766.702.9603, публична общинска собственост, улица с ОК 526-ОК 565а към УПИ VІІ-2139, ПИ 65766.702.184 по КККР, собственост на юридическо лице и към УПИ V-2136, ПИ 65766.702.2133 по КККР, публична общинска собственост, от кв. 225 по Проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за УПИ V-2139, УПИ V-2136, общинска собственост и улица с ОК 526-ОК 565а по Подробно устройствения план на гр. Свищов
(2015-06-25 15:21:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1231 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост
(2015-06-25 15:19:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 1230 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларни планове (ПП) на техническата инфраструктура в части „Електро” и „В и К” за захранване на поземлен имот (ПИ) № 030061, м. „Балабанова чешма”, землище на с. Царевец, общ. Свищов
(2015-06-25 15:13:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 1229 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Даване съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ между „Вардмекс” ООД, с. Вардим и Община
(2015-06-25 15:12:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 1228 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели през землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, общ. Свищов и землището на гр. Свищов с ЕКАТТЕ 65766
(2015-06-25 15:12:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 1227 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XVII – 553, (УПИ) ХХ – 549 и (УПИ) XIХ – 550, кв. 47 по плана на гр. Свищов
(2015-06-25 15:06:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 1226 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година
(2015-06-25 15:05:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 1225 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2015-06-25 14:27:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 1224 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Свищов
(2015-06-25 14:18:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 1223 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Свищов
(2015-06-25 14:12:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 1222 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2015 година – създаване на нов обект
(2015-06-25 14:07:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1221 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект на Кметство Царевец Проект Традиция и танц-Дунав мост „Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година Приоритетна ос 2, Един зелен регион Спесифична цел 2,1 Подобряване на устойчивото ползване на ресурсите и природното културно наследство
(2015-06-25 13:58:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 1220 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект на община Свищов по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година
(2015-06-25 13:57:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 1219 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Избор на одитор за 2015 година на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД
(2015-06-25 13:55:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1218 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 1174/30.04.2015 г., Прот. № 65 на Общински съвет – Свищов за предоставяне на недвижим имот, публична общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА-04-5367/26.05.2015 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2015-05-28 12:38:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 1217 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Серафим Йорданов Серафимов
(2015-05-28 12:37:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 1216 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Вера Георгиева Костова
(2015-05-28 12:36:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 1215 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Алейдин Хасанов Рамаданов
(2015-05-28 12:35:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1214 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Татяна Валентинова Максимова
(2015-05-28 12:34:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 1213 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Мирослава Атанасова Димитрова
(2015-05-28 12:33:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1212 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Жечка Петрова Станчева
(2015-05-28 12:32:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1211 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Милчо Тодоров Георгиев
(2015-05-28 12:31:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1210 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Вземане на решение за кандидатстване на Община Свищов по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”
(2015-05-28 12:30:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 1209 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на oбщина Свищов
(2015-05-28 12:29:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 1208 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Предоставяне и актуализиране ползването на мери и пасища в землищата на Община Свищов за стопанската 2015/2016 година
(2015-05-28 12:28:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1207 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Вземане на решение за предоставяне на помещение за администриране на проектните дейности и за нуждите на Звеното за почасови социални услуги по Процедура BG05М9ОР001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”
(2015-05-28 12:27:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 1206 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 65766.131.17 по КК и КР на землището на гр. Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ
(2015-05-28 12:25:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 1205 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Даване съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) II, кв. 36 по плана на гр. Свищов
(2015-05-28 12:25:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1204 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 65766.81.51 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2015-05-28 12:24:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 1203 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) V - 2136 за „озеленяване” и (УПИ) VII – 2139, кв. 225 по плана на гр. Свищов, и улица с ОК526 – ОК565а по регулационния план на гр. Свищов
(2015-05-28 12:23:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1202 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна електронна съобщителна мрежа – оптичен кабел, отклонение от съществуваща ОКЛ Царевец – Червена, Община Свищов, като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
(2015-05-28 12:22:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1201 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Изменение на Решение № 632/24.02.2006 г., на Общински съвет – Свищов
(2015-05-28 12:20:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 1200 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост от ПИ с идентификатор 65766.701.5, общинска собственост към УПИ ІІ от кв. 36, ПИ 65766.701.4082, собственост на „Феникс 2” ООД и от ПИ 65766.701.4082, собственост на „Феникс 2” ООД към ПИ 65766.701.5, общинска собственост по Подробно устройствения план на гр. Свищов
(2015-05-28 12:19:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 1199 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост от УПИ ХVІІ-общинска собственост, ПИ с идентификатор 65766.702.110 към УПИ ХVІІІ, ПИ с идентификатор 65766.702.111, собственост на „Кристиана” ЕООД от кв. 159 по Подробно устройствения план на гр. Свищов
(2015-05-28 12:18:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1198 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2015-05-28 12:17:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1197 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища приет с Решение № 632/24.02.2006 година
(2015-05-28 12:16:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1196 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост (с. Козловец)
(2015-05-28 12:15:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 1195 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година
(2015-05-28 12:12:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 1194 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Промяна в Решение № 1185 от 30.04.2015 г., Протокол № 65 на Общински съвет – Свищов относно финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи“ за 2015 година
(2015-05-28 12:11:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1193 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2015 година
(2015-05-28 12:10:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1192 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Свищов върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия
(2015-05-28 12:09:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 1191 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Приемане на допълнение в Наредба за реда и условията за безвъзмездно ползване на общинската спортна база от спортни клубове в Община Свищов
(2015-05-28 12:08:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1190 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2015 година – създаване на нов обект
(2015-05-28 12:07:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 1189 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на второстепенен разпоредител с бюджет – СОУ “Цветан Радославов” гр. Свищов
(2015-05-28 12:06:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 1188 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 66. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов
(2015-04-30 17:43:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1187 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело” ЕООД
(2015-04-30 17:41:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1186 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело” ЕООД
(2015-04-30 17:39:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1185 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2015 година
(2015-04-30 17:38:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 1184 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Руска Иванова Ангелова
(2015-04-30 17:38:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 1183 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Алекс Айдънов Зейналов
(2015-04-30 17:37:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 1182 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Светлинка Рангелова Петкова
(2015-04-30 17:36:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1181 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на ФК „Морава” с. Морава
(2015-04-30 17:35:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1180 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2014 година и Общинска програма за закрила на детето за 2015 година
(2015-04-30 17:34:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 1179 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Вземане на решение за одобряване на годишен план за развитие на социалните услуги – 2016 година
(2015-04-30 17:33:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 1178 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
(2015-04-30 17:32:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 1177 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Допълнение в Решение 1125/2015 г., Протокол № 63/26.02.2015 г. относно обособяване на платен дневен паркинг на ул. „Д. Г. Анев“
(2015-04-30 17:32:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1176 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, публична общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2015-04-30 17:31:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1175 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Разпореждане в имот частна общинска собственост – учредяване на допълнително право на строеж за пристройка
(2015-04-30 17:30:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1174 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, публична общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление
(2015-04-30 17:29:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 1173 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост
(2015-04-30 17:28:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 1172 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2015-04-30 17:27:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 1171 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за пристрояване и надстрояване на нежилищна сграда, собственост на физическо лице
(2015-04-30 17:26:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1170 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 3404, кв. 207 по плана на гр. Свищов
(2015-04-30 17:25:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 1169 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот УПИ I - 4121, общински, кв. 7 по плана на гр. Свищов
(2015-04-30 17:24:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 1168 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 427, попадащ в улична регулация на улица с ОК49 – ОК44 и урегулиран поземлен имот (УПИ) IХ – 151, кв. 18 по действащия план на с. Морава, общ. Свищов
(2015-04-30 17:24:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1167 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Разпореждане с урегулирани имоти УПИ ІХ-173, ХІ-175, ХІІ-176 от кв. 65 по Подробния устройствен план (парцели в югозападната част на двора на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов)
(2015-04-30 17:22:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1166 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2014 година
(2015-04-30 17:21:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 1165 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация
(2015-04-30 16:03:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1164 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на допълнениe в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2015-04-30 16:02:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1163 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд
(2015-04-30 16:00:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 1162 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов
(2015-04-30 15:59:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 1161 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов
(2015-04-30 15:58:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1160 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Удължаване на срока на Запис на заповед, във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, за проект: „Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда - Свищов” – Договор BG161PO001/1.4-09/2012/030 от 20.05.2013 г.
(2015-04-30 15:56:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 1159 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Годишен доклад за 2014 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 година
(2015-04-30 15:55:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 1158 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД
(2015-04-30 15:54:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 1157 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД
(2015-04-30 15:53:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1156 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов
(2015-04-30 15:53:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 1155 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2015 година – създаване на нов обект
(2015-04-30 15:51:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 1154 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане Отчет за изпълнение на бюджета на Община Свищов за 2014 година
(2015-04-30 15:50:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 1153 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Дунавско дело” ЕООД – гр. Свищов за 2014 година
(2015-04-30 15:49:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 1152 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Медико – техническа лаборатория – Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2014 година
(2015-04-30 15:48:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1151 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД – гр. Свищов за 2014
(2015-04-30 15:47:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1150 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов за 2014 година
(2015-04-30 15:46:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 1149 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Приватизация на обект
(2015-03-26 10:49:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1148 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Марин Тодоров Моллов
(2015-03-26 10:48:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1147 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Захари Георгиев Захариев
(2015-03-26 10:47:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1146 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на от Генчо Христов Ангелов
(2015-03-26 10:46:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1145 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на от Снежана Веселинова Иванова
(2015-03-26 10:46:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 1144 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на от Верка Минева Ангелова
(2015-03-26 10:45:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1143 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на от Хавике Алиева Нуриева
(2015-03-26 10:43:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 1142 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на от Гергана Кирилова Райкова
(2015-03-26 10:42:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1141 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Гюлсерен Ибрахимова Хасанова
(2015-03-26 10:41:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 1140 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отчет за 2014 г. на Програмата за опазване на околната среда на Община Свищов (Приета с Решение № 389/31.03.2005 г. на Общински съвет – Свищов) и Отчет за 2014 г. на Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов 2011 – 2014 г. (Приета с Решение № 243/28.06.2012 г. на Общински съвет – Свищов)
(2015-03-26 10:40:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 1139 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – право на пристрояване и/или надстрояване на жилищна сграда
(2015-03-26 10:38:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1138 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XVII и (УПИ) XVIII, кв. 159 по плана на гр. Свищов
(2015-03-26 10:37:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1137 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) І и УПИ II - 267, кв. 46 по действащия план на с. Овча могила, общ. Свищов
(2015-03-26 10:36:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1136 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ, кв. 16 по плана на гр. Свищов, улица – тупик с ОК 217 – ОК 163, улица с ОК168 – ОК169 – ОК170 и улична регулация между тях по регулационния план на гр. Свищов
(2015-03-26 10:35:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1135 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна електронна съобщителна мрежа – оптичен кабел, отклонение от съществуваща ОКЛ Царевец – Червена, Община Свищов, като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
(2015-03-26 10:34:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 1134 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) I – за „Винпром”, кв. 91 по плана на гр. Свищов
(2015-03-26 09:45:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 1133 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2015-03-26 09:44:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1132 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Приемане на промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2015-03-26 09:42:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 1131 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Одобряване на прогнози за периода 2016-2018 година
(2015-03-26 09:41:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1130 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Свищов и на реда за издаване и подмяна на холограмни стикери
(2015-03-26 09:40:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1129 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов
(2015-03-26 09:38:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1128 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дъл
(2015-03-26 09:37:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 1127 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64, ОТНОСНО: Изменение на Решение №1096/12.02.2015 година, Протокол №62, относно приемане бюджета на Община Свищов за 2015 година
(2015-03-26 09:35:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 1126 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2014/2015 г.
(2015-02-26 18:26:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 1125 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Обособяване на платен дневен паркинг
(2015-02-26 18:25:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 1124 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Детски хор „Дъга” за участие в ХХІІІ Меджународни детско-юношески хорови празници „Добри Войников”
(2015-02-26 18:24:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1123 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Невянка Тодорова Иванова
(2015-02-26 18:23:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1122 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ивелина Захаринова Асенова
(2015-02-26 18:22:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1121 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Емилия Янкова Ангелова
(2015-02-26 18:21:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1120 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Илиан Александров Киров
(2015-02-26 18:20:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 1119 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Красимир Линков Иванов
(2015-02-26 18:18:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 1118 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Приемане на общински План за защита при бедствия на територията на Община Свищов
(2015-02-26 18:16:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 1117 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Приемане на Общински годишен план за младежта за 2015 година
(2015-02-26 18:15:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 1116 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Свищов за 2014 година
(2015-02-26 18:12:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 1115 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2015-02-26 18:12:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 1114 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Определяне на началния размер на наемната цена и/или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд стопанската за 2015/2016 година
(2015-02-26 17:57:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1113 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Заповед № ОА04-1585/12.02.2015 г. на Областен управител на Област Велико Търново за връщане на Решение № 1073/29.01.2015 г., Прот. № 61 на Общински съвет – Свищов за ново разглеждане
(2015-02-26 17:56:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1112 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2015-02-26 17:54:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 1111 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост
(2015-02-26 17:49:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1110 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, публична общинска собственост
(2015-02-26 17:47:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 1109 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Обявяване на недвижими имоти за публична общинска собственост
(2015-02-26 17:47:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 1108 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2015-02-26 17:46:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 1107 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2015-02-26 17:45:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1106 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Извеждане от експлоатация на Язовир „Козловец”, с. Козловец, община Свищов
(2015-02-26 17:42:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 1105 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Извеждане от експлоатация на Язовир „Кюклюка”- с. Морава, община Свищов
(2015-02-26 17:42:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1104 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) № 328010, (ПИ) № 328011 и (ПИ) № 328025, местност „Бурча” по КВС на землището на с. Вардим и Парцеларни планове (ПП) на техническата инфраструктура: част „Електро” и част „В и К”
(2015-02-26 17:42:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1103 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на резервно ел. захранване – подземна кабелна линия 20 кV на Свинекомплекс „Биляна” - с. Б. Сливово в ПИ № 000159, м. „Кривулка”, по КВС на землището на с. Б. Сливово с ЕКАТТЕ 07363, общ. Свищов
(2015-02-26 17:33:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 1102 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на външно ел. захранване
(2015-02-26 15:20:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 1101 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища приет с Решение № 632/24.02.2006 г.
(2015-02-26 15:20:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1100 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година
(2015-02-26 15:19:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1099 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Постъпило предложение от Районна прокуратура гр. Свищов против Решение № 949/31.07.2014 г., Прот. № 55 на Общински съвет – Свищов за одобряване на финансово участие на Община Свищов в реализиране на проект „Градска скулптурна композиция „Алеко Константинов“ на Столична Община.
(2015-02-26 15:19:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1098 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Одобряване изплащането на членски внос в национални асоциации
(2015-02-26 15:18:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 1097 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 18, ал. 5 и чл. 18а, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2015-02-26 15:17:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 1096 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.02.2015 г., Прот. № 62. ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2015 година
(2015-02-12 15:03:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 1095 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.02.2015 г., Прот. № 62. ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Свищов
(2015-02-12 15:02:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 1094 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.02.2015 г., Прот. № 62. ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация през 2015 година в Община Свищов
(2015-02-12 15:01:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 1093 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Йорданка Апостолова Матеева
(2015-01-29 17:37:07)