Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Решения на Общински Съвет

Решения за 2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 504 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Определяне на условията и реда за сключване на договор за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Свищов, съгласно чл. 20, ал. 1, във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 6 от Закона за управление на отпадъците
(2017-02-23 11:35:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 503 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Утвърждаване на количествата и цените за ползваната от горските територии – общинска собственост дървесина
(2017-02-23 11:34:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 502 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Оптимизация на мрежата от детски заведения на територията на община Свищов, считано от 01.03.2017 г.
(2017-02-23 11:33:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 501 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Свищов
(2017-02-23 11:32:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 500 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова подкрепа за пътуване на международна олимпиада
(2017-02-23 11:31:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 499 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Бойка Иванова Сандева
(2017-02-23 11:30:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 498 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Георги Цветанова Табаков
(2017-02-23 11:29:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 497 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иванка Христова Петкова
(2017-02-23 11:28:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 496 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Емил Дончев Митев
(2017-02-23 11:27:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 495 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Галина Иванова Иванова
(2017-02-23 11:26:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 494 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Тончо Георгиев Тодоров
(2017-02-23 11:25:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 493 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Сафие Асанова Сеидова
(2017-02-23 11:24:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 492 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Пламен Манев Кючуков
(2017-02-23 11:23:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 491 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иван Петров Иванов
(2017-02-23 11:22:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 490 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Закриване на социална услуга в общността „Социален учебно-професионален център” село Овча могила и разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ село Овча могила, община Свищов, ул. „Оборище ” № 1
(2017-02-23 11:21:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 489 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2017/2018 г.
(2017-02-23 11:20:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 488 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Свищов
(2017-02-23 11:19:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 487 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства
(2017-02-23 11:17:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 486 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства
(2017-02-23 11:16:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 485 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства
(2017-02-23 11:15:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 484 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Участие в процедурата за присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво
(2017-02-23 11:14:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 483 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов
(2017-02-23 11:13:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 482 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Приемане на промяна в Наредба за преместваемите обекти на територията на Община Свищов
(2017-02-23 11:12:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 481 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Приемане на изменение в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2017-02-23 11:11:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 480 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Определяне срока на валидност на Разрешенията за таксиметров превоз на пътници на територията на община Свищов
(2017-02-23 10:42:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 479 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление
(2017-02-23 10:41:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 478 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Обособяване на три броя платени паркоместа по ул. „Подп. Ем. Чакъров“ в уличната регулация по плана на гр. Свищов
(2017-02-23 10:39:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 477 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Придобиване на имоти, собственост на физически лица, по реда на чл. 199, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за уреждане на регулационни отношения между Община Свищов и собствениците на ПИ 65766.701.2618 и ПИ 65766.701.2607, чрез покупка на части от имотите по Подробния устройствен план на град Свищов
(2017-02-23 10:38:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 476 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост от имот, общинска собственост, част от улична регулация с ОК 72-ОК 71, към УПИ І, собственост на Банко Блажев Банков от кв. 82 по Подробно устройствения план на село Царевец, община Свищов
(2017-02-23 10:37:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 475 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-02-23 10:32:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 474 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-02-23 10:31:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 473 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Поставяне на паметник на Александър II Николаевич, във връзка с честване на 140 години от Руско-турската война и определяне паметника като общински обект от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията
(2017-02-23 10:30:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 472 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Даване на съгласие на Кмета на Община Свищов да разреши изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и одобри техническо задание за урегулиран поземлен имот (УПИ) LIV 1100, кв. 76 по плана на гр. Свищов
(2017-02-23 10:29:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 471 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХIII - 3581, кв. 83 по плана на гр. Свищов
(2017-02-23 10:28:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 470 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIХ - 2096, кв. 53 по плана на гр. Свищов
(2017-02-23 10:26:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 469 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 82 по плана на с. Царевец, общ. Свищов
(2017-02-23 10:26:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 468 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Изменение на Решение № 418/21.12.2016 г., Прот. № 28 на Общински съвет – Свищов за даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Създаване на Туристически информационен център в гр. Свищов”
(2017-02-23 10:25:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 467 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Изменение на Решение № 417/21.12.2016 г., Прот. № 28 на Общински съвет – Свищов, относно предоставяне на помещения в сградата на ПБНЧ “Еленка и Кирил Д. Аврамови” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020
(2017-02-23 10:24:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 466 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“
(2017-02-23 10:23:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 465 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нови обекти
(2017-02-23 10:22:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 464 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД град Свищов
(2017-02-23 10:21:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 463 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 18, ал. 5 и чл. 18а, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2017-02-23 10:19:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 462 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Одобряване на бюджетни прогнози за периода 2018-2020 година
(2017-02-23 10:18:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 461 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Промяна в Решение № 427/21.12.2016 г., Прот. № 28 на Общински съвет – Свищов
(2017-01-26 20:19:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 460 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Даване на съгласие Кмета на Община Свищов да разреши изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и одобри техническо задание за урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 216 по плана на гр. Свищов, публична общинска собственост
(2017-01-26 20:18:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 459 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Гинка Атанасова Костова
(2017-01-26 20:16:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 458 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Атанас Деанов Атанасов
(2017-01-26 20:15:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 457 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Айля Гюлшанова Неджибова
(2017-01-26 20:15:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 456 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Али Мехмедов Пашоолу
(2017-01-26 20:14:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 455 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Мая Ангелова Данаилова
(2017-01-26 20:13:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 454 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Изменения в Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов
(2017-01-26 20:12:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 453 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Приемане на допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2017-01-26 20:11:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 452 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Изразяване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
(2017-01-26 20:09:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 451 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2017-01-26 20:08:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 450 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 03/ 2011 г. за отдадено под наем помещение частна общинска собственост, обособено в магазин за хранителни стоки
(2017-01-26 19:55:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 449 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 65766.121.2, м. „Блатото”, по КККР на гр. Свищов
(2017-01-26 19:54:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 448 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели през землището на с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121, общ. Свищов
(2017-01-26 19:53:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 447 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели през землището на с. Козловец с ЕКАТТЕ 37784, общ. Свищов
(2017-01-26 19:52:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 446 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Допълване на Решение № 419/21.12.2016 г., Протокол № 28 на Общински съвет – Свищов, за кандидатстване по проект „Красива България” за 2017 г.
(2017-01-26 19:51:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 445 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Даване съгласие за създаване на Общинска програма „В помощ на болните деца от Община Свищов“
(2017-01-26 19:50:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 444 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Увеличение числения състав на общинска дейност „Домашен социален патронаж“ във второстепенен разпоредител Общинска служба „Социални дейности” при Община Свищов
(2017-01-26 19:49:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 443 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов
(2017-01-26 19:47:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 442 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2017 година
(2017-01-26 19:46:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 441 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация през 2017 година в Община Свищов
(2017-01-26 19:45:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 440 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2017 година
(2017-01-26 19:42:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 439 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 18.01.2017 г., Прот. № 29. ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов в процедура по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”, по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” на Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014 – 2020 г.
(2017-01-18 19:39:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 438 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 18.01.2017 г., Прот. № 29. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 420/21.12.2016 г. Прот. № 28 на Общински съвет - Свищов
(2017-01-18 19:38:18)

Решения за 2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 437 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Прекратяване членството на Община Свищов в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Асоциация на българските градове и региони“
(2016-12-21 16:53:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 436 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Веселка Радославова Бузова
(2016-12-21 16:52:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 435 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на действащите спортни клубове от Община Свищов
(2016-12-21 16:52:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 434 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Футболен клуб „Изгрев 93“ с. Царевец
(2016-12-21 16:50:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 433 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Галя Андреева Славева
(2016-12-21 16:50:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 432 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Румен Борисов Русанов
(2016-12-21 16:49:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 431 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Дочка Георгиева Гецова
(2016-12-21 16:48:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 430 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Диана Димитрова Атанасова
(2016-12-21 16:46:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 429 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Наташа Дончева Илиева
(2016-12-21 16:45:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 428 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано становище по искано от Пламен Михайлов Личев опрощаване на задълженията му, произтичащи от влязла в сила присъда № 20/17.02.2014 г., по НОХД № 492/2013 г. по описа на ВТОС
(2016-12-21 16:45:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 427 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2017 година
(2016-12-21 16:44:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 426 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 104011 по картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Царевец, община Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
(2016-12-21 16:42:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 425 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Даване на съгласие на Кмета на Община Свищов да разреши изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и одобри техническо задание за урегулиран поземлен имот (УПИ) LI – 9645, кв. 104 по плана на гр. Свищов
(2016-12-21 16:41:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 424 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, в СУ „Цветан Радославов”, гр. Свищов
(2016-12-21 16:40:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 423 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, на обща площ 5 кв. м.
(2016-12-21 16:40:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 422 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Българска православна църква върху недвижим имот, публична общинска собственост
(2016-12-21 16:38:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 421 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година
(2016-12-21 16:37:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 420 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов в процедура по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”, по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” на Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014 – 2020 г.
(2016-12-21 16:34:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 419 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Кандидатстване по Проект „Красива България“ 2017 година към Министерството на труда и социалната политика по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“
(2016-12-21 16:33:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 418 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Създаване на Туристически информационен център в гр. Свищов” по Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020
(2016-12-21 16:32:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 417 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Предоставяне на помещения в сградата на ПБНЧ “Еленка и Кирил Д. Аврамови” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
(2016-12-21 16:31:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 416 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Приемане на промени и допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов, приет с Решение № 1119/21.12.2010 г., Прот. № 68
(2016-12-21 16:30:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 415 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Свищов
(2016-12-21 16:29:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 414 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Свищов
(2016-12-21 16:28:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 413 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Свищов и издаване на сертификати клас В
(2016-12-21 16:27:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 412 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2017 година
(2016-12-21 16:26:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 411 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Даване на съгласие Кмета на Община Свищов да подпише договор с Община Никопол на основание чл. 9 ал. 2 от Договор за услуга № 303/15.10.2015 г. с предмет ,,Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)‘‘
(2016-12-21 16:26:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 410 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Приемане на „План за действие на Община Свищов за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация“ (2017-2020)
(2016-12-21 16:25:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 409 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Промяна в Решение № 34/17.12.2015 г., Прот. № 6 на Общински съвет – Свищов
(2016-11-24 15:55:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 408 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Виолета Иванова Петкова
(2016-11-24 15:54:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 407 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иван Александров Иванов
(2016-11-24 15:53:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 406 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Красимир Илиев Вакинов
(2016-11-24 15:52:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 405 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Силвия Ангелова Симеонова
(2016-11-24 15:51:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 404 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Марийка Костадинова Александрова
(2016-11-24 15:50:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 403 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Анъмша Нуриева Асанова
(2016-11-24 15:50:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 402 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Венцислав Цветанов Маринчев
(2016-11-24 15:48:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 401 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ село Овча могила, община Свищов, ул. „Оборище” № 1
(2016-11-24 15:48:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 400 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ село Овча могила, община Свищов, ул. „Оборище” № 1
(2016-11-24 15:47:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 399. от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Актуализиране на годишен план за развитие на социалните услуги 2017 г.
(2016-11-24 15:46:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 398 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Актуализиране на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Свищов 2016-2020 г.
(2016-11-24 15:45:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 397 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2017 година
(2016-11-24 15:44:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 396 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Свищов за 2017 година.
(2016-11-24 15:33:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 395 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Приемане на Правила за безопасност и ограничаване на достъпа в районите на училищата, детските градини, центрове за подкрепа за личностно развитие и специални обслужващи звена в Община Свищов
(2016-11-24 15:31:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 394 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства
(2016-11-24 15:30:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 393 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства
(2016-11-24 15:29:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 392 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства
(2016-11-24 15:28:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 391 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имоти – държавна собственост
(2016-11-24 15:27:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 390 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година
(2016-11-24 15:27:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 389 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година
(2016-11-24 15:26:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 388 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Промяна на Решение № 1125/26.02.2015 г., Протокол № 63 на Общински съвет – Свищов
(2016-11-24 15:25:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 387 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Даване съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от имот с идентификатор 65766.702.4204 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Свищов, находящ се в гр. Свищов, ул. “Петър Ангелов“ № 18 на Министерство на здравеопазването за нуждите на Център за спешна медицинска помощ в гр. Свищов
(2016-11-24 15:23:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 386 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“
(2016-11-24 15:22:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 385 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, гр. Свищов” за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, гр. София
(2016-11-24 15:22:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 384 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД град Свищов
(2016-11-24 15:21:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 383 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отдаване под наем на обособена част от сграда в МБАЛ „Д-р Д. Павлович” ЕООД – гр. Свищов
(2016-10-27 18:48:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 382 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 331/29.09.2016 г, Прот. № 24 на Общински съвет – Свищов
(2016-10-27 18:47:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 381 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Сдружение „Общински футболен клуб „Академик Свищов“
(2016-10-27 18:47:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 380 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Анна Димитрова Купенова
(2016-10-27 18:45:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 379 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Валентина Атанасова Симеонова
(2016-10-27 18:45:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 378 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Милчо Иванов Антимов
(2016-10-27 18:43:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 377 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Роза Николаева Флорева
(2016-10-27 18:42:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 376 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Виолета Иванова Иванова
(2016-10-27 18:41:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 375 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Митка Славкова Мариянова
(2016-10-27 18:40:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 374 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на д-р Радослав Стоянов Георгиев
(2016-10-27 18:21:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 373 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на д-р Невенка Тодорова Минева
(2016-10-27 18:20:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 372 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Промяна в ръководството на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов
(2016-10-27 18:19:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 371 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2016/2017 година на полски пътища и напоителни канали, които не функционират
(2016-10-27 18:18:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 370 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Даване на съгласие Кмета на Община Свищов да разреши изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и одобри техническо задание за урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХIII – 3581, кв. 83 по плана на гр. Свищов
(2016-10-27 18:17:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 369 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Даване съгласие за учредяване на възмездно, безсрочно право на строеж за пристрояване на нежилищна сграда, лека постройка за строителни материали
(2016-10-27 18:16:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 368 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година
(2016-10-27 18:14:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 367 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намираща се в новата сграда на СУ „Николай Катранов“, сключен между СУ „Николай Катранов“ гр. Свищов и ЕТ „Детрум – Румяна Андреева“
(2016-10-27 18:13:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 366 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи за енергийни нужди на ветерани, участници във Втората световна война
(2016-10-27 18:12:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 365 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Опрощаване на разходите за извършено погребение
(2016-10-27 18:12:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 364 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Преобразуване на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, гр. Свищов в „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД
(2016-10-27 18:10:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 363 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 329/29.09.2016 г, Прот. № 24 на Общински съвет – Свищов
(2016-10-27 18:07:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 362 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нов обект
(2016-10-27 18:06:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 361 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нов обект
(2016-10-27 18:05:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 360 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Подпомагане на Гала концерта по повод „160 години общонародно читалищно дело“, организиран от Национален комитет към Съюза на народните читалища с председател Вежди Рашидов - Министър на културата, и под патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев
(2016-10-27 18:05:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 359 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.10.2016 г., Прот. № 25. ОТНОСНО: Одобряване изплащането на годишен колективен членски внос на Градска библиотека – Свищов към Сдружение „Българска библиотечно - информационна асоциация”
(2016-10-27 18:03:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 358 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Подписване на Споразумение за партньорство за изпълнение на проект „Толерантни и единни заедно и във всичко“, рег. № BG05M2OP001-3.001-0055, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
(2016-09-29 18:51:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 357 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Прекратяване на Споразумение за партньорство, за изпълнение на проект, „Толерантни и единни заедно и във всичко“, рег. № BG05M2OP001-3.001-0055, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
(2016-09-29 18:50:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 356 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 321/01.09.2016 г., Прот. № 23 на Общински съвет – Свищов за даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, публична общинска собственост, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА-04-7557/21.09.2016 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2016-09-29 18:46:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 355 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2016-09-29 18:46:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 354 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свищов
(2016-09-29 18:45:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 353 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Владимир Ангелов Стефанов
(2016-09-29 18:44:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 352 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Стелиана Велюва Цветанова
(2016-09-29 18:38:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 351 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Милка Асенова Маринова
(2016-09-29 18:37:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 350 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Станка Зиновиева Атанасова
(2016-09-29 18:36:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 349 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Теодора Тодорова Димитрова
(2016-09-29 18:35:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 348 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Стефан Мариянов Дамесов
(2016-09-29 18:34:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 347 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Татяна Спирова Кушева
(2016-09-29 18:34:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 346 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Стефан Симеонов Михайлов
(2016-09-29 18:33:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 345 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Красимира Николова Александрова
(2016-09-29 18:32:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 344 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Предоставяне на помещение за разкриване на иновативна социална услуга в сградата на учебен корпус „Алеко Константинов” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура „Активно включване”, BG05М9ОP001-2.005
(2016-09-29 18:31:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 343 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество за кандидатстване, подготовка и изпълнението на Проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура „Активно включване”, BG05М9ОP001-2.005 за разкриване на иновативна услуга в сградата на учебен корпус „Алеко Константинов”
(2016-09-29 18:31:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 342 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Вземане на решение за създаване на „Социално-консултативен център” в УК „Алеко Константинов”
(2016-09-29 18:30:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 341 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура „Активно включване”, BG05М9ОP001-2.005
(2016-09-29 18:29:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 340 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Изразяване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
(2016-09-29 18:26:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 339 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Даване на съгласие на Кмета на Община Свищов да учреди право на прокарване на водопровод в уличната регулация по плана на с. Овча могила, общ. Свищов
(2016-09-29 18:26:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 338 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за пътна връзка за обект „Селскостопанска производствена и складова база” в поземлен имот (ПИ) 142022, местност „Кантона”, по КВС на землището на с. Морава, общ. Свищов
(2016-09-29 18:24:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 337 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – проект за съоръжение – мост, пресичащо воден обект /участък от дере/ в поземлен имот (ПИ) 000245, по КВС на землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов
(2016-09-29 18:23:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 336 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за „Външно електрозахранване“ на проектен имот № 017051 (част от поземлен имот 017001), м. „Новите места”, по КВС в землището на с. Червена с ЕКАТТЕ 80457 за „Базова станция № PVN0173”
(2016-09-29 18:22:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 335 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор от 28.10.2010 г. за предоставен по реда на чл. 56 от ЗУТ общински терен
(2016-09-29 18:21:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 334 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на застроен имот, в с. Алеково
(2016-09-29 18:20:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 333 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2016-09-29 18:19:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 332 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година
(2016-09-29 18:18:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 331 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отдаване под наем на обособена част от сграда в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов
(2016-09-29 18:17:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 330 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 765/30.01.2014 г. на Общински съвет – Свищов и прекратяване на договор за отдаване под наем между МБАЛ „Д-р Д. Павлович” ЕООД – гр. Свищов и СМДЛ „Гентри” ООД
(2016-09-29 18:16:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 329 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Преобразуване на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, гр. Свищов в „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД
(2016-09-29 18:15:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 328 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Свищов активи от „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД гр. Свищов
(2016-09-29 18:14:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 327 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.09.2016 г., Прот. № 24. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нов обект
(2016-09-29 18:13:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 326 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов
(2016-09-01 11:38:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 325 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Преобразуване на мрежата от детски градини на територията на Община Свищов и промяна на наименованията на общински детски градини, съгласно изискванията на ЗПУО, в сила от 01.08.2016 година
(2016-09-01 11:36:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 324 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за учебната 2016/2017 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност
(2016-09-01 11:36:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 323 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху държавен недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.651.25 - терен и сгради в местността „Погреби-Поделение”, землище град Свищов в полза на Община Свищов
(2016-09-01 11:35:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 322от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година
(2016-09-01 11:34:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 321 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, публична общинска собственост
(2016-09-01 11:32:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 320 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, публична общинска собственост
(2016-09-01 11:32:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 319 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдадено под наем помещение - магазин, на ул. “Цар Освободител“ № 106, вх. “Б“
(2016-09-01 11:31:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 318 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 307/28.07.2016 г., Прот. № 20 на Общински съвет – Свищов за предоставяне на движима вещ – частна общинска собственост за безвъзмездно ползване от МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА-04-6386/11.08.2016 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2016-09-01 11:30:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 317 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Румяна Пламенова Исаева
(2016-09-01 11:28:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 316 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Приемане на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов и Допълнение към Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2) за периода 2015-2018 година
(2016-09-01 11:27:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 315 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Приемане на Програма за опазване на околната среда за периода 2015 – 2020 г. на Община Свищов и Програма по опазване, устойчиво използване и възстановяване на почвите в Община Свищов за 2015 – 2020 година
(2016-09-01 11:26:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 314 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
(2016-09-01 11:24:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 313 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Приемане на одитно становище и одитен доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на Общината за 2015 година
(2016-09-01 11:22:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 312 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.09.2016 г., Прот. № 23. ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 година
(2016-09-01 11:21:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 311 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 10.08.2016 г., Прот. № 22. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ДОЗ-223/02.08.2016 г. с регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0055 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проект „Толерантни и единни заедно и във всичко”(ОП НОИР)
(2016-08-10 11:19:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 310 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 10.08.2016 г., Прот. № 22. ОТНОСНО: Кандидатстване по проект „Красива България” за 2016 г., Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”
(2016-08-10 11:18:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 309 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 03.08.2016 г., Прот. № 21. ОТНОСНО: Предаване на Община Свищов предоставените на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, гр. Свищов за стопанисване, поддържане и експлоатация активи – публична общинска собственост и предаване на активи – публична общинска собственост на Община Свищов за управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК „Йовковци” ООД, гр. Велико Търново /АВиК/ и за стопанисване, поддържане и експлоатация от оператора ВиК „Йовковци” ООД гр. Велико Търново
(2016-08-03 11:17:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 308 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 03.08.2016 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Обявяване на имоти, частна общинска собственост в публична общинска собственост
(2016-08-03 11:16:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 307 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Предоставяне на движима вещ – частна общинска собственост за безвъзмездно ползване от МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов. ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ със Заповед № ОА-04-6386/11.08.2016 г. на Областен управител на Област Велико Търново, получена в деловодството на Общински съвет – Свищов с вх. № 745/12.08.2016 г.
(2016-07-28 19:34:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 306 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 283/30.06.2016 г., Прот. № 18 на Общински съвет – Свищов и Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 с регистрационен номер BG16RFOP001-8.001-0011-C01, регистрационен номер на бюджетна линия BG16RFOP001-8.001-0011, наименование на бюджетната линия „Бюджетна линия за община Свищов – бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“, сключен между Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 - ГД „Градско и регионално развитие“
(2016-07-28 19:26:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 305 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2016/2017 година за Община Свищов
(2016-07-28 19:25:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 304 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов
(2016-07-28 19:24:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 303 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Теменужка Методиева Кирова
(2016-07-28 19:23:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 302 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Петкана Миланова Стоянова
(2016-07-28 19:22:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 301 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Никола Георгиев Василев
(2016-07-28 19:22:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 300 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Георги Георгиев Мойсеев
(2016-07-28 19:21:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 299 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Изразяване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
(2016-07-28 19:20:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 298 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2016-07-28 19:19:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 297 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие на Кмета на Община Свищов да разреши изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и одобри техническо задание за урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 82 и част от уличната регулация по плана на с. Царевец, общ. Свищов
(2016-07-28 19:18:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 296 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на имот с № 204006 в землището на с. Българско Сливово с ЕКАТТЕ 07363, общ. Свищов
(2016-07-28 19:17:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 295 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за пътна връзка за обект „Селскостопанска производствена и складова база” в поземлен имот (ПИ) 142022, местност „Кантона”, по КВС на землището на с. Морава, общ. Свищов
(2016-07-28 19:16:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 294 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) LХХІІІ – 196, кв. 10 по плана на гр. Свищов
(2016-07-28 19:15:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 293 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдаден под наем лекарски кабинет в с. Козловец
(2016-07-28 19:14:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 292 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение в с. Козловец
(2016-07-28 19:13:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 291 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет – Свищов в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
(2016-07-28 19:12:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 290 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – учредяване право на строеж в УПИ І – 4357, 4440, 4441, 4577, 4578, 4622, 4637, 5018, 5019, кв. 170 по ПУП на гр. Свищов
(2016-07-28 19:11:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 289 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година
(2016-07-28 19:10:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 288 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нов обект
(2016-07-28 19:09:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 287 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нов обект
(2016-07-28 19:08:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 286 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.07.2016 г., Прот. № 20. ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2017-2019 година
(2016-07-28 19:08:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 285 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 18.07.2016 г., Прот. № 19. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за въздушно трасе на външно ел. захранване, с цел присъединяване на обект „Силозно стопанство за съхранение на зърно” в поземлен имот (ПИ) 142022, местност „Кантона”, по КВС на землището на с. Морава, общ. Свищов към съществуващ СРС № 29 към ЕП 20/0,4 кV „Българско Сливово”
(2016-07-18 18:36:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 284 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 18.07.2016 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за определяне на въздушно трасе на външно ел. захранване, с цел присъединяване на обект „Силозно стопанство за съхранение на зърно” в поземлен имот (ПИ) 142022, местност „Кантона”, по КВС на землището на с. Морава, общ. Свищов към съществуващ СРС № 29 към ЕП 20/0,4 кV „Българско Сливово”, съгласно регистър на засегнатите имоти
(2016-07-18 18:34:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 283 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. с регистрационен номер BG16RFOP001-8.001-0011-C01 ДБОПРР033/04.05.2016 г., регистрационен номер на бюджетна линия BG16RFOP001-8.001-0011-C01, наименование на бюджетната линия „Бюджетна линия за община Свищов – бенефициент по приоритетна ос 1 на ППРР 2014-2020“, сключен между Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 - Главна Дирекция „Програмиране на регионалното развитие“
(2016-06-30 18:31:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 282 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 218/12.06.2008 г., Прот. № 16, Решение № 279/31.07.2008 г., Прто. № 9 и Решение № 177/26.04.2012 г., Прот. № 13 на Общински съвет - Свищов и приемане на критерии за отпускане на еднократна парична помощ при раждане на дете
(2016-06-30 18:30:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 281 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Огнян Атанасов Цветанов
(2016-06-30 18:29:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 280 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Милчо Тодоров Георгиев
(2016-06-30 18:27:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 279 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Демир Иванов Маринов
(2016-06-30 18:27:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 278 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Стела Иванова Янкова
(2016-06-30 18:26:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 277 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Споразумение за партньорство, за изпълнение на проект одобрен за финансиране с № BG05M2OP001-3.001-0055, Решение № 80811-269/03.06.2016 г. за одобряване на оценителен доклад и предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ, писмо с № №1002-921/14.06.2016 г. и писмо с Вх. № 04-00-231/24.06.2016 г. при Община Свищов на Управляващия орган на ОП НОИР
(2016-06-30 18:23:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 276 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за дейностите по управление на отпадъците на Община Свищов за периода 2014-2020 г
(2016-06-30 18:22:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 275 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Утвърждаване на количествата и цените за ползваната от горските територии – общинска собственост дървесина
(2016-06-30 18:21:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 274 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов
(2016-06-30 18:19:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 273 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 000159, м. „Кривулка”, по плана за земеразделяне в землището на с. Българско Сливово с ЕКАТТЕ 07363, общ. Свищов
(2016-06-30 18:18:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 272 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Налагане Мораториум върху продажбите на общински жилища на наематели на общински жилища, които отговарят на условията по чл. 41 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд (НУРУРОЖФ)
(2016-06-30 18:16:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 271 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2016-06-30 18:15:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 270 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2016-06-30 18:13:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 269 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Промяна на списъка на общински жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2016-06-30 18:12:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 268 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Промяна на списъка на общински жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2016-06-30 18:11:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 267 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдаден под наем общински терен, на който има поставено временно съоръжение по реда на чл. 56 от ЗУТ
(2016-06-30 18:08:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 266 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения в бивше СОУ „Алеко Константинов”
(2016-06-30 18:07:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 265 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на проектно предложение „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по оперативна програма „Региони в растеж“
(2016-06-30 18:06:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 264 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на проектно предложение „Благоустрояване на градската жизнена среда в град Свищов“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по оперативна програма „Региони в растеж“
(2016-06-30 18:05:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 263 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на проектно предложение „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по оперативна програма „Региони в растеж“
(2016-06-30 18:04:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 262 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост
(2016-06-30 18:03:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 261 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.06.2016 г., Прот. № 18. ОТНОСНО: Избор на одитор за 2016 година на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД
(2016-06-30 18:02:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 260 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 176/31.03.2016 г., Прот. № 13 на Общински съвет – Свищов, относно предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2016-05-26 16:41:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 259 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Емилия Валериева Стойкова
(2016-05-26 16:40:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 258 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Нина Петрова Георгиева
(2016-05-26 16:39:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 257 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Светла Миланова Маринова
(2016-05-26 16:39:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 256 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Стефка Петрова Георгиева-Михалева
(2016-05-26 16:38:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 255 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Нюрсел Сейханова Мемишева
(2016-05-26 16:37:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 254 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Мима Ангелова Антонова
(2016-05-26 16:36:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 253 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Севда Енчева Атанасова
(2016-05-26 16:35:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 252 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за участие в Балканско първенство в Белград – Сърбия
(2016-05-26 16:34:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 251 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Одобряване на Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Свищов 2016-2020 г. и годишен план за развитие на социалните услуги 2017 г.
(2016-05-26 16:33:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 250 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Приемане на промени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов и Наредба за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Свищов
(2016-05-26 16:32:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 249 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Допълнения в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2016-05-26 16:31:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 248 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Изменения в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2016-05-26 16:30:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 247 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2016-05-26 16:29:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 246 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Промяна на списъка на общински жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2016-05-26 16:29:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 245 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели през землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, общ. Свищов и землището на гр. Свищов с ЕКАТТЕ 65766
(2016-05-26 16:28:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 244 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Продължаване срока на Договори за отдадени под наем общински терени, на които има поставени временни съоръжения по реда на чл. 56 от ЗУТ
(2016-05-26 16:27:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 243 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Придобиване на собственост от Община Свищов чрез дарение от юридическо лице „Биляна” ООД на обект: съоръжение - мост в ПИ 000065 и 074066 над дере – имот с № 000245 в землище с. Българско Сливово
(2016-05-26 16:26:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 242 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІ-1330, кв. 78 по ПУП на гр. Свищов между Община Свищов и физическо лице, чрез продажба на общинската част от имотите
(2016-05-26 16:25:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 241 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гараж
(2016-05-26 16:24:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 240 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Разпореждане с урегулирани имоти УПИ IХ-173 и УПИ ХІІ-176 от кв. 65 по Подробния устройствен план (парцели в югозападната част на двора на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов)
(2016-05-26 16:17:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 239 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година
(2016-05-26 16:16:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 238 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Покана от Съвета на директорите на „МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104510514 за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 09.06.2016г
(2016-05-26 16:15:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 237 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Кандидатстване по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“
(2016-05-26 16:14:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 236 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Включване на нови обекти в Програма за реализация на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Свищов
(2016-05-26 16:12:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 235 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с регистрационен номер BG05M9OP001-1.002-0040-C01/15.04.2016 г. по процедура BG05M9OP001-1.002, приоритетна ос: I. “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, проект „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”, сключен между Министерството на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 - Главна Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“
(2016-05-26 16:11:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 234 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов
(2016-05-26 16:10:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 233 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нов обект
(2016-05-26 16:09:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 232 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г., Прот. № 16. ОТНОСНО: Одобряване на финансово участие на Община Свищов в реализиране на проект „Градска скулптурна композиция „Алеко Константинов“ на Столична Община
(2016-05-26 16:08:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 231 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Обявяване на имот, публична общинска собственост за частна общинска собственост
(2016-04-27 17:19:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 230 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ за подпомагане участието на Иван Колев Попов в подготвителен високопланински лагер за летния сезон
(2016-04-27 17:19:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 229 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ за подпомагане на Делян Илиянов Илиев за участието му на Европейско първенство по бойно самбо за мъже
(2016-04-27 17:18:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 228 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Любомир Маринов Ламбев
(2016-04-27 17:18:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 227 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Зюлфие Енверова Абдулова
(2016-04-27 17:17:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 226 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Блажо Кръстев Манев
(2016-04-27 17:16:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 225 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Левен Златков Митев
(2016-04-27 17:16:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 224 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Марин Ангелов Цветков
(2016-04-27 17:15:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 223 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Светла Юлиянова Иванова
(2016-04-27 17:15:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 222 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано становище по искано опрощаване на надвзета пенсия от Милко Йозов Павлов
(2016-04-27 17:14:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 221 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2015 година и Общинска програма за закрила на детето за 2016 година
(2016-04-27 17:13:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 220 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект по процедура BG05M2OP001-3.002 – „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
(2016-04-27 17:13:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 219 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2015 година
(2016-04-27 17:12:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 218 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин
(2016-04-27 17:12:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 217 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Утвърждаване на количествата и цените за ползваната от горските територии – общинска собственост дървесина
(2016-04-27 17:11:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 216 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №176/31.03.2016 г., Прот. № 13 на Общински съвет – Свищов, относно предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2016-04-27 17:10:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 215 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Промяна на маршрутни разписания по автобусна линия от Общинската транспортна схема с направление Свищов – Вардим
(2016-04-27 17:10:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 214 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2016-04-27 17:09:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 213 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2016-04-27 17:08:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 212 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Обявяване на имот, публична общинска собственост за частна общинска собственост
(2016-04-27 17:08:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 211 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, публична общинска собственост
(2016-04-27 17:07:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 210 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година
(2016-04-27 17:06:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 209 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2016 год.
(2016-04-27 17:05:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 208 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Промени и допълнение в Решение № 781/28.01.2010 г., Протокол № 49 на Общински съвет – гр. Свищов
(2016-04-27 17:04:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 207 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Годишен доклад за 2015 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 година
(2016-04-27 17:04:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 206 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Възлагане на управлението на „Дунавско дело“ ЕООД след проведен конкурс
(2016-04-27 17:03:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 205 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 30/17.12.2015 г., Прот. № 6 на Общински съвет – Свищов и възлагане с Договор № 94-Д-15/14.01.2016 г. за възлагане на „Водоснабдяване и канализация – Свищов“ ЕАД гр. Свищов за стопанисване, поддържане и експлоатация на обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води и Довеждащ колектор гр. Свищов“
(2016-04-27 17:03:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 204 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2015 година
(2016-04-27 17:02:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 203 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Дунавско дело” ЕООД – гр. Свищов за 2015 година
(2016-04-27 17:02:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 202 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов за 2015 година
(2016-04-27 17:01:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 201 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Погасяване на вземане на ВиК оператора на територията на община Свищов - „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД гр. Свищов от "Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович" ЕООД гр. Свищов
(2016-04-27 17:00:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 200от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нови обекти
(2016-04-27 16:59:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 199 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 27.04.2016 г., Прот. № 14, ОТНОСНО: Приемане Отчет за изпълнение на бюджета на Община Свищов към 31.12.2015 година
(2016-04-27 16:53:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 180 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания“ с. Овча могила, община Свищов , ул. „Оборище ” № 1
(2016-03-31 17:58:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 198 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Покана от Съвета на директорите на МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104510514 за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 11.04.2016 г.
(2016-03-31 17:57:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 197 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Промяна в Решение № 34/17.12.2015 г., Прот. № 6 на Общински съвет – Свищов
(2016-03-31 17:56:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 196 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Подпомагане на Детски хор „Дъга“ при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ гр. Свищов
(2016-03-31 17:56:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 195 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Васил Асенов Миланов
(2016-03-31 17:55:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 194 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Цветанка Христова Йончева
(2016-03-31 17:55:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 193 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Славка Стоянова Тодорова
(2016-03-31 17:54:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 192 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ася Искърова Велинова
(2016-03-31 17:54:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 191 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Георги Николаев Блажев
(2016-03-31 17:53:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 190 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Борис Ангелов Петков
(2016-03-31 17:53:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 189 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Атанас Стоянов Друмев
(2016-03-31 17:52:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 188 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Крум Стефанов Костов
(2016-03-31 17:52:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 187 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Диана Иванова Младенова
(2016-03-31 17:51:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 186 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Шенгюл Алиева Азисова
(2016-03-31 17:51:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 185 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Кадир Юсмен Кадир
(2016-03-31 17:50:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 184 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иван Петров Цветанов
(2016-03-31 17:50:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 183 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Пламен Манев Кючуков
(2016-03-31 17:49:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 182 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Биляна Ангелова Димитрова
(2016-03-31 17:49:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 181 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ с. Овча могила, община Свищов, ул. „Оборище“ № 1
(2016-03-31 17:48:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 179 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Създаване на Обществен съвет за съдействие, помощ и контрол по социално подпомагане, съгласно чл. 35 от Закона за социално подпомагане
(2016-03-31 17:47:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 178 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Отчет за 2015 г. на Програмата за опазване на околната среда на Община Свищов (Приета с Решение № 389/31.03.2005 г. на Общински съвет – Свищов) и Отчет за 2015 г. на Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов 2011 – 2014 г. (Приета с Решение № 243/28.06.2012 г. на Общински съвет – Свищов)
(2016-03-31 17:47:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 177 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Определяне на началния размер на наемната цена и/или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2016/2017 година
(2016-03-31 17:47:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 176 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2016-03-31 17:46:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 175 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 121020, м. „Студенски салкъм”, по КВС в землището на с. Овча могила с ЕКАТТЕ 53196, общ. Свищов
(2016-03-31 17:46:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 174 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 187016, м. „Баира”, по КВС в землището на с. Ореш с ЕКАТТЕ 53672, общ. Свищов
(2016-03-31 17:45:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 173 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 000398, м. „Зад старите лозя”, по КВС в землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, общ. Свищов
(2016-03-31 17:44:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 172 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 062042, м. „Овчомогилско шосе”, по КВС в землището на с. Морава с ЕКАТТЕ 49028, общ. Свищов
(2016-03-31 17:44:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 171 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 010017, м. „Лагера”, по КВС в землището на с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121, общ. Свищов
(2016-03-31 17:43:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 170 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за въздушно трасе на външно ел. захранване в землището на с. Морава
(2016-03-31 17:43:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 169 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 102017, м. „Коджа Чокур”, по КВС в землището на с. Алеково с ЕКАТТЕ 00237, общ. Свищов
(2016-03-31 17:42:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 168 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2016-03-31 17:42:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 167 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2016-03-31 17:42:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 166 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2016-03-31 17:41:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 165 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2016-03-31 17:41:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 164 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2016-03-31 17:40:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 163 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Доброволна делба на недвижим имот – УПИ І-4050, кв. 63 по плана на град Свищов
(2016-03-31 17:40:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 162 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2016-03-31 17:39:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 161 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2016-03-31 17:39:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 160 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост
(2016-03-31 17:38:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 159 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година
(2016-03-31 17:38:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 158 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Приемане на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Свищов
(2016-03-31 17:37:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 157 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Приемане на План за противодействие на тероризма в Община Свищов
(2016-03-31 17:37:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 156 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Възлагане на управлението на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс
(2016-03-31 17:36:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 155 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията, статута, дейността и управлението на лицензирано звено „Сигурност и контрол” при Община Свищов
(2016-03-31 17:36:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 154 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нови обекти
(2016-03-31 17:35:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 153 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация – Свищов“ ЕАД – гр. Свищов за 2015 година
(2016-03-31 17:35:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 152 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов
(2016-03-31 17:34:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 151 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Прекратяване членството на Община Свищов в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Свищов”
(2016-03-31 17:34:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 150 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД
(2016-03-31 17:33:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 149 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД
(2016-03-31 17:32:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 148 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено 31.03.2016 г., Прот. № 13, ОТНОСНО: Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов
(2016-03-31 17:32:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 147 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено 10.03.2016 г., Прот. № 12, ОТНОСНО: Вземане на решение за предоставяне за управление на имот, публична общинска собственост
(2016-03-10 17:32:00)

Решение № 65/29.2.2016 г. на Административен съд Велико Търново за отмяна на решение № 816/27.2.2014 г. на Общински съвет Свищов
(2016-03-09 09:25:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 144 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2016/2017 г.
(2016-02-24 20:28:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 143 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Христо Любенов Христов
(2016-02-24 20:27:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 142 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Красимир Митков Ангелов
(2016-02-24 20:26:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 141 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Милка Асенова Маринова
(2016-02-24 20:25:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 140 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Радостина Радионова Иванова
(2016-02-24 20:24:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 139 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Георги Цветанов Табаков
(2016-02-24 20:24:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 138 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Светлин Георгиев Овчаров
(2016-02-24 20:23:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 137 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Валерия Георгиева Вълева
(2016-02-24 20:22:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 136 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Юсеин Сеитов Алиев
(2016-02-24 20:21:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 135 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Тихомир Богданов Ангелов
(2016-02-24 20:20:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 134 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Славка Ралчева Филипова
(2016-02-24 20:19:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 133 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Стефан Георгиев Атанасов
(2016-02-24 20:18:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 132 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иванка Петкова Генова
(2016-02-24 20:17:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 131 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Стойна Дочева Димчова
(2016-02-24 20:16:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 130 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Гълабина Костадинова Павлова
(2016-02-24 20:12:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 129 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Свищов за 2015 г.
(2016-02-24 20:11:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 128 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Приемане на Общински годишен план за младежта за 2016 година
(2016-02-24 20:10:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 127 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Свищов
(2016-02-24 20:09:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 126 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин
(2016-02-24 19:56:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 125 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 017001, м. „Новите места”, по КВС в землището на с. Червена с ЕКАТТЕ 80457 и Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура
(2016-02-24 19:55:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 124 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 278004, м. „Могилата”, по КВС в землището на с. Козловец с ЕКАТТЕ 37784, общ. Свищов
(2016-02-24 19:54:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 123 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 017043, м. „Новите места”, по КВС в землището на с. Червена с ЕКАТТЕ 80457, общ. Свищов
(2016-02-24 19:53:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 122 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от язовир „Банкова воденица - 1“, находящ се в землището на с. Морава
(2016-02-24 19:52:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 121 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдадени под наем помещения – частна общинска собственост, в сграда „Здравен дом” – с. Ореш
(2016-02-24 19:51:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 120 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на едно помещение в сграда „Кметство”, с. Горна Студена
(2016-02-24 19:50:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 119 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2016-02-24 19:48:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 118 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Промяна в списъка на общинските жилища
(2016-02-24 19:47:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 117 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от Закона за държавната собственост
(2016-02-24 19:44:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 116 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година
(2016-02-24 19:42:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 115 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Определяне ново работното време на платените дневни паркинги на територията на община Свищов
(2016-02-24 19:41:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 114 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2016-02-24 19:39:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 113 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Приемане на Правилник за дейността на приют за безстопанствени кучета при Община Свищов
(2016-02-24 19:38:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 112 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Създаване на Местна инициативна група на територията на община Свищов и община Ценово, с цел разработване на Стратегия за местно развитие и кандидатстване по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(2016-02-24 19:36:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 111 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Прекратяване на членството на Община Свищов в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група МИГ Белене, Свищов, Ценово“
(2016-02-24 19:34:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 110 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Избор на членове на Ръководния комитет за оценяване на проекти по Програма за местни инициативи на Община Свищов
(2016-02-24 19:33:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 109 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Трансгранично обучение и мултикултурализъм“ на Кметство Морава, Община Свищов по Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 година
(2016-02-24 19:33:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 108 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Артистично и интеркултурно образование от двете страни на р. Дунав“ на Кметство Ореш по Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria2014-2020 година
(2016-02-24 19:32:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 107 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект “Модернизация на материалната база на Домашен социален патронаж - Свищов“, за финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика
(2016-02-24 19:30:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 106 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Вашето здраве има значение! – Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов“ на Община Свищов по Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 година
(2016-02-24 19:30:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 105 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Модернизация на трансграничните здравни услуги в административните единици Концещи и Овча могила” на Кметство Овча могила, Община Свищов по Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 година
(2016-02-24 19:29:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 104 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Модерни трансгранични здравни услуги за гражданите на Уда Клокочиов и Алеково” на Кметство Алеково, Община Свищов по Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 година
(2016-02-24 19:20:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 103 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 18, ал. 5 и чл. 18а, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2016-02-24 19:19:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 102 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Одобряване на бюджетни прогнози за периода 2017-2019 година
(2016-02-24 19:17:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 101 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Промени в раздел III – Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2016-02-24 16:45:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 100 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов.
(2016-02-24 16:43:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 99 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Промени в ръководството на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Д. Павлович” ЕООД
(2016-02-24 16:42:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 98 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Промени в ръководството на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Д. Павлович” ЕООД
(2016-02-24 16:40:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 97 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело“ ЕООД
(2016-02-24 16:39:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 96 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело“ ЕООД
(2016-02-24 16:38:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 95 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.02.2016 г., Прот. № 10. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело“ ЕООД
(2016-02-24 16:36:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 94 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имоти – държавна собственост
(2016-01-28 09:57:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 93 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Свищов”
(2016-01-28 09:57:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 92 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Даване съгласие за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти (ПИ) № 000163, (ПИ) № 000165 и (ПИ) № 000166, местност „Кривулка”, по КВС на землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов.
(2016-01-28 09:55:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 91 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Петя Маринчева Атанасова от село Вардим, община Свищов, ул. „Първа” № 102
(2016-01-28 09:54:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 90 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов
(2016-01-28 09:53:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 89 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Орхан Фатмов Амдиев
(2016-01-28 09:53:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 88 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ивайло Минчев Ангелов
(2016-01-28 09:50:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 87 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Гергана Кирилова Райкова
(2016-01-28 09:50:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 86 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Антоанета Христова Костова
(2016-01-28 09:49:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 85 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Евгений Георгиев Лалов
(2016-01-28 09:48:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 84 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Айля Гюлшанова Неджибова
(2016-01-28 09:47:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 83 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Севгюнур Юсеинова Петрова
(2016-01-28 09:46:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 82 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Веселка Радославова Бузова
(2016-01-28 09:45:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 81 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Данко Илиев Игнатов
(2016-01-28 09:44:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 80 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Избиране на нов състав на комисия за дейността по Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица в Община Свищов
(2016-01-28 09:43:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 79 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя
(2016-01-28 09:42:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 78 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Безвъзмездно и възмездно предоставяне за ползване на минерална вода от находище със сондаж № Р-1хг
(2016-01-28 09:42:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 77 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. Относно: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин
(2016-01-28 09:39:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 76 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно безсрочно право на строеж в местност "Блатото"
(2016-01-28 09:38:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 75 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на помещение на “Клуб Естрада за поп и рок изпълнители - гр. Свищов”
(2016-01-28 09:37:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 74 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – пристрояване на сграда, собственост на физическо лице
(2016-01-28 09:36:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 73 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Актуализиране на списъка за разпределението на общинските жилища, приет с Решение № 632/24.02.2006 г., Прот. № 55 на Общински съвет – Свищов
(2016-01-28 09:36:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 72 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване от Сдружение "Пенсионерски спортен клуб Нове"
(2016-01-28 09:35:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 71 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Свищов активи от „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД гр. Свищов
(2016-01-28 09:33:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 70 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 57 от извънредно заседание на Общински съвет - Свищов, проведено на 29.12.2015 г., Прот. № 7
(2016-01-28 09:07:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 69 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов.
(2016-01-28 09:06:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 68 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, приета с Решение № 354/16.02.2005 г., Протокол № 30 на Общински съвет – Свищов
(2016-01-28 09:05:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 67 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и управление на Общинско предприятие „Пазари – Свищов“ – гр. Свищов
(2016-01-28 09:04:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 66 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2016 година
(2016-01-28 09:03:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 65 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация през 2016 година в Община Свищов
(2016-01-28 09:00:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 64 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2016 година
(2016-01-28 08:59:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 63 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Прот. № 9. ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Свищов през мандат 2015-2019 година
(2016-01-28 08:58:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 62 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.01.2016 г., Прот. № 8. ОТНОСНО: Промяна на Решение № 33/17.12.2015 г., Прот. № 6 на Общински съвет –Свищов, за кандидатстване по проект „Красива България”
(2016-01-14 15:17:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 61 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.01.2016 г., Прот. № 8. ОТНОСНО: Одобряване изплащането на членски внос в национални асоциации
(2016-01-14 15:16:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 60 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.01.2016 г., Прот. № 8. ОТНОСНО: Покана от Съвета на директорите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104510514 за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.01.2016 г.
(2016-01-14 15:15:27)

Решения за 2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 59 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.12.2015 г., Прот. № 7. ОТНОСНО: Промени в Правилника за дейността на Общинско предприятие „Пазари - Свищов” гр. Свищов
(2015-12-29 15:14:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 58 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.12.2015 г., Прот. № 7. ОТНОСНО: Промени в Правилника за дейността на Общинско предприятие „Чистота – Свищов” гр. Свищов
(2015-12-29 15:13:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 56 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.12.2015 г., Прот. № 7. ОТНОСНО: Одобряване на обща численост и структура на общинска администрация при Община Свищов, считано от 01.02.2016 година
(2015-12-29 15:10:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 57 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.12.2015 г., Прот. № 7. ОТНОСНО: Преобразуване на „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД гр. Свищов чрез отделяне на обособено имущество. ОТМЕНЕНО с Решение № 70 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 9.
(2015-12-29 09:39:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 55 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) I - 4050, кв. 63 по плана на гр. Свищов
(2015-12-17 15:09:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 54 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Избор на кандидати за съдебни заседатели в Районен съд Свищов
(2015-12-17 15:08:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 53 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на действащите спортни клубове от Община Свищов
(2015-12-17 15:07:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 52 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Бойко Иванов Ловринов
(2015-12-17 15:06:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 51 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Георги Йорданов Георгиев
(2015-12-17 15:05:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 50 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Албена Цветанова Димитрова
(2015-12-17 15:04:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 49 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Сафие Асанова Сеидова
(2015-12-17 15:03:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 48 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Елена Асева Емилова
(2015-12-17 15:02:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 47 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Марийка Ангелова Миланова
(2015-12-17 15:01:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 46 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Диана Димитрова Атанасова
(2015-12-17 15:00:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 45 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Калоян Симеонов Симеонов
(2015-12-17 14:59:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 44 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Богдана Евлогиева Досева
(2015-12-17 14:59:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 43 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Цветанка Георгиева Георгиева
(2015-12-17 14:57:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 42 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Емял Гюкменова Тасимова
(2015-12-17 14:56:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 41 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Приемане на Вътрешни правила за създаване и поддържане на публичен регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол в Община Свищов
(2015-12-17 14:55:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 40 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2016 година
(2015-12-17 14:27:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 39 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община Свищов за 2016 година
(2015-12-17 14:25:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 38 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година
(2015-12-17 14:24:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 37 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна електронна съобщителна мрежа – оптичен кабел, отклонение от съществуваща ОКЛ Царевец – Червена, Община Свищов, като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
(2015-12-17 13:55:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 36 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Утвърждаване състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) при Община Свищов
(2015-12-17 13:53:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 35 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Съгласуване коригирания Бизнес план на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, гр. Свищов за периода 2014 – 2016 година
(2015-12-17 13:52:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 34 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2016 година
(2015-12-17 13:50:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 33 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Кандидатстване по проект „Красива България” за 2016 г.
(2015-12-17 13:49:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 32 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД гр. Свищов
(2015-12-17 13:48:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 31 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Погасяване на вземане на ВиК оператора на територията на община Свищов - „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД гр. Свищов от "Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович" ЕООД
(2015-12-17 13:47:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 30 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД гр. Свищов стопанисването, поддържането и експлоатацията на обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води и Довеждащ колектор гр. Свищов”
(2015-12-17 13:46:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 29 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Съгласуване на Годишен план за 2016 г. за дейността на звено „Вътрешен одит” при Община Свищов
(2015-12-17 13:45:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 28 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 756/30.01.2014 г., Прот. № 45 на Общински съвет – Свищов и вземане на Решение, съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)
(2015-12-17 13:44:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 27 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2016 година
(2015-12-17 13:43:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 26 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов
(2015-12-17 13:40:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 25 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., чрез създаване на местно партньорство на територията на община Свищов
(2015-12-02 15:35:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 24 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Допълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Свищов за периода 2014-2020 година
(2015-12-02 15:33:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 23 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Определяне представител от състава на Общинския съвет в Областния съвет за развитие
(2015-12-02 15:32:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 22 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Определяне на представители на Община Свищов в Общото събрание на Асоциация на дунавските общини “ДУНАВ”
(2015-12-02 15:31:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 21 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Определяне представители на Община Свищов в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
(2015-12-02 15:30:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 20 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Откриване на процедура за номиниране на съдебни заседатели за Районен съд Свищов
(2015-12-02 15:29:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 19 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Избор на ръководства на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов
(2015-12-02 15:28:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 18 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Избор на състав на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов
(2015-12-02 15:27:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 17 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Определяне числеността на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов
(2015-12-02 15:26:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 16 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Свищов
(2015-12-02 15:25:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 15 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация
(2015-12-02 15:24:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 14 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, публична общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление
(2015-11-26 15:22:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 13 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Свищов с проект по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“, Процедура „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“. Проектът ще се реализира от Община Свищов в партньорство с НПО – „ВОБ-Вяра, образование и бъдеще” – гр. София, и ЦДГ № 1 „Васил Левски”, ЦДГ № 2 „Калина Малина”, ЦДГ № 3 „Радост”, ОДЗ № 1 „Чиполино”, ОДЗ № 2 „Слънчо”, ОДЗ № 3 „Детски свят”, Оздравителна детска градина, гр. Свищов на тема “Моето бъдеще започва от днес”.
(2015-11-26 15:22:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 12 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Свищов с проект по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП9 ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“, Процедура ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА. Проектът ще се реализира от Община Свищов в партньорство с Фондация „Научно изследователска организация за интеграция и сътрудничество“ – гр. Самоков и СОУ „Димитър Благоев”, гр. Свищов и ОУ „Филип Сакелариевич”, гр. Свищов на тема “Шанс за по-добро бъдеще”.
(2015-11-26 15:19:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 11 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост.
(2015-11-26 15:17:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 10 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане на дейността на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856”, град Свищов
(2015-11-26 15:16:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 9 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Определяне размера на основни месечни заплати на Кметове на новосъздадени кметства в Община Свищов
(2015-11-26 15:16:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 8 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Утвърждаване на един кметски наместник на територията на Община Свищов
(2015-11-26 15:15:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 7 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д.Павлович” ЕООД град Свищов
(2015-11-26 15:13:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 6 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2015 година – създаване на нов обект
(2015-11-26 15:12:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 5 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2015 година – създаване на нови обекти
(2015-11-26 15:11:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 4 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2015 година – създаване на нов обект
(2015-11-26 15:10:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 3 от заседание на Общинския съвет, проведено на 09.11.2015 г., Прот. № 2. ОТНОСНО: Сформиране на временна комисия за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация
(2015-11-09 15:08:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 2 от заседание на Общинския съвет, проведено на 09.11.2015 г., Прот. № 1. ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Свищов
(2015-11-09 15:06:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1 от заседание на Общинския съвет, проведено на 09.11.2015 г., Прот. № 1. ОТНОСНО: Създаване на временна комисия по избор на Председател на Общински съвет – Свищов
(2015-11-09 15:05:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1325 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи за енергийни нужди на ветерани, участници във Втората световна война
(2015-09-24 12:40:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1324 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на резервно ел. захранване – подземна кабелна линия 20 кV на Свинекомплекс „Биляна” - с. Б. Сливово в ПИ № 000159, м. „Кривулка”, по КВС на землището на с. Б. Сливово с ЕКАТТЕ 07363, общ. Свищов
(2015-09-24 12:39:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1323 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) Х и (УПИ) ХI, общински, кв. 7 по плана на гр. Свищов
(2015-09-24 12:37:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 1322 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2015-09-24 12:36:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 1321 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот УПИ ХIII
(2015-09-24 12:35:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1320 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Розие Рафаилова Салиева
(2015-09-24 12:34:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1319 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Анатолий Йосифов Славов
(2015-09-24 12:33:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1318 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Венцислав Цветанов Маринчев
(2015-09-24 12:32:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 1317 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иванка Боянова Петрова
(2015-09-24 12:31:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1316 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Сашка Василева Михайлова
(2015-09-24 12:30:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1315 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Атанас Стоянов Друмев
(2015-09-24 12:29:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 1314 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Одобряване на предложениeто на директора Мариана Маркова на СОУ „Цветан Радославов“ за формиране на маломерни самостоятелни полуинтернатни групи /ПИГ/ в начален етап на образование на учениците, за учебната 2015/2016 година
(2015-09-24 12:28:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 1313 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост- отстъпване възмездно право на строеж за гаражи
(2015-09-24 12:26:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 1312 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост
(2015-09-24 12:25:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 1311 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година
(2015-09-24 12:24:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1310 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година
(2015-09-24 12:22:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 1309 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2016-2018 година
(2015-09-24 12:21:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 1308 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране пред Министерството на младежта и спорта по Наредба №2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения
(2015-09-24 12:20:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1307 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Присъединяване на „ВиК – Свищов“ ЕАД към обособена територия „Асоциация по ВиК на обособената територия – Велико Търново, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД”
(2015-09-24 12:19:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 1306 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващи длъжността Кметски наместници на с. Александрово, с. Совата и с. Червена
(2015-09-03 18:10:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1305 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на oбщина Свищов до полагане на клетва от новоизбрания Кмет на oбщина Свищов, след провеждане на местните избори през октомври 2015 година
(2015-09-03 18:09:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1304 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Избор на кандидати за съдебни заседатели в Районен съд Свищов
(2015-09-03 17:47:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 1303 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство до встъпване в длъжност на новоизбрания Кмет в Кметствата на Община Свищов след местните избори през октомври 2015 година
(2015-09-03 17:46:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1302 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Илиян Тодоров Гаджалов
(2015-09-03 17:44:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1301 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Филомена Славова Лоринкова
(2015-09-03 17:43:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 1300 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Димитър Христов Блажев
(2015-09-03 17:42:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1299 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Атидже Ибрахимова Мехмедова
(2015-09-03 17:41:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 1298 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Одобряване на предложенията от директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки за учебната 2015/2016 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност
(2015-09-03 17:39:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1297 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин
(2015-09-03 17:38:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 1296 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Утвърждаване на количествата и цените за ползваната от горските територии дървесина – общинска собственост
(2015-09-03 17:37:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 1295 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на полски пътища за стопанска 2015/2016 година
(2015-09-03 17:36:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 1294 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2015-09-03 17:35:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 1293 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища приет с Решение № 632/24.02.2006 г.
(2015-09-03 17:34:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 1292 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Дарение на недвижим имот - общинска собственост на Великотърновска Света Митрополия
(2015-09-03 17:33:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 1291 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Обявяване на недвижим имот, публична общинска собственост в частна
(2015-09-03 17:32:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1290 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година
(2015-09-03 17:31:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 1289 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект
(2015-09-03 17:30:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 1288 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Приемане на Методика за определяне на таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд
(2015-09-03 17:29:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 1287 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Застраховане на имуществото на търговските дружества
(2015-09-03 17:29:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 1286 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов
(2015-09-03 17:27:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1285 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Възлагане на управлението на „Дунавско дело” ЕООД след проведен конкурс
(2015-09-03 17:26:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1284 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект „Младите хора в община Свищов – активни участници в местния трудов пазар” по процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни“ по ОПРЧР 2014-2020.
(2015-09-03 17:25:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 1283 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на улица с ОК1059 – ОК1060 – ОК1061 по регулационния план на гр. Свищов.
(2015-07-30 17:23:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 1282 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2015 год
(2015-07-30 17:22:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 1281 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Йордан Петков Йорданов
(2015-07-30 17:21:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 1280 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иванка Стефанова Мойсеева
(2015-07-30 17:20:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1279 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Диана Борисова Панталеева
(2015-07-30 17:19:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 1278 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Даниел Валентинов Луканов
(2015-07-30 17:18:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1277 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Искър Георгиев Данев
(2015-07-30 17:17:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1276 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Галя Илиева Илиева
(2015-07-30 17:16:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1275 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иван Йорданов Николов
(2015-07-30 17:15:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1274 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Петър Иванов Цвятков
(2015-07-30 17:14:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 1273 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Аспарух Николов Казаков
(2015-07-30 17:13:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 1272 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Вземане на решение за разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Преходно жилище” село Овча могила, община Свищов, ул. „Оборище ” № 1
(2015-07-30 17:11:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 1271 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Утвърждаване на маломерна паралелка за учебната 2015-2016 година в СОУ „Димитър Благоев”
(2015-07-30 17:10:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1270 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Актуализиране Списъка на средищните училища за учебната 2015/2016 година за Община Свищов
(2015-07-30 17:08:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1269 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Откриване на процедура за номиниране на съдебни заседатели за Районен съд Свищов
(2015-07-30 17:05:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1268 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост
(2015-07-30 17:04:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 1267 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост
(2015-07-30 17:02:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 1266 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост
(2015-07-30 17:01:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1265 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Утвърждаване на количествата и цените за ползваната от горските територии – общинска собственост дървесина
(2015-07-30 16:57:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 1264 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2015-07-30 16:57:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 1263 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2015-07-30 16:56:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 1262 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост
(2015-07-30 16:47:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 1261 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Дарение на недвижим имот общинска собственост на Министерство на здравеопазването
(2015-07-30 16:45:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 1260 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Даване съгласие за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 65766.81.51 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2015-07-30 16:44:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1259 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на външно ел. захранване, за присъединяване на ПИ 062001, по КВС на землището на с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121 към съществуващ Ж.Р. № Ц97 от ЕП 20 кV „Совата”
(2015-07-30 16:43:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 1258 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти (ПИ) № 000163, (ПИ) № 000165 и (ПИ) 000166, местност „Кривулка”, по КВС на землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов и Парцеларни планове (ПП) за мрежите на техническата инфраструктура
(2015-07-30 16:42:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 1257 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Даване съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) III, кв. 24А по действащия план на с. Морава, общ. Свищов
(2015-07-30 16:41:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1256 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
(2015-07-30 16:40:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 1255 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година
(2015-07-30 16:39:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 1254 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отмяна на предходни решения на Общински съвет – Свищов
(2015-07-30 16:38:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 1253 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов
(2015-07-30 16:37:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1252 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Трансгранична дунавска система за управление на извънредни ситуации“ на община Свищов по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година
(2015-07-30 16:36:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 1251 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Модернизация на окръжен път DJ 506 Скурту Маре (DJ 701) - Негрени, от км 87+000-94+160 (7,160 км) и изграждане на нова пътна връзка, продължение на републикански път II-52, от ОК 9722 на ул. „33-ти Св. полк” до ОТ 759 на ул. „Дунав” в гр. Свищов, област Велико Търново” на Oбщина Свищов по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година
(2015-07-30 16:34:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1250 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Повишаване на атрактивността на трансграничния регион Зимнич - Свищов, чрез развитие на зелени площи за отдих и развлечения” на Община Свищов по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година
(2015-07-30 16:32:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 1249 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Изграждане на система за дезинсекция срещу вредителите в трансграничния регион Дунав Юг“ на Община Свищов по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година
(2015-07-30 16:31:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 1248 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Георги Пашанков Казанджиев от град Свищов, ул. „Васил Манчев” № 13
(2015-06-25 18:23:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1247 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Дона Василева Георгиева
(2015-06-25 18:22:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1246 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Димитрина Асенова Йорданова
(2015-06-25 18:21:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 1245 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Снежанка Йорданова Кючукова
(2015-06-25 18:16:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 1244 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Гичка Иванова Линкова
(2015-06-25 18:13:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1243 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иванка Николаева Паунова
(2015-06-25 17:04:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1242 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Стефан Симеонов Михайлов
(2015-06-25 17:03:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 1241 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Вземане на решение за одобряване на „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Свищов“
(2015-06-25 17:02:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 1240 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Бъдещо партньорство с гр. Осиек, Хърватия
(2015-06-25 15:29:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 1239 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект
(2015-06-25 15:28:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1238 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2015-06-25 15:27:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 1237 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ), Специализирани план – схеми и Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура на поземлен имот (ПИ) 65766.131.17 по КК и КР на землището на гр. Свищов за установяване на нова Устройствена зона (УЗ) – „Предимно производствена” – (Пп), режим на застрояване, отреждане и пределнодопустими устройствени показатели, съобразно начина и характера на бъдещото застрояване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ
(2015-06-25 15:26:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 1236 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Даване на съгласие за определяне на трасе за водоснабдяване, преминаващо през ПИ 65766.605.7 - местен път, публична общинска собственост, за захранване на ПИ 65766.131.17 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2015-06-25 15:25:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1235 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Сключване на договор за наем между Община Свищов и „Свилоза” АД гр. Свищов с цел обособяване на приют за безстопанствени кучета
(2015-06-25 15:24:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 1234 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост
(2015-06-25 15:23:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 1233 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост на част от поземлен имот (ПИ) 427, попадащ в улична регулация на улица с ОК 49-ОК 44 към ново обособен УПИ ІХ - 429 от кв. 18, собственост на физическо лице по Проект за изменение – План за регулация и застрояване на поземлен имот (ПИ) 427, попадащ в улична регулация на улица с ОК 49-ОК 44 и урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ-151, от кв.18 по регулационния план на село Морава, община Свищов
(2015-06-25 15:22:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1232 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост на части от поземлен имот с идентификатор 65766.702.9603, публична общинска собственост, улица с ОК 526-ОК 565а към УПИ VІІ-2139, ПИ 65766.702.184 по КККР, собственост на юридическо лице и към УПИ V-2136, ПИ 65766.702.2133 по КККР, публична общинска собственост, от кв. 225 по Проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за УПИ V-2139, УПИ V-2136, общинска собственост и улица с ОК 526-ОК 565а по Подробно устройствения план на гр. Свищов
(2015-06-25 15:21:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1231 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост
(2015-06-25 15:19:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 1230 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларни планове (ПП) на техническата инфраструктура в части „Електро” и „В и К” за захранване на поземлен имот (ПИ) № 030061, м. „Балабанова чешма”, землище на с. Царевец, общ. Свищов
(2015-06-25 15:13:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 1229 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Даване съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ между „Вардмекс” ООД, с. Вардим и Община
(2015-06-25 15:12:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 1228 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели през землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, общ. Свищов и землището на гр. Свищов с ЕКАТТЕ 65766
(2015-06-25 15:12:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 1227 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XVII – 553, (УПИ) ХХ – 549 и (УПИ) XIХ – 550, кв. 47 по плана на гр. Свищов
(2015-06-25 15:06:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 1226 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година
(2015-06-25 15:05:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 1225 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2015-06-25 14:27:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 1224 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Свищов
(2015-06-25 14:18:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 1223 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Свищов
(2015-06-25 14:12:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 1222 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2015 година – създаване на нов обект
(2015-06-25 14:07:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1221 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект на Кметство Царевец Проект Традиция и танц-Дунав мост „Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година Приоритетна ос 2, Един зелен регион Спесифична цел 2,1 Подобряване на устойчивото ползване на ресурсите и природното културно наследство
(2015-06-25 13:58:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 1220 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект на община Свищов по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година
(2015-06-25 13:57:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 1219 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Избор на одитор за 2015 година на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД
(2015-06-25 13:55:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1218 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 1174/30.04.2015 г., Прот. № 65 на Общински съвет – Свищов за предоставяне на недвижим имот, публична общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА-04-5367/26.05.2015 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2015-05-28 12:38:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 1217 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Серафим Йорданов Серафимов
(2015-05-28 12:37:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 1216 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Вера Георгиева Костова
(2015-05-28 12:36:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 1215 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Алейдин Хасанов Рамаданов
(2015-05-28 12:35:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1214 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Татяна Валентинова Максимова
(2015-05-28 12:34:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 1213 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Мирослава Атанасова Димитрова
(2015-05-28 12:33:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1212 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Жечка Петрова Станчева
(2015-05-28 12:32:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1211 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Милчо Тодоров Георгиев
(2015-05-28 12:31:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1210 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Вземане на решение за кандидатстване на Община Свищов по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”
(2015-05-28 12:30:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 1209 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на oбщина Свищов
(2015-05-28 12:29:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 1208 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Предоставяне и актуализиране ползването на мери и пасища в землищата на Община Свищов за стопанската 2015/2016 година
(2015-05-28 12:28:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1207 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Вземане на решение за предоставяне на помещение за администриране на проектните дейности и за нуждите на Звеното за почасови социални услуги по Процедура BG05М9ОР001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”
(2015-05-28 12:27:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 1206 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 65766.131.17 по КК и КР на землището на гр. Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ
(2015-05-28 12:25:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 1205 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Даване съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) II, кв. 36 по плана на гр. Свищов
(2015-05-28 12:25:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1204 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 65766.81.51 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2015-05-28 12:24:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 1203 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) V - 2136 за „озеленяване” и (УПИ) VII – 2139, кв. 225 по плана на гр. Свищов, и улица с ОК526 – ОК565а по регулационния план на гр. Свищов
(2015-05-28 12:23:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1202 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна електронна съобщителна мрежа – оптичен кабел, отклонение от съществуваща ОКЛ Царевец – Червена, Община Свищов, като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
(2015-05-28 12:22:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1201 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Изменение на Решение № 632/24.02.2006 г., на Общински съвет – Свищов
(2015-05-28 12:20:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 1200 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост от ПИ с идентификатор 65766.701.5, общинска собственост към УПИ ІІ от кв. 36, ПИ 65766.701.4082, собственост на „Феникс 2” ООД и от ПИ 65766.701.4082, собственост на „Феникс 2” ООД към ПИ 65766.701.5, общинска собственост по Подробно устройствения план на гр. Свищов
(2015-05-28 12:19:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 1199 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост от УПИ ХVІІ-общинска собственост, ПИ с идентификатор 65766.702.110 към УПИ ХVІІІ, ПИ с идентификатор 65766.702.111, собственост на „Кристиана” ЕООД от кв. 159 по Подробно устройствения план на гр. Свищов
(2015-05-28 12:18:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1198 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2015-05-28 12:17:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1197 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища приет с Решение № 632/24.02.2006 година
(2015-05-28 12:16:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1196 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост (с. Козловец)
(2015-05-28 12:15:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 1195 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година
(2015-05-28 12:12:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 1194 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Промяна в Решение № 1185 от 30.04.2015 г., Протокол № 65 на Общински съвет – Свищов относно финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи“ за 2015 година
(2015-05-28 12:11:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1193 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2015 година
(2015-05-28 12:10:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1192 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Свищов върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия
(2015-05-28 12:09:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 1191 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Приемане на допълнение в Наредба за реда и условията за безвъзмездно ползване на общинската спортна база от спортни клубове в Община Свищов
(2015-05-28 12:08:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1190 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2015 година – създаване на нов обект
(2015-05-28 12:07:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 1189 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на второстепенен разпоредител с бюджет – СОУ “Цветан Радославов” гр. Свищов
(2015-05-28 12:06:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 1188 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 66. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов
(2015-04-30 17:43:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1187 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело” ЕООД
(2015-04-30 17:41:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1186 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело” ЕООД
(2015-04-30 17:39:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1185 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2015 година
(2015-04-30 17:38:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 1184 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Руска Иванова Ангелова
(2015-04-30 17:38:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 1183 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Алекс Айдънов Зейналов
(2015-04-30 17:37:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 1182 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Светлинка Рангелова Петкова
(2015-04-30 17:36:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1181 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на ФК „Морава” с. Морава
(2015-04-30 17:35:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1180 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2014 година и Общинска програма за закрила на детето за 2015 година
(2015-04-30 17:34:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 1179 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Вземане на решение за одобряване на годишен план за развитие на социалните услуги – 2016 година
(2015-04-30 17:33:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 1178 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
(2015-04-30 17:32:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 1177 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Допълнение в Решение 1125/2015 г., Протокол № 63/26.02.2015 г. относно обособяване на платен дневен паркинг на ул. „Д. Г. Анев“
(2015-04-30 17:32:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1176 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, публична общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2015-04-30 17:31:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1175 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Разпореждане в имот частна общинска собственост – учредяване на допълнително право на строеж за пристройка
(2015-04-30 17:30:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1174 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, публична общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление
(2015-04-30 17:29:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 1173 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост
(2015-04-30 17:28:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 1172 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2015-04-30 17:27:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 1171 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за пристрояване и надстрояване на нежилищна сграда, собственост на физическо лице
(2015-04-30 17:26:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1170 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 3404, кв. 207 по плана на гр. Свищов
(2015-04-30 17:25:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 1169 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот УПИ I - 4121, общински, кв. 7 по плана на гр. Свищов
(2015-04-30 17:24:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 1168 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 427, попадащ в улична регулация на улица с ОК49 – ОК44 и урегулиран поземлен имот (УПИ) IХ – 151, кв. 18 по действащия план на с. Морава, общ. Свищов
(2015-04-30 17:24:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1167 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Разпореждане с урегулирани имоти УПИ ІХ-173, ХІ-175, ХІІ-176 от кв. 65 по Подробния устройствен план (парцели в югозападната част на двора на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов)
(2015-04-30 17:22:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1166 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2014 година
(2015-04-30 17:21:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 1165 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация
(2015-04-30 16:03:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1164 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на допълнениe в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2015-04-30 16:02:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1163 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд
(2015-04-30 16:00:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 1162 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов
(2015-04-30 15:59:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 1161 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов
(2015-04-30 15:58:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1160 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Удължаване на срока на Запис на заповед, във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, за проект: „Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда - Свищов” – Договор BG161PO001/1.4-09/2012/030 от 20.05.2013 г.
(2015-04-30 15:56:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 1159 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Годишен доклад за 2014 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 година
(2015-04-30 15:55:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 1158 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД
(2015-04-30 15:54:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 1157 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД
(2015-04-30 15:53:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1156 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов
(2015-04-30 15:53:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 1155 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2015 година – създаване на нов обект
(2015-04-30 15:51:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 1154 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане Отчет за изпълнение на бюджета на Община Свищов за 2014 година
(2015-04-30 15:50:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 1153 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Дунавско дело” ЕООД – гр. Свищов за 2014 година
(2015-04-30 15:49:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 1152 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Медико – техническа лаборатория – Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2014 година
(2015-04-30 15:48:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1151 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД – гр. Свищов за 2014
(2015-04-30 15:47:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1150 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов за 2014 година
(2015-04-30 15:46:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 1149 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Приватизация на обект
(2015-03-26 10:49:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1148 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Марин Тодоров Моллов
(2015-03-26 10:48:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1147 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Захари Георгиев Захариев
(2015-03-26 10:47:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1146 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на от Генчо Христов Ангелов
(2015-03-26 10:46:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1145 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на от Снежана Веселинова Иванова
(2015-03-26 10:46:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 1144 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на от Верка Минева Ангелова
(2015-03-26 10:45:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1143 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на от Хавике Алиева Нуриева
(2015-03-26 10:43:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 1142 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на от Гергана Кирилова Райкова
(2015-03-26 10:42:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1141 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Гюлсерен Ибрахимова Хасанова
(2015-03-26 10:41:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 1140 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отчет за 2014 г. на Програмата за опазване на околната среда на Община Свищов (Приета с Решение № 389/31.03.2005 г. на Общински съвет – Свищов) и Отчет за 2014 г. на Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов 2011 – 2014 г. (Приета с Решение № 243/28.06.2012 г. на Общински съвет – Свищов)
(2015-03-26 10:40:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 1139 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – право на пристрояване и/или надстрояване на жилищна сграда
(2015-03-26 10:38:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1138 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XVII и (УПИ) XVIII, кв. 159 по плана на гр. Свищов
(2015-03-26 10:37:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1137 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) І и УПИ II - 267, кв. 46 по действащия план на с. Овча могила, общ. Свищов
(2015-03-26 10:36:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1136 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ, кв. 16 по плана на гр. Свищов, улица – тупик с ОК 217 – ОК 163, улица с ОК168 – ОК169 – ОК170 и улична регулация между тях по регулационния план на гр. Свищов
(2015-03-26 10:35:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1135 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна електронна съобщителна мрежа – оптичен кабел, отклонение от съществуваща ОКЛ Царевец – Червена, Община Свищов, като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
(2015-03-26 10:34:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 1134 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) I – за „Винпром”, кв. 91 по плана на гр. Свищов
(2015-03-26 09:45:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 1133 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2015-03-26 09:44:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1132 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Приемане на промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2015-03-26 09:42:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 1131 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Одобряване на прогнози за периода 2016-2018 година
(2015-03-26 09:41:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1130 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Свищов и на реда за издаване и подмяна на холограмни стикери
(2015-03-26 09:40:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1129 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов
(2015-03-26 09:38:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1128 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дъл
(2015-03-26 09:37:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 1127 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64, ОТНОСНО: Изменение на Решение №1096/12.02.2015 година, Протокол №62, относно приемане бюджета на Община Свищов за 2015 година
(2015-03-26 09:35:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 1126 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2014/2015 г.
(2015-02-26 18:26:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 1125 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Обособяване на платен дневен паркинг
(2015-02-26 18:25:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 1124 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Детски хор „Дъга” за участие в ХХІІІ Меджународни детско-юношески хорови празници „Добри Войников”
(2015-02-26 18:24:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1123 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Невянка Тодорова Иванова
(2015-02-26 18:23:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1122 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ивелина Захаринова Асенова
(2015-02-26 18:22:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1121 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Емилия Янкова Ангелова
(2015-02-26 18:21:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1120 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Илиан Александров Киров
(2015-02-26 18:20:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 1119 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Красимир Линков Иванов
(2015-02-26 18:18:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 1118 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Приемане на общински План за защита при бедствия на територията на Община Свищов
(2015-02-26 18:16:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 1117 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Приемане на Общински годишен план за младежта за 2015 година
(2015-02-26 18:15:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 1116 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Свищов за 2014 година
(2015-02-26 18:12:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 1115 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2015-02-26 18:12:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 1114 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Определяне на началния размер на наемната цена и/или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд стопанската за 2015/2016 година
(2015-02-26 17:57:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1113 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Заповед № ОА04-1585/12.02.2015 г. на Областен управител на Област Велико Търново за връщане на Решение № 1073/29.01.2015 г., Прот. № 61 на Общински съвет – Свищов за ново разглеждане
(2015-02-26 17:56:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1112 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2015-02-26 17:54:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 1111 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост
(2015-02-26 17:49:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1110 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, публична общинска собственост
(2015-02-26 17:47:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 1109 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Обявяване на недвижими имоти за публична общинска собственост
(2015-02-26 17:47:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 1108 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2015-02-26 17:46:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 1107 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2015-02-26 17:45:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1106 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Извеждане от експлоатация на Язовир „Козловец”, с. Козловец, община Свищов
(2015-02-26 17:42:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 1105 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Извеждане от експлоатация на Язовир „Кюклюка”- с. Морава, община Свищов
(2015-02-26 17:42:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1104 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) № 328010, (ПИ) № 328011 и (ПИ) № 328025, местност „Бурча” по КВС на землището на с. Вардим и Парцеларни планове (ПП) на техническата инфраструктура: част „Електро” и част „В и К”
(2015-02-26 17:42:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1103 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на резервно ел. захранване – подземна кабелна линия 20 кV на Свинекомплекс „Биляна” - с. Б. Сливово в ПИ № 000159, м. „Кривулка”, по КВС на землището на с. Б. Сливово с ЕКАТТЕ 07363, общ. Свищов
(2015-02-26 17:33:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 1102 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на външно ел. захранване
(2015-02-26 15:20:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 1101 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища приет с Решение № 632/24.02.2006 г.
(2015-02-26 15:20:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1100 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година
(2015-02-26 15:19:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1099 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Постъпило предложение от Районна прокуратура гр. Свищов против Решение № 949/31.07.2014 г., Прот. № 55 на Общински съвет – Свищов за одобряване на финансово участие на Община Свищов в реализиране на проект „Градска скулптурна композиция „Алеко Константинов“ на Столична Община.
(2015-02-26 15:19:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1098 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Одобряване изплащането на членски внос в национални асоциации
(2015-02-26 15:18:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 1097 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 18, ал. 5 и чл. 18а, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2015-02-26 15:17:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 1096 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.02.2015 г., Прот. № 62. ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2015 година
(2015-02-12 15:03:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 1095 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.02.2015 г., Прот. № 62. ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Свищов
(2015-02-12 15:02:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 1094 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.02.2015 г., Прот. № 62. ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация през 2015 година в Община Свищов
(2015-02-12 15:01:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 1093 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Йорданка Апостолова Матеева
(2015-01-29 17:37:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1092 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Даниела Петрова Братова
(2015-01-29 17:36:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1091 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Георги Георгиев Мойсеев
(2015-01-29 17:35:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 1090 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Теодора Иванова Георгиева
(2015-01-29 17:34:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1089 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Любомира Евгениева Начева
(2015-01-29 17:33:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 1088 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Венцислав Димитров Георгиев
(2015-01-29 17:32:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 1087 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Севдан Методиев Златанов
(2015-01-29 17:31:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 1086 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ивелина Захаринова Асенова
(2015-01-29 17:29:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1085 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Светлин Георгиев Овчаров
(2015-01-29 17:26:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 1084 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Валерия Веселинова Минчева - Иванова
(2015-01-29 17:25:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 1083 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Веселина Димитрова Тошева - Петкова
(2015-01-29 17:23:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 1082 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Кристина Людмилова Борисова
(2015-01-29 17:22:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1081 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Утвърждаване цените за ползваните от горските територии – общинска собственост остатъци от дървесина в сечището след освидетелстването им
(2015-01-29 17:21:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 1080 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) V, кв. 6; (УПИ) І-64, (УПИ) ІІ-65, ІІІ, (УПИ) VІІ-66, (УПИ) ІV-67, (УПИ) VІІІ-67, (УПИ) V-68 и (УПИ) VІ-69, кв. 43; (УПИ) ХV-70, (УПИ) І-70, (УПИ) ХІV-70, (УПИ) ІІ-71, (УПИ) ХVІ-71, (УПИ) ІІІ-72, (УПИ) ІV-73, (УПИ) V-74, (УПИ) ХVІІ-91, (УПИ) ХVІІІ-91, (УПИ) ХІV-91, (УПИ) VІІ-92, (УПИ) VІІІ-93, (УПИ) ІХ-94, (УПИ) Х-95, (УПИ) ХІ-96, (УПИ) ХІІ-97 и (УПИ) ХІІІ-98, кв. 50; (УПИ) VІ-99, (УПИ) І-99, (УПИ) VІІ-99, (УПИ) ІІ-100, (УПИ) V-100, (УПИ) ІІІ-101 и (УПИ) ІV-102, кв. 58 по действащия план на с. Вардим и Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за укрепване на бреговата ивица на р. Дунав в поземлен имот (ПИ) 000226 по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118; Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за укрепване на бреговата ивица на р. Дунав в поземлен имот (ПИ) 507009 по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118 и актуализиране, попълване и цифровизиране на част от кадастралният план на с. Вардим в обхват кв. 6, кв. 43, кв. 50 и кв. 58 по регулационния план на с. Вардим
(2015-01-29 17:20:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1079 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО Кандидатстване за придобиване право на собственост, чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имоти държавна собственост
(2015-01-29 17:19:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 1078 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на МПС
(2015-01-29 17:18:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 1077 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост (търговски обект на партера в сградата на Кметство с. Драгомирово)
(2015-01-29 17:15:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1076 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Преобразуване на имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост
(2015-01-29 17:14:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1075 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2015-01-29 17:11:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 1074 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища приет с Решение № 632/24.02.2006 г.
(2015-01-29 17:09:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 1073 oт заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост
(2015-01-29 17:08:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 1072 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов
(2015-01-29 17:06:18)

Решения за 2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 1071 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на действащите спортни клубове от Община Свищов
(2014-12-18 11:24:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1070 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Димитър Йорданов Димитров
(2014-12-18 11:22:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 1069 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Тинка Цанева Георгиева
(2014-12-18 11:21:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1068 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост от ПИ с идентификатор 65766.701.9587, общинска собственост към УПИ XХІ-2051, с отреждане за ПИ с идентификатор 65766.701.2051, собственост на физическо лице и от имот пл.№ 2051,2052, ПИ с идентификатор 65766.701.2051, собственост на лицето към УПИ І, общинска собственост, ПИ с идентификатор 65766.701.4117 от кв. 52 по ПУП на гр. Свищов
(2014-12-18 11:20:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1067 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти (ПИ) 65766.121.6 и (ПИ) 65766.121.7 по Кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на землището на гр. Свищов
(2014-12-18 11:19:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 1066 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на въздушен топлопровод в извън урбанизираната територия на гр. Свищов
(2014-12-18 11:18:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1065 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Даване на съгласие за определяне на трасе на външно ел. захранване 20 кV на фуражно предприятие за съхранение и преработка на зърно в ПИ 65766.81.52 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2014-12-18 11:17:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 1064 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Даване на съгласие за определяне на трасе на подземна тръбна мрежа за оптични кабели от землищната граница на с. Новград, общ. Ценово през землище с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, землище гр. Свищов с ЕКАТТЕ 65766, землище с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121 и до регулационната граница на гр. Свищов през землището на гр. Свищов
(2014-12-18 11:16:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1063 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Даване на съгласие за определяне на трасе на външно ел. захранване 20 кV на складова база за съхранение на зърно в ПИ № 328010, част от ПИ № 328011 и ПИ № 328025, м. „Бурча” по КВС на землището на с. Вардим, общ. Свищов
(2014-12-18 11:14:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1062 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за пристрояване към нежилищна сграда, собственост на юридическо лице
(2014-12-18 11:12:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 1061 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Придобиване чрез покупка на имот, собственост на физическо лице
(2014-12-18 11:11:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 1060 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост от УПИ VІ-общинска собственост, ПИ с идентификатор 65766.702.4202, общинска собственост и от ПИ 65766.702.9628-общинска собственост към УПИ VІІІ-4492,4202, с отреждане за ПИ с идентификатор 65766.702.4492, от кв. 60 по Подробно устройствения план на гр. Свищов
(2014-12-18 11:10:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1059 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, публична общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление
(2014-12-18 11:09:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 1058 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община – Свищов за 2015 година
(2014-12-18 11:07:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1057 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2015 година
(2014-12-18 11:06:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 1056 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2015 година, както следва
(2014-12-18 11:05:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 1055 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Кандидатстване по проект „Красива България” за 2015 година
(2014-12-18 11:04:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 1054 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2015 година
(2014-12-18 11:03:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 1053 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Приемане изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов
(2014-12-18 11:01:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1052 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Съгласуване на Годишен план за 2015 г. за дейността на звено „Вътрешен одит” при Община Свищов
(2014-12-18 11:00:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 1051 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Лидия Богданова Георгиева
(2014-11-27 16:51:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 1050 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Владимир Ангелов Димитров
(2014-11-27 16:50:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1049 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Илиян Тодоров Гаджалов
(2014-11-27 16:49:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 1048 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Снежана Николова Христова
(2014-11-27 16:48:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 1047 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Стефка Стефанова Асенова
(2014-11-27 16:47:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 1046 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Алекс Айдънов Зейналов
(2014-11-27 16:45:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 1045 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Синай Исмаилов Даудов
(2014-11-27 16:44:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 1044 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Тодорка Парашкевова Радулова
(2014-11-27 16:43:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 1043 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Гюлмсяр Айденисова Хасанова
(2014-11-27 16:42:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 1042 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя
(2014-11-27 16:41:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 1041 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Продължаване на договор за концесия за ползване на язовир „Банкова воденица - 2” с. Морава, община Свищов
(2014-11-27 16:40:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 1040 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2014 година – създаване на нови обекти
(2014-11-27 16:36:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 1039 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ 65766.418.1, ПИ 65766.418.2, ПИ 65766.418.3 и ПИ 65766.418.5 по КК и КР на землището на гр. Свищов и изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ 65766.422.1 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2014-11-27 16:35:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 1038 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели от землищната граница на с. Новград, общ. Ценово през землище с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, землище гр. Свищов с ЕКАТТЕ 65766, землище с. Царевец и до регулационната граница на гр. Свищов през землището на гр. Свищов
(2014-11-27 16:34:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 1037 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост
(2014-11-27 16:32:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 1036 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост
(2014-11-27 16:31:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1035 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гараж
(2014-11-27 16:30:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 1034 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост, чрез придаване на площ от УПИ ІІ-4636, общинска собственост, ПИ с идентификатор 65766.702.4636 към УПИ І, собственост на „Мартекс” ООД, поземлен имот с идентификатор 65766.702.4649, от кв. 222 и правото на собственост от УПИ ІІІ-4636, УПИ ІV-4636, УПИ V-4636, УПИ VІ-4636, от кв. 222, собственост на „Мартекс” ООД, Мишо Иванов Георгиев и Владимир Иванов Георгиев от гр. Свищов към улица с ОК 1162 – ОК 1163 – ОК 1165 – ОК 1166 – ОК 1167 и улица тупик по Подробния устройствен план на гр. Свищов
(2014-11-27 16:28:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1033 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2014 година
(2014-11-27 16:26:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 1032 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов
(2014-11-27 16:25:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 1031 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация
(2014-11-27 16:24:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1030 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на безвъзмездна финансова помощ с целеви характер от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов
(2014-11-27 16:22:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1029 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Предложение за утвърждаване на съдебни заседатели
(2014-10-30 18:37:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 1028 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Елка Димитрова Маринова
(2014-10-30 18:36:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1027 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Николай Петров Янакиев
(2014-10-30 18:35:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 1026 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Теодор Пенков Тонков
(2014-10-30 18:34:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1025 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Йорданка Симеонова Георгиева
(2014-10-30 18:33:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 1024 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Красимир Линков Иванов
(2014-10-30 18:32:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 1023 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Венцислав Димитров Георгиев
(2014-10-30 18:30:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1022 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Атанас Деанов Атанасов
(2014-10-30 18:29:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 1021 oт 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Севинч Джемайдинова Мехмедова
(2014-10-30 18:25:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1020 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Спортен клуб „Джудоспорт”, гр. Свищов
(2014-10-30 18:24:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 1019 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Приемане на промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2014-10-30 18:23:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 1018 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Промяна в Решение № 931/26.06.2014 г., Прот. № 53, относно срока на действие на „Разрешително за ползване на воден обект - язовир”, съставляващо ПИ № 000218 в землището на с. Драгомирово
(2014-10-30 18:22:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 1017 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на външно ел. захранване 20 кV на фуражно предприятие за съхранение и преработка на зърно в ПИ 65766.81.52 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2014-10-30 18:21:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 1016 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) № 142022 (общинска собственост), местност “Кантона”, по картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Морава, общ. Свищов и Парцеларни планове (ПП) за мрежите на техническата инфраструктура
(2014-10-30 18:20:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1015 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост от УПИ VІІІ-102 с отреждане за ПИ с идентификатор 65766.701.102, общинска собственост към УПИ VІІ-179,180 с отреждане за ПИ с идентификатор 65766.701.179, собственост на физическо лице и ПИ с идентификатор 6576.701.180, общинска собственост и от УПИ -179,180 към новоурегулирания УПИ ХХХVІІІ-за техническа инфраструктура от кв. 9 по Подробния устройствен план на гр. Свищов
(2014-10-30 18:18:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 1014 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2014 година
(2014-10-30 18:17:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 1013 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Допълване на Решение № 728 от 12.12.2013 г., протокол № 43 на Общински съвет Свищов относно кандидатстване с проект на Община Свищов
(2014-10-30 18:16:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 1012 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Предоставяне на движими вещи намиращи се в СОУ „Николай Катранов“ – гр. Свищов, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване от МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ – гр. Свищов
(2014-10-30 18:15:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 1011 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане на дейността на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856” град Свищов
(2014-10-30 18:13:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1010 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов
(2014-10-30 18:12:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 1009 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2014 година – създаване на нов обек
(2014-10-30 18:11:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 1008 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2014 година – създаване на нов обект
(2014-10-30 18:10:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1007 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2014 година – създаване на нов обект
(2014-10-30 18:09:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1006 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Избор на одитор за 2014 година на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД
(2014-10-30 18:06:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1005 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов
(2014-10-30 18:05:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 1004 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Определяне срока на валидност на Разрешенията за таксиметров превоз на пътници на територията на община Свищов
(2014-09-25 18:03:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 1003 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Даване съгласие за: сключване на предварителен договор и одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ VII – 179, 180 и УПИ VIII – 102 - за „озеленяване”, кв. 9 по плана на гр. Свищов
(2014-09-25 18:02:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1002 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ с отреждане за “Централен склад “СП” ООД” в Западна индустриална зона (ЗИЗ) на гр. Свищов
(2014-09-25 18:01:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 1001 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Пламен Манев Кючуков
(2014-09-25 17:59:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 1000 от 25.09.2014 г., Прот. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Цветан Христов Христов
(2014-09-25 17:58:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 999 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Труфанка Искърова Флорева
(2014-09-25 17:56:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 998 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Гюлбахар Османова Османова
(2014-09-25 17:55:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 997 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Хава Ибрахимова Мустафов
(2014-09-25 17:54:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 996 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв. 122 по плана на гр. Свищов и улица с ОК1005 – ОК1006 по регулационния план на гр. Свищов
(2014-09-25 17:53:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 995 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) V – 4472, (УПИ) VI – 82 и (УПИ) Х, кв. 219 по плана на гр. Свищов
(2014-09-25 17:52:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 994 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост
(2014-09-25 17:51:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 993 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за прехвърлянe правото на собственост от УПИ ХV с отреждане за ПИ с идентификатор 65766.702.1703, общинска собственост към УПИ XХІІ-1698, с отреждане за ПИ с идентификатор 65766.702.1698, собственост на физическо лице от кв. 72 по ПУП на гр. Свищов
(2014-09-25 17:49:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 992 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2014 година
(2014-09-25 17:48:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 991 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Подпомагане на Първи Български хор за участие в международен фестивал
(2014-09-25 17:47:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 990 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи за енергийни нужди на ветерани, участници във Втората световна война
(2014-09-25 17:38:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 989 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2015-2017 година за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Свищов
(2014-09-25 17:36:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 988 от 04.09.2014 г., ОТНОСНО: Утвърждаване на количествата и цените за ползваната дървесина от горските територии – общинска собственост
(2014-09-04 11:26:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 987 от 04.09.2014 г., ОТНОСНО: Създаване на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд – гр. Велико Търново
(2014-09-04 11:25:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 986 от 04.09.2014 г., ОТНОСНО: Одобряване на предложенията от директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки за учебната 2014/2015 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност
(2014-09-04 11:24:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 985 от 04.09.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане на пострадалите в резултат на наводненията в Община Мизия, през август 2014 година
(2014-09-04 11:23:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 984 от 04.09.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Марийка Ангелова Миланова
(2014-09-04 11:21:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 983 от 04.09.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Гюляй Ахмедова Мехмедов
(2014-09-04 11:20:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 982 от 04.09.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Наталия Ценкова Велева
(2014-09-04 11:17:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 981 от 04.09.2014 г., ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 65766.500.18, местност „Блатото” по Кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на землището на гр. Свищов
(2014-09-04 11:16:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 980 от проведено на 04.09.2014 г., ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост
(2014-09-04 11:14:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 979 от 04.09.2014 г., ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2014 година
(2014-09-04 11:13:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 978 от 04.09.2014 г., ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2014 година – създаване на нов обект
(2014-09-04 11:12:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 977 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на кабел средно напрежение 20 кV от стълб ЖР № 47 в ПИ 65766.703.18 по КК и КР на землището на гр. Свищов до площадката на ЗИК в ПИ 65766.418.76 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2014-07-31 11:44:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 976 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Кирил Кенов Славев от село Царевец, община Свищов, ул. „Двадесет и първа” № 29
(2014-07-31 11:43:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 975 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Люба Николаева Негреева
(2014-07-31 11:41:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 974 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Захари Георгиев Захариев
(2014-07-31 11:40:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 973 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Анатоли Манолов Борисов
(2014-07-31 11:39:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 972 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Надежда Петрова Христакева
(2014-07-31 11:38:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 971 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Осман Сюлейманов Ходже
(2014-07-31 11:37:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 970 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
(2014-07-31 11:36:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 969 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
(2014-07-31 11:34:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 968 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на резервно ел. захранване – подземна кабелна линия 20 кV на Свинекомплекс „Биляна” - с. Б. Сливово в ПИ № 000159, м. „Кривулка”, в землищe на село Б. Сливово, общ. Свищов
(2014-07-31 11:33:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 967 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларни планове (ПП) на техническата инфраструктура в части „Електро” и „В и К” за захранване на поземлен имот (ПИ) № 030061, м. „Балабанова чешма”, землище на с. Царевец, общ. Свищов
(2014-07-31 11:31:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 966 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) № 000143, местност „Баира”, по КВС на землището на с. Ореш, общ. Свищов
(2014-07-31 11:30:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 965 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ I, УПИ II - 4636, общински, УПИ III - 4636, УПИ IV – 4636, УПИ V – 4636 и УПИ VI – 4636, кв. 222 по плана на гр. Свищов
(2014-07-31 11:28:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 964 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) І, кв. 201 по плана на гр. Свищов
(2014-07-31 11:27:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 963 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за „почивна станция”, Стопански двор, кв. 36 по плана на с. Овча могила, общ. Свищов и План – схеми “Електро” и “В и К” по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ
(2014-07-31 11:26:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 962 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Кандидатстване пред Министерство на отбраната за придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имот - държавна собственост
(2014-07-31 11:24:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 961 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2014-07-31 11:23:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 960 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост
(2014-07-31 11:21:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 959 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост
(2014-07-31 11:20:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 958 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост
(2014-07-31 11:19:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 957 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, публична общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление
(2014-07-31 11:15:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 956 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Даване съгласие за сключване на предварителен договор и одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XХII – 1698, (УПИ) XV – за „детска градина”, общински и (УПИ) XXIII – 1699, кв. 72 по плана на гр. Свищов
(2014-07-31 11:09:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 955 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от списъка на „Жилища за продажба, замяна и обезщетение и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди
(2014-07-31 11:07:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 954 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 632/24.02.2006 г.
(2014-07-31 11:06:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 953 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2014 година
(2014-07-31 11:05:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 952 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано становище по искано опрощаване на публично общинско вземане – данък сгради
(2014-07-31 11:03:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 951 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано становище по искано опрощаване на публично общинско вземане – данък сгради
(2014-07-31 11:01:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 950 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”, Договор референтен номер BG161PO001/5-02/2012/026 за проект “Проектна готовност на град Свищов за периода 2014-2020 г.”
(2014-07-31 10:58:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 949 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Одобряване на финансово участие на Община Свищов в реализиране на проект „Градска скулптурна композиция „Алеко Константинов“ на Столична Община
(2014-07-31 10:56:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 948 от 11.07.2014 г., ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов
(2014-07-11 10:53:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 947 от 11.07.2014 г., ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов, чрез непарична /апортна/ вноска на всички придобити активи в резултат на изпълнението на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД гр. Свищов”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/010 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”
(2014-07-11 10:51:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 946 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Участие в Третата процедура по присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво
(2014-06-26 17:14:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 945 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имот, частна държавна собственост - поземлен имот с идентификатор 65766.611.42 (имот горска територия с променено предназначение), във връзка с реализирането на обект: „Укрепване на свлачище на ул.”Щабскапитан Фок”, гр. Свищов”
(2014-06-26 17:12:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 944 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 889/24.04.2014 г., Прот. № 50 на Общински съвет – Свищов
(2014-06-26 17:11:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 943 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Предоставяне нa помещения на Центъра за спешна медицинска помощ гр. Велико Търново
(2014-06-26 17:09:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 942 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Приемане на Актуализация на Стратегия за устойчиво развитие
(2014-06-26 17:08:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 941 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Приемане на Общински план за развитие 2014-2020 година
(2014-06-26 17:06:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 940 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Приемане на Доклад за последваща оценка на Общински план за развитие 2007-2013 година
(2014-06-26 17:04:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 939 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане на пострадалите в резултат на наводненията в страната през юни 2014 година
(2014-06-26 17:03:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 938 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иванка Николаева Паунова
(2014-06-26 17:02:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 937 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Веселина Миланова Тодорова
(2014-06-26 17:00:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 936 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Нанка Атанасова Илиева
(2014-06-26 16:59:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 935 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2014/2015 година за Община Свищов
(2014-06-26 16:58:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 934 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост
(2014-06-26 16:57:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 933 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост
(2014-06-26 16:56:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 932 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост
(2014-06-26 16:54:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 931 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Издаване на разрешение за ползване на воден обект „язовир” публична общинска собственост, с. Драгомирово
(2014-06-26 16:53:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 930 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Издаване на разрешение за ползване на воден обект „язовир” публична общинска собственост, с. Морава
(2014-06-26 16:51:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 929 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХХХVІ – 3650, (УПИ) ХХІІ – 3652 и (УПИ) ХХIХ - 3653, кв. 199 по плана на гр. Свищов, на (УПИ) I – 4546, (УПИ) II - 3669 и (УПИ) V - 3668, кв. 200 по плана на гр. Свищов и на улица с ОК1090 – ОК1091 по регулационния план на гр. Свищов
(2014-06-26 16:50:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 928 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) І и (УПИ) ІІ, кв. 151 по плана на гр. Свищов и План – схема част „Електро” на УПИ І, кв. 151 по плана на гр. Свищов
(2014-06-26 13:22:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 927 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост на част от УПИ ІІІ, площ от ПИ с идентификатор 65766.702.3591, частна общинска собственост към УПИ XVІІI, кв. 83 по ПУП на гр. Свищов
(2014-06-26 13:21:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 926 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Определяне цени на общински жилища
(2014-06-26 13:19:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 925 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост от ПИ с идентификатор 65766.701.88, общинска собственост към УПИ XIX-2685, кв. 3 по ПУП на гр. Свищов
(2014-06-26 13:16:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 924 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”
(2014-06-26 13:13:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 923 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 632/24.02.2006 г.
(2014-06-26 13:11:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 922 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2014-06-26 13:10:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 921 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Допълване на годишната програма за 2014 година
(2014-06-26 13:08:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 920 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Промени в бюджета на Кметство Горна Студена
(2014-06-26 13:06:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 919 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов
(2014-06-26 13:04:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 918 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Промяна на Решение № 901/24.04.2014 г., Прот. № 50 на Общински съвет – Свищов относно финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2014 година
(2014-05-29 13:01:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 917 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2014-05-29 13:00:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 916 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2014-05-29 12:55:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 915 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2014-05-29 12:52:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 914 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Петра Якова Пънова
(2014-05-29 12:47:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 913 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Петрана Серафимова Петрова
(2014-05-29 12:45:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 912 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Гюлсерян Алиева Пашева
(2014-05-29 12:43:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 911 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Гълабина Костадинова Павлова
(2014-05-29 12:40:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 910 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Митка Димитрова Юручка
(2014-05-29 12:39:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 909 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Първолета Борисова Георгиева
(2014-05-29 12:37:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 908 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2014-05-29 12:36:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 907 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на външно ел. захранване 20 кV на фуражно предприятие за съхранение и преработка на зърно в ПИ 65766.81.52 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2014-05-29 12:34:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 906 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за пристройка към жилище в сграда етажна собственост
(2014-05-29 12:30:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 905 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърляне правото на собственост от ПИ с идентификатор 65766.702.2149, собственост на физическо лице към улица с ОК 530-532 и ПИ 65766.702.9564, общинска собственост към УПИ V-2149, кв. 45 по ПУП на гр. Свищов
(2014-05-29 12:27:57)

РЕШЕНИЕ№ 904 от 29.05.2014 г. ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2014-05-29 12:23:55)

Решение № 903 от 29.05.2014 г. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2014 година – създаване на нов обект
(2014-05-29 12:18:07)

Решение № 902 от 14.05.2014 г. ОТНОСНО: 1. Специализирана План – схема част ”В и К” на техническата инфраструктура И 2. Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) (.PDF)
(2014-05-14 12:19:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 901 ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2014 година
(2014-04-24 10:19:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 900 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Серафим Йорданов Серафимов
(2014-04-24 10:19:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 899 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Огнян Атанасов Цветанов
(2014-04-24 10:18:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 898 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Васил Викторов Йорданов
(2014-04-24 10:17:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 897 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Гергана Кирилова Райкова
(2014-04-24 10:17:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 896 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Айше Ахмедова Мехмедова
(2014-04-24 10:16:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 895 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Марин Димитров Дянков
(2014-04-24 10:16:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 894 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2013 година и Общинска програма за закрила на детето за 2014 година
(2014-04-24 10:15:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 893 ОТНОСНО: Вземане на решение за разкриване на социална услуга в общността държавно делегирана дейност – „Център за социална рехабилитация и интеграция” град Свищов, ул. „33-ти Свищовски полк” № 67
(2014-04-24 10:14:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 892 ОТНОСНО: Вземане на решение за одобряване на годишен план за развитие на социалните услуги - 2015 година
(2014-04-24 10:14:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 891 ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2013 година
(2014-04-24 10:13:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 890 ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) І – за „автоспирка, клоново стопанство, битов комбинат и магазин”, общинска собственост, кв. 26 по действащия план на с. Александрово, общ. Свищов
(2014-04-24 10:12:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 889 ОТНОСНО: Прeдоставяне за управление на поземлен имот с идентификатор 65766.611.42, частна държавна собственост (имот горска територия с променено предназначение), във връзка с реализирането на обект: „Укрепване на свлачище на ул. „Щабскапитан Фок”, гр. Свищов”
(2014-04-24 10:11:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 888 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 305/27.09.2012 г., Прот. № 20 на Общински съвет – Свищов
(2014-04-24 10:11:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 887 ОТНОСНО: Допълване на годишната програма за 2014 година
(2014-04-24 10:10:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 886 ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХVІІІ и УПИ III, кв. 83 по плана на гр. Свищов
(2014-04-24 10:10:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 885 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на кабел средно напрежение 20 кV от стълб ЖР № 47 в ПИ 65766.703.18 по КК и КР на землището на гр. Свищов до площадката на ЗИК в ПИ 65766.418.76 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2014-04-24 10:09:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 884 ОТНОСНО: Избиране на комисия за дейността на Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица в Община Свищов
(2014-04-24 10:08:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 883 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2014-04-24 10:08:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 882 ОТНОСНО: Изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимо-действието му с общинската администрация
(2014-04-24 10:07:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 881 ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 1 за обществения ред, опазване на общинските и други имоти за общо ползване и организацията на движението на територията на община Свищов
(2014-04-24 10:07:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 880 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект на Община Свищов „Нове-КРР и социализация на археологически комплекс: Базилика и некропол от столицата на Теодорих Велики и Резиденцията на управителя на провинция Долна Мизия”
(2014-04-24 10:06:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 879 ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов
(2014-04-24 10:06:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 878 ОТНОСНО: Взимане на решение за придобиване в собственост от Еднолично акционерно дружество с фирма „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ – СВИЩОВ“ ЕАД, въз основа на проведен търг с тайно наддаване, на недвижим имот от Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ д-р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ” ЕООД град Свищов
(2014-04-24 10:05:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 877 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 347 от 29.11.2012 г. на Общински съвет – Свищов, във връзка с подготовка на придружаващи документи с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., за проект: „Нове-сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагер и късноантичен град Нове – І етап” – Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/012 от 28.03.2012 г. и вземане на ново решение за издаване на нова Запис на заповед
(2014-04-24 10:04:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 876 ОТНОСНО: Участие на Община Свищов като партньор в Одобрен проект по „Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България” 2007 – 2013 година
(2014-04-24 10:04:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 875 ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Свищов
(2014-04-24 10:03:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 874 ОТНОСНО: Промяна на Решение № 785/27.02.2014 година, Протокол № 47 на Общински съвет – Свищов
(2014-04-24 10:02:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 873 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2014 година – създаване на нов обект
(2014-04-24 10:02:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 872 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2014 година – създаване на нов обект
(2014-04-24 10:01:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 871 ОТНОСНО: Приемане Отчет за изпълнение на бюджета на Община Свищов за 2013 година
(2014-04-24 10:00:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 870 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД – гр. Свищов за 2013 годин
(2014-04-24 09:59:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 869 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Медико – техническа лаборатория - Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2013 година
(2014-04-24 09:59:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 868 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Дунавско дело” ЕООД – гр. Свищов за 2013 година
(2014-04-24 09:58:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 867 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов за 2013 година
(2014-04-24 09:56:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 866 ОТНОСНО: Информиране за лошото състояние на отводнителни системи в Свищовско-Беленската низина
(2014-03-27 09:55:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 865 ОТНОСНО: Отчет за 2013 г. на Програмата за опазване на околната среда на Община Свищов (Приета с Решение № 389/31.03.2005 г. на Общински съвет – Свищов) и Отчет за 2013 г. на Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов 2011 – 2014 г. (Приета с Решение № 243/28.06.2012 г. на Общински съвет – Свищов)
(2014-03-27 09:55:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 864 ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2014-03-27 09:54:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 863 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2014-03-27 09:54:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 862 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2014-03-27 09:53:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 861 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2014-03-27 09:52:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 860 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2014-03-27 09:52:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 859 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2014-03-27 09:51:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 858 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2014-03-27 09:51:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 857 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2014-03-27 09:50:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 856 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2014-03-27 09:49:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 855 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2014-03-27 09:48:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 854 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2014-03-27 09:48:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 853 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2014-03-27 09:47:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 852 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2014-03-27 09:47:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 851 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2014-03-27 09:46:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 850 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2014-03-27 09:46:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 849 ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) VІІІ – 4492, 4202, (УПИ) VІ – общинска собственост, кв. 60 по плана на гр. Свищов и улица с ОК719 – ОК695 по регулационния план на гр. Свищов
(2014-03-27 09:45:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 848 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) № 142022, местност „Кантона”, по КВС на землището на с. Морава, общ. Свищов и Парцеларни планове (ПП) за мрежите на техническата инфраструктура
(2014-03-27 09:44:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 847 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) № 000143, местност „Баира”, по КВС на землището на с. Ореш, общ. Свищов
(2014-03-27 09:44:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 846 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXVII – 1395 (стар УПИ XXXIХ – 1396, 1395, 1394), кв. 182 (стар кв. 76) по плана на гр. Свищов
(2014-03-27 09:43:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 845 ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост
(2014-03-27 09:43:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 844 ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост от ПИ с идентификатор 65766.701.88, общинска собственост към УПИ XX-2686, 88 кв. 3 по ПУП на гр. Свищов
(2014-03-27 09:42:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 843 ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост от ПИ с идентификатор 65766.702.4015 и ПИ 65766.702.4013, общинска собственост към новообразуван УПИ УПИ ХVІІІ-4013,4015,4139 кв. 44 по ПУП на гр. Свищов
(2014-03-27 09:41:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 842 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2014-03-27 09:41:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 841 ОТНОСНО: Допълване на годишната програма за 2014 година
(2014-03-27 09:40:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 840 ОТНОСНО: Приемане на програма за оптимизиране на училищната мрежа в община Свищов за учебната 2014/2015 година
(2014-03-27 09:31:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 839 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за закупуване на специализирана настилка (татами)
(2014-03-27 09:30:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 838 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Снежанка Йорданова Кючукова
(2014-03-27 09:29:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 837 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Данко Илиев Игнатов
(2014-03-27 09:28:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 836 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Елка Иванова Господинова
(2014-03-27 09:28:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 835 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Мима Иванова Спасова
(2014-03-27 09:27:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 834 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Евгени Любенов Начев
(2014-03-27 09:27:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 833 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Янко Тодоров Колев
(2014-03-27 09:26:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 832 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Райна Василева Димитрова
(2014-03-27 09:25:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 831 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Нериман Ахмедова Зейналова
(2014-03-27 09:25:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 830 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Свищов за 2013 година
(2014-03-27 09:24:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 829 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и реда на работа на Общинската програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания в Община Свищов
(2014-03-27 09:23:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 828 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2014 година – създаване на нов обект
(2014-03-27 09:23:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 827 ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация
(2014-03-27 09:22:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 826 ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Свищов за 2014 година и създаване на нов обект по поименния списък на капиталовите разходи за 2014 година
(2014-03-27 09:21:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 825 ОТНОСНО: Създаване на временна комисия
(2014-03-27 09:20:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 824 ОТНОСНО: Актуализиране размера на основните месечни заплати на служителите в Кметствата и Кметските наместничества в Община Свищов
(2014-03-27 09:19:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 823 ОТНОСНО: Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост
(2014-03-24 09:18:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 822 ОТНОСНО: Приемане на Общински годишен план за младежта за 2014 година
(2014-02-27 11:41:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 821 ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов
(2014-02-27 11:39:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 820 ОТНОСНО: Одобряване на прогнозата за приходите и разходите на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД за периода 2015-2017 година и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
(2014-02-27 11:38:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 819 ОТНОСНО: Приемане на проектите за изменение на ПУП – ПР и План–схеми на техническата инфраструктура: 1. Изменение на ПУП - ПР на УПИ VI – за „открита площадка”, кв. 101 по плана на гр. Свищов и План – схеми на техническата инфраструктура в ПИ 65766.704.5 по КК и КР на землището на гр. Свищов - за КПС № 1; 2. План – схеми на техническата инфраструктура в ПИ 65766.702.9606 по КК и КР на землището на гр. Свищов - за КПС № 2; 3. ПУП - ПР на ПИ 65766.501.37 по КК и КР на землището на гр. Свищов и План – схеми на техническата инфраструктура – за осигуряване на транспортен достъп на площадката на ПСОВ; 4. План – схема на техническата инфраструктура - за канализационен клон в УПИ II – за „озеленяване”, кв. 184 по плана на гр. Свищов
(2014-02-27 11:37:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 818 ОТНОСНО: Проект за Специализиран Подробен устройствен план (ПУП) на ПИ 65766.162.2, ПИ 65766.162.3, ПИ 65766.162.1, ПИ 65766.162.7, ПИ 65766.162.4, ПИ 65766.162.5, ПИ 65766.162.6, ПИ 65766.634.42, ПИ 65766.635.15, ПИ 65766.635.18 и ПИ 65766.635.19 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на землището на гр. Свищов
(2014-02-27 11:36:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 817 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) с териториален обхват на частта от зоната със социален характер, определена от Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Свищов, включваща кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 19А, 20, 21, 22, 24, 25 и 20а по плана на гр. Свищов, одобрен със Заповед № 1070/29.09.2000 г. на Кмета на Община Свищов, при граници на разглежданата територия: на север – от кръстовището на ул. „Отец Паисий” с ул. „Климент Охридски” по продължението на ул. „Климент Охридски”, ул. „П. Р. Славейков”, ул. „К. А. Цанков” до кръстовището с ул. „Щабскапитан Фок”; на изток – по ул. „Щабскапитан Фок” до регулационната граница; на юг – по регулационната граница до ул. „Отец Паисий” и на запад – по ул. „Отец Паисий” и План – схеми част „В и К” и „Електро”
(2014-02-27 11:35:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 816 ОТНОСНО: Одобряване на ПУП - ПРЗ с териториален обхват на част от зона на публични функции с висока обществена значимост, определена от Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Свищов, включваща кв. 44 по плана на гр. Свищов и УПИ ІІ – за „администрация и търговия”, представляващ ПИ 65766.702.4082 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на землището на гр. Свищов от кв. 36 по плана на гр. Свищов и План – схеми част „В и К” и „Електро”. Решението е обявено за нищожно с решение № 65/29.02.2016 на Административен съд - гр. В. Търново
(2014-02-27 11:35:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 815 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 761/30.01.2014 г., Прот. № 45 на Общински съвет – Свищов за управление на публична общинска собственост, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-1846/19.02.2014 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2014-02-27 11:34:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 814 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 765/30.01.2014 г., Прот. № 45 на Общински съвет – Свищов за промяна начина на трайно ползване на имот публична общинска собственост, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-1847/19.02.2014 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2014-02-27 11:33:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 813 ОТНОСНО: Предоставяне на имот общинска собственост, за настаняване на пчелни семейства
(2014-02-27 11:33:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 812 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост
(2014-02-27 11:32:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 811 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост
(2014-02-27 11:31:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 810 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост
(2014-02-27 11:31:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 809 ОТНОСНО: Предоставяне и актуализиране ползването на мери и пасища в землищата на Община Свищов
(2014-02-27 11:27:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 808 ОТНОСНО: Определяне на началния размер на наемната цена и/или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2014/2015 г.
(2014-02-27 11:27:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 807 ОТНОСНО: Приемане на план за паша и правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Свищов
(2014-02-27 11:26:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 806 ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост
(2014-02-27 11:26:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 805 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи
(2014-02-27 11:25:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 804 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи
(2014-02-27 11:25:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 803 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост
(2014-02-27 11:24:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 802 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2014-02-27 11:21:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 801 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост
(2014-02-27 11:21:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 800 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост
(2014-02-27 11:09:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 799 ОТНОСНО: Допълване на годишната програма за 2014 година
(2014-02-27 11:08:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 798 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Асан Асанов Аликуру
(2014-02-27 11:08:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 797 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Диана Димитрова Атанасова
(2014-02-27 11:07:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 796 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Петрана Серафимова Петрова
(2014-02-27 11:06:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 795 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Цанка Костадинова Аврамова
(2014-02-27 11:05:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 794 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Славка Стоянова Тодорова
(2014-02-27 11:04:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 793 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Красимир Линков Иванов
(2014-02-27 11:04:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 792 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Михаил Христов Митев
(2014-02-27 11:03:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 791 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Янко Здравков Станков
(2014-02-27 11:02:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 790 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Генчо Христов Ангелов
(2014-02-27 11:02:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 789 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Митко Георгиев Ковачев
(2014-02-27 11:00:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 788 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за изработване и монтаж на 2 ролетни гаражни врати за гаражите на РС ПБЗНС Свищов
(2014-02-27 11:00:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 787 ОТНОСНО: Определяне размера на нови основни месечни заплати на Кметовете в Община Свищов
(2014-02-27 10:59:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 786 ОТНОСНО: Одобряване на Бюджетна прогноза за периода 2015-2017 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности
(2014-02-27 10:58:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 785 ОТНОСНО: Промяна на Приложение № 1 към Решение № 283/30.08.2012 година, Протокол № 18 на Общински съвет – Свищов
(2014-02-27 10:57:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 784 ОТНОСНО: Съгласуване коригирания Бизнес план на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, гр. Свищов за периода 2009 – 2015 година
(2014-02-27 10:56:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 783 ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 18, ал. 5 и чл. 18а, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2014-02-27 10:55:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 782 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Мюжгян Юсменова Налбантова
(2014-02-06 12:56:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 781 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Мюжгян Юсменова Налбантова
(2014-02-06 12:55:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 780 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Мюжгян Юсменова Налбантова
(2014-02-06 12:54:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 779 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Авике Исмаилова Низамова
(2014-02-06 12:54:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 778 ОТНОСНО: Придобиване на недвижим имот чрез покупка
(2014-02-06 12:53:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 777 ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2014 година
(2014-02-06 12:51:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 776 ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация на обекти, общинска собственост през 2014 година
(2014-02-06 12:51:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 775 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Свищов
(2014-02-06 12:49:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 774 ОТНОСНО: Разпореждане с новоурегулирани имоти УПИ ІХ-173, Х-174, ХІ-175, ХІІ-176, ХІІІ-177 от кв. 65 по Подробния устройствен план (парцели в югозападната част на двора на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов)
(2014-01-30 12:46:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 773 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Илиян Цветанов Паскалев
(2014-01-30 12:45:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 772 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Албена Росенова Александрова
(2014-01-30 12:44:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 771 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Йордан Петков Йорданов
(2014-01-30 12:43:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 770 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Анелия Иванова Василева
(2014-01-30 12:43:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 769 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Зюлюха Юсниева Алиева
(2014-01-30 12:42:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 768 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Лиляна Янкова Петева
(2014-01-30 12:41:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 767 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Светлин Георгиев Овчаров
(2014-01-30 12:41:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 766 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Страхил Мирчев Кацарски
(2014-01-30 12:40:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 765 ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имот публична общинска собственост
(2014-01-30 12:39:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 764 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”
(2014-01-30 12:39:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 763 ОТНОСНО: Промяна в списъка на общинските жилища приет с Решение № 632/24.02.2006 г., Прот. № 55
(2014-01-30 12:38:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 762 ОТНОСНО: Удължаване срока на Договор за отдаване под наем на недвижим имот
(2014-01-30 12:37:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 761 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост
(2014-01-30 12:37:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 760 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2014-01-30 12:36:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 759 ОТНОСНО: Даване съгласие за сключване на предварителен договор и одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХIХ – 2685, (УПИ) ХХ – 2686, 88 и (УПИ) ХVIII – за „озеленяване и КОО”, кв. 3 по плана на гр. Свищов
(2014-01-30 12:35:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 758 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Проект за Специализиран Подробен устройствен план (ПУП) на ПИ 65766.162.2, ПИ 65766.162.3, ПИ 65766.162.1, ПИ 65766.162.7, ПИ 65766.162.4, ПИ 65766.162.5, ПИ 65766.162.6, ПИ 65766.634.42, ПИ 65766.635.15, ПИ 65766.635.18 и ПИ 65766.635.19 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на землището на гр. Свищов
(2014-01-30 12:35:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 757 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2014-01-30 12:34:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 756 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 256/26.07.2012 г., Прот. № 17 на Общински съвет – Свищов и вземане на Решение, съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)
(2014-01-30 12:33:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 755 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 276/26.07.2012 г., Прот.№ 17 на Общински съвет – Свищов
(2014-01-30 12:33:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 754 ОТНОСНО: Изпълнение изискванията на чл. 40, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Свищов
(2014-01-30 12:32:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 753 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване по Проект „Красива България” за 2014 година
(2014-01-30 12:31:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 752 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект по Оперативна програма „Административен капацитет”
(2014-01-30 12:31:01)

Решения за 2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 751 ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2014 година, както следва
(2013-12-19 12:35:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 750 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Емил Георгиев Матеев
(2013-12-19 12:35:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 749 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Йордан Петков Йорданов
(2013-12-19 12:34:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 748 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Мирослав Силвиев Йорданов
(2013-12-19 12:33:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 747 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Шермин Фейзулова Асанова
(2013-12-19 12:32:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 746 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Недялка Кирилова Борисова
(2013-12-19 12:31:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 745 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иванка Димитрова Григорова
(2013-12-19 12:31:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 744 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане на дейността на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856” град Свищов
(2013-12-19 12:30:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 743 ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов
(2013-12-19 12:29:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 742 ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2014 година
(2013-12-19 12:28:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 741 ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община – Свищов
(2013-12-19 12:28:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 740 ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за изпълнение на съдебно решение
(2013-12-19 12:27:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 739 ОТНОСНО: Разпореждане с частна общинска собственост
(2013-12-19 12:26:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 738 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2013-12-19 12:25:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 737 ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси относно автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на Община Свищов
(2013-12-19 12:25:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 736 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за пристройка към търговски обект
(2013-12-19 12:24:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 735 ОТНОСНО: Създаване на Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица от община Свищов „Ин Витро”
(2013-12-19 12:23:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 734 ОТНОСНО: Промяна в раздел ІІІ „Такси за детски градини, домове за социални грижи, лагери и други социални услуги” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2013-12-19 12:23:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 733 ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Свищов
(2013-12-19 12:22:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 732 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов
(2013-12-19 12:21:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 731 ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д.Павлович” ЕООД град Свищов
(2013-12-19 12:20:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 730 ОТНОСНО: Съгласуване на Стратегически план за периода 2014-2016 година и Годишен план за 2014 г. за дейността на звено „Вътрешен одит” при Община Свищов
(2013-12-19 12:20:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 729 ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2014 година
(2013-12-19 12:19:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 728 ОТНОСНО: Вземане на решение за кандидатстване на Община Свищов с проект по мярка 226 „Възстановяване на горски потенциал и въвеждане на превантивни дейности” в обхвата на чл. 4, ал. 2, т. 5 от Наредба № 20 – Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
(2013-12-12 12:14:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 727 ОТНОСНО: Приемане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Свищов 2014-2020 година
(2013-12-12 12:12:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 726 ОТНОСНО: Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) І, кв. 151 по плана на гр. Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект ”Склад за сурови и преработени земеделски продукти” в УПИ І, кв. 151, гр. Свищов
(2013-11-28 16:03:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 725 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 345 от 29.11.2012 г. на Общински съвет - Свищов, във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, за проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов” – Договор BG161PO001/1.1-11/2011/010 от 31.01.2012 г. и вземане на ново решение за издаване на нова запис на заповед.
(2013-11-28 16:03:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 724 ОТНОСНО: Удължаване срока на договор за концесия за ползване на язовир „Банкова воденица - 2” с. Морава
(2013-11-28 16:02:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 723 ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърляне правото на собственост от УПИ ХХХVІІ-328, общинска собственост към УПИ XLII-333, кв. 35 и от ПИ 65766.701.333 към улица с ОК 440А- ОК 435 по ПУП на гр. Свищов
(2013-11-28 16:02:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 722 ОТНОСНО: Допълване и изменение на Решение № 636/03.09.2013 г., Прот. № 36 на Общински съвет – Свищов
(2013-11-28 16:01:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 721 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2013 година
(2013-11-28 16:01:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 720 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”
(2013-11-28 16:00:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 719 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на действащите спортни клубове от Община Свищов
(2013-11-28 16:00:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 718 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Николай Петров Янакиев
(2013-11-28 15:59:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 717 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Елка Цонева Иванова
(2013-11-28 15:58:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 716 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Анета Нешева Илиева
(2013-11-28 15:57:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 715 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Светлинка Рангелова Петкова
(2013-11-28 15:57:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 714 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Владимир Ангелов Димитров
(2013-11-28 15:56:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 713 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Искра Ганчева Радославова
(2013-11-28 15:55:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 712 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Милчо Иванов Антимов
(2013-11-28 15:55:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 711 ОТНОСНО: Процедиране на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна кабелна линия за средно напрежение (20кV) за обект „База за производство на брикети и въглища” в ПИ 65766.121.1 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2013-11-28 15:54:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 710 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за водопроводно отклонение до ПИ № 501027, Стопански двор, в землището на с. Козловец, общ. Свищов
(2013-11-28 15:53:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 709 ОТНОСНО: Промяна в списъка на общинските жилища, приет с Решение № 632/24.02.2006 г., Протокол № 55 на Общински съвет - Свищов
(2013-11-28 15:52:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 708 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 700/31.10.2013 г., Прот. № 39 на Общински съвет – Свищов за разпореждане с новоурегулирани имоти УПИ ІХ-173 , Х-174, ХІ-175, ХІІ-176, ХІІІ-177 от кв. 65 по Подробния устройствен план (парцели в югозападната част на двора на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов), върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-4367/20.11.2013 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2013-11-28 15:48:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 707 ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Свищов за 2013 година и създаване на нов обект по поименния списък на капиталовите разходи за 2013 година
(2013-11-28 15:48:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 706 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, за проект: „Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда - Свищов” – Договор BG161PO001/1.4-09/2012/030 от 20.05.2013 г.
(2013-11-28 15:47:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 705 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свищов
(2013-11-28 15:46:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 704 ОТНОСНО: Приемане на Регионален генерален план на В и К системите и съоръженията за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, гр. Свищов, Област Велико Търново
(2013-11-14 15:45:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 703 ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за прехвърляне правото на собственост от ПИ с идентификатор 65766.702.4625 и ПИ 65766.702.9698, общинска собственост към УПИ VII-776, кв. 191 по ПУП на гр. Свищов
(2013-10-31 15:43:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 702 ОТНОСНО: Предложения от Гинка Ташкова – председател на групата общински съветници от ПП ГЕРБ – Свищов
(2013-10-31 15:43:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 701 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за пристройка към търговски обект
(2013-10-31 15:42:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 700 ОТНОСНО: Разпореждане с новоурегулирани имоти УПИ ІХ-173 , Х-174, ХІ-175, ХІІ-176, ХІІІ-177 от кв. 65 по Подробния устройствен план (парцели в югозападната част на двора на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов)
(2013-10-31 15:41:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 699 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Гичка Иванова Линкова
(2013-10-31 15:41:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 698 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Силвия Александрова Петрова
(2013-10-31 15:40:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 697 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Генчо Христов Ангелов
(2013-10-31 15:40:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 696 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ружа Крумова Миланова
(2013-10-31 15:39:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 695 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Красимир Линков Иванов
(2013-10-31 15:38:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 694 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Хараламби Тодоров Гицов
(2013-10-31 15:37:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 693 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Калоян Симеонов Симеонов
(2013-10-31 15:36:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 692 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Евгени Богомилов Стефанов
(2013-10-31 15:35:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 691 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Марийка Ангелова Миланова
(2013-10-31 15:34:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 690 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Светла Кирилова Андреева
(2013-10-31 15:13:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 689 ОТНОСНО: Даване на съгласие гр. Свищов да бъде включен като обособена територия за пренос на топлинна енергия
(2013-10-31 15:12:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 688 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи
(2013-10-31 15:11:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 687 ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за прехвърляне правото на собственост от ПИ с идентификатор 65766.702.4625 и ПИ 65766.702.9698, общинска собственост към УПИ VII-776, кв. 191 по ПУП на гр. Свищов
(2013-10-31 15:11:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 686 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2013 година
(2013-10-31 15:10:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 685 ОТНОСНО: Разместване на бюджетни кредити във второстепенен разпоредител с бюджетни кредити “Други дейности по образованието”, държавна дейност 311 “Целодневни детски градини и обединени детски заведения” и държавна дейност 312 “Специални детски градини”
(2013-10-31 15:10:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 684 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 668/26.09.2013 г., Прот. № 37 на Общински съвет – Свищов за отпускане на еднократна парична помощ на Иван Борисов Иванов върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-3026/16.10.2013 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2013-10-31 15:10:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 683 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 669/26.09.2013 г., Прот. № 37 на Общински съвет – Свищов за отпускане на еднократна парична помощ на Елка Николаева Симеонова, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-3027/16.10.2013 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2013-10-31 15:09:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 682 ОТНОСНО: Предоставяне на обезпечение в полза на трети лица
(2013-10-31 15:09:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 681 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 666/26.09.2013 г., Прот. № 37 на Общински съвет – Свищов за предоставяне на обезпечение в полза на трети лица, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-3025/16.10.2013 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2013-10-31 15:09:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 680 ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2013-10-31 15:08:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 679 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 665/26.09.2013 г., Прот. № 37 на Общински съвет – Свищов за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-3023/16.10.2013 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2013-10-31 15:08:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 678 ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация
(2013-10-31 15:07:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 677 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов
(2013-10-31 15:06:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 676 ОТНОСНО: Избиране на пълномощник на Община Свищов за управление на общинска част от капитала в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД
(2013-10-31 15:04:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 675 ОТНОСНО: Монтиране на бюст – паметници на бележити учени и бивши ръководители на СА „Димитър Ценов”, гр. Свищов, в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ – за „парк”, кв. 39 по плана на гр. Свищов
(2013-10-17 14:15:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 674 ОТНОСНО: Участие на Община Свищов с проектно предложение за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна Ос 2, „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” мярка 2.5. „Риболов във вътрешни водоеми” на „Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013 г.” (ОПРСР 2007-2013)
(2013-10-17 14:14:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 673 ОТНОСНО: Промени в състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов по Решение № 10 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2011 г., Протокол № 4
(2013-09-26 10:22:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 672 ОТНОСНО: Промени в ръководството на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов по Решение № 11 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2011 г., Протокол № 4
(2013-09-26 10:22:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 671 ОТНОСНО: Одобряване на маломерни и слети паралелки за учебната 2013/14 година за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Българско Сливово и допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност
(2013-09-26 10:21:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 670 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Пепа Иванова Мавродиева-Енчева
(2013-09-26 10:21:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 669 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Елка Николаева Симеонова
(2013-09-26 10:20:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 668 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Иван Борисов Иванов
(2013-09-26 10:19:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 667 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Георги Илиев Кръстев
(2013-09-26 10:18:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 666 ОТНОСНО: Предоставяне на обезпечение в полза на трети лица
(2013-09-26 10:17:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 665 ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2013-09-26 10:17:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 664 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна кабелна линия за средно напрежение (20кV) за обект „База за производство на брикети и въглища” в ПИ 65766.121.1 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2013-09-26 10:16:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 663 ОТНОСНО: Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация на урегулирани поземлени имоти (УПИ) VІ – 775 и УПИ VІІ – 776, кв. 191 по плана на гр. Свищов.
(2013-09-26 10:16:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 662 ОТНОСНО: Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) ІV, (УПИ) V, (УПИ) VІ, (УПИ) ХІ, (УПИ) ХІІ, (УПИ) Х и (УПИ) ІХ, кв. 100 по плана на гр. Свищов
(2013-09-26 10:15:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 661 ОТНОСНО: Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ – за „озеленяване и КОО”, кв. 8 по плана на гр. Свищов
(2013-09-26 10:14:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 660 ОТНОСНО: Откриване на процедура за възлагане на автобусни линии от общинска, областна и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Свищов
(2013-09-26 10:08:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 659 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”
(2013-09-26 10:07:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 658 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост
(2013-09-26 10:06:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 657 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост
(2013-09-26 10:06:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 656 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост
(2013-09-26 10:05:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 655 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2013-09-26 10:04:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 654 ОТНОСНО: Утвърждаване на общинска транспортна схема
(2013-09-26 10:03:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 653 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2013 година
(2013-09-26 10:02:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 652 ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи за енергийни нужди на ветерани, участници във Втората световна война
(2013-09-26 10:01:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 651 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект на Община Свищов „Грижи за деца в риск в Община Свищов”
(2013-09-26 10:00:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 650 ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити СОУ “Димитър Благоев” гр. Свищов, СОУ “Николай Катранов” гр. Свищов, СОУ “Цветан Радославов” гр. Свищов и ОУ “Филип Сакелариевич” гр. Свищов
(2013-09-26 09:59:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 649 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2013 година – създаване на нов обект
(2013-09-26 09:58:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 648 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2013 година – създаване на нов обект
(2013-09-26 09:57:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 647 ОТНОСНО: Одобряване на бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2014-2016 година и прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2013 и 2014 година на Община Свищов
(2013-09-26 09:56:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 646 ОТНОСНО: Приемане отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Свищов за първото полугодие на 2013 година
(2013-09-26 09:55:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 645 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2013 година – създаване на нов обект
(2013-09-03 08:40:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 644 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 450/28.02.2013 г., Протокол № 27 на Общински съвет Свищов, касаещо Кандидатстване с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период"
(2013-09-03 08:40:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 643 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Спортен карате клуб „Академик”
(2013-09-03 08:39:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 642 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Васил Викторов Йорданов
(2013-09-03 08:39:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 641 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Станка Цветанова Стоилова
(2013-09-03 08:38:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 640 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление
(2013-09-03 08:38:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 639 ОТНОСНО: Промяна на Решение № 584/26.06.2013 г., Проток