Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Решения на Общински Съвет

Решения за 2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 350 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 20 ОТНОСНО: Приемане на допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация
(2020-11-27 13:46:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 349 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. №19 ОТНОСНО: Одобряване на партньорско споразумение за кандидатстване с интегрирано проектно предложение „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ по процедура за директно предоставяне на финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9ОP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 2
(2020-11-27 13:21:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 348 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Задължително предучилищно образование на 4-годишните деца
(2020-11-27 13:20:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 347 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Изразяване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
(2020-11-27 13:19:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 346 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. №19 ОТНОСНО: Даване съгласие за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 65766.420.1, 65766.420.2, 65766.508.6, 65766.508.50 и 65766.508.21 по КК и КР на землището на гр. Свищов, попадащи в обект „Историческо място в долината на р. Текир дере, където са дебаркирали руските войски през 1877 г. и са водени първите сражения за Освобождението на България, източно от гр. Свищов“, с класификация на групова историческа недвижима културна ценност и с категория „национално значение“
(2020-11-27 13:18:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 345 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. В. К.
(2020-11-27 13:16:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 344 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Е. М.
(2020-11-27 13:15:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 343 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Д. Б.
(2020-11-27 13:14:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 342 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Н. Д.
(2020-11-27 13:14:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 341 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. С. Т.
(2020-11-27 13:13:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 340 от заседание на Общинския съвет,проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2020/2021 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов
(2020-11-27 13:12:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 339 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот
(2020-11-27 13:12:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 338 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, помещение, в общинска сграда на ул. “Т. Миланович” № 2, на сдружение „Детско – юношески танцов ансамбъл „Огнени ритми“ – гр. Свищов
(2020-11-27 13:10:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 337 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, помещения, в общинска сграда на ул. “Т. Миланович” № 2, на сдружение „Годжу карате клуб „Алеко“ – гр. Свищов
(2020-11-27 13:09:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 336 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.312.22, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“
(2020-11-27 13:08:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 335 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.120, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
(2020-11-27 13:07:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 334 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.125, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
(2020-11-27 13:06:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 333 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.54.27, с адрес: гр. Свищов, местност „Остри могили 1“
(2020-11-27 13:04:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 332 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване възмездно право на строеж, чрез публичен търг с тайно наддаване за строителство на гараж № 11, гараж № 12 и гараж № 13, с адрес: гр. Свищов, ул. „Симеон Ванков“ № 4 – А
(2020-11-27 13:03:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 331 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на свинеферма за свине майки в поземлен имот (ПИ) 07363.121.252 по КК и КР на землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов
(2020-11-27 13:01:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 330 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на краварник в поземлен имот (ПИ) 77013.300.30 по КК и КР на землището на с. Хаджидимитрово, общ. Свищов
(2020-11-27 13:00:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 329 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година”
(2020-11-27 12:59:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 328 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 307/29.10.2020 г., Прот. № 17 на Общински съвет – Свищов за обявяване в частна общинска собственост на имот, публична общинска собственост, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-8082/13.11.2020 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2020-11-27 12:58:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 327 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Свищов и отмяна на Раздел XIII „Селскостопански животни“ от Наредба за опазване на околната среда на територията на община Свищов
(2020-11-27 12:57:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 326 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново
(2020-11-27 12:56:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 325 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, гр. Свищов
(2020-11-27 12:55:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 324 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Прилагане на § 39 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето
(2020-11-27 12:54:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 323 от заседание на Общинския съвет, проведено на 04.11.2020 г., Прот. № 18 ОТНОСНО: Даряване на Народно читалище „Светлина – Царевец 1927“, с. Царевец, недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ застроен парцел І (първи) – земя и сграда от кв. 20 А, с. Царевец, ул. „Шеста“ № 1
(2020-11-09 10:05:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 322 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Кандидатстване по проект „Красива България” за 2021 г., Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”
(2020-11-02 16:50:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 321 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. К. А.
(2020-11-02 16:49:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 320 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Т. П.
(2020-11-02 16:49:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 319 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Р. М.
(2020-11-02 16:47:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 318 от заседание на Общинския съвет,проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Ю. К.
(2020-11-02 16:45:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 317 от заседание на Общинския съвет,проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Р. Б.
(2020-11-02 16:41:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 316 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. И. Н.
(2020-11-02 16:40:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 315 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ж. Д. Н.
(2020-11-02 16:39:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 314 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. И. И.
(2020-11-02 16:39:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 313 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. А. М.
(2020-11-02 16:38:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 312 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Г. Н.
(2020-11-02 16:37:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 311 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Николай Константинов за отпечатване на книгата „От първия футболен мач в България до групата на майсторите“ (История на футбола в Свищов)
(2020-11-02 16:37:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 310 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Откриване на процедура за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Свищов за нов четиригодишен мандат (2021 г. – 2025 г.)
(2020-11-02 16:36:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 309 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даряване на Народно читалище „Светлина – Царевец 1927“, с. Царевец, недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ застроен парцел І (първи) – земя и сграда от кв. 20 А с. Царевец, ул. „Шеста“ № 1
(2020-11-02 16:35:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 308 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Обявяване в частна общинска собственост на имот, публична общинска собственост
(2020-11-02 16:34:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 307 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Обявяване в частна общинска собственост на имот, публична общинска собственост
(2020-11-02 16:33:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 306 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Обявяване в частна общинска собственост на имот, публична общинска собственост
(2020-11-02 16:32:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 305 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.50.115 с адрес: гр. Свищов, местност „Драчево бърдо“ 3-4
(2020-11-02 16:30:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 304 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.312.175, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“
(2020-11-02 16:28:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 303 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.118, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
(2020-11-02 16:26:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 302 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на идеалните части, общинска собственост в поземлен имот с идентификатор 65766.702.4059, с адрес: гр. Свищов, ул. „Люлин“ № 21-а, представляващи 128/778 ид. ч. от дворното място
(2020-11-02 16:24:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 301 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване на жилищна сграда, построена върху имот, частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ ХI-999, отреден за жилищно строителство от кв. 172, по Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване, зона Изток на гр. Свищов, ул. „Нове“ № 8
(2020-11-02 16:23:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 300 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване възмездно право на строеж, чрез публичен търг с тайно наддаване за строителство на гараж № 23, върху имот, частна общинска собственост, с адрес: гр. Свищов, ул. „Симеон Ванков“ № 19
(2020-11-02 16:21:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 299 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година”
(2020-11-02 16:18:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 298 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Одобряване на годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2019 година
(2020-11-02 16:16:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 297 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор № 02/01.11. 2013 г., сключен между Кметство Ореш и „А1 България“ ЕАД за наем на част от имот публична общинска собственост
(2020-11-02 16:15:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 296 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор № 9/2014 г. (изменен с допълнително споразумение от 26.09.2017 г.), сключен между СУ „Николай Катранов“ и ЕТ „Тоталперфект – В. Христова“
(2020-11-02 16:09:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 295 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на елементите на техническата инфраструктура - напорен тръбопровод от поземлен имот (ПИ) 65766.303.57 до поземлени имоти (ПИ) 65766.133.23 (част от който е стар ПИ 65766.131.17) и (ПИ) 65766.126.28 по КК и КР на землището на гр. Свищов, за напояване на орехови градини в землището на гр. Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект „Довеждащ водопровод (съоръжение за водовземане и доставяне на поливна вода до орехови градини)“
(2020-11-02 16:08:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 294 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Определяне минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Свищов
(2020-11-02 16:06:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 293 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 година – създаване на нов обект
(2020-11-02 16:06:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 292 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Възлагане на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по социално жилищно настаняване – „социално жилище“ по проект „Изграждане на социално жилище в град Свищов“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Свищов“
(2020-11-02 16:05:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 291 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Продължаване на срока на договор за възлагане на управлението на „Медико-техническа лаборатория - Свищов“ ЕООД – гр. Свищов, ЕИК 104514085, 100% общинска собственост
(2020-11-02 16:02:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 290 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Промени в регистрацията на общинско търговско дружество „Комунално строителство и поддръжка“ ЕООД, с ЕИК 204704655
(2020-11-02 16:00:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 289 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Избор на член в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД
(2020-11-02 15:56:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 288 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Освобождаване на член от състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД
(2020-11-02 15:53:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 287 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Увеличаване капитала на общинско търговско дружество „Дунавски индустриален технологичен парк - Свищов“ ЕАД, с ЕИК 205443197
(2020-11-02 15:51:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 286 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация улици, и/или пътни съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Свищов“
(2020-11-02 14:14:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 285 от заседание на Общинския съвет, проведено на 15.10.2020 г., Прот. № 16 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект: „Текущ ремонт на довеждащ водопровод за село Овча могила – Етап I (първи) “ за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
(2020-10-19 13:12:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 284 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Промени в ръководството на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД
(2020-09-28 13:49:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 283 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Промени в ръководството на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД
(2020-09-28 13:47:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 282 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. М. М.
(2020-09-28 13:46:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 281 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. П. С.
(2020-09-28 13:44:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 280 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. М.
(2020-09-28 13:43:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 279 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. И. Ц.
(2020-09-28 13:42:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 278 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. А. Д.
(2020-09-28 13:41:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 277 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Д. М.
(2020-09-28 13:40:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 276 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на О. А. С.
(2020-09-28 13:39:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 275 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. А. М.
(2020-09-28 13:38:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 274 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот
(2020-09-28 13:38:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 273 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Определяне на кандидатите, които се предлагат за избиране за съдебни заседатели в Районен съд – Свищов
(2020-09-28 13:36:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 272 от заседание на Общинския съвет,проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV- 4359, 4567, 4980, 4981, 4982, 4983, 9666 и (УПИ) VI - 4633, кв. 105 по плана на гр. Свищов и част от улица – тупик по регулационния план на гр. Свищов
(2020-09-28 13:35:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 271 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на Газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП) в ПИ 65766.320.175 по КК и КР на землището на гр. Свищов до индустриална площадка „Свилоза“ в ПИ 65766.418.142 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2020-09-28 13:34:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 270 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на идеалните части, общинска собственост в поземлен имот с идентификатор 65766.701.2299 с адрес: гр. Свищов, ул. „Емануил Васкидович“ № 5
(2020-09-28 13:33:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 269 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година”
(2020-09-28 13:31:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 268 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Продължаване срока на договор за управление на „Дунавско дело“ ЕООД – гр. Свищов, ЕИК 104600901, 100% общинска собственост
(2020-09-28 13:30:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 267 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
(2020-09-28 13:26:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 266 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Възлагане на обществена услуга – патронажна грижа, предоставяна по проект BG05M9OP001–2.040-0005 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
(2020-09-28 13:25:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 265 от заседание на Общинския съвет, проведено на 10.09.2020 г., Прот. № 13 ОТНОСНО: Формиране на една група в детска градина с недостатъчен брой деца за формиране на група по Приложение 7 на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование с минимум 6 деца, когато групата е единствена за населеното място, за учебната 2020/2021 година
(2020-09-14 13:41:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 264 от заседание на Общинския съвет, проведено на 10.09.2020 г., Прот. № 13 ОТНОСНО: Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 8, чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2020/2021 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност
(2020-09-14 13:40:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 263 от заседание на Общинския съвет, проведено на 10.09.2020 г., Прот. № 13 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2020 година - създаване на нов обект
(2020-09-14 13:40:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 262 от заседание на Общинския съвет, проведено на 10.09.2020 г., Прот. № 13 ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2021-2023 година
(2020-09-14 13:39:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 261 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Кандидатстване по подмярка 8. 1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проектно предложение „Залесяване и поддръжка на земеделски и неземеделски земи, собственост на Община Свищов“
(2020-08-28 11:55:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 260 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. С. Н.
(2020-08-28 11:55:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 259 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Н. А.
(2020-08-28 11:54:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 258 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Р. Г.
(2020-08-28 11:53:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 257 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. А. Г.
(2020-08-28 11:52:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 256 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. И.
(2020-08-28 11:51:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 255 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Д. А.
(2020-08-28 11:50:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 254 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Удължаване срока за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Свищов, с мандат 2021-2025 година, открита с Решение № 187/25.06.2020 г. , Прот. № 10 на Общински съвет – Свищов
(2020-08-28 11:49:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 253 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I - 769 и (УПИ) II - 768, кв. 191 по плана на гр. Свищов
(2020-08-28 11:48:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 252 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-08-28 11:46:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 251 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.133, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
(2020-08-28 11:46:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 250 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.54.24, с адрес: гр. Свищов, местност „Остри могили 1“
(2020-08-28 11:44:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 249 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.36.92, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“
(2020-08-28 11:43:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 248 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.16.75 с адрес: гр. Свищов, местност „Шатрата 1“
(2020-08-28 11:41:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 247 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.312.173, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“
(2020-08-28 11:39:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 246 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година”
(2020-08-28 11:36:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 245 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от общинска администрация за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.
(2020-08-28 11:35:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 244 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Кандидатстване с интегрирано проектно предложение „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ по процедура за директно предоставяне на финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9ОP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 2
(2020-08-28 11:35:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 243 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 954/25.10.2018 г., Протокол № 61 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
(2020-08-28 11:34:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 242 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 953/25.10.2018 г., Протокол № 61 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Традиция и танци – мост над река Дунав” /USES/, ROBG-511 по Оперативна програма „INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014 – 2020 г.
(2020-08-28 11:32:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 241 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 926/17.09.2018 г., Протокол № 59 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност” /USES/, ROBG-274 по Оперативна програма „INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014 – 2020 г.
(2020-08-28 11:30:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 240 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на община Свищов за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 година
(2020-08-28 11:29:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 239 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Приемане на предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Свищов”
(2020-08-28 11:21:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 238 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. С. Й.
(2020-08-03 12:02:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 237 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Д. А.
(2020-08-03 12:01:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 236 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Б. И.
(2020-08-03 12:01:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 235 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. А. Б.
(2020-08-03 12:00:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 234 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Д. П.
(2020-08-03 11:59:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 233 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Р. Б.
(2020-08-03 11:58:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 232 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. А. С.
(2020-08-03 11:57:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 231 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване съгласие за допълване предоставяните социални услуги в Дневен център за деца с увреждания - Свищов с програма за „Ранна интервенция на уврежданията“, осигуряваща подкрепа на семейства, отглеждащи деца с увреждания и в риск от развитие на уврежданията на възраст от 0 до 7 години
(2020-08-03 11:55:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 230 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Приемане на длъжности в Община Свищов с право на изплащане на транспортни разходи в системата на здравеопазването - на медицински персонал от училищното и детско здравеопазване
(2020-08-03 11:54:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 229 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Предложение за актуализиране на Списъка на средищните и защитените училища за учебната 2020/2021 година
(2020-08-03 11:53:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 228 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2019 година
(2020-08-03 11:50:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 227 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор № 09/2014 г. (изменен с допълнително споразумение от 06.06.2017 г.), сключен между Община Свищов и Фондация “Ангели от Лим“
(2020-08-03 11:47:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 226 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, без търг или конкурс, правото на собственост на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.704.95, с адрес: гр. Свищов, ул. „Седемнадесета“
(2020-08-03 11:45:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 225 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. №11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване на сграда, собственост на ЕТ „КАЛИ – Ц. А.“, построена върху имот, частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ IV-71, отреден за магазин от кв. 8 по Подробния устройствен план на с. Совата
(2020-08-03 11:43:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 224 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.704.140, с адрес: гр. Свищов, ул. „Седемнадесета“
(2020-08-03 11:41:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 223 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.36, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
(2020-08-03 11:39:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 222 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.134, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
(2020-08-03 11:38:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 221 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, без търг или конкурс, правото на собственост на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.702.28, с адрес: гр. Свищов, ул. „Седемнадесета“
(2020-08-03 11:36:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 220 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, без търг или конкурс, правото на собственост върху застроен урегулиран поземлен имот УПИ ХVI-147, без отреждане от кв. 30 по плана на с. Алеково
(2020-08-03 11:34:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 219 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване съгласие да се актуализира „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година”
(2020-08-03 11:34:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 218 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД
(2020-08-03 11:34:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 217 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане
(2020-08-03 11:33:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 216 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ в град Свищов“
(2020-08-03 11:33:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 215 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Предоставяне право на кмета на община Свищов да извърши пряко възлагане, по отношение на автобусни линии, посочени в Решение № ОА04-3863/17.06.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново
(2020-06-29 10:21:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 214 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. П. Т.
(2020-06-29 10:20:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 213 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Н. Ф.
(2020-06-29 10:19:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 212 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. В.
(2020-06-29 10:17:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 211 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. С. А.
(2020-06-29 10:16:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 210 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Х. И.
(2020-06-29 10:15:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 209 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. Ф.
(2020-06-29 10:11:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 208 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Определяне и предоставяне на имоти на територията на община Свищов, общинска собственост, с предназначение – земеделски земи за управление на Кметовете на кметства и кметски наместничества
(2020-06-29 10:09:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 207 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-06-29 10:08:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 206 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-06-29 10:06:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 205 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-06-29 10:04:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 204 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-06-29 10:01:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 203 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-06-29 10:00:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 202 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-06-29 09:58:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 201 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година”
(2020-06-29 09:57:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 200 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на две помещения /стаи/, находящи се в помощна сграда на ОУ ”Ф. Сакелариевич”, на Туристическо дружество „Алеко Константинов”, гр. Свищов
(2020-06-29 09:54:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 199 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор № 01/29.07. 2013 г. за наем на нежилищни общински помещения – част от имот публична общинска собственост, сключен между НЧ „Филип Станиславов – 1903“, с. Ореш и „Сортови семена - Инвест“ АД
(2020-06-29 09:52:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 198 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор № 12/11.08. 2014 г. за наем на нежилищни общински помещения – частна общинска собственост, сключен между Община Свищов и ЕТ „Валдемар 2000 – В. Абаджиев“
(2020-06-29 09:51:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 197 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор № 16/11.08. 2014 г. за наем на нежилищни общински помещения – частна общинска собственост, сключен между Община Свищов и ЕТ „С. Събков“
(2020-06-29 09:50:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 196 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) III - 336, 337, кв. 35 по плана на гр. Свищов
(2020-06-29 09:49:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 195 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I и (УПИ) II, кв. 191 по плана на гр. Свищов
(2020-06-29 09:48:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 194 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XIV, (УПИ) XV и (УПИ) XXVII, кв. 201 по плана на гр. Свищов
(2020-06-29 09:47:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 193 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на Главен разпределителен газопровод Ф250, извън урбанизираната територия на гр. Свищов, за газоснабдяване на гр. Свищов
(2020-06-29 09:45:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 192 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – електронно-съобщителна мрежа (ЕСМ) с трасе, преминаващо през поземлени имоти (ПИ) по КК и КР на землището на с. Българско Сливово с ЕКАТТЕ 07363, с. Драгомирово с ЕКАТТЕ 23431, с. Морава с ЕКАТТЕ 49028 и с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121, Община Свищов, съгласно регистър на засегнатите имоти, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ на обект „ЕСМ – Отклонение от съществуваща инфраструктура на СД „Зоната – Нацкови и Сие“, на територията на Община Свищов, Област Велико Търново“
(2020-06-29 09:44:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 191 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – електронно-съобщителна мрежа (ЕСМ) с трасе, преминаващо през поземлен имот (ПИ) 37784.258.1 по КК и КР на землището на с. Козловец, Община Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект „ЕСМ – Отклонение от съществуваща инфраструктура на СД „Зоната – Нацкови и Сие“, на територията на с. Козловец, Община Свищов, Област Велико Търново“
(2020-06-29 09:44:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 190 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Поставяне на преместваем обект – павилион за кафе - аперитив в урегулиран поземлен имот (УПИ) XXV-2391, кв. 27 по плана на гр. Свищов
(2020-06-29 09:41:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 189 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Одобряване на Общия устройствен план на община Свищов
(2020-06-29 09:40:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 188 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Прекратяване членството на Община Свищов в Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия“
(2020-06-29 09:38:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 187 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Свищов
(2020-06-29 09:36:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 186 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Изграждане на социално жилище в град Свищов“
(2020-06-29 09:35:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 185 от заседание на Общинския съвет, проведено на 16.06.2020 г., Прот. № 9 ОТНОСНО: Приемане на пакет от икономически мерки за подпомагане на гражданите и бизнеса на територията на община Свищов и намаляване на негативните последствия от обявеното извънредно положение
(2020-06-18 09:36:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 184 от заседание на Общинския съвет, проведено на 16.06.2020 г., Прот. № 9 ОТНОСНО: Приемане на доклад за предприети мерки и извършени дейности против разпространението на COVID-19 на територията на община Свищов за периода 05.03. – 05.06.2020 г.
(2020-06-18 09:35:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 183 от заседание на Общинския съвет, проведено на 16.06.2020 г., Прот. № 9 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 181/28.05.2020 г., Протокол № 8 на Общински съвет – Свищов, за предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-3728/11.06.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново
(2020-06-18 09:35:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 182 от заседание на Общинския съвет, проведено на 16.06.2020 г., Прот. № 9 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 180/28.05.2020 г., Протокол № 8 на Общински съвет – Свищов, за предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-3727/11.06.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново
(2020-06-18 09:34:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 181 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление /отменено с Решение №183/16.06.2020 г., Прот. № 9 на Общински съвет - Свищов/
(2020-06-01 09:47:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 180 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление /отменено с Решение №182/16.06.2020 г., Прот. № 9 на Общински съвет - Свищов/
(2020-06-01 09:47:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 179 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Отмяна на действаща Наредба за символите, почетните знаци и звания на Община Свищов и Приемане на нова Наредба за символите, почетните знаци и отличията на Община Свищов
(2020-06-01 09:47:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 178 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Х. А.
(2020-06-01 09:47:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 177 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Промени в състава на комисия за дейността по Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания в Община Свищов
(2020-06-01 09:46:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 176 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Свищов (2020 - 2021 г.) и Отчет на годишен план в изпълнение на общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Свищов (2019 - 2020 г.)
(2020-06-01 09:46:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 175 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите, лицата с увреждания, ветераните от войните, офицерите и сержантите от резерва и запаса на територията на община Свищов
(2020-06-01 09:46:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 174 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключен между Кметство Вардим и Л. П.
(2020-06-01 09:46:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 173 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на едно помещение – „Ретранслаторна станция”, находяща се в с. Хаджидимитрово
(2020-06-01 09:45:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 172 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Туристически информационен център – Свищов за 2019 г.
(2020-06-01 09:45:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 171 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Провеждане на отложено извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД
(2020-06-01 09:45:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 170 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2020 година – създаване на нов обект
(2020-06-01 09:45:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 169 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2020 година
(2020-06-01 09:44:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 168 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Приемане на доклада за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2019 година
(2020-06-01 09:44:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 167 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продължаване срока на Договор № 01 от 13.05.2014 г., сключен между Кметство Драгомирово, общ. Свищов и „АКВАПРОДУКТ МАРИНЧЕВ“ ЕООД
(2020-05-05 16:50:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 166 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продължаване срока на Договор № 1 от 20.03.2014 г., сключен между Кметство Александрово, общ. Свищов и „ЛЮБИ - Ф“ ЕООД
(2020-05-05 16:41:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 165 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. И. Я.
(2020-05-05 15:57:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 164 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. А. С.
(2020-05-05 15:56:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 163 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. Т.
(2020-05-05 15:55:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 162 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2020 година
(2020-05-05 15:54:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 161 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на “Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Свищов през 2021 година“
(2020-05-05 15:53:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 160 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Участие на Община Свищов в процедурата за присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво
(2020-05-05 15:52:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 159 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договори за наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд
(2020-05-05 15:51:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 158 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Отдаване под наем или аренда на земи от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2020-05-05 15:50:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 157 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Определяне на начален размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2020/2021 г.
(2020-05-05 15:49:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 156 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Погасяване по давност отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот
(2020-05-05 15:48:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 155 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Погасяване по давност отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот
(2020-05-05 15:47:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 154 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Обявяване на част от имот – публична общинска собственост в частна общинска собственост и разпореждане с имота – частна общинска собственост (продажба по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията)
(2020-05-05 15:45:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 153 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договори, сключени между Община Свищов и „Български пощи“ ЕАД
(2020-05-05 15:43:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 152 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-05-05 15:42:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 151 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-05-05 15:41:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 150 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-05-05 15:40:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 149 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-05-05 15:39:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 148 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-05-05 15:38:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 147 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-05-05 15:37:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 146 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-05-05 15:37:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 145 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем, без търг или конкурс, на помещение частна общинска собственост, на Териториална съюзна организация на слепите гр. Свищов
(2020-05-05 15:35:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 144 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 07363.121.252 по КК и КР на землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов
(2020-05-05 15:34:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 143 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) II и (УПИ) XVIII - 81, Западна индустриална зона (ЗИЗ) на гр. Свищов
(2020-05-05 15:31:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 142 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Отмяна на действащ Правилник за дейността на Общинско предприятие „Обреди – Свищов“, Утвърждаване на нова организационно-управленска структура и числен състав на ОП „Обреди – Свищов“ и Приемане на нов Правилник за дейността на Общинско предприятие „Обреди – Свищов“
(2020-05-05 15:30:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 141 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект “По-добра среда за възрастните хора, настанени в Дом за стари хора „Мария Луиза“ – гр. Свищов“ за финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика
(2020-05-05 15:30:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 140 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 г. за 2019 година
(2020-05-05 15:27:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 139 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „Комунално строителство и поддръжка“ ЕООД за 2019 година
(2020-05-05 15:26:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 138 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович“ ЕООД за 2019 година
(2020-05-05 15:24:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 137 от заседание на Общинския съвет,проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „Медико-техническа лаборатория - Свищов” ЕООД за 2019 година
(2020-05-05 15:23:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 136 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „Дунавско дело“ ЕООД за 2019 година
(2020-05-05 15:22:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 135 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2020 година
(2020-05-05 15:21:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 134 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Избор на член в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД
(2020-03-02 15:29:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 133 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Освобождаване на член от състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД
(2020-03-02 15:28:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 132 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД за 2019 г.
(2020-03-02 15:27:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 131 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Отмяна на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Свищов
(2020-03-02 15:26:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 130 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Г.
(2020-03-02 15:25:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 129 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. К.
(2020-03-02 15:24:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 128 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. М. М.
(2020-03-02 15:24:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 127 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов
(2020-03-02 15:23:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 126 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов
(2020-03-02 15:22:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 125 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Предоставяне на специален автомобил от МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД на Община Свищов за безвъзмездно ползване
(2020-03-02 15:21:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 124 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Предоставяне право на ползване върху моторно превозно средство, марка „Форд“, модел „Transit Custom Combi SWB“ с 8+1 места, с регистрационен номер ВТ 3143 КС
(2020-03-02 15:20:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 123 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на договор за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се в местността „Баира“, в землището на с. Ореш, сключен на 01.04.2013 г. между Кметство с. Ореш, общ. Свищов и „А1 България“ ЕАД
(2020-03-02 15:18:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 122 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Даване съгласие за удължаване срока на Договор № 03/2014 г., сключен между Община Свищов и ЕТ „Д. Николова“, гр. Свищов
(2020-03-02 15:17:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 121 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находяща се в сградата на Кметство с. Алеково
(2020-03-02 15:16:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 120 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 13/04.03.2014 г., сключен между Исторически музей – Свищов и ЕТ „Вутов 62 – Е. Вутов“
(2020-03-02 15:06:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 119 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда
(2020-03-02 15:00:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 118 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда
(2020-03-02 14:52:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 117 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гараж
(2020-03-02 14:51:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 116 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-03-02 14:50:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 115 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-03-02 14:49:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 114 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-03-02 14:40:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 113 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-03-02 14:39:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 112 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-03-02 14:34:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 111 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-03-02 14:33:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 110 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-03-02 14:32:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 109 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-03-02 14:31:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 108 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-03-02 14:30:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 107 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-03-02 14:29:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 106 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-03-02 14:28:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 105 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2020 година
(2020-03-02 14:27:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 104 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Утвърждаване състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) при Община Свищов
(2020-03-02 14:26:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 103 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП) в ПИ 65766.320.175 по КК и КР на землището на гр. Свищов до индустриална площадка „Свилоза“ в ПИ 65766.320.175 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2020-03-02 14:24:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 102 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти: (ПИ) 65766.420.1, (ПИ) 65766.420.2, (ПИ) 65766.508.6, (ПИ) 65766.508.50 (част от ПИ 508037) и части от (ПИ) 65766.508.3 и от (ПИ) 65766.508.21 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2020-03-02 14:24:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 101 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 21, ал. 5 и във връзка с чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2020-03-02 14:21:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 100 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов
(2020-03-02 14:20:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 99 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Заличаване на „ОБРЕДИ – СВИЩОВ“ ЕООД – в ликвидация, ЕИК 104060259
(2020-03-02 14:19:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 98 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промени в Правилника за дейността на Общинско предприятие „Чистота – Свищов”, град Свищов
(2020-03-02 14:17:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 97 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Отчет за 2019 г. на „Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Свищов за периода 2015-2020 г.“ (Приета с Решение № 315/01.09.2016 г. на Общински съвет - Свищов), Отчет за 2019 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов” и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите Сероводород (H2S) и Серовъглерод (CS2)”, период на действие – 2015 г. – 2018 г. (Решение № 316/01.09.2016 г. на Общински съвет – Свищов) и Отчет за 2019 г. на „Програмата за управление на отпадъците за периода 2014- 2020 г. на община Свищов“ (Приета с Решение № 276/30.06.2016 г. на Общински съвет - Свищов)
(2020-03-02 14:16:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 96 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов 2019-2023 г. с приложения и Допълнение към нея за показателите Сероводород (H2S) и Серовъглерод (CS2)
(2020-03-02 14:06:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 95 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов
(2020-03-02 14:06:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 94 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение за финансиране по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност, Приоритетна ос: „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“, Наименование на процедурата: BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините”
(2020-03-02 14:05:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 93 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Одобряване на Прогнози за периода 2021-2023 година
(2020-03-02 14:01:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 92 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 година – създаване на нови обекти
(2020-03-02 13:35:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 91 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация
(2020-03-02 13:28:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 90 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Програма за управление на Община Свищов 2019-2023 година
(2020-03-02 13:25:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 89 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Свищов в Общото събрание на Организацията за управление на Дунавски туристически район (ОУДТР)
(2020-02-03 13:43:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 88 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. П. Д.
(2020-02-03 13:42:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 87 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. С. С.
(2020-02-03 13:41:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 86 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Н. А.
(2020-02-03 13:40:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 85 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Б. Р.
(2020-02-03 13:40:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 84 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. А. К.
(2020-02-03 13:39:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 83 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. П. П.
(2020-02-03 13:38:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 82 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. С. Г.
(2020-02-03 13:37:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 81 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ш. Ш. Ю.
(2020-02-03 13:36:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 80 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промени в Правилника за организацията и управление на Общинско предприятие „Пазари-Свищов” - град Свищов
(2020-02-03 13:36:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 79 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: 1/ Отмяна на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, приета с Решение № 354/16.02.2005 г., Протокол № 30 на Общински съвет - Свищов 2/ Приемане на нова Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд
(2020-02-03 13:35:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 78 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов, приета с Решение № 356/24.02.2005 г., Протокол № 31
(2020-02-03 13:34:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 77 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов
(2020-02-03 13:33:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 76 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект
(2020-02-03 13:29:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 75 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – електронно-съобщителна мрежа (ЕСМ) с трасе, преминаващо през поземлен имот (ПИ) 37784.258.1 по КК и КР на землището на с. Козловец, Община Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
(2020-02-03 13:11:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 74 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – електронно-съобщителна мрежа (ЕСМ) с трасе, преминаващо през поземлени имоти (ПИ) по КК и КР на землището на с. Българско Сливово с ЕКАТТЕ 07363, с. Драгомирово с ЕКАТТЕ 23431, с. Морава с ЕКАТТЕ 49028 и с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121, Община Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
(2020-02-03 13:10:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 73 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 8 по действащия план на с. Совата, общ. Свищов
(2020-02-03 13:09:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 72 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – 2226, кв. 33 по плана на гр. Свищов
(2020-02-03 13:08:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 71 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – водопроводна мрежа, засягаща ПИ 65766.134.19 и ПИ 65766.132.35 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2020-02-03 13:06:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 70 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-02-03 13:05:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 69 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-02-03 13:02:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 68 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-02-03 13:01:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 67 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2020-02-03 12:57:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 66 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-02-03 12:56:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 65 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-02-03 12:55:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 64 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-02-03 12:52:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 63 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-02-03 12:51:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 62 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-02-03 12:50:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 61 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне право на собственост от държавата на имот – държавна собственост в полза на Община Свищов
(2020-02-03 12:49:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 60 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Даване съгласие Председателят на Общински съвет – Свищов да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България
(2020-02-03 12:48:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 59 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“, гр. Велико Търново
(2020-02-03 12:47:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 58 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приемане на Дългосрочна общинска програма (2020 г. - 2029 г.) и Краткосрочна общинска програма (2020 г. - 2022 г.) за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива
(2020-02-03 12:45:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 57 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2020 година
(2020-02-03 12:43:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 56 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация през 2020 година в Община Свищов
(2020-02-03 12:42:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 55 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година
(2020-02-03 12:41:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 54 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Свищов за мандат 2019-2023 година
(2020-02-03 12:39:59)

Решения за 2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 53 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, относно автобусна линия от републиканската транспортна схема от квотата на община Свищов
(2019-12-23 23:15:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 52 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Даване на съгласие за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти: (ПИ) 65766.420.1, (ПИ) 65766.420.2, (ПИ) 65766.508.6, (ПИ) 65766.508.50 (част от ПИ 508037) и част от (ПИ) 65766.508.21 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2019-12-23 23:13:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 51 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Свищов за 2019 година
(2019-12-23 23:13:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 50 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ю. М. Ю.
(2019-12-23 23:12:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 49 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Избор на нов състав на комисия, която да управлява дейността на Общинска програма „В помощ на болните деца от Община Свищов“
(2019-12-23 23:12:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 48 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2020 година
(2019-12-23 23:11:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 47 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община Свищов за 2020 година
(2019-12-23 23:09:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 46 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар с културните събития на Община Свищов за 2020 година
(2019-12-23 23:09:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 45 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Промяна на Решение № 388/24.11.2016 г., Протокол № 26 на Общински съвет – Свищов
(2019-12-23 23:08:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 44 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване на сервитутно право на прокарване на трасе на газопровод, електрически кабел и Анодно защитно устройство (АЗУ) на обект „Преносен газопровод до град Свищов” на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, с трасе, преминаващо през имоти общинска собственост
(2019-12-23 23:07:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 43 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане и предаване на подменените и новоизградените публични активи/обекти от „Водоснабдяване и Канализация – ЙОВКОВЦИ“ ООД - Велико Търново през 2019 г. на територията на ОБЩИНА СВИЩОВ, като част от одобрената подробна инвестиционна програма и във връзка с изпълнението на ангажимент за минимално ниво на инвестициите
(2019-12-23 23:07:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 42 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Определяне цени на общински жилища
(2019-12-23 23:05:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 41 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане на изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов
(2019-12-23 23:04:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 40 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов и Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Община Свищов
(2019-12-23 23:04:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 39 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд
(2019-12-23 23:02:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 38 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация
(2019-12-23 23:01:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 37 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Многопрофилна областна болница за активно лечение д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново
(2019-12-23 23:00:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 36 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Определяне на представители на Община Свищов в Общото събрание на Асоциация на дунавските общини “Дунав”
(2019-12-23 22:59:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 35 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Одобряване на обща численост и структура на общинската администрация при Община Свищов, считано от 01.02.2020 година
(2019-12-23 22:59:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 34 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Определяне размера на основни месечни заплати на Кметовете в Община Свищов
(2019-12-23 22:58:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 33 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Закриване на звено „Радиотранслационен възел“
(2019-12-23 22:57:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 32 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Утвърждаване кметски наместници за населени места на територията на Община Свищов за с. Александрово, с. Деляновци, с. Совата и с. Червена
(2019-12-23 22:57:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 31 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2020 година
(2019-12-23 22:56:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 30 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Т. П.
(2019-12-02 10:31:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 29 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. М.
(2019-12-02 10:27:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 28 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Е. М.
(2019-12-02 10:26:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 27 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Р. Б.
(2019-12-02 10:25:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 26 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект
(2019-12-02 10:24:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 25 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Избиране на нов състав на комисия за дейността по Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица в Община Свищов
(2019-12-02 10:24:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 24 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Определяне състав на комисия за проверка на декларациите на служителите в кметствата и кметските наместничества в община Свищов по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
(2019-12-02 10:23:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 23 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Избор на комисия за провеждане на публичните търгове, и публично оповестени конкурси по реда на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол
(2019-12-02 10:22:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 22 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Сформиране на временна комисия за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация
(2019-12-02 10:10:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 21 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Определяне на делегат от състава на Общински съвет - Свищов в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
(2019-12-02 10:09:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 20 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2019/2020 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов
(2019-12-02 10:07:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 19 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ 65766.133.23 по КК и КР на землището на гр. Свищов и Парцеларен план (ПП) на елементите на техническата инфраструктура – водопроводна мрежа, засягаща ПИ 65766.134.19 и ПИ 65766.132.35 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2019-12-02 10:06:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 18 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) XС – 1385, кв. 76 по плана на гр. Свищов
(2019-12-02 10:04:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 17 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I - 586, (УПИ) III – 585, (УПИ) V – 585, кв. 95 и УПИ – за „озеленяване“, кв. 99 по действащия план на с. Ореш, и улица с ОК367 – ОК368 – ОК369 – ОК386 по регулационния план на с. Ореш, общ. Свищов
(2019-12-02 10:02:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 16 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) LII – 9645, (УПИ) LIII - 9645, (УПИ) LVI – за „озеленяване“ и (УПИ) LХI – за „озеленяване и паркинг“, кв. 104 по плана на гр. Свищов и улица с ОК1110а – ОК532в – ОК532г – ОК532д по регулационния план на гр. Свищов
(2019-12-02 10:00:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 15 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – въздушен електропровод 20 кV и кабел НН през землището на с. Козловец с ЕКАТТЕ 37784, общ. Свищов
(2019-12-02 09:57:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 14 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., Приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Свищов”
(2019-12-02 09:55:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 13 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Даване съгласие за промяна предназначение на сградния фонд на Междуучилищен учебен център – публична общинска собственост
(2019-12-02 09:52:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 12 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Кандидатстване по проект “Красива България” за 2020 г., Мярка М02 “Подобряване на социалната инфраструктура”
(2019-12-02 09:49:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 11 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на проектно предложение “Подобряване и реновиране на градска среда ул. “Патриарх Евтимий“ и ж.к. “Симеон Ванков“ в град Свищов“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по оперативна програма „Региони в растеж“
(2019-12-02 09:44:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 10 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД
(2019-11-15 11:52:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 9 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД
(2019-11-15 11:52:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 8 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 662/31.08.2017 г., Протокол № 40 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Вашето здраве има значение! – Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов” по Оперативна програма „INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014 – 2020 г.
(2019-11-15 11:50:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 7 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Определяне на представител от състава на Общински съвет - Свищов в Областния съвет за развитие
(2019-11-15 11:49:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 6 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Избор на ръководства на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов
(2019-11-15 11:48:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 5 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Избор на състав на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов
(2019-11-15 11:47:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 4 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Определяне числеността на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов
(2019-11-15 11:46:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 3 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Свищов
(2019-11-15 11:45:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 2 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.11.2019 г., Прот. № 1, ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Свищов
(2019-11-11 09:49:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.11.2019 г., Прот. №1, ОТНОСНО: Създаване на временна комисия по избор на Председател на Общински съвет – Свищов
(2019-11-11 09:48:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 1210 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.
(2019-09-30 09:59:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 1209 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. В. З.
(2019-09-30 09:58:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1208 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. И. Н.
(2019-09-30 09:57:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 1207 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Д. П.
(2019-09-30 09:55:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 1206 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. С. Н.
(2019-09-30 09:54:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 1205 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. И. Й.
(2019-09-30 09:53:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1204 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Н. А.
(2019-09-30 09:50:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1203 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. И. А.
(2019-09-30 09:48:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1202 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Х. П.
(2019-09-30 09:47:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1201 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. И. А.
(2019-09-30 09:42:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 1200 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект
(2019-09-30 09:40:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 1199 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 3409, кв. 223 по плана на гр. Свищов и улица с ОК 1049 – ОК 1052 по регулационния план на гр. Свищов
(2019-09-30 09:39:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 1198 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 21
(2019-09-30 09:37:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1197 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност „Остри могили 1”
(2019-09-30 09:36:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 1196 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност “Стъклен“
(2019-09-30 09:35:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1195 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Обявяване от публична в частна общинска собственост, част от имот, публична общинска собственост (ПИ 65766.701.9509 - улица) и разпореждане чрез продажба на собственика на ПИ 65766.701.2884 в обхвата на УПИ ХLIV-2884, кв. 14 по Подробния устройствен план на гр. Свищов
(2019-09-30 09:34:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 1194 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година
(2019-09-30 09:32:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 1193 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов
(2019-09-30 09:31:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 1192 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 12.09.2019 г., Прот. № 76 ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2020-2022 година
(2019-09-16 08:36:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1191 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 12.09.2019 г., Прот. № 76 ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Свищов до полагане на клетва от новоизбрания кмет на община Свищов след провеждане на местните избори през октомври 2019 година
(2019-09-16 08:35:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 1190 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 12.09.2019 г., Прот. № 76 ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство до встъпване в длъжност на новоизбрания кмет в кметствата на община Свищов след провеждане на местните избори през октомври 2019 година
(2019-09-16 08:34:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1189 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Формиране на една група в детска градина с недостатъчен брой деца за формиране на група по Приложение 7 на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование с минимум 6 деца, когато групата е единствена за населеното място, за учебната 2019/2020 година
(2019-09-02 12:02:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1188 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Предложение за включване на Основно училище „Христо Ботев“ село Алеково, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ село Овча могила, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ село Морава, Средно училище „Николай Катранов“ град Свищов, Средно училище „Димитър Благоев“ град Свищов, Средно училище „Цветан Радославов“ град Свищов, в списъка на средищните училища за учебната 2019/2020 година
(2019-09-02 12:01:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 1187 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. П.
(2019-09-02 12:00:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1186 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Я. А.
(2019-09-02 11:59:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 1185 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Покриване на разходите за извършено погребение
(2019-09-02 11:58:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1184 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на ОФК „Академик“ Свищов
(2019-09-02 11:57:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1183 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Възлагане на задължение за обществена услуга - Патронажна грижа, предоставяна по проект BG05М9ОР001-2.040-0005 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
(2019-09-02 11:56:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1182 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно чл. 65, ал. 5; чл. 68, ал. 2 и ал. 8; чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2019/2020 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност
(2019-09-02 11:45:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1181 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) на елементите на техническата инфраструктура - напорен тръбопровод, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
(2019-09-02 11:44:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 1180 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се отдаде под наем без търг или конкурс на Сдружение Спортен клуб по културизъм „Академик“ помещение, намиращо се в училищната сграда на СУ „Цветан Радославов“
(2019-09-02 11:43:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1179 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се в сградата на СУ „Николай Катранов”
(2019-09-02 11:41:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1178 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 1157/25.07.2019 г., Протокол № 74 на Общински съвет – Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-5577/09.08.2019 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2019-09-02 11:39:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 1177 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Определяне на кандидатите, които се предлагат за избиране за съдебни заседатели в Окръжен съд гр. Велико Търново
(2019-09-02 11:38:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1176 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 година
(2019-09-02 11:34:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 1175 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Разпореждане със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.4204.2.115 , намиращ се на първи етаж от сградата на МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович”
(2019-07-29 13:55:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1174 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“
(2019-07-29 13:53:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 1173 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел реализацията на проект „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“ ДБФП с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-1.036-0005-С01 от 18.07.2019 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов”, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“
(2019-07-29 13:49:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 1172 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Й. А.
(2019-07-29 13:48:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1171 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. К. М.
(2019-07-29 13:43:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1170 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. Ц. И.
(2019-07-29 13:42:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 1169 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. П. В.
(2019-07-29 13:41:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1168 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. М. А.
(2019-07-29 13:40:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1167 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект
(2019-07-29 13:39:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 1166 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект
(2019-07-29 13:38:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 1165 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Избор на комисия за провеждане на публичните търгове и публично оповестени конкурси по реда на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол
(2019-07-29 13:37:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1164 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси относно автобусна линия от Републиканската транспортна схема от квотата на Община Свищов
(2019-07-29 13:36:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 1163 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.416.115, местност “Стъклен “
(2019-07-29 13:34:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 1162 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.55, местност “Фара“
(2019-07-29 13:33:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 1161 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.36.158, местност “Стъклен“
(2019-07-29 13:32:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1160 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.54.25, местност “Остри могили 1“
(2019-07-29 13:31:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 1159 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Обявяване за частна общинска собственост на част от сградата на СУ „Цветан Радославов”, обособена в обект: „спортен център-фитнес” и допълване на Решение № 378/31.03.2005 г., Протокол № 33 на Общински съвет – Свищов
(2019-07-29 13:30:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1158 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на краварник в землището на с. Хаджидимитрово
(2019-07-29 13:29:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 1157 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се в сградата на СУ „Николай Катранов”
(2019-07-29 13:27:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 1156 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне правото за управление на недвижим имот, държавна собственост в полза на Община Свищов
(2019-07-29 13:26:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1155 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година
(2019-07-29 13:25:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 1154 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов
(2019-07-29 13:24:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 1153 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов
(2019-07-29 13:22:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 1152 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Определяне състава на Одитен комитет в Община Свищов
(2019-07-29 13:21:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1151 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост
(2019-07-29 13:20:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1150 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“, гр. Велико Търново
(2019-07-29 13:19:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1149 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имот – държавна собственост, представляващ дворно място и сграда на „Данъчна служба” в полза на Община Свищов
(2019-07-01 16:57:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 1148 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. А. Ц.
(2019-07-01 16:56:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 1147 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. П. С.
(2019-07-01 16:55:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1146 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Г. М.
(2019-07-01 16:54:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 1145 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. П. Г.
(2019-07-01 16:53:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1144 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. И. Т.
(2019-07-01 16:52:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 1143 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. А. Й.
(2019-07-01 16:51:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1142 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. С. Р.
(2019-07-01 16:50:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1141 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Д. А.
(2019-07-01 16:49:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 1140 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. И. И.
(2019-07-01 16:48:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1139 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Д. П.
(2019-07-01 16:47:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 1138 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището с. Хаджидимитрово
(2019-07-01 16:46:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 1137 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет - Свищов
(2019-07-01 16:45:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1136 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се извърши продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.51
(2019-07-01 16:43:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1135 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.134.18
(2019-07-01 16:41:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 1134 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.130.24
(2019-07-01 16:39:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 1133 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.132.34
(2019-07-01 16:38:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1132 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година
(2019-07-01 16:36:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 1131 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Учредяване на Народно читалище „Развитие - 1891” с. Козловец, безвъзмездно право на ползване, без търг или конкурс, върху имот, частна общинска собственост, представляващ помещение кафе-аперитив, на първи етаж от читалищната сграда, с. Козловец
(2019-07-01 16:35:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1130 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 1105/30.05.2019 г., Протокол № 72 на Общински съвет - Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-3968/12.06.2019 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2019-07-01 16:34:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1129 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Промени в Наредба за управление на отпадъците на територията на община Свищов
(2019-07-01 16:33:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 1128 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 982/20.12.2018 г., Прот. № 65 на Общински съвет – Свищов за осигуряване на устойчивост на проектно предложение „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на Община Свищов“
(2019-07-01 16:32:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 1127 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № от ИСУН BG05M9OP001-2.040-0005-С01 от 17.05.2019 г. , по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9 OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, Приоритетна ос 2 ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” за проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов”
(2019-07-01 16:31:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1126 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Откриване на процедура по изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Велико Търново
(2019-07-01 16:30:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1125 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2019-06-03 14:58:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 1124 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2019 година
(2019-06-03 14:57:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 1123 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Промяна в Решение № 988/20.12.2018 г., Прот. № 65 на Общински съвет – Свищов
(2019-06-03 14:56:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1122 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Р. С.
(2019-06-03 14:55:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 1121 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства на М. Минков – старши треньор в СК „БОЛГ“
(2019-06-03 14:54:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1120 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. М. М.
(2019-06-03 14:53:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1119 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Г. В.
(2019-06-03 14:52:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 1118 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. А. П.
(2019-06-03 14:51:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 1117 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Г. П.
(2019-06-03 14:50:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 1116 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Л. П.
(2019-06-03 14:49:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1115 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. А. Д.
(2019-06-03 14:48:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 1114 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. К. М.
(2019-06-03 14:45:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 1113 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. С. Д.
(2019-06-03 14:44:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 1112 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. М. К.
(2019-06-03 14:43:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1111 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот
(2019-06-03 14:43:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 1110 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 21
(2019-06-03 14:41:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1109 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност „Калището”
(2019-06-03 14:40:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 1108 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност „Манастирски трап”
(2019-06-03 14:39:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 1107 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност „Стъклен”
(2019-06-03 14:37:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1106 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Драгомирово
(2019-06-03 14:36:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 1105 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Обявяване на имот за публична общинска собственост и учредяване право на безвъзмездно управление на Народно читалище „Развитие - 1891” с. Козловец
(2019-06-03 14:34:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 1104 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имот – държавна собственост в полза на Община Свищов
(2019-06-03 14:31:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 1103 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година
(2019-06-03 14:29:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 1102 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 557/27.04.2017 г., Протокол № 36 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
(2019-06-03 14:27:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 1101 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 556/27.04.2017 г., Протокол № 36 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
(2019-06-03 14:24:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1100 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 555/27.04.2017 г., Протокол № 36 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в град Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
(2019-06-03 14:22:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1099 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Подпомагане на ДЮТА „Огнени ритми“ и Арт център „Творецът“ – Свищов
(2019-05-02 15:55:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 1098 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова подкрепа за участие в Космически Лагер Турция (Space Camp Turkey) в гр. Измир, Турция
(2019-05-02 15:53:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 1097 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. И. И.
(2019-05-02 15:52:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 1096 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ю. С. А.
(2019-05-02 15:51:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1095 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. К.
(2019-05-02 15:50:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1094 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. И. И.
(2019-05-02 15:49:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 1093 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Ц. С.
(2019-05-02 15:48:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1092 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. А.
(2019-05-02 15:47:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1091 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. М. С.
(2019-05-02 15:46:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 1090 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2019 година
(2019-05-02 15:45:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 1089 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Откриване на процедура и определяне на метод за приватизация на общински нежилищен имот
(2019-05-02 15:44:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 1088 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 г.
(2019-05-02 15:43:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 1087 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2018 година и Общинска програма за закрила на детето за 2019 година
(2019-05-02 15:42:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 1086 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2018 година
(2019-05-02 15:41:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1085 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Промяна на предназначението на недвижими имоти, общинска собственост и обявяването им от публична в частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на землище град Свищов
(2019-05-02 15:40:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1084 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището с. Овча могила
(2019-05-02 15:39:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 1083 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Прехвърляне на нетекущи (дълготрайни) активи
(2019-05-02 15:35:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1082 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – въздушен електропровод 20 кV и кабел НН през землището на с. Козловец с ЕКАТТЕ 37784, общ. Свищов
(2019-05-02 15:33:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 1081 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на главен разпределителен газопровод Ф250 РЕ извън границите на урбанизираната територия за газоснабдяване на гр. Свищов
(2019-05-02 15:32:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 1080 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се предостави за безвъзмездно стопанисване и управление на Агенция по заетостта гр. София част от сграда с идентификатор 65766.702.4802.1, находяща се в гр. Свищов, ул. „Григор Стоянов” № 16
(2019-05-02 15:30:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 1079 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, на помещение, находящо се на І-и етаж в общинска сграда на ул. “Т. Миланович” № 2 на сдружение “Зона за трансатлантически просперитет - наблюдателна мисия“
(2019-05-02 15:29:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1078 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Давaне на съгласие за удължаване срока на Договор № 11/2013 г. за отдаден под наем нежилищен имот, частна общинска собственост, намиращ се в село Совата
(2019-05-02 15:28:12)

Р Е Ш Е Н И Е 1077 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 14/2013 г. за отдаден под наем нежилищен имот, частна общинска собственост, намиращ се на ул. „Т. Миланович“ № 2
(2019-05-02 15:26:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 1076 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Свищов, ул. „Димитър Г. Анев” № 2б, на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД
(2019-05-02 15:25:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 1075 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Дарение на движима вещ - моторно превозно средство марка OTOYOL IVECO, модел „М 50.14 School BUS“ с 30+1 места, собственост на Община Свищов
(2019-05-02 15:24:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1074 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов за 2018 година
(2019-05-02 15:23:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1073 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Дунавско дело” ЕООД - гр. Свищов за 2018 година
(2019-05-02 15:23:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 1072 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2018 година
(2019-05-02 15:22:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1071 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Комунално строителство и поддръжка” ЕООД - гр. Свищов за 2018 година
(2019-05-02 15:21:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1070 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2019 година – създаване на нов обект
(2019-05-02 15:20:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1069 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 г. за 2018 година
(2019-05-02 15:18:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 1068 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане Отчет за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2018 г.
(2019-05-02 15:18:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 1067 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Свищов (2019-2021 г.), Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Свищов (2019-2021 г.) и Отчет на годишен план в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Свищов (2017-2019 г.)
(2019-04-01 11:31:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 1066 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Утвърждаване разпределението на собствеността на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол) - сгради, находящи се в поземлен имот 280011 в село Санадиново, Община Никопол
(2019-04-01 11:30:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 1065 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2019 година
(2019-04-01 11:29:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1064 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. П. П.
(2019-04-01 11:27:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1063 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. М.
(2019-04-01 11:26:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 1062 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. П. М.
(2019-04-01 11:25:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 1061 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Н. Б.
(2019-04-01 11:25:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 1060 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Вземане на решение за увеличаване капацитета на социалната услуга Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) град Свищов
(2019-04-01 11:24:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 1059 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Утвърждаване на образец на декларация по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)
(2019-04-01 11:22:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1058 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Промяна в Правилника за дейността на Общинско предприятие „Обреди - Свищов“
(2019-04-01 11:21:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1057 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Приемане на промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2019-04-01 11:20:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1056 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2019-04-01 11:19:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 1055 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Определяне на началния размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2019/2020 година
(2019-04-01 11:18:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 1054 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-426/19.06.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-459/11.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „КЕМАПУЛ” ЕООД
(2019-04-01 11:17:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 1053 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-415/18.06.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-457/11.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „КОМИТА АГРО“ ЕООД
(2019-04-01 11:16:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 1052 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-406/14.06.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-470/13.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и ЕТ „ВИКИ – 98 – Л. Л.“
(2019-04-01 11:15:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1051 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-413/17.06.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-458/11.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „СОРТОВИ СЕМЕНА ЕЛИТ 2001” ЕООД
(2019-04-01 11:13:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1050 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-475/08.07.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-466/12.05.2016 г.) сключен между Община Свищов и ППОК „ИЗГРЕВ – 93“
(2019-04-01 11:12:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1049 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-473/05.07.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-469/13.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „СОВАТА“ ЕАД
(2019-04-01 11:11:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1048 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-553/26.07.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-447/09.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „БИЛЯНА” ООД
(2019-04-01 11:08:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1047 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.414.138, с начин на трайно ползване „Друг вид нива”, местност „Гаргалъка”
(2019-04-01 11:07:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1046 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.414.137, с начин на трайно ползване „Друг вид нива”, местност „Гаргалъка”
(2019-04-01 11:06:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1045 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Отчет за 2018 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Свищов за периода 2015-2020 г., Отчет за 2018 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2)”, Период на действие – 2015 г. – 2018 г. и Отчет за 2018 г. на Програмата за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. на Община Свищов
(2019-04-01 11:05:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1044 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Свищов, ул. „Димитър Г. Анев” № 2б, на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД
(2019-04-01 11:04:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1043 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 1020/28.02.2019 г., Прот. № 68 на Общински съвет – Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-1717/14.03.2019 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2019-04-01 11:03:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1042 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 09/30.04.2013 година за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, сключен между Община Свищов и ЕТ „МОДА-90-К – Р. П.“
(2019-04-01 11:01:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 1041 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година
(2019-04-01 11:00:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 1040 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на археологически разкопки в парк „Калето“
(2019-04-01 10:59:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1039 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“
(2019-04-01 10:51:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1038 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект “Модернизация на кухненско оборудване на Дом за стари хора „Мария Луиза“ – гр. Свищов“ за финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика
(2019-04-01 10:37:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1037 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2019 година – създаване на нови обекти
(2019-04-01 10:35:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1036 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г.
(2019-04-01 10:35:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1035 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 11.03.2019 г., Прот. № 69 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“
(2019-03-12 08:50:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1034 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси относно автобусна линия от Републиканската транспортна схема от квотата на Община Свищов
(2019-03-05 17:27:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 1033 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. И. Я.
(2019-03-05 17:26:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 1032 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Е. А.
(2019-03-05 17:25:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 1031 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Г., В. Т., С. И. и А. Б.
(2019-03-05 17:25:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 1030 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Р.
(2019-03-05 17:24:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1029 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Г.
(2019-03-05 17:23:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1028 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от язовир „Банкова воденица - 1“ – 88,00 дка, находящ се в землището на с. Морава
(2019-03-05 17:22:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1027 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот, с идентификатор 65766.53.81, с начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение”, местност „Фара”
(2019-03-05 17:21:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1026 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот, с идентификатор 65766.52.158, с начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение”, местност „Драчово бърдо 1”
(2019-03-05 17:20:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1025 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот, с начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение”, местност „Драчово бърдо 1”
(2019-03-05 17:19:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1024 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов
(2019-03-05 17:18:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 1023 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов
(2019-03-05 17:18:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 1022 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на част от УПИ І – 80 за „бетонов възел”, част от ПИ 65766.703.80, частна общинска собственост, с проектен идентификатор 65766.703.88 в обхвата на нов УПИ ХІХ - 80, 81 за „производствени и складови дейности”, към ПИ 65766.703.81, собственост на „Републикаконсерв” АД и към поземлен имот с идентификатор 65766.703.79, общинска собственост на части от ПИ 65766.703.80, общинска собственост, с проектен идентификатор 65766.703.92 и от ПИ 65766.703.81, собственост на „Републикаконсерв” АД , с проектен идентификатор 65766.703.91 в границите на новообособен УПИ ХVІІ-79, за „претоварна станция”, Западна индустриална зона по плана на гр. Свищов
(2019-03-05 17:17:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1021 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда
(2019-03-05 17:15:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1020 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2019-03-05 17:14:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1019 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година
(2019-03-05 17:13:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1018 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Промени в Решение № 1003/31.01.2019 г., Прот. № 67 на Общински съвет – Свищов
(2019-03-05 17:11:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1017 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Одобряване на прогнози за периода 2020-2022 година
(2019-03-05 17:10:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1016 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 21, ал. 5 и във връзка с чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2019-03-05 17:10:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1015 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Годишен отчет за 2018 г по изпълнение Програмата за управление на Община Свищов за мандат 2015-2019 година
(2019-03-05 17:08:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 1014 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“, гр. Велико Търново
(2019-02-04 09:34:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1013 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. К. И.
(2019-02-04 09:33:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1012 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Х. К.
(2019-02-04 09:32:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1011 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Я. С. М.
(2019-02-04 09:31:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1010 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Р. М.
(2019-02-04 09:31:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1009 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. П. Д.
(2019-02-04 09:30:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 1008 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Покриване на разходите за извършено погребение
(2019-02-04 09:29:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 1007 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) LII – 9645, (УПИ) LIII - 9645, (УПИ) LVI – за „озеленяване“ и (УПИ) LХI – за „озеленяване и паркинг“, кв. 104 по плана на гр. Свищов и улица с ОК1110а – ОК532в – ОК532г – ОК532д по регулационния план на гр. Свищов
(2019-02-04 09:28:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 1006 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се продължи с три години срока на Договор за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, в землището на с. Царевец, сключен на 01.03.2012 г. между Кметство с. Царевец, общ. Свищов и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (с предишно наименование „Космо България Мобайл“ ЕАД)
(2019-02-04 09:26:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 1005 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се продължи с три години срока на Договор за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, в землището на с. Вардим, сключен на 01.03.2012 г. между Кметство с. Вардим, общ. Свищов и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (с предишно наименование „Космо България Мобайл“ ЕАД)
(2019-02-04 09:26:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1004 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, на помещение, находящо се на І-ви етаж, пореден № 9, на ул. “Т. Миланович” № 2 на сдружение “Клуб Естрада за поп и рок изпълнители - гр. Свищов”
(2019-02-04 09:24:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1003 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Определяне на училище - преимуществен ползвател на моторно превозно средство, марка OTOYOL - IVECO, предоставен на Община Свищов със Заповед № РД 11-5/07.03.2007 г. на Министъра на образованието и науката и договор № Д01-143/10.04.2007 г., сключен между Община Свищов и Министерство на образованието и науката
(2019-02-04 09:22:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 1002 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов
(2019-02-04 09:21:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1001 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане Наредба за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов
(2019-02-04 09:20:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 1000 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2019-02-04 09:19:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 999 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”
(2019-02-04 09:18:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 998 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № от ИСУН- BG16RFOP001-5.002-0006-C01 от 15.01.2019 г., Административен договор № РД-02-37-9/15.01.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура”, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” за проект: Създаване на нова социална услуга “Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“
(2019-02-04 09:16:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 997 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2019 година
(2019-02-04 09:15:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 996 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация през 2019 година в Община Свищов
(2019-02-04 09:14:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 995 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Свищов
(2019-02-04 09:13:13)

РЕШЕНИЕ №214 / 03.07.2017 г. по Административно дело №36/2017 г., постановено от Административен съд - Велико Търново, ПОТВЪРДЕНО с Решение №558/14.01.2019 г. по Административно дело №9614/2017 г. на Върховен административен съд, ВЛЯЗЛО В ЗАКОННА СИЛА на 14.01.2019 г.
(2019-01-23 14:07:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 994 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.01.2019 г., Прот. № 66 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов
(2019-01-21 13:17:57)

РЕШЕНИЕ №143 / 4.5.2017 г. по Административно дело №56/2017 г., постановено от Административен съд - Велико Търново, ПОТВЪРДЕНО с Решение №15478/12.12.2018 г. по Административно дело №7114/2017 г. на Върховен административен съд, ВЛЯЗЛО В ЗАКОННА СИЛА на 12.12.2018 г.
(2019-01-03 16:03:28)

Решения за 2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 993 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Предоставяне на СУ“Николай Катранов“ град Свищов за безвъзмездно ползване на моторно превозно средство марка „Исузу Тюркуаз“(„Isuzu“ Turquoise“)
(2018-12-21 16:55:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 992 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 974/29.11.2018 г., Прот. № 62 на Общински съвет – Свищов за учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-8052/13.12.2018 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2018-12-21 16:55:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 991 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Съгласие за покана за партньорство на дружество „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, ЕИК 121706255, с едноличен собственик на капитала Министерство на икономиката
(2018-12-21 16:54:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 990 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Промяна на търговско наименование (фирма) и предмет на дейност на „Дунавски обществен парк“ ЕАД
(2018-12-21 16:53:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 989 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. Я. Х.
(2018-12-21 16:51:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 988 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2019 година
(2018-12-21 16:51:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 987 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Допълване и промени в Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд
(2018-12-21 16:50:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 986 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2019 година
(2018-12-21 16:49:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 985 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община – Свищов за 2019 година
(2018-12-21 16:48:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 984 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура „Социално включване в общността”, BG05M9OP001- 2.032. в качеството ѝ на партньор
(2018-12-21 16:47:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 983 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Кандидатстване по проект „Красива България” за 2019 г., Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”
(2018-12-21 16:46:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 982 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на проектно предложение „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на Община Свищов“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по оперативна програма „Региони в растеж“
(2018-12-21 16:44:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 981 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2018 г., Прот. № 64 ОТНОСНО: Промяна и допълване на Решение № 950/25.10.2018 г., Прот. № 61 на Общински съвет – Свищов
(2018-12-18 16:42:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 980 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Б. А.
(2018-12-03 09:07:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 979 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. И. Ц.
(2018-12-03 09:06:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 978 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Л. И.
(2018-12-03 09:04:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 977 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. А. Г.
(2018-12-03 09:02:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 976 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Й. В.
(2018-12-03 09:01:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 975 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Промянa състав на комисия за дейността по Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания в Община Свищов
(2018-12-03 09:00:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 974 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства
(2018-12-03 08:59:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 973 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Хаджидимитрово
(2018-12-03 08:58:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 972 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Предоставяне на недвижими имоти, общинска собственост за безвъзмездно управление на Кметовете на кметства
(2018-12-03 08:57:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 971 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) І – 80 за „бетонов възел“, (УПИ) XVII – 79 за „претоварна станция“, ПИ 65766.703.81 по КК и КР на землището на гр. Свищов (в което попада УПИ – за „резервен терен на Рудметал“), (УПИ) – за „Изкупвателна търговска база – Свищов“, (УПИ) IV – за „бригадирски лагер“ и (УПИ) V – за „зърнобаза“, в Западна индустриална зона (ЗИЗ) на гр. Свищов
(2018-12-03 08:56:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 970 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за електронни съобщения през землището на град Свищов с ЕКАТТЕ 65766, землището на с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121 и землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, община Свищов
(2018-12-03 08:54:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 969 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Одобряване Предварителния проект на Общия устройствен план на Община Свищов, включващ Екологична оценка и Оценка за съвместимост по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие
(2018-12-03 08:53:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 968 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-12-03 08:52:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 967 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Приемане и предаване на новоизградени от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново активи на територията на Община Свищов през 2018 г.
(2018-12-03 08:51:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 966 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“
(2018-12-03 08:49:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 965 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. С. К.
(2018-10-29 16:18:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 964 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на A. И. И.
(2018-10-29 16:18:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 963 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. А. Г.
(2018-10-29 16:17:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 962 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Сдружение „Общински футболен клуб „Академик Свищов“
(2018-10-29 16:17:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 961 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Държавата на язовири публична общинска собственост
(2018-10-29 16:17:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 960 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов
(2018-10-29 16:17:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 959 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост - продажба чрез публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот, на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 23
(2018-10-29 16:16:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 958 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2018-10-29 16:16:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 957 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 933/27.09.2018 г., Прот. № 60 на Общински съвет – Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-6361/11.10.2018 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2018-10-29 16:16:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 956 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-10-29 16:16:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 955 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Предложение за приемане на решение за осигуряване на собствено финансиране за изработването на проекта на Общ устройствен план (ОУП) на Община Свищов
(2018-10-29 16:15:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 954 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на изпълнението проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов”, ДБФП с рег. № BG16RFOP001-1.036-0004-C01 от 07.09.2018 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
(2018-10-29 16:15:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 953 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2018-10-29 16:15:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 952 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Определяне състав на комисия за проверка на декларациите на служителите в кметствата и кметското наместничество в община Свищов по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
(2018-10-29 16:15:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 951 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Свищов
(2018-10-29 16:14:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 950 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Учредяване на търговско дружество и непарична вноска в капитала
(2018-10-29 15:54:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 949 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Възлагане на управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов след проведен конкурс
(2018-10-29 15:52:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 948 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2019 година
(2018-10-29 15:51:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 947 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. В. М.
(2018-10-01 11:25:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 946 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. М. М.
(2018-10-01 11:24:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 945 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. Й.
(2018-10-01 11:23:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 944 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. М. К.
(2018-10-01 11:22:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 943 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. О. Ю.
(2018-10-01 11:20:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 942 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Г. Д.
(2018-10-01 11:19:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 941 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. П.
(2018-10-01 11:18:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 940 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. П. Т.
(2018-10-01 11:17:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 939 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. В. Д.
(2018-10-01 11:16:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 938 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. О. К.
(2018-10-01 11:15:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 937 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Т. М.
(2018-10-01 11:14:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 936 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Морава
(2018-10-01 11:13:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 935 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост
(2018-10-01 11:11:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 934 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост - продажба на общинската част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.2103.1.5 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Свищов
(2018-10-01 11:09:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 933 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление
(2018-10-01 11:08:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 932 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-10-01 11:07:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 931 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Определяне минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Свищов
(2018-10-01 11:05:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 930 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект
(2018-10-01 11:03:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 929 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.
(2018-10-01 11:02:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 928 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.09.2018 г., Прот. № 59 ОТНОСНО: Сключване на допълнително споразумение към договора за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов, на досегашния управител д-р П. Пелов
(2018-09-18 15:28:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 927 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.09.2018 г., Прот. № 59 ОТНОСНО: Удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов
(2018-09-18 15:27:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 926 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.09.2018 г., Прот. № 59 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2018-09-18 15:25:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 925 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.09.2018 г., Прот. № 59 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов”, ДБФП с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-1.036-0004-C01 от 07.09.2018 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов”, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“
(2018-09-18 15:24:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 924 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2019-2021 година
(2018-09-03 13:58:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 923 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. К. А.
(2018-09-03 13:57:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 922 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Х. А.
(2018-09-03 13:57:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 921 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Н. Г.
(2018-09-03 13:56:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 920 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Б. А.
(2018-09-03 13:55:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 920 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Б. А.
(2018-09-03 13:53:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 919 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Приемане на План за противодействие на тероризма в Община Свищов 2018 г.
(2018-09-03 13:52:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 918 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Предложение за включване на Основно училище „Христо Ботев“ село Алеково, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ село Овча могила, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ село Морава, Основно училище „Христо Ботев“ село Ореш, Средно училище „Николай Катранов“ - град Свищов, Средно училище „Димитър Благоев“ - град Свищов, Средно училище „Цветан Радославов“ - град Свищов, в списъка на средищните училища за учебната 2018/2019 година
(2018-09-03 13:52:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 917 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Предложение за включване на Основно училище „Христо Ботев“ село Алеково в списъка на защитените училища за учебната 2018/2019 година
(2018-09-03 13:50:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 916 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно чл. 65, ал. 5; чл. 68, ал. 2 и ал. 8; чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2018/2019 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност
(2018-09-03 13:48:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 915 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2018-09-03 13:41:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 914 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост – продажба чрез публичен търг
(2018-09-03 13:40:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 913 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост
(2018-09-03 13:39:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 912 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията за придаване на част от УПИ ІХ – за „озеленяване”, публична общинска собственост към УПИ І – 62, собственост на „МУЛТИ ТРЕЙД” ЕООД от кв. 1 по плана на гр. Свищов
(2018-09-03 13:37:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 911 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в ПИ 65766.701.192, УПИ LХХІV кв. 10 по ПУП на гр. Свищов между Община Свищов и юридическо лице, чрез продажба на общинската част от имота
(2018-09-03 13:26:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 910 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията за улица с ОК 193-ОК 194 (ПИ 65766.701.9592, ул. “Отец Паисий”), улица с ОК 193-ОК 192 (ПИ 65766.701.9547, ул. “Иларион Макариополски”) и поземлен имот ПИ 65766.701.192 за новообразувания УПИ LХХХІV, отреден за търговски, обслужващи и складови дейности, от кв. 10 по ПУП-ПРЗ за УПИ І-189, 190, УПИ ІІ-192, УПИ ІІІ-188, УПИ ІV-186, УПИ V-191 от кв. 10 по плана на гр. Свищов
(2018-09-03 11:58:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 909 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на недвижим имот, публична общинска собственост в частна общинска собственост и създаване на Туристически информационен център (ТИЦ)
(2018-09-03 11:56:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 908 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на недвижим имот, публична общинска собственост в частна общинска собственост
(2018-09-03 11:51:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 907 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-09-03 11:50:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 906 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Приемане на одитно становище за заверка – немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Свищов за 2017 година и одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Свищов за 2017 година
(2018-09-03 11:49:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 905 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 година
(2018-09-03 11:47:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 904 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Българско Сливово
(2018-07-30 16:24:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 903 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. И. Х.
(2018-07-30 16:24:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 902 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Х. Д.
(2018-07-30 16:23:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 901 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ж. П. С.
(2018-07-30 16:23:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 900 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Н. А.
(2018-07-30 12:36:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 899 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Й. Й.
(2018-07-30 12:35:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 898 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Свищов, приета с Решение № 1224/25.06.2015 г., Прот. № 68 на Общински съвет – Свищов
(2018-07-30 12:33:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 897 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда
(2018-07-30 12:11:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 896 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-07-30 12:07:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 895 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост
(2018-07-30 11:57:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 894 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“
(2018-07-30 11:50:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 893 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов
(2018-07-30 11:49:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 892 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект
(2018-07-30 11:47:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 891 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект
(2018-07-30 11:46:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 890 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Дарение на недвижим имот, частна общинска собственост
(2018-07-30 11:44:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 889 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-07-30 11:42:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 888 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Сключване на допълнително споразумение към договора за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов, на досегашния управител д-р П. Пелов
(2018-06-29 16:44:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 887 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Прекратяване на конкурсна процедура за възлагане управлението на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов
(2018-06-29 16:42:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 886 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Г. С.
(2018-06-29 16:41:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 885 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ш. Ф. А.
(2018-06-29 16:39:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 884 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Г. Л.
(2018-06-29 16:38:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 883 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. А. К.
(2018-06-29 16:36:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 882 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. А.
(2018-06-29 16:34:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 881 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. К. Й.
(2018-06-29 16:32:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 880 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. А. Д.
(2018-06-29 16:30:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 879 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Участие на Община Свищов в Учредителен комитет за учредяване на Организация за управление на Дунавски туристически район по Закона за туризма
(2018-06-29 16:29:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 878 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Драгомирово
(2018-06-29 16:27:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 877 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Вардим
(2018-06-29 16:26:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 876 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I – 62 и (УПИ) IХ – за „озеленяване”, кв. 1 по плана на гр. Свищов
(2018-06-29 16:25:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 875 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект
(2018-06-29 16:23:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 874 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов, чрез парична вноска по реда на Търговския закон, с размера на предоставените парични средства през периода 16.11.2012 г. – 20.12.2017 г.
(2018-06-29 16:19:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 873 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Приемане Отчет за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2017 г.
(2018-06-29 16:17:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 872 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за ремонт на две скулптури, част от екстериорното оформление на градската среда в Свищов
(2018-06-01 16:15:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 871 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия
(2018-06-01 16:14:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 870 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на общински имот - частна общинска собственост - Помпена станция „Селище“, с. Българско Сливово на Сдружение с нестопанска цел “Ловно-рибарско дружество „Сокол”
(2018-06-01 16:12:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 869 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 06/2012 г., сключен между Община Свищов и „СЛАДЪК РАЙ – 2012“ ЕООД
(2018-06-01 16:11:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 868 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 05/2012 г., сключен между Община Свищов и „СЛАДЪК РАЙ – 2012“ ЕООД
(2018-06-01 16:10:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 867 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-80 „за бетонов възел“, (УПИ) XVII-79 „за претоварна станция“ и УПИ – „резервен терен на Рудметал“, кв. „Западна индустриална зона“ (ЗИЗ) по плана на гр. Свищов
(2018-06-01 16:08:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 866 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, кв. 159 по плана на гр. Свищов
(2018-06-01 16:07:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 865 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Покана от Съвета на директорите на „МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД, гр. Велико Търново за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 05.06.2018 г.
(2018-06-01 16:05:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 864 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект
(2018-06-01 16:03:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 863 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект
(2018-06-01 16:02:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 862 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Възлагане на управлението на „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс
(2018-06-01 16:01:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 861 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Л. Б. и А. И. И.
(2018-06-01 15:55:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 860 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. В. Т.
(2018-06-01 15:54:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 859 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов
(2018-06-01 15:53:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 858 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Комунално строителство и поддръжка” ЕООД - гр. Свищов за 2017 година
(2018-06-01 15:51:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 857 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов за 2017 година
(2018-06-01 15:50:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 856 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Промени в Решение № 17/02.12.2015 г., Прот. № 4, Решение № 18/02.12.2015 г., Прот. № 4 и Решение № 19/02.12.2015 г., Прот. № 4 на Общински съвет – Свищов
(2018-06-01 15:49:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 855 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 28/17.12.2015 г., Прот. № 6 на Общински съвет – Свищов, вземане на Решение, съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и изпълнение на задължителни предписания № ЗД-1-04-00395667/02.04.2018 г. на ТП на НОИ – гр. Велико Търново
(2018-06-01 15:47:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 854 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
(2018-06-01 15:46:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 853 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект
(2018-04-27 14:19:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 852 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Одобряване на разходите по проект „Традиция и танц – Мост над Дунав“ eMS code: ROBG-511 и проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/ eMS code: ROBG-274, одобрени за изпълнение по Програма „Interreg V-A Румъния-България”
(2018-04-27 14:19:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 851 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2018 г.
(2018-04-27 14:18:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 850 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Промяна в Решение № 515/30.03.2017 г., Протокол № 32 на Общински съвет – Свищов за избор на членове на Ръководния комитет за оценяване на проекти по Програма „Местни инициативи“ на Община Свищов
(2018-04-27 14:17:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 849 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С.Е.А.
(2018-04-27 14:16:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 848 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П.М.К.
(2018-04-27 14:16:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 847 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П.Т.Б.
(2018-04-27 14:15:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 846 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П.К.П.
(2018-04-27 14:14:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 845 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л.Б.Й.
(2018-04-27 14:13:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 844 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г.
(2018-04-27 14:12:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 843 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2017 година и Общинска програма за закрила на детето за 2018 година
(2018-04-27 14:12:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 842 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов
(2018-04-27 14:11:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 841 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Свищов 2018-2020 година и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Свищов за 2018 г.
(2018-04-27 14:10:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 840 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на община Свищов, приета с Решение № 414/21.12.2016 г. на Общински съвет – Свищов, изменена с Решение № 652/27.07.2017 г. на Общински съвет – Свищов
(2018-04-27 14:10:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 839 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2017 година
(2018-04-27 14:09:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 838 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Промяна на Решение № 780/22.02.2018 г., Протокол № 50 на Общински съвет – Свищов, за определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов
(2018-04-27 14:08:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 837 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Изменение и допълване на Решение № 808/29.03.2018 г., Протокол № 52 на Общински съвет – Свищов, относно предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2018-04-27 14:07:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 836 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост – продажба чрез публичен търг
(2018-04-27 14:06:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 835 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК 900-ОК901-ОК902 (ПИ65766.702.9606) в границите на новобособеният УПИ ІІ от кв. 181, отреден за ПИ 65766.702.1032, собственост на Д.М.А., гр. С. за уреждане на регулационни отношения с Община Свищов, по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на гр. Свищов
(2018-04-27 14:05:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 834 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-04-27 14:05:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 833 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект към Национален Доверителен Екофонд, програма „Микропроекти за климата“
(2018-04-27 14:03:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 832 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж”, 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
(2018-04-27 14:03:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 831 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Предоставяне на сграда, публична общинска собственост в град Свищов, ЕКАТТЕ 65766, ул. “Цар Борис I“ № 36 - АКТ № 1562/15.11.2007 г., УПИ VIII, кв. 83 А за създаване на Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване
(2018-04-27 14:02:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 830 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. В. Търново
(2018-04-27 14:01:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 829 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Дунавско дело” ЕООД – гр. Свищов за 2017 година
(2018-04-27 14:01:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 828 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2017 година
(2018-04-27 14:00:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 827 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов за 2017 година
(2018-04-27 13:59:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 826 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Комунално строителство и поддръжка” ЕООД - гр. Свищов за 2017 година
(2018-04-27 13:58:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 825 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Свищов”
(2018-04-27 13:57:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 824 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М.Г.В.
(2018-04-06 14:47:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 823 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А.А.М.
(2018-04-06 14:47:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 822 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Я.А.А.
(2018-04-06 14:46:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 821 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С.Д.М.
(2018-04-06 14:45:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 820 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д.М.П.
(2018-04-06 14:44:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 819 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г.А.П.
(2018-04-06 14:43:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 818 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н.А.М.
(2018-04-06 14:42:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 817 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е.К.С.
(2018-04-06 14:41:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 816 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З.Х.М
(2018-04-06 14:41:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 815 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н.С.К
(2018-04-06 14:39:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 814 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г.К.Г.
(2018-04-06 14:39:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 813 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д.С.А
(2018-04-06 14:38:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 812 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р.С.Г
(2018-04-06 14:37:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 811 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Т. М
(2018-04-06 14:37:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 810 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов
(2018-04-06 14:36:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 809 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 738/ 20.12.2017 г., Прот. № 47 на Общински съвет – Свищов
(2018-04-06 14:35:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 808 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2018-04-06 14:34:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 807 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Определяне на началния размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2018/2019 г.
(2018-04-06 14:33:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 806 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отчет за 2017 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Свищов за периода 2015-2020 г., Отчет за 2017 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов” и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2)”. Период на действие – 2015 г. – 2018 г. и Отчет за 2017 г. на Програмата за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. на Община Свищов
(2018-04-06 14:32:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 805 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имоти – държавна собственост
(2018-04-06 14:31:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 804 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 94/28.01.2016 г., Протокол № 9 на Общински съвет – Свищов
(2018-04-06 14:30:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 803 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Даване на съгласие за монтаж на атракцион - архитектурно-фигурална композиция на Епископ Филип Станиславов – Католически епископ в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ – за „Читалище”, кв. 42 по действащия план с. Ореш, общ. Свищов
(2018-04-06 14:29:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 802 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 23, УПИ VІI (седем) по Подробния устройствен план на гр. Свищов
(2018-04-06 14:28:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 801 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 21, УПИ VІ (шест) по Подробния устройствен план на гр. Свищов
(2018-04-06 14:27:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 800 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Промяна и допълване на Решение № 378/31.03.2005 г., Прот. № 33 на Общински съвет – Свищов, за разпореждане с части от имоти публична общинска собственост от общинските училища
(2018-04-06 14:26:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 799 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 776/22.02.2018 г., Прот. № 50 на Общински съвет – Свищов за даване на съгласие за предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно ползване, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-1561/14.03.2018 г. на Областен управител на област Велико Търново
(2018-04-06 14:24:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 798 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52. ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов
(2018-04-06 14:23:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 797 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-04-06 14:22:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 796 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – промяна в наименованието на обект
(2018-04-06 14:21:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 795 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на конкурс за възлагане управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД
(2018-04-06 14:20:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 794 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52. ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за 2017 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 година
(2018-04-06 14:18:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 793 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 19.03.2018 г., Прот. № 51. ОТНОСНО: Промени в ръководството на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Павлович” ЕООД
(2018-03-19 16:18:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 792 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 19.03.2018 г., Прот. № 51. ОТНОСНО: Прекратяване на конкурсна процедура за възлагане на управлението на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов, открита с Решение № 762/30.01.2018 г., Прот. № 49 на Общински съвет – Свищов
(2018-03-19 16:18:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 791 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД
(2018-02-23 16:17:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 790 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, на имот частна общинска собственост – сграда - тенис зала, на “Сдружение спортен клуб по тенис на маса “Нове - 2018“
(2018-02-23 16:17:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 789 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, на помещение, находящо се в местността ”Матката”, с предназначение склад за съхраняване на фуражи на Сдружение „Ловно-рибарско дружество “Сокол”
(2018-02-23 16:16:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 788 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за обект от Поименен списък – 2018 г. на обектите в Община Свищов за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
(2018-02-23 16:16:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 787 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Р.
(2018-02-23 16:16:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 786 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Ю. П.
(2018-02-23 16:15:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 785 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. А.
(2018-02-23 16:15:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 784 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. А. И.
(2018-02-23 16:14:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 783 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Г. Л.
(2018-02-23 16:14:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 782 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Я. А.
(2018-02-23 16:13:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 781 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Д. К.
(2018-02-23 16:13:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 780 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов
(2018-02-23 16:12:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 779 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов
(2018-02-23 16:12:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 778 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Допускане – Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за пътна връзка към поземлени имоти (ПИ) 328007 и (ПИ) 328008, м. „Бурча“, в землището на с. Вардим, общ. Свищов
(2018-02-23 16:11:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 777 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Поставяне на паметник на 26 опълченеца и Руските военни подразделения от източния отряд
(2018-02-23 16:11:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 776 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление
(2018-02-23 16:10:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 775 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдаване под наем на нежилищно общинско помещение /Автоспирка/, находящо се в с. Хаджидимитрово
(2018-02-23 16:09:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 774 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдаване под наем на част от общинска сграда - „Ретранслаторна станция”, находяща се в с. Хаджидимитрово
(2018-02-23 16:09:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 773 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на физкултурен салон
(2018-02-23 16:09:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 772 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда
(2018-02-23 16:08:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 771 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с начално ОК838 в границите на новобособеният УПИ ХCVІІІ от кв. 76 по имотните граници на ПИ 65766.702.1109, ПИ 65766.702.1100, собственост на С. И. С., гр. Свищов за уреждане на регулационни отношения с Община Свищов, по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХХХ-1110 и УПИ ХCVІІ от кв. 76 по плана на гр. Свищов
(2018-02-23 16:08:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 770 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-02-23 16:07:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 769 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. В. Търново
(2018-02-23 16:06:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 768 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 г.
(2018-02-23 16:06:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 767 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Подписване на договор с Община Никопол за 2018 година, в изпълнение на чл. 9, ал. 2 от Договор за услуга № 303/15.10. 2015 г. с предмет ,,Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“
(2018-02-23 16:06:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 766 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Одобряване на бюджетни прогнози за периода 2019-2021 година
(2018-02-23 16:05:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 765 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Определяне размера на основни месечни заплати на Кметовете в Община Свищов
(2018-02-23 16:05:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 764 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2018-02-23 16:04:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 763 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Приемане на Декларация в подкрепа на Стопанска академия „Д. А. Ценов” за осигуряване чрез държавна поръчка и бюджетна субсидия за 2018 г. на запазването и развитието на Алма матер в Свищов
(2018-02-23 16:04:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 762 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2018 г., Прот. № 49. ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов
(2018-01-31 15:28:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 761 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2018 г., Прот. № 49. ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2018-01-31 15:27:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 760 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Представителството и управлението на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД
(2018-01-26 14:39:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 759 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. С. А.
(2018-01-26 14:38:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 758 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. В. И.
(2018-01-26 14:38:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 757 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Г. Н.
(2018-01-26 14:37:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 756 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. С. Ц.
(2018-01-26 14:37:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 755 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
(2018-01-26 14:36:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 754 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Включване на нов обект в Програма за реализация на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Свищов
(2018-01-26 14:36:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 753 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с Искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001-0004-С01 от 21.12.2017 г. за изпълнение на проект „Увеличаване капацитета на Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов чрез преустройство и ремонт - качествени грижи и достъпни услуги“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”
(2018-01-26 14:36:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 752 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Отписване от активите на „Комунално строителство и поддръжка“ ЕООД на несъбираеми, неплатени вземания
(2018-01-26 14:35:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 751 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2018 година
(2018-01-26 14:35:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 750 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. OТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация през 2018 година в Община Свищов
(2018-01-26 14:34:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 749 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48.ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2018 година
(2018-01-26 14:34:15)

Решения за 2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 748 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2018 година
(2017-12-21 14:30:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 747 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на действащите спортни клубове от Община Свищов
(2017-12-21 14:30:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 746 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи
(2017-12-21 14:28:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 745 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Г.
(2017-12-21 14:28:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 744 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Б. Р.
(2017-12-21 14:28:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 743 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Г. Я.
(2017-12-21 14:27:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 742 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ч. Ю. Г.
(2017-12-21 14:27:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 741 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Определяне на представител на община Свищов в Комисията за изработване на Областна здравна карта
(2017-12-21 14:26:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 740 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2018 година
(2017-12-21 14:25:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 739 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Свищов за 2018 година
(2017-12-21 14:24:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 738 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Предоставяне на концесия на язовир „Банкова воденица – 1”, имот № 000027 в землището на с. Морава, община Свищов
(2017-12-21 14:24:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 737 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за 2018 г. за ползване на дървесина в горските територии, собственост на Община Свищов
(2017-12-21 14:23:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 736 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – учредяване право на строеж в УПИ VІ-4256 (ПИ 65766.702.4256) от кв. 66 по Подробния устройствен план на гр. Свищов
(2017-12-21 14:23:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 735 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД, град Свищов
(2017-12-21 14:21:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 734 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – проект за съоръжение – мост, пресичащо воден обект /участък от дере/ в поземлен имот (ПИ) 000245, по КВС на землището на с. Българско Сливово, община Свищов
(2017-12-21 14:21:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 733 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижими имоти, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2017-12-21 14:20:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 732 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Кандидатстване по Проект „Красива България“ 2018 година към Министерството на труда и социалната политика по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“
(2017-12-21 14:19:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 731 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация
(2017-12-21 14:19:18)

ПРОТЕСТ ОТ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА В СВИЩОВ С ВХ. № В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ 1506/15.09.2017 Г. ОТНОСНО РЕШЕНИЕ № 468/29.01.2009 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ
(2017-12-04 17:06:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 730 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Годжу Карате клуб „Алеко” – Свищов за участие в Балканско първенство, което ще се проведе на 08-10.12.2017 година, в Херцег Нови, Република Черна гора
(2017-12-01 14:18:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 729 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. М. К.
(2017-12-01 14:18:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 728 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. В. Г.
(2017-12-01 14:17:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 727 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. С.
(2017-12-01 14:17:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 726 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Г. А.
(2017-12-01 14:16:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 725 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. В. Г.
(2017-12-01 14:15:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 724 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Г. Г.
(2017-12-01 14:15:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 723 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) LIV – 1100 и (УПИ) ХХХVIII – 1101, кв. 76 по плана на гр. Свищов и улица с ОК882 - ОК883 по регулационния план на гр. Свищов
(2017-12-01 14:14:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 722 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-12-01 14:14:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 721 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Промяна на маршрутни разписания по автобусна линия Свищов – Червена (обиколна) от Общинската транспортна схема, утвърдена с Решение № 654/26.09.2013 г., Прот. № 37 на Общински съвет – Свищов
(2017-12-01 14:13:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 720 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Налагане на Мораториум върху продажбите на общински жилища на наематели на общински жилища, които отговарят на условията по чл. 41 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд (НУРУРОЖФ)
(2017-12-01 14:13:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 719 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2017-12-01 14:12:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 718 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9
(2017-12-01 14:12:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 717 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне правото за управление на държавен недвижим имот, представляващ дворно място и сграда на „Данъчна служба” в полза на Община Свищов
(2017-12-01 14:11:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 716 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи
(2017-12-01 14:11:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 715 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост - учредяване право на пристрояване на сграда, собственост на физическо лице
(2017-12-01 14:10:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 714 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-12-01 14:10:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 713 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Сключване на договори за наем от „Комунално строителство и поддръжка“ ЕООД – гр. Свищов за отдаване на активи на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД гр. Велико Търново
(2017-12-01 14:09:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 712 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Промяна в Решение № 427/21.12.2016 г., Прот. № 28 на Общински съвет – Свищов
(2017-12-01 14:09:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 711 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Увеличение числения състав на общинска дейност „Домашен социален патронаж“ във второстепенен разпоредител Общинска служба „Социални дейности” при Община Свищов
(2017-12-01 14:08:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 710 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2017-12-01 14:08:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 709 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2018 година
(2017-12-01 14:07:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 708 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Приемане на Декларация на Общински съвет Свищов във връзка с определяне на трасето на бъдещата автомагистрала „Русе – Велико Търново”
(2017-12-01 14:07:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 707 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.11.2017 г., Прот. № 45. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д.Павлович” ЕООД град Свищов
(2017-11-02 14:03:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 706 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2017/2018 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов
(2017-10-27 14:03:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 705 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промяна на Решение № 662/31.08.2017 г., Прот. № 40 на Общински съвет – Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг
(2017-10-27 14:02:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 704 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Танцова формация „Радостина“ – Свищов
(2017-10-27 14:01:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 703 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Х. Г.
(2017-10-27 14:01:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 702 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Н. Д.
(2017-10-27 14:00:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 701 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Сдружение „Общински футболен клуб „Академик Свищов“
(2017-10-27 13:59:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 700 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели, с трасе през землището на с. Козловец, общ. Свищов с ЕКАТТЕ 37784
(2017-10-27 13:59:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 699 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна кабелна линия за средно напрежение (20кV) за обект „База за производство на брикети и въглища“ в ПИ 65766.121.1 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2017-10-27 13:58:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 698 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели, с трасе през землището на с. Царевец, общ. Свищов с ЕКАТТЕ 78121
(2017-10-27 13:58:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 697 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за обект „Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов“ за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
(2017-10-27 13:57:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 696 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за обект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешно-водопроводна мрежа в гр. Свищов по улици: ул. “Ал. Божинов“, комплекс „Химик“, ул. „Тинтява“, ул. „Пирин“, ул. „Искър“, ул. „Киряк Цанков“ и ул. „Черни връх“ за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
(2017-10-27 13:56:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 695 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XLVI, (УПИ) XLVII и (УПИ) V, кв. 169 по плана на гр. Свищов
(2017-10-27 13:56:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 694 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост - учредяване право на пристрояване към нежилищна сграда, собственост на юридическо лице
(2017-10-27 13:55:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 693 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9
(2017-10-27 13:54:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 692 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9
(2017-10-27 13:53:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 691 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК909 – ОК1041 в границите на новобособеният УПИ ХIІІ - 1610 от кв. 208 към ПИ 65766.702.1610, собственост на Ц. Б. К., гр. Свищов за уреждане на регулационни отношения с Община Свищов, по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за улицата и УПИ ХІІІ - 1610 от кв. 208 по плана на гр. Свищов
(2017-10-27 13:52:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 690 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-10-27 13:51:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 689 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Д. Д. за издаване на книгата „Северная муза“ на руски език, посветена на 140 години от Освобождението на България
(2017-10-27 13:51:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 688 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Възлагане на управлението на „Медико-техническа лаборатория - Свищов” ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс
(2017-10-27 13:50:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 687 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаванe на нов обект
(2017-10-27 13:49:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 686 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нови обекти
(2017-10-27 13:49:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 685 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов
(2017-10-27 13:48:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 684 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Р. Б.
(2017-09-30 13:47:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 683 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Ю. С.
(2017-09-30 13:47:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 682 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Изразяване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
(2017-09-30 13:46:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 681 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир – публична общинска собственост, чрез предоставянето му под наем
(2017-09-30 13:45:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 680 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов
(2017-09-30 13:45:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 679 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Даване на предварително писмено съгласие за преминаване на трасе на „Преносен газопровод за град Свищов“ през имоти, общинска собственост
(2017-09-30 13:44:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 678 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2017-09-30 13:43:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 677 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Промяна на Решение № 572/27.04.2017 г., Протокол № 36 на Общински съвет – Свищов относно финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2017 г.
(2017-09-30 13:42:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 676 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2018-2020 година
(2017-09-30 13:42:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 675 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.09.2017 г., Прот. № 42. ОТНОСНО: Приемане на Тарифа за определяне размера на таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Свищов
(2017-09-15 13:41:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 674 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.09.2017 г., Прот. № 42. ОТНОСНО: Възлагане управлението на „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс
(2017-09-15 13:40:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 673 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.09.2017 г., Прот. № 42. ОТНОСНО: Възлагане управлението на „Дунавско дело” ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс
(2017-09-15 13:40:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 672 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.09.2017 г., Прот. № 42. ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на моторно превозно средство
(2017-09-15 13:39:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 671 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.09.2017 г., Прот. № 42. ОТНОСНО: Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за учебната 2017/2018 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност
(2017-09-15 13:39:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 670 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 41. ОТНОСНО: Промени в Решение № 661/31.08.2017 г., Прот. № 40 на Общински съвет – Свищов
(2017-09-01 13:36:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 669 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Подпомагане на Детски хор „Дъга“ при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ гр. Свищов
(2017-09-01 13:36:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 668 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Даване на съгласие за изменение и продължаване на Разрешение за водовземане от минерална вода
(2017-09-01 13:35:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 667 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) LI – 9645, кв. 104 по плана на гр. Свищов, улици с ОК532а – ОК943 и ОК532б – ОК532в по регулационния план на гр. Свищов
(2017-09-01 13:33:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 666 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2017-09-01 13:33:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 665 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2017-09-01 13:32:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 664 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Участие в създаване на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група-Свищов-2017“ и участие в отворената покана за прием на проекти по мярка 4.2 Изпълнение на стратегиите за ВОМР по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР)
(2017-09-01 13:31:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 663 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Даване съгласие за промяна предназначение на сградния фонд на ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, с. Царевец, общ. Свищов – общинска собственост
(2017-09-01 13:31:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 662 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2017-09-01 13:30:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 661 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаванe на нов обект
(2017-09-01 13:29:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 660 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаванe на нов обект
(2017-09-01 13:28:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 659 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Приемане на одитно становище и одитен доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на Общината за 2016 година
(2017-09-01 13:28:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 658 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 година
(2017-09-01 13:27:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 657 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Г. М.
(2017-07-28 13:21:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 656 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. С. Н.
(2017-07-28 13:21:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 655 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Покриване на разходите за извършено погребение
(2017-07-28 13:20:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 654 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Внасяне на мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за включване на общински училища в актуализираните списъци на защитени и средищни училища за учебната 2017-2018 година
(2017-07-28 13:19:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 653 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на община Свищов
(2017-07-28 13:19:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 652 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредба за условията и реда за записване, отписване и приемане на деца в общински детски градини на територията на община Свищов
(2017-07-28 13:18:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 651 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор, сключен между Кметство с. Овча могила и ЕТ „Ивона – С. Г.”
(2017-07-28 13:18:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 650 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс, на помещение, находящо се на ул. ”Тодор Миланович” № 2, с предназначение за репетиционна дейност, на „Детско-юношески танцов ансамбъл “Огнени ритми” – гр. Свищов
(2017-07-28 13:17:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 649 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Предоставяне за управление на имот, публична общинска собственост
(2017-07-28 13:16:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 648 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2017-07-28 13:16:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 647 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2017-07-28 13:15:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 646 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, общинска собственост – учредяване право на строеж чрез публичен търг с тайно наддаване за изграждане на обект: „Подпорна стена” в УПИ ХVІІІ – 1518 (ПИ 65766.702.1518) на граница между УПИ ХVІІІ – 1518 и УПИ Х-1521 от кв. 177 по Подробния устройствен план на гр. Свищов
(2017-07-28 13:14:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 645 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-07-28 13:13:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 644 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост
(2017-07-28 13:12:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 643 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 595/25.05.2017 г., Прот. № 37 на Общински съвет – Свищов за кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж”, 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”
(2017-07-28 13:11:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 642 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД
(2017-07-28 13:11:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 641 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към “Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД
(2017-07-28 13:10:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 640 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
(2017-07-28 13:10:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 639 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Многопрофилна областна болница за активно лечение д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново
(2017-07-28 13:09:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 638 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нов обект
(2017-07-28 13:08:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 637 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нови обекти
(2017-07-28 13:08:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 636 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на О. Ю. А.
(2017-06-30 13:06:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 635 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. К. С.
(2017-06-30 13:05:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 634 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. И. И.
(2017-06-30 13:05:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 633 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Н. Д.
(2017-06-30 13:04:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 632 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. В. Ц.
(2017-06-30 13:03:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 631 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Утвърждаване на количествата и цените за ползваната от горските територии – общинска собственост дървесина
(2017-06-30 13:02:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 630 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Българско Сливово
(2017-06-30 13:01:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 629 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 609/25.05.2017 г., Протокол № 37 на Общински съвет - Свищов, за предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Червена, Община Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-4689/14.06.2017 г. на Областен управител на област Велико Търново
(2017-06-30 13:00:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 628 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост
(2017-06-30 13:00:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 627 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 605/ 25.05.2017 г., Прот. № 37 на Общински съвет – Свищов, за даване на съгласие за предоставяне на недвижими имоти, общинска собственост за безвъзмездно ползване, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА-04-4686/14.06.2017 г. на Областен управител на област Велико Търново
(2017-06-30 12:59:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 626 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК1090 – ОК1091 в границите на новобособеният УПИ ХХХVІІ - 3652, 3650 от кв. 199 към ПИ 65766.702.3652, собственост на „Туньострой” ЕООД, гр. Свищов за уреждане на регулационни отношения с Община Свищов, по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за улицата и УПИ ХХХVІ-3650, УПИ ХХІІ-3652 и УПИ ХХІХ-3653 от кв. 199 по плана на гр. Свищов
(2017-06-30 12:59:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 625 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Предоставяне на помещения за нуждите на проект „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост на Община Свищов“
(2017-06-30 12:58:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 624 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на бюфет за закуски, в СУ “Цветан Радославов“, гр. Свищов
(2017-06-30 12:57:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 623 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на договори, сключени между СУ “Цветан Радославов“ и Сдружение с нестопанска цел „Клуб по културизъм „Академик“ със седалище гр. Свищов
(2017-06-30 12:56:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 622 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем на две помещения, находящи се в помощна сграда на ОУ “Ф. Сакелариевич” на Туристическо дружество „Алеко Константинов”, гр. Свищов
(2017-06-30 12:55:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 621 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в УПИ ХХХІІІ-3581, кв. 83 (ПИ 65766.702.3581), чрез продажба на общинската част от имота
(2017-06-30 12:54:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 620 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК1110 – ОК1111 към УПИ ХХХІІІ - 3581, собственост на ЕТ “Техноселект – Л. В.“, гр. Свищов, от кв. 83 за уреждане на регулационни отношения по Подробен устройствен план на гр. Свищов
(2017-06-30 12:53:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 619 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-06-30 12:52:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 618 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник
(2017-06-30 12:51:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 617 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Даване на съгласие на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД гр. Свищов да ползва банков кредит за разплащане на задължения на дружеството към кредитори и други, свързани с дейността на лечебното заведение
(2017-06-30 12:51:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 616 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
(2017-06-30 12:50:20)

ОБЯВЛЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО С РЕШЕНИЕ № 143/04.05.2017 Г.
(2017-06-20 11:59:45)

ЗАПОВЕД № ОА04-4689/14.06.2017 Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(2017-06-15 13:48:55)

ЗАПОВЕД № ОА04-4686/14.06.2017 Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(2017-06-15 13:48:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 615 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. К. А.
(2017-05-26 13:45:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 614 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. К. А.
(2017-05-26 13:44:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 613 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М.Т. Н.
(2017-05-26 13:43:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 612 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. В. Д.
(2017-05-26 13:41:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 611 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Ц. Т.
(2017-05-26 13:40:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 610 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. С. К.
(2017-05-26 13:39:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 609 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2017-05-26 09:59:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 608 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на Община Свищов
(2017-05-26 09:58:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 607 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства
(2017-05-26 09:57:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 606 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-05-26 09:56:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 605 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижими имоти, общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2017-05-26 09:55:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 604 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, публична общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2017-05-26 09:55:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 603 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне на допълнителни помещения за нуждите на функциониращ Дневен център за деца с увреждания в сградата на учебен корпус „Алеко Константинов” гр. Свищов
(2017-05-26 09:54:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 602 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Даване на съгласие Кмета на Община Свищов да одобри изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) II за социални дейности, кв. 216 по плана на гр. Свищов, публична общинска собственост
(2017-05-26 09:53:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 601 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело” ЕООД
(2017-05-26 09:52:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 600 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело” ЕООД
(2017-05-26 09:51:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 599 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело” ЕООД
(2017-05-26 09:51:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 598 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД град Свищов
(2017-05-26 09:49:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 597 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Промени и допълнение в Решение № 364/27.10.2016 г., Прот. № 25 на Общински съвет – Свищов
(2017-05-26 09:48:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 596 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Определяне минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Свищов
(2017-05-26 09:47:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 595 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 година, Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”
(2017-05-26 09:46:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 594 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов
(2017-04-28 11:21:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 593 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. М.
(2017-04-28 11:20:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 592 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. С. И.
(2017-04-28 11:19:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 591 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Х. К.
(2017-04-28 11:19:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 590 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Р. И.
(2017-04-28 11:18:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 589 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Я. А.
(2017-04-28 11:17:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 588 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Б. Г.
(2017-04-28 11:17:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 587 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. С. М.
(2017-04-28 11:16:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 586 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. П. К.
(2017-04-28 11:15:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 585 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2016 година и Общинска програма за закрила на детето за 2017 година
(2017-04-28 11:14:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 584 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г.
(2017-04-28 11:13:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 583 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Свищов
(2017-04-28 11:13:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 582 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2017-04-28 11:12:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 581 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2016 година
(2017-04-28 11:11:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 580 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отмяна на Решение 318/01.09.2016 г., Прот. № 23 на Общински съвет – Свищов и прекратяване на Договор № 94-Д-968/11.10.2016 г. за безвъзмездно право на ползване на движима вещ – общинска собственост
(2017-04-28 11:10:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 579 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2017-04-28 11:10:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 578 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване на част от имот публична общинска собственост - помещение, находящо се в общинска сграда – Общински дом /Кметство/ на с. Горна Студена
(2017-04-28 11:08:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 577 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гараж
(2017-04-28 11:07:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 576 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в ПИ 65766.701.192, УПИ LХХІV кв. 10 по ПУП на гр. Свищов между Община Свищов и юридическо лице, чрез продажба на общинската част от имота
(2017-04-28 11:06:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 575 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията за улица с ОК 193-ОК 194 (ПИ 65766.701.9592, ул. “Отец Паисий”), улица с ОК 193-ОК 192 (ПИ 65766.701.9547, ул. “Иларион Макариополски”) и поземлен имот ПИ 65766.701.192 за новообразувания УПИ LХХХІV, отреден за „търговски, обслужващи и складови дейности”, от кв. 10 по ПУП-ПРЗ за УПИ І-189, 190, УПИ ІІ-192, УПИ ІІІ-188, УПИ ІV-186, УПИ V-191 от кв. 10 по плана на гр. Свищов
(2017-04-28 11:06:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 574 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в ПИ 65766.702.1156 по КККР (по предходен план: парцел: ІХ, квартал: 74, нов УПИ ХІІІ-1156, кв. 187) между Община Свищов и физическо лице, чрез продажба на общинската част от имота
(2017-04-28 11:05:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 573 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-04-28 11:04:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 572 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2017 годна
(2017-04-28 11:00:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 571 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/ по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година
(2017-04-28 10:59:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 570 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Разработване на общи туристически продукти и услуги, промотиращи културно наследство в трансграничния регион Зимнич-Свищов“ /PROMOCULT/ по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година
(2017-04-28 10:58:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 569 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Повишаване на трансграничната мобилност, чрез подобряване на третостепенни възли към TEN-Т инфраструктурата и разработване и координиране на трансгранични транспортни системи“ /INFRASYS/ по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година
(2017-04-28 10:58:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 568 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с регистрационен номер BG05M9OP001-2.005-0005-С01/10.04.2017 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”, Приоритетна ос 1 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” и Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, за проект „Правото на труд – право на достоен живот”, сключен между Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 – Главна Дирекция ЕФМПП и Община Свищов - Бенефициент
(2017-04-28 10:57:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 567 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с регистрационен номер BG05M9OP001-1.002-0040-C01/15.04.2016 г. по процедура BG05M9OP001-1.002, приоритетна ос: I. “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, проект „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”, сключен между Министерството на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 - Главна Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“
(2017-04-28 10:56:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 566 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. с регистрационен номер BG05M2OP001-3.002-0215-С01/23.01.2017 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, Приоритетна ос “Образователна среда за активно социално приобщаване, за проект „Да успеем всички заедно”, сключен между Министерството на образованието и науката, Управляващ орган на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 – Главна Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ и Община Свищов - Бенефициент“
(2017-04-28 10:56:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 565 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел реализацията на проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”, ДБФП с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-1.036-0003-C01 от 21.11.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов”, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“
(2017-04-28 10:55:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 564 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел реализацията на проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов” по ДБФП с регистрационен номер: BG16RFOP001-1.036-0002-C01 от 18.11.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов”, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“
(2017-04-28 10:54:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 563 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел реализацията на проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов“ ДБФП с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-1.036-0001-С01 от 18.11.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов”, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“
(2017-04-28 10:53:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 562 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2016 година
(2017-04-28 10:53:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 561 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Дунавско дело” ЕООД – гр. Свищов за 2016 година
(2017-04-28 10:52:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 560 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД – гр. Свищов за 2016 година
(2017-04-28 10:51:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 559 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов за 2016 година
(2017-04-28 10:50:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 558 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нов обект
(2017-04-28 10:49:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 557 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2017-04-28 10:48:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 556 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2017-04-28 10:47:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 555 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2017-04-28 10:47:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 554 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане Отчет за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2016 г.
(2017-04-28 10:46:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 553 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 12.04.2017 г., Прот. № 34. ОТНОСНО: Избиране член на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД
(2017-04-13 10:44:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 552 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 12.04.2017 г., Прот. № 34. ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД
(2017-04-13 10:43:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 551 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. А. Д.
(2017-03-31 10:43:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 550 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Т. Г.
(2017-03-31 10:42:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 549 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Г. О.
(2017-03-31 10:41:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 548 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Р.
(2017-03-31 10:41:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 547 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Л. Г.
(2017-03-31 10:40:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 546 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. А. М.
(2017-03-31 10:39:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 545 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. П. Т.
(2017-03-31 10:39:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 544 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ю. С. А.
(2017-03-31 10:38:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 543 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Я. Ю.
(2017-03-31 10:37:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 542 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. К.
(2017-03-31 10:37:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 541 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Ю.К.
(2017-03-31 10:36:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 540 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Й. Р.
(2017-03-31 10:35:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 539 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. С. Ц.
(2017-03-31 10:35:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 538 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. И. И.
(2017-03-31 10:34:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 537 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Е. А.
(2017-03-31 10:33:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 536 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. А. Д.
(2017-03-31 10:33:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 535 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. П.
(2017-03-31 10:32:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 534 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. Й.
(2017-03-31 10:31:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 533 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпу