Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Решения на Общински Съвет

Решения за 2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 215 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Предоставяне право на кмета на община Свищов да извърши пряко възлагане, по отношение на автобусни линии, посочени в Решение № ОА04-3863/17.06.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново
(2020-06-29 10:21:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 214 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. П. Т.
(2020-06-29 10:20:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 213 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Н. Ф.
(2020-06-29 10:19:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 212 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. В.
(2020-06-29 10:17:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 211 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. С. А.
(2020-06-29 10:16:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 210 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Х. И.
(2020-06-29 10:15:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 209 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. Ф.
(2020-06-29 10:11:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 208 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Определяне и предоставяне на имоти на територията на община Свищов, общинска собственост, с предназначение – земеделски земи за управление на Кметовете на кметства и кметски наместничества
(2020-06-29 10:09:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 207 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-06-29 10:08:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 206 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-06-29 10:06:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 205 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-06-29 10:04:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 204 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-06-29 10:01:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 203 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-06-29 10:00:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 202 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-06-29 09:58:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 201 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година”
(2020-06-29 09:57:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 200 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на две помещения /стаи/, находящи се в помощна сграда на ОУ ”Ф. Сакелариевич”, на Туристическо дружество „Алеко Константинов”, гр. Свищов
(2020-06-29 09:54:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 199 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор № 01/29.07. 2013 г. за наем на нежилищни общински помещения – част от имот публична общинска собственост, сключен между НЧ „Филип Станиславов – 1903“, с. Ореш и „Сортови семена - Инвест“ АД
(2020-06-29 09:52:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 198 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор № 12/11.08. 2014 г. за наем на нежилищни общински помещения – частна общинска собственост, сключен между Община Свищов и ЕТ „Валдемар 2000 – В. Абаджиев“
(2020-06-29 09:51:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 197 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор № 16/11.08. 2014 г. за наем на нежилищни общински помещения – частна общинска собственост, сключен между Община Свищов и ЕТ „С. Събков“
(2020-06-29 09:50:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 196 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) III - 336, 337, кв. 35 по плана на гр. Свищов
(2020-06-29 09:49:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 195 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I и (УПИ) II, кв. 191 по плана на гр. Свищов
(2020-06-29 09:48:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 194 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XIV, (УПИ) XV и (УПИ) XXVII, кв. 201 по плана на гр. Свищов
(2020-06-29 09:47:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 193 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на Главен разпределителен газопровод Ф250, извън урбанизираната територия на гр. Свищов, за газоснабдяване на гр. Свищов
(2020-06-29 09:45:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 192 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – електронно-съобщителна мрежа (ЕСМ) с трасе, преминаващо през поземлени имоти (ПИ) по КК и КР на землището на с. Българско Сливово с ЕКАТТЕ 07363, с. Драгомирово с ЕКАТТЕ 23431, с. Морава с ЕКАТТЕ 49028 и с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121, Община Свищов, съгласно регистър на засегнатите имоти, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ на обект „ЕСМ – Отклонение от съществуваща инфраструктура на СД „Зоната – Нацкови и Сие“, на територията на Община Свищов, Област Велико Търново“
(2020-06-29 09:44:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 191 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – електронно-съобщителна мрежа (ЕСМ) с трасе, преминаващо през поземлен имот (ПИ) 37784.258.1 по КК и КР на землището на с. Козловец, Община Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект „ЕСМ – Отклонение от съществуваща инфраструктура на СД „Зоната – Нацкови и Сие“, на територията на с. Козловец, Община Свищов, Област Велико Търново“
(2020-06-29 09:44:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 190 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Поставяне на преместваем обект – павилион за кафе - аперитив в урегулиран поземлен имот (УПИ) XXV-2391, кв. 27 по плана на гр. Свищов
(2020-06-29 09:41:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 189 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Одобряване на Общия устройствен план на община Свищов
(2020-06-29 09:40:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 188 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Прекратяване членството на Община Свищов в Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия“
(2020-06-29 09:38:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 187 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Свищов
(2020-06-29 09:36:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 186 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Изграждане на социално жилище в град Свищов“
(2020-06-29 09:35:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 185 от заседание на Общинския съвет, проведено на 16.06.2020 г., Прот. № 9 ОТНОСНО: Приемане на пакет от икономически мерки за подпомагане на гражданите и бизнеса на територията на община Свищов и намаляване на негативните последствия от обявеното извънредно положение
(2020-06-18 09:36:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 184 от заседание на Общинския съвет, проведено на 16.06.2020 г., Прот. № 9 ОТНОСНО: Приемане на доклад за предприети мерки и извършени дейности против разпространението на COVID-19 на територията на община Свищов за периода 05.03. – 05.06.2020 г.
(2020-06-18 09:35:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 183 от заседание на Общинския съвет, проведено на 16.06.2020 г., Прот. № 9 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 181/28.05.2020 г., Протокол № 8 на Общински съвет – Свищов, за предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-3728/11.06.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново
(2020-06-18 09:35:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 182 от заседание на Общинския съвет, проведено на 16.06.2020 г., Прот. № 9 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 180/28.05.2020 г., Протокол № 8 на Общински съвет – Свищов, за предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-3727/11.06.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново
(2020-06-18 09:34:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 181 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление /отменено с Решение №183/16.06.2020 г., Прот. № 9 на Общински съвет - Свищов/
(2020-06-01 09:47:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 180 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление /отменено с Решение №182/16.06.2020 г., Прот. № 9 на Общински съвет - Свищов/
(2020-06-01 09:47:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 179 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Отмяна на действаща Наредба за символите, почетните знаци и звания на Община Свищов и Приемане на нова Наредба за символите, почетните знаци и отличията на Община Свищов
(2020-06-01 09:47:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 178 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Х. А.
(2020-06-01 09:47:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 177 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Промени в състава на комисия за дейността по Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания в Община Свищов
(2020-06-01 09:46:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 176 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Свищов (2020 - 2021 г.) и Отчет на годишен план в изпълнение на общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Свищов (2019 - 2020 г.)
(2020-06-01 09:46:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 175 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите, лицата с увреждания, ветераните от войните, офицерите и сержантите от резерва и запаса на територията на община Свищов
(2020-06-01 09:46:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 174 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключен между Кметство Вардим и Л. П.
(2020-06-01 09:46:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 173 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на едно помещение – „Ретранслаторна станция”, находяща се в с. Хаджидимитрово
(2020-06-01 09:45:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 172 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Туристически информационен център – Свищов за 2019 г.
(2020-06-01 09:45:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 171 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Провеждане на отложено извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД
(2020-06-01 09:45:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 170 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2020 година – създаване на нов обект
(2020-06-01 09:45:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 169 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2020 година
(2020-06-01 09:44:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 168 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Приемане на доклада за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2019 година
(2020-06-01 09:44:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 167 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продължаване срока на Договор № 01 от 13.05.2014 г., сключен между Кметство Драгомирово, общ. Свищов и „АКВАПРОДУКТ МАРИНЧЕВ“ ЕООД
(2020-05-05 16:50:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 166 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продължаване срока на Договор № 1 от 20.03.2014 г., сключен между Кметство Александрово, общ. Свищов и „ЛЮБИ - Ф“ ЕООД
(2020-05-05 16:41:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 165 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. И. Я.
(2020-05-05 15:57:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 164 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. А. С.
(2020-05-05 15:56:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 163 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. Т.
(2020-05-05 15:55:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 162 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2020 година
(2020-05-05 15:54:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 161 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на “Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Свищов през 2021 година“
(2020-05-05 15:53:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 160 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Участие на Община Свищов в процедурата за присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво
(2020-05-05 15:52:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 159 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договори за наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд
(2020-05-05 15:51:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 158 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Отдаване под наем или аренда на земи от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2020-05-05 15:50:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 157 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Определяне на начален размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2020/2021 г.
(2020-05-05 15:49:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 156 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Погасяване по давност отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот
(2020-05-05 15:48:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 155 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Погасяване по давност отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот
(2020-05-05 15:47:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 154 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Обявяване на част от имот – публична общинска собственост в частна общинска собственост и разпореждане с имота – частна общинска собственост (продажба по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията)
(2020-05-05 15:45:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 153 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договори, сключени между Община Свищов и „Български пощи“ ЕАД
(2020-05-05 15:43:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 152 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-05-05 15:42:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 151 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-05-05 15:41:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 150 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-05-05 15:40:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 149 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-05-05 15:39:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 148 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-05-05 15:38:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 147 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-05-05 15:37:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 146 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-05-05 15:37:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 145 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем, без търг или конкурс, на помещение частна общинска собственост, на Териториална съюзна организация на слепите гр. Свищов
(2020-05-05 15:35:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 144 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 07363.121.252 по КК и КР на землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов
(2020-05-05 15:34:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 143 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) II и (УПИ) XVIII - 81, Западна индустриална зона (ЗИЗ) на гр. Свищов
(2020-05-05 15:31:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 142 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Отмяна на действащ Правилник за дейността на Общинско предприятие „Обреди – Свищов“, Утвърждаване на нова организационно-управленска структура и числен състав на ОП „Обреди – Свищов“ и Приемане на нов Правилник за дейността на Общинско предприятие „Обреди – Свищов“
(2020-05-05 15:30:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 141 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект “По-добра среда за възрастните хора, настанени в Дом за стари хора „Мария Луиза“ – гр. Свищов“ за финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика
(2020-05-05 15:30:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 140 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 г. за 2019 година
(2020-05-05 15:27:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 139 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „Комунално строителство и поддръжка“ ЕООД за 2019 година
(2020-05-05 15:26:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 138 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович“ ЕООД за 2019 година
(2020-05-05 15:24:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 137 от заседание на Общинския съвет,проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „Медико-техническа лаборатория - Свищов” ЕООД за 2019 година
(2020-05-05 15:23:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 136 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „Дунавско дело“ ЕООД за 2019 година
(2020-05-05 15:22:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 135 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2020 година
(2020-05-05 15:21:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 134 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Избор на член в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД
(2020-03-02 15:29:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 133 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Освобождаване на член от състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД
(2020-03-02 15:28:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 132 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД за 2019 г.
(2020-03-02 15:27:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 131 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Отмяна на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Свищов
(2020-03-02 15:26:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 130 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Г.
(2020-03-02 15:25:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 129 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. К.
(2020-03-02 15:24:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 128 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. М. М.
(2020-03-02 15:24:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 127 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов
(2020-03-02 15:23:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 126 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов
(2020-03-02 15:22:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 125 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Предоставяне на специален автомобил от МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД на Община Свищов за безвъзмездно ползване
(2020-03-02 15:21:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 124 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Предоставяне право на ползване върху моторно превозно средство, марка „Форд“, модел „Transit Custom Combi SWB“ с 8+1 места, с регистрационен номер ВТ 3143 КС
(2020-03-02 15:20:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 123 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на договор за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се в местността „Баира“, в землището на с. Ореш, сключен на 01.04.2013 г. между Кметство с. Ореш, общ. Свищов и „А1 България“ ЕАД
(2020-03-02 15:18:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 122 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Даване съгласие за удължаване срока на Договор № 03/2014 г., сключен между Община Свищов и ЕТ „Д. Николова“, гр. Свищов
(2020-03-02 15:17:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 121 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находяща се в сградата на Кметство с. Алеково
(2020-03-02 15:16:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 120 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 13/04.03.2014 г., сключен между Исторически музей – Свищов и ЕТ „Вутов 62 – Е. Вутов“
(2020-03-02 15:06:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 119 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда
(2020-03-02 15:00:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 118 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда
(2020-03-02 14:52:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 117 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гараж
(2020-03-02 14:51:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 116 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-03-02 14:50:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 115 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-03-02 14:49:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 114 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-03-02 14:40:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 113 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-03-02 14:39:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 112 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-03-02 14:34:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 111 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-03-02 14:33:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 110 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-03-02 14:32:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 109 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-03-02 14:31:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 108 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-03-02 14:30:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 107 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-03-02 14:29:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 106 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-03-02 14:28:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 105 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2020 година
(2020-03-02 14:27:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 104 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Утвърждаване състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) при Община Свищов
(2020-03-02 14:26:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 103 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП) в ПИ 65766.320.175 по КК и КР на землището на гр. Свищов до индустриална площадка „Свилоза“ в ПИ 65766.320.175 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2020-03-02 14:24:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 102 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти: (ПИ) 65766.420.1, (ПИ) 65766.420.2, (ПИ) 65766.508.6, (ПИ) 65766.508.50 (част от ПИ 508037) и части от (ПИ) 65766.508.3 и от (ПИ) 65766.508.21 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2020-03-02 14:24:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 101 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 21, ал. 5 и във връзка с чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2020-03-02 14:21:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 100 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов
(2020-03-02 14:20:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 99 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Заличаване на „ОБРЕДИ – СВИЩОВ“ ЕООД – в ликвидация, ЕИК 104060259
(2020-03-02 14:19:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 98 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промени в Правилника за дейността на Общинско предприятие „Чистота – Свищов”, град Свищов
(2020-03-02 14:17:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 97 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Отчет за 2019 г. на „Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Свищов за периода 2015-2020 г.“ (Приета с Решение № 315/01.09.2016 г. на Общински съвет - Свищов), Отчет за 2019 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов” и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите Сероводород (H2S) и Серовъглерод (CS2)”, период на действие – 2015 г. – 2018 г. (Решение № 316/01.09.2016 г. на Общински съвет – Свищов) и Отчет за 2019 г. на „Програмата за управление на отпадъците за периода 2014- 2020 г. на община Свищов“ (Приета с Решение № 276/30.06.2016 г. на Общински съвет - Свищов)
(2020-03-02 14:16:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 96 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов 2019-2023 г. с приложения и Допълнение към нея за показателите Сероводород (H2S) и Серовъглерод (CS2)
(2020-03-02 14:06:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 95 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов
(2020-03-02 14:06:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 94 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение за финансиране по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност, Приоритетна ос: „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“, Наименование на процедурата: BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините”
(2020-03-02 14:05:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 93 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Одобряване на Прогнози за периода 2021-2023 година
(2020-03-02 14:01:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 92 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 година – създаване на нови обекти
(2020-03-02 13:35:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 91 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация
(2020-03-02 13:28:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 90 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Програма за управление на Община Свищов 2019-2023 година
(2020-03-02 13:25:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 89 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Свищов в Общото събрание на Организацията за управление на Дунавски туристически район (ОУДТР)
(2020-02-03 13:43:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 88 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. П. Д.
(2020-02-03 13:42:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 87 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. С. С.
(2020-02-03 13:41:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 86 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Н. А.
(2020-02-03 13:40:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 85 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Б. Р.
(2020-02-03 13:40:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 84 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. А. К.
(2020-02-03 13:39:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 83 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. П. П.
(2020-02-03 13:38:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 82 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. С. Г.
(2020-02-03 13:37:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 81 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ш. Ш. Ю.
(2020-02-03 13:36:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 80 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промени в Правилника за организацията и управление на Общинско предприятие „Пазари-Свищов” - град Свищов
(2020-02-03 13:36:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 79 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: 1/ Отмяна на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, приета с Решение № 354/16.02.2005 г., Протокол № 30 на Общински съвет - Свищов 2/ Приемане на нова Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд
(2020-02-03 13:35:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 78 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов, приета с Решение № 356/24.02.2005 г., Протокол № 31
(2020-02-03 13:34:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 77 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов
(2020-02-03 13:33:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 76 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект
(2020-02-03 13:29:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 75 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – електронно-съобщителна мрежа (ЕСМ) с трасе, преминаващо през поземлен имот (ПИ) 37784.258.1 по КК и КР на землището на с. Козловец, Община Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
(2020-02-03 13:11:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 74 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – електронно-съобщителна мрежа (ЕСМ) с трасе, преминаващо през поземлени имоти (ПИ) по КК и КР на землището на с. Българско Сливово с ЕКАТТЕ 07363, с. Драгомирово с ЕКАТТЕ 23431, с. Морава с ЕКАТТЕ 49028 и с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121, Община Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
(2020-02-03 13:10:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 73 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 8 по действащия план на с. Совата, общ. Свищов
(2020-02-03 13:09:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 72 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – 2226, кв. 33 по плана на гр. Свищов
(2020-02-03 13:08:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 71 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – водопроводна мрежа, засягаща ПИ 65766.134.19 и ПИ 65766.132.35 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2020-02-03 13:06:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 70 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-02-03 13:05:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 69 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-02-03 13:02:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 68 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-02-03 13:01:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 67 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2020-02-03 12:57:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 66 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-02-03 12:56:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 65 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-02-03 12:55:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 64 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-02-03 12:52:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 63 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-02-03 12:51:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 62 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-02-03 12:50:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 61 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне право на собственост от държавата на имот – държавна собственост в полза на Община Свищов
(2020-02-03 12:49:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 60 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Даване съгласие Председателят на Общински съвет – Свищов да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България
(2020-02-03 12:48:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 59 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“, гр. Велико Търново
(2020-02-03 12:47:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 58 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приемане на Дългосрочна общинска програма (2020 г. - 2029 г.) и Краткосрочна общинска програма (2020 г. - 2022 г.) за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива
(2020-02-03 12:45:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 57 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2020 година
(2020-02-03 12:43:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 56 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация през 2020 година в Община Свищов
(2020-02-03 12:42:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 55 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година
(2020-02-03 12:41:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 54 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Свищов за мандат 2019-2023 година
(2020-02-03 12:39:59)

Решения за 2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 53 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, относно автобусна линия от републиканската транспортна схема от квотата на община Свищов
(2019-12-23 23:15:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 52 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Даване на съгласие за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти: (ПИ) 65766.420.1, (ПИ) 65766.420.2, (ПИ) 65766.508.6, (ПИ) 65766.508.50 (част от ПИ 508037) и част от (ПИ) 65766.508.21 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2019-12-23 23:13:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 51 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Свищов за 2019 година
(2019-12-23 23:13:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 50 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ю. М. Ю.
(2019-12-23 23:12:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 49 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Избор на нов състав на комисия, която да управлява дейността на Общинска програма „В помощ на болните деца от Община Свищов“
(2019-12-23 23:12:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 48 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2020 година
(2019-12-23 23:11:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 47 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община Свищов за 2020 година
(2019-12-23 23:09:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 46 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар с културните събития на Община Свищов за 2020 година
(2019-12-23 23:09:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 45 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Промяна на Решение № 388/24.11.2016 г., Протокол № 26 на Общински съвет – Свищов
(2019-12-23 23:08:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 44 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване на сервитутно право на прокарване на трасе на газопровод, електрически кабел и Анодно защитно устройство (АЗУ) на обект „Преносен газопровод до град Свищов” на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, с трасе, преминаващо през имоти общинска собственост
(2019-12-23 23:07:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 43 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане и предаване на подменените и новоизградените публични активи/обекти от „Водоснабдяване и Канализация – ЙОВКОВЦИ“ ООД - Велико Търново през 2019 г. на територията на ОБЩИНА СВИЩОВ, като част от одобрената подробна инвестиционна програма и във връзка с изпълнението на ангажимент за минимално ниво на инвестициите
(2019-12-23 23:07:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 42 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Определяне цени на общински жилища
(2019-12-23 23:05:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 41 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане на изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов
(2019-12-23 23:04:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 40 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов и Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Община Свищов
(2019-12-23 23:04:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 39 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд
(2019-12-23 23:02:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 38 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация
(2019-12-23 23:01:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 37 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Многопрофилна областна болница за активно лечение д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново
(2019-12-23 23:00:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 36 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Определяне на представители на Община Свищов в Общото събрание на Асоциация на дунавските общини “Дунав”
(2019-12-23 22:59:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 35 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Одобряване на обща численост и структура на общинската администрация при Община Свищов, считано от 01.02.2020 година
(2019-12-23 22:59:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 34 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Определяне размера на основни месечни заплати на Кметовете в Община Свищов
(2019-12-23 22:58:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 33 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Закриване на звено „Радиотранслационен възел“
(2019-12-23 22:57:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 32 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Утвърждаване кметски наместници за населени места на територията на Община Свищов за с. Александрово, с. Деляновци, с. Совата и с. Червена
(2019-12-23 22:57:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 31 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2020 година
(2019-12-23 22:56:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 30 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Т. П.
(2019-12-02 10:31:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 29 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. М.
(2019-12-02 10:27:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 28 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Е. М.
(2019-12-02 10:26:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 27 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Р. Б.
(2019-12-02 10:25:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 26 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект
(2019-12-02 10:24:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 25 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Избиране на нов състав на комисия за дейността по Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица в Община Свищов
(2019-12-02 10:24:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 24 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Определяне състав на комисия за проверка на декларациите на служителите в кметствата и кметските наместничества в община Свищов по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
(2019-12-02 10:23:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 23 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Избор на комисия за провеждане на публичните търгове, и публично оповестени конкурси по реда на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол
(2019-12-02 10:22:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 22 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Сформиране на временна комисия за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация
(2019-12-02 10:10:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 21 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Определяне на делегат от състава на Общински съвет - Свищов в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
(2019-12-02 10:09:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 20 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2019/2020 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов
(2019-12-02 10:07:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 19 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ 65766.133.23 по КК и КР на землището на гр. Свищов и Парцеларен план (ПП) на елементите на техническата инфраструктура – водопроводна мрежа, засягаща ПИ 65766.134.19 и ПИ 65766.132.35 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2019-12-02 10:06:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 18 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) XС – 1385, кв. 76 по плана на гр. Свищов
(2019-12-02 10:04:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 17 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I - 586, (УПИ) III – 585, (УПИ) V – 585, кв. 95 и УПИ – за „озеленяване“, кв. 99 по действащия план на с. Ореш, и улица с ОК367 – ОК368 – ОК369 – ОК386 по регулационния план на с. Ореш, общ. Свищов
(2019-12-02 10:02:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 16 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) LII – 9645, (УПИ) LIII - 9645, (УПИ) LVI – за „озеленяване“ и (УПИ) LХI – за „озеленяване и паркинг“, кв. 104 по плана на гр. Свищов и улица с ОК1110а – ОК532в – ОК532г – ОК532д по регулационния план на гр. Свищов
(2019-12-02 10:00:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 15 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – въздушен електропровод 20 кV и кабел НН през землището на с. Козловец с ЕКАТТЕ 37784, общ. Свищов
(2019-12-02 09:57:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 14 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., Приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Свищов”
(2019-12-02 09:55:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 13 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Даване съгласие за промяна предназначение на сградния фонд на Междуучилищен учебен център – публична общинска собственост
(2019-12-02 09:52:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 12 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Кандидатстване по проект “Красива България” за 2020 г., Мярка М02 “Подобряване на социалната инфраструктура”
(2019-12-02 09:49:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 11 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на проектно предложение “Подобряване и реновиране на градска среда ул. “Патриарх Евтимий“ и ж.к. “Симеон Ванков“ в град Свищов“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по оперативна програма „Региони в растеж“
(2019-12-02 09:44:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 10 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД
(2019-11-15 11:52:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 9 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД
(2019-11-15 11:52:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 8 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 662/31.08.2017 г., Протокол № 40 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Вашето здраве има значение! – Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов” по Оперативна програма „INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014 – 2020 г.
(2019-11-15 11:50:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 7 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Определяне на представител от състава на Общински съвет - Свищов в Областния съвет за развитие
(2019-11-15 11:49:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 6 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Избор на ръководства на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов
(2019-11-15 11:48:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 5 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Избор на състав на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов
(2019-11-15 11:47:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 4 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Определяне числеността на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов
(2019-11-15 11:46:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 3 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Свищов
(2019-11-15 11:45:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 2 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.11.2019 г., Прот. № 1, ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Свищов
(2019-11-11 09:49:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.11.2019 г., Прот. №1, ОТНОСНО: Създаване на временна комисия по избор на Председател на Общински съвет – Свищов
(2019-11-11 09:48:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 1210 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.
(2019-09-30 09:59:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 1209 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. В. З.
(2019-09-30 09:58:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1208 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. И. Н.
(2019-09-30 09:57:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 1207 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Д. П.
(2019-09-30 09:55:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 1206 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. С. Н.
(2019-09-30 09:54:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 1205 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. И. Й.
(2019-09-30 09:53:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1204 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Н. А.
(2019-09-30 09:50:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1203 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. И. А.
(2019-09-30 09:48:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1202 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Х. П.
(2019-09-30 09:47:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1201 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. И. А.
(2019-09-30 09:42:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 1200 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект
(2019-09-30 09:40:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 1199 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 3409, кв. 223 по плана на гр. Свищов и улица с ОК 1049 – ОК 1052 по регулационния план на гр. Свищов
(2019-09-30 09:39:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 1198 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 21
(2019-09-30 09:37:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1197 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност „Остри могили 1”
(2019-09-30 09:36:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 1196 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност “Стъклен“
(2019-09-30 09:35:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1195 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Обявяване от публична в частна общинска собственост, част от имот, публична общинска собственост (ПИ 65766.701.9509 - улица) и разпореждане чрез продажба на собственика на ПИ 65766.701.2884 в обхвата на УПИ ХLIV-2884, кв. 14 по Подробния устройствен план на гр. Свищов
(2019-09-30 09:34:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 1194 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година
(2019-09-30 09:32:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 1193 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов
(2019-09-30 09:31:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 1192 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 12.09.2019 г., Прот. № 76 ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2020-2022 година
(2019-09-16 08:36:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1191 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 12.09.2019 г., Прот. № 76 ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Свищов до полагане на клетва от новоизбрания кмет на община Свищов след провеждане на местните избори през октомври 2019 година
(2019-09-16 08:35:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 1190 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 12.09.2019 г., Прот. № 76 ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство до встъпване в длъжност на новоизбрания кмет в кметствата на община Свищов след провеждане на местните избори през октомври 2019 година
(2019-09-16 08:34:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1189 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Формиране на една група в детска градина с недостатъчен брой деца за формиране на група по Приложение 7 на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование с минимум 6 деца, когато групата е единствена за населеното място, за учебната 2019/2020 година
(2019-09-02 12:02:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1188 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Предложение за включване на Основно училище „Христо Ботев“ село Алеково, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ село Овча могила, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ село Морава, Средно училище „Николай Катранов“ град Свищов, Средно училище „Димитър Благоев“ град Свищов, Средно училище „Цветан Радославов“ град Свищов, в списъка на средищните училища за учебната 2019/2020 година
(2019-09-02 12:01:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 1187 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. П.
(2019-09-02 12:00:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1186 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Я. А.
(2019-09-02 11:59:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 1185 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Покриване на разходите за извършено погребение
(2019-09-02 11:58:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1184 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на ОФК „Академик“ Свищов
(2019-09-02 11:57:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1183 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Възлагане на задължение за обществена услуга - Патронажна грижа, предоставяна по проект BG05М9ОР001-2.040-0005 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
(2019-09-02 11:56:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1182 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно чл. 65, ал. 5; чл. 68, ал. 2 и ал. 8; чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2019/2020 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност
(2019-09-02 11:45:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1181 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) на елементите на техническата инфраструктура - напорен тръбопровод, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
(2019-09-02 11:44:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 1180 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се отдаде под наем без търг или конкурс на Сдружение Спортен клуб по културизъм „Академик“ помещение, намиращо се в училищната сграда на СУ „Цветан Радославов“
(2019-09-02 11:43:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1179 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се в сградата на СУ „Николай Катранов”
(2019-09-02 11:41:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1178 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 1157/25.07.2019 г., Протокол № 74 на Общински съвет – Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-5577/09.08.2019 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2019-09-02 11:39:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 1177 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Определяне на кандидатите, които се предлагат за избиране за съдебни заседатели в Окръжен съд гр. Велико Търново
(2019-09-02 11:38:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1176 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 година
(2019-09-02 11:34:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 1175 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Разпореждане със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.4204.2.115 , намиращ се на първи етаж от сградата на МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович”
(2019-07-29 13:55:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1174 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“
(2019-07-29 13:53:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 1173 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел реализацията на проект „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“ ДБФП с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-1.036-0005-С01 от 18.07.2019 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов”, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“
(2019-07-29 13:49:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 1172 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Й. А.
(2019-07-29 13:48:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1171 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. К. М.
(2019-07-29 13:43:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1170 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. Ц. И.
(2019-07-29 13:42:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 1169 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. П. В.
(2019-07-29 13:41:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1168 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. М. А.
(2019-07-29 13:40:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1167 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект
(2019-07-29 13:39:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 1166 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект
(2019-07-29 13:38:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 1165 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Избор на комисия за провеждане на публичните търгове и публично оповестени конкурси по реда на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол
(2019-07-29 13:37:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1164 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси относно автобусна линия от Републиканската транспортна схема от квотата на Община Свищов
(2019-07-29 13:36:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 1163 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.416.115, местност “Стъклен “
(2019-07-29 13:34:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 1162 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.55, местност “Фара“
(2019-07-29 13:33:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 1161 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.36.158, местност “Стъклен“
(2019-07-29 13:32:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1160 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.54.25, местност “Остри могили 1“
(2019-07-29 13:31:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 1159 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Обявяване за частна общинска собственост на част от сградата на СУ „Цветан Радославов”, обособена в обект: „спортен център-фитнес” и допълване на Решение № 378/31.03.2005 г., Протокол № 33 на Общински съвет – Свищов
(2019-07-29 13:30:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1158 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на краварник в землището на с. Хаджидимитрово
(2019-07-29 13:29:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 1157 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се в сградата на СУ „Николай Катранов”
(2019-07-29 13:27:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 1156 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне правото за управление на недвижим имот, държавна собственост в полза на Община Свищов
(2019-07-29 13:26:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1155 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година
(2019-07-29 13:25:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 1154 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов
(2019-07-29 13:24:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 1153 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов
(2019-07-29 13:22:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 1152 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Определяне състава на Одитен комитет в Община Свищов
(2019-07-29 13:21:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1151 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост
(2019-07-29 13:20:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1150 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“, гр. Велико Търново
(2019-07-29 13:19:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1149 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имот – държавна собственост, представляващ дворно място и сграда на „Данъчна служба” в полза на Община Свищов
(2019-07-01 16:57:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 1148 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. А. Ц.
(2019-07-01 16:56:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 1147 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. П. С.
(2019-07-01 16:55:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1146 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Г. М.
(2019-07-01 16:54:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 1145 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. П. Г.
(2019-07-01 16:53:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1144 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. И. Т.
(2019-07-01 16:52:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 1143 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. А. Й.
(2019-07-01 16:51:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1142 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. С. Р.
(2019-07-01 16:50:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1141 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Д. А.
(2019-07-01 16:49:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 1140 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. И. И.
(2019-07-01 16:48:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1139 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Д. П.
(2019-07-01 16:47:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 1138 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището с. Хаджидимитрово
(2019-07-01 16:46:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 1137 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет - Свищов
(2019-07-01 16:45:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1136 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се извърши продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.51
(2019-07-01 16:43:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1135 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.134.18
(2019-07-01 16:41:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 1134 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.130.24
(2019-07-01 16:39:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 1133 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.132.34
(2019-07-01 16:38:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1132 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година
(2019-07-01 16:36:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 1131 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Учредяване на Народно читалище „Развитие - 1891” с. Козловец, безвъзмездно право на ползване, без търг или конкурс, върху имот, частна общинска собственост, представляващ помещение кафе-аперитив, на първи етаж от читалищната сграда, с. Козловец
(2019-07-01 16:35:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1130 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 1105/30.05.2019 г., Протокол № 72 на Общински съвет - Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-3968/12.06.2019 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2019-07-01 16:34:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1129 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Промени в Наредба за управление на отпадъците на територията на община Свищов
(2019-07-01 16:33:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 1128 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 982/20.12.2018 г., Прот. № 65 на Общински съвет – Свищов за осигуряване на устойчивост на проектно предложение „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на Община Свищов“
(2019-07-01 16:32:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 1127 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № от ИСУН BG05M9OP001-2.040-0005-С01 от 17.05.2019 г. , по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9 OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, Приоритетна ос 2 ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” за проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов”
(2019-07-01 16:31:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1126 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Откриване на процедура по изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Велико Търново
(2019-07-01 16:30:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1125 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2019-06-03 14:58:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 1124 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2019 година
(2019-06-03 14:57:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 1123 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Промяна в Решение № 988/20.12.2018 г., Прот. № 65 на Общински съвет – Свищов
(2019-06-03 14:56:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1122 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Р. С.
(2019-06-03 14:55:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 1121 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства на М. Минков – старши треньор в СК „БОЛГ“
(2019-06-03 14:54:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1120 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. М. М.
(2019-06-03 14:53:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1119 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Г. В.
(2019-06-03 14:52:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 1118 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. А. П.
(2019-06-03 14:51:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 1117 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Г. П.
(2019-06-03 14:50:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 1116 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Л. П.
(2019-06-03 14:49:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1115 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. А. Д.
(2019-06-03 14:48:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 1114 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. К. М.
(2019-06-03 14:45:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 1113 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. С. Д.
(2019-06-03 14:44:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 1112 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. М. К.
(2019-06-03 14:43:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1111 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот
(2019-06-03 14:43:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 1110 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 21
(2019-06-03 14:41:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1109 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност „Калището”
(2019-06-03 14:40:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 1108 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност „Манастирски трап”
(2019-06-03 14:39:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 1107 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност „Стъклен”
(2019-06-03 14:37:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1106 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Драгомирово
(2019-06-03 14:36:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 1105 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Обявяване на имот за публична общинска собственост и учредяване право на безвъзмездно управление на Народно читалище „Развитие - 1891” с. Козловец
(2019-06-03 14:34:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 1104 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имот – държавна собственост в полза на Община Свищов
(2019-06-03 14:31:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 1103 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година
(2019-06-03 14:29:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 1102 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 557/27.04.2017 г., Протокол № 36 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
(2019-06-03 14:27:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 1101 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 556/27.04.2017 г., Протокол № 36 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
(2019-06-03 14:24:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1100 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 555/27.04.2017 г., Протокол № 36 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в град Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
(2019-06-03 14:22:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1099 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Подпомагане на ДЮТА „Огнени ритми“ и Арт център „Творецът“ – Свищов
(2019-05-02 15:55:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 1098 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова подкрепа за участие в Космически Лагер Турция (Space Camp Turkey) в гр. Измир, Турция
(2019-05-02 15:53:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 1097 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. И. И.
(2019-05-02 15:52:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 1096 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ю. С. А.
(2019-05-02 15:51:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1095 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. К.
(2019-05-02 15:50:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1094 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. И. И.
(2019-05-02 15:49:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 1093 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Ц. С.
(2019-05-02 15:48:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1092 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. А.
(2019-05-02 15:47:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1091 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. М. С.
(2019-05-02 15:46:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 1090 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2019 година
(2019-05-02 15:45:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 1089 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Откриване на процедура и определяне на метод за приватизация на общински нежилищен имот
(2019-05-02 15:44:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 1088 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 г.
(2019-05-02 15:43:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 1087 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2018 година и Общинска програма за закрила на детето за 2019 година
(2019-05-02 15:42:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 1086 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2018 година
(2019-05-02 15:41:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1085 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Промяна на предназначението на недвижими имоти, общинска собственост и обявяването им от публична в частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на землище град Свищов
(2019-05-02 15:40:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1084 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището с. Овча могила
(2019-05-02 15:39:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 1083 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Прехвърляне на нетекущи (дълготрайни) активи
(2019-05-02 15:35:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1082 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – въздушен електропровод 20 кV и кабел НН през землището на с. Козловец с ЕКАТТЕ 37784, общ. Свищов
(2019-05-02 15:33:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 1081 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на главен разпределителен газопровод Ф250 РЕ извън границите на урбанизираната територия за газоснабдяване на гр. Свищов
(2019-05-02 15:32:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 1080 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се предостави за безвъзмездно стопанисване и управление на Агенция по заетостта гр. София част от сграда с идентификатор 65766.702.4802.1, находяща се в гр. Свищов, ул. „Григор Стоянов” № 16
(2019-05-02 15:30:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 1079 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, на помещение, находящо се на І-и етаж в общинска сграда на ул. “Т. Миланович” № 2 на сдружение “Зона за трансатлантически просперитет - наблюдателна мисия“
(2019-05-02 15:29:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1078 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Давaне на съгласие за удължаване срока на Договор № 11/2013 г. за отдаден под наем нежилищен имот, частна общинска собственост, намиращ се в село Совата
(2019-05-02 15:28:12)

Р Е Ш Е Н И Е 1077 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 14/2013 г. за отдаден под наем нежилищен имот, частна общинска собственост, намиращ се на ул. „Т. Миланович“ № 2
(2019-05-02 15:26:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 1076 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Свищов, ул. „Димитър Г. Анев” № 2б, на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД
(2019-05-02 15:25:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 1075 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Дарение на движима вещ - моторно превозно средство марка OTOYOL IVECO, модел „М 50.14 School BUS“ с 30+1 места, собственост на Община Свищов
(2019-05-02 15:24:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1074 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов за 2018 година
(2019-05-02 15:23:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1073 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Дунавско дело” ЕООД - гр. Свищов за 2018 година
(2019-05-02 15:23:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 1072 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2018 година
(2019-05-02 15:22:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1071 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Комунално строителство и поддръжка” ЕООД - гр. Свищов за 2018 година
(2019-05-02 15:21:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1070 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2019 година – създаване на нов обект
(2019-05-02 15:20:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1069 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 г. за 2018 година
(2019-05-02 15:18:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 1068 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане Отчет за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2018 г.
(2019-05-02 15:18:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 1067 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Свищов (2019-2021 г.), Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Свищов (2019-2021 г.) и Отчет на годишен план в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Свищов (2017-2019 г.)
(2019-04-01 11:31:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 1066 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Утвърждаване разпределението на собствеността на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол) - сгради, находящи се в поземлен имот 280011 в село Санадиново, Община Никопол
(2019-04-01 11:30:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 1065 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2019 година
(2019-04-01 11:29:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1064 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. П. П.
(2019-04-01 11:27:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1063 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. М.
(2019-04-01 11:26:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 1062 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. П. М.
(2019-04-01 11:25:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 1061 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Н. Б.
(2019-04-01 11:25:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 1060 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Вземане на решение за увеличаване капацитета на социалната услуга Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) град Свищов
(2019-04-01 11:24:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 1059 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Утвърждаване на образец на декларация по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)
(2019-04-01 11:22:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1058 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Промяна в Правилника за дейността на Общинско предприятие „Обреди - Свищов“
(2019-04-01 11:21:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1057 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Приемане на промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2019-04-01 11:20:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1056 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2019-04-01 11:19:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 1055 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Определяне на началния размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2019/2020 година
(2019-04-01 11:18:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 1054 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-426/19.06.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-459/11.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „КЕМАПУЛ” ЕООД
(2019-04-01 11:17:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 1053 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-415/18.06.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-457/11.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „КОМИТА АГРО“ ЕООД
(2019-04-01 11:16:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 1052 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-406/14.06.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-470/13.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и ЕТ „ВИКИ – 98 – Л. Л.“
(2019-04-01 11:15:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1051 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-413/17.06.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-458/11.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „СОРТОВИ СЕМЕНА ЕЛИТ 2001” ЕООД
(2019-04-01 11:13:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1050 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-475/08.07.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-466/12.05.2016 г.) сключен между Община Свищов и ППОК „ИЗГРЕВ – 93“
(2019-04-01 11:12:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1049 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-473/05.07.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-469/13.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „СОВАТА“ ЕАД
(2019-04-01 11:11:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1048 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-553/26.07.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-447/09.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „БИЛЯНА” ООД
(2019-04-01 11:08:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1047 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.414.138, с начин на трайно ползване „Друг вид нива”, местност „Гаргалъка”
(2019-04-01 11:07:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1046 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.414.137, с начин на трайно ползване „Друг вид нива”, местност „Гаргалъка”
(2019-04-01 11:06:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1045 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Отчет за 2018 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Свищов за периода 2015-2020 г., Отчет за 2018 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2)”, Период на действие – 2015 г. – 2018 г. и Отчет за 2018 г. на Програмата за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. на Община Свищов
(2019-04-01 11:05:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1044 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Свищов, ул. „Димитър Г. Анев” № 2б, на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД
(2019-04-01 11:04:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1043 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 1020/28.02.2019 г., Прот. № 68 на Общински съвет – Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-1717/14.03.2019 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2019-04-01 11:03:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1042 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 09/30.04.2013 година за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, сключен между Община Свищов и ЕТ „МОДА-90-К – Р. П.“
(2019-04-01 11:01:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 1041 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година
(2019-04-01 11:00:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 1040 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на археологически разкопки в парк „Калето“
(2019-04-01 10:59:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1039 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“
(2019-04-01 10:51:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1038 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект “Модернизация на кухненско оборудване на Дом за стари хора „Мария Луиза“ – гр. Свищов“ за финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика
(2019-04-01 10:37:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1037 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2019 година – създаване на нови обекти
(2019-04-01 10:35:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1036 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г.
(2019-04-01 10:35:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1035 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 11.03.2019 г., Прот. № 69 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“
(2019-03-12 08:50:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1034 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси относно автобусна линия от Републиканската транспортна схема от квотата на Община Свищов
(2019-03-05 17:27:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 1033 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. И. Я.
(2019-03-05 17:26:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 1032 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Е. А.
(2019-03-05 17:25:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 1031 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Г., В. Т., С. И. и А. Б.
(2019-03-05 17:25:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 1030 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Р.
(2019-03-05 17:24:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1029 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Г.
(2019-03-05 17:23:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1028 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от язовир „Банкова воденица - 1“ – 88,00 дка, находящ се в землището на с. Морава
(2019-03-05 17:22:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1027 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот, с идентификатор 65766.53.81, с начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение”, местност „Фара”
(2019-03-05 17:21:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1026 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот, с идентификатор 65766.52.158, с начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение”, местност „Драчово бърдо 1”
(2019-03-05 17:20:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1025 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот, с начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение”, местност „Драчово бърдо 1”
(2019-03-05 17:19:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1024 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов
(2019-03-05 17:18:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 1023 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов
(2019-03-05 17:18:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 1022 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на част от УПИ І – 80 за „бетонов възел”, част от ПИ 65766.703.80, частна общинска собственост, с проектен идентификатор 65766.703.88 в обхвата на нов УПИ ХІХ - 80, 81 за „производствени и складови дейности”, към ПИ 65766.703.81, собственост на „Републикаконсерв” АД и към поземлен имот с идентификатор 65766.703.79, общинска собственост на части от ПИ 65766.703.80, общинска собственост, с проектен идентификатор 65766.703.92 и от ПИ 65766.703.81, собственост на „Републикаконсерв” АД , с проектен идентификатор 65766.703.91 в границите на новообособен УПИ ХVІІ-79, за „претоварна станция”, Западна индустриална зона по плана на гр. Свищов
(2019-03-05 17:17:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1021 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда
(2019-03-05 17:15:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1020 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2019-03-05 17:14:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1019 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година
(2019-03-05 17:13:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1018 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Промени в Решение № 1003/31.01.2019 г., Прот. № 67 на Общински съвет – Свищов
(2019-03-05 17:11:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1017 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Одобряване на прогнози за периода 2020-2022 година
(2019-03-05 17:10:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1016 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 21, ал. 5 и във връзка с чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2019-03-05 17:10:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1015 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Годишен отчет за 2018 г по изпълнение Програмата за управление на Община Свищов за мандат 2015-2019 година
(2019-03-05 17:08:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 1014 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“, гр. Велико Търново
(2019-02-04 09:34:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1013 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. К. И.
(2019-02-04 09:33:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1012 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Х. К.
(2019-02-04 09:32:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1011 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Я. С. М.
(2019-02-04 09:31:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1010 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Р. М.
(2019-02-04 09:31:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1009 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. П. Д.
(2019-02-04 09:30:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 1008 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Покриване на разходите за извършено погребение
(2019-02-04 09:29:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 1007 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) LII – 9645, (УПИ) LIII - 9645, (УПИ) LVI – за „озеленяване“ и (УПИ) LХI – за „озеленяване и паркинг“, кв. 104 по плана на гр. Свищов и улица с ОК1110а – ОК532в – ОК532г – ОК532д по регулационния план на гр. Свищов
(2019-02-04 09:28:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 1006 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се продължи с три години срока на Договор за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, в землището на с. Царевец, сключен на 01.03.2012 г. между Кметство с. Царевец, общ. Свищов и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (с предишно наименование „Космо България Мобайл“ ЕАД)
(2019-02-04 09:26:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 1005 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се продължи с три години срока на Договор за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, в землището на с. Вардим, сключен на 01.03.2012 г. между Кметство с. Вардим, общ. Свищов и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (с предишно наименование „Космо България Мобайл“ ЕАД)
(2019-02-04 09:26:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1004 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, на помещение, находящо се на І-ви етаж, пореден № 9, на ул. “Т. Миланович” № 2 на сдружение “Клуб Естрада за поп и рок изпълнители - гр. Свищов”
(2019-02-04 09:24:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1003 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Определяне на училище - преимуществен ползвател на моторно превозно средство, марка OTOYOL - IVECO, предоставен на Община Свищов със Заповед № РД 11-5/07.03.2007 г. на Министъра на образованието и науката и договор № Д01-143/10.04.2007 г., сключен между Община Свищов и Министерство на образованието и науката
(2019-02-04 09:22:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 1002 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов
(2019-02-04 09:21:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1001 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане Наредба за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов
(2019-02-04 09:20:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 1000 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2019-02-04 09:19:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 999 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”
(2019-02-04 09:18:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 998 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № от ИСУН- BG16RFOP001-5.002-0006-C01 от 15.01.2019 г., Административен договор № РД-02-37-9/15.01.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура”, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” за проект: Създаване на нова социална услуга “Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“
(2019-02-04 09:16:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 997 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2019 година
(2019-02-04 09:15:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 996 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация през 2019 година в Община Свищов
(2019-02-04 09:14:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 995 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Свищов
(2019-02-04 09:13:13)

РЕШЕНИЕ №214 / 03.07.2017 г. по Административно дело №36/2017 г., постановено от Административен съд - Велико Търново, ПОТВЪРДЕНО с Решение №558/14.01.2019 г. по Административно дело №9614/2017 г. на Върховен административен съд, ВЛЯЗЛО В ЗАКОННА СИЛА на 14.01.2019 г.
(2019-01-23 14:07:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 994 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.01.2019 г., Прот. № 66 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов
(2019-01-21 13:17:57)

РЕШЕНИЕ №143 / 4.5.2017 г. по Административно дело №56/2017 г., постановено от Административен съд - Велико Търново, ПОТВЪРДЕНО с Решение №15478/12.12.2018 г. по Административно дело №7114/2017 г. на Върховен административен съд, ВЛЯЗЛО В ЗАКОННА СИЛА на 12.12.2018 г.
(2019-01-03 16:03:28)

Решения за 2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 993 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Предоставяне на СУ“Николай Катранов“ град Свищов за безвъзмездно ползване на моторно превозно средство марка „Исузу Тюркуаз“(„Isuzu“ Turquoise“)
(2018-12-21 16:55:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 992 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 974/29.11.2018 г., Прот. № 62 на Общински съвет – Свищов за учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-8052/13.12.2018 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2018-12-21 16:55:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 991 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Съгласие за покана за партньорство на дружество „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, ЕИК 121706255, с едноличен собственик на капитала Министерство на икономиката
(2018-12-21 16:54:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 990 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Промяна на търговско наименование (фирма) и предмет на дейност на „Дунавски обществен парк“ ЕАД
(2018-12-21 16:53:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 989 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. Я. Х.
(2018-12-21 16:51:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 988 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2019 година
(2018-12-21 16:51:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 987 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Допълване и промени в Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд
(2018-12-21 16:50:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 986 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2019 година
(2018-12-21 16:49:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 985 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община – Свищов за 2019 година
(2018-12-21 16:48:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 984 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура „Социално включване в общността”, BG05M9OP001- 2.032. в качеството ѝ на партньор
(2018-12-21 16:47:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 983 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Кандидатстване по проект „Красива България” за 2019 г., Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”
(2018-12-21 16:46:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 982 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на проектно предложение „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на Община Свищов“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по оперативна програма „Региони в растеж“
(2018-12-21 16:44:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 981 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2018 г., Прот. № 64 ОТНОСНО: Промяна и допълване на Решение № 950/25.10.2018 г., Прот. № 61 на Общински съвет – Свищов
(2018-12-18 16:42:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 980 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Б. А.
(2018-12-03 09:07:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 979 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. И. Ц.
(2018-12-03 09:06:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 978 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Л. И.
(2018-12-03 09:04:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 977 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. А. Г.
(2018-12-03 09:02:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 976 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Й. В.
(2018-12-03 09:01:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 975 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Промянa състав на комисия за дейността по Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания в Община Свищов
(2018-12-03 09:00:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 974 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства
(2018-12-03 08:59:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 973 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Хаджидимитрово
(2018-12-03 08:58:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 972 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Предоставяне на недвижими имоти, общинска собственост за безвъзмездно управление на Кметовете на кметства
(2018-12-03 08:57:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 971 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) І – 80 за „бетонов възел“, (УПИ) XVII – 79 за „претоварна станция“, ПИ 65766.703.81 по КК и КР на землището на гр. Свищов (в което попада УПИ – за „резервен терен на Рудметал“), (УПИ) – за „Изкупвателна търговска база – Свищов“, (УПИ) IV – за „бригадирски лагер“ и (УПИ) V – за „зърнобаза“, в Западна индустриална зона (ЗИЗ) на гр. Свищов
(2018-12-03 08:56:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 970 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за електронни съобщения през землището на град Свищов с ЕКАТТЕ 65766, землището на с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121 и землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, община Свищов
(2018-12-03 08:54:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 969 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Одобряване Предварителния проект на Общия устройствен план на Община Свищов, включващ Екологична оценка и Оценка за съвместимост по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие
(2018-12-03 08:53:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 968 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-12-03 08:52:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 967 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Приемане и предаване на новоизградени от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново активи на територията на Община Свищов през 2018 г.
(2018-12-03 08:51:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 966 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“
(2018-12-03 08:49:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 965 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. С. К.
(2018-10-29 16:18:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 964 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на A. И. И.
(2018-10-29 16:18:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 963 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. А. Г.
(2018-10-29 16:17:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 962 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Сдружение „Общински футболен клуб „Академик Свищов“
(2018-10-29 16:17:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 961 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Държавата на язовири публична общинска собственост
(2018-10-29 16:17:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 960 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов
(2018-10-29 16:17:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 959 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост - продажба чрез публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот, на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 23
(2018-10-29 16:16:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 958 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2018-10-29 16:16:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 957 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 933/27.09.2018 г., Прот. № 60 на Общински съвет – Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-6361/11.10.2018 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2018-10-29 16:16:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 956 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-10-29 16:16:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 955 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Предложение за приемане на решение за осигуряване на собствено финансиране за изработването на проекта на Общ устройствен план (ОУП) на Община Свищов
(2018-10-29 16:15:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 954 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на изпълнението проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов”, ДБФП с рег. № BG16RFOP001-1.036-0004-C01 от 07.09.2018 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
(2018-10-29 16:15:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 953 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2018-10-29 16:15:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 952 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Определяне състав на комисия за проверка на декларациите на служителите в кметствата и кметското наместничество в община Свищов по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
(2018-10-29 16:15:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 951 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Свищов
(2018-10-29 16:14:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 950 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Учредяване на търговско дружество и непарична вноска в капитала
(2018-10-29 15:54:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 949 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Възлагане на управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов след проведен конкурс
(2018-10-29 15:52:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 948 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2019 година
(2018-10-29 15:51:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 947 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. В. М.
(2018-10-01 11:25:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 946 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. М. М.
(2018-10-01 11:24:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 945 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. Й.
(2018-10-01 11:23:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 944 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. М. К.
(2018-10-01 11:22:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 943 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. О. Ю.
(2018-10-01 11:20:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 942 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Г. Д.
(2018-10-01 11:19:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 941 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. П.
(2018-10-01 11:18:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 940 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. П. Т.
(2018-10-01 11:17:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 939 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. В. Д.
(2018-10-01 11:16:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 938 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. О. К.
(2018-10-01 11:15:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 937 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Т. М.
(2018-10-01 11:14:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 936 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Морава
(2018-10-01 11:13:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 935 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост
(2018-10-01 11:11:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 934 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост - продажба на общинската част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.2103.1.5 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Свищов
(2018-10-01 11:09:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 933 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление
(2018-10-01 11:08:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 932 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-10-01 11:07:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 931 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Определяне минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Свищов
(2018-10-01 11:05:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 930 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект
(2018-10-01 11:03:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 929 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.
(2018-10-01 11:02:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 928 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.09.2018 г., Прот. № 59 ОТНОСНО: Сключване на допълнително споразумение към договора за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов, на досегашния управител д-р П. Пелов
(2018-09-18 15:28:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 927 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.09.2018 г., Прот. № 59 ОТНОСНО: Удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов
(2018-09-18 15:27:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 926 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.09.2018 г., Прот. № 59 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2018-09-18 15:25:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 925 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.09.2018 г., Прот. № 59 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов”, ДБФП с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-1.036-0004-C01 от 07.09.2018 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов”, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“
(2018-09-18 15:24:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 924 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2019-2021 година
(2018-09-03 13:58:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 923 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. К. А.
(2018-09-03 13:57:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 922 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Х. А.
(2018-09-03 13:57:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 921 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Н. Г.
(2018-09-03 13:56:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 920 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Б. А.
(2018-09-03 13:55:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 920 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Б. А.
(2018-09-03 13:53:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 919 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Приемане на План за противодействие на тероризма в Община Свищов 2018 г.
(2018-09-03 13:52:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 918 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Предложение за включване на Основно училище „Христо Ботев“ село Алеково, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ село Овча могила, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ село Морава, Основно училище „Христо Ботев“ село Ореш, Средно училище „Николай Катранов“ - град Свищов, Средно училище „Димитър Благоев“ - град Свищов, Средно училище „Цветан Радославов“ - град Свищов, в списъка на средищните училища за учебната 2018/2019 година
(2018-09-03 13:52:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 917 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Предложение за включване на Основно училище „Христо Ботев“ село Алеково в списъка на защитените училища за учебната 2018/2019 година
(2018-09-03 13:50:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 916 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно чл. 65, ал. 5; чл. 68, ал. 2 и ал. 8; чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2018/2019 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност
(2018-09-03 13:48:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 915 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2018-09-03 13:41:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 914 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост – продажба чрез публичен търг
(2018-09-03 13:40:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 913 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост
(2018-09-03 13:39:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 912 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията за придаване на част от УПИ ІХ – за „озеленяване”, публична общинска собственост към УПИ І – 62, собственост на „МУЛТИ ТРЕЙД” ЕООД от кв. 1 по плана на гр. Свищов
(2018-09-03 13:37:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 911 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в ПИ 65766.701.192, УПИ LХХІV кв. 10 по ПУП на гр. Свищов между Община Свищов и юридическо лице, чрез продажба на общинската част от имота
(2018-09-03 13:26:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 910 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията за улица с ОК 193-ОК 194 (ПИ 65766.701.9592, ул. “Отец Паисий”), улица с ОК 193-ОК 192 (ПИ 65766.701.9547, ул. “Иларион Макариополски”) и поземлен имот ПИ 65766.701.192 за новообразувания УПИ LХХХІV, отреден за търговски, обслужващи и складови дейности, от кв. 10 по ПУП-ПРЗ за УПИ І-189, 190, УПИ ІІ-192, УПИ ІІІ-188, УПИ ІV-186, УПИ V-191 от кв. 10 по плана на гр. Свищов
(2018-09-03 11:58:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 909 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на недвижим имот, публична общинска собственост в частна общинска собственост и създаване на Туристически информационен център (ТИЦ)
(2018-09-03 11:56:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 908 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на недвижим имот, публична общинска собственост в частна общинска собственост
(2018-09-03 11:51:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 907 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-09-03 11:50:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 906 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Приемане на одитно становище за заверка – немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Свищов за 2017 година и одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Свищов за 2017 година
(2018-09-03 11:49:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 905 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 година
(2018-09-03 11:47:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 904 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Българско Сливово
(2018-07-30 16:24:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 903 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. И. Х.
(2018-07-30 16:24:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 902 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Х. Д.
(2018-07-30 16:23:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 901 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ж. П. С.
(2018-07-30 16:23:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 900 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Н. А.
(2018-07-30 12:36:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 899 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Й. Й.
(2018-07-30 12:35:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 898 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Свищов, приета с Решение № 1224/25.06.2015 г., Прот. № 68 на Общински съвет – Свищов
(2018-07-30 12:33:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 897 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда
(2018-07-30 12:11:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 896 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-07-30 12:07:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 895 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост
(2018-07-30 11:57:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 894 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“
(2018-07-30 11:50:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 893 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов
(2018-07-30 11:49:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 892 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект
(2018-07-30 11:47:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 891 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект
(2018-07-30 11:46:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 890 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Дарение на недвижим имот, частна общинска собственост
(2018-07-30 11:44:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 889 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-07-30 11:42:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 888 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Сключване на допълнително споразумение към договора за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов, на досегашния управител д-р П. Пелов
(2018-06-29 16:44:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 887 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Прекратяване на конкурсна процедура за възлагане управлението на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов
(2018-06-29 16:42:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 886 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Г. С.
(2018-06-29 16:41:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 885 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ш. Ф. А.
(2018-06-29 16:39:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 884 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Г. Л.
(2018-06-29 16:38:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 883 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. А. К.
(2018-06-29 16:36:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 882 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. А.
(2018-06-29 16:34:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 881 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. К. Й.
(2018-06-29 16:32:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 880 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. А. Д.
(2018-06-29 16:30:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 879 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Участие на Община Свищов в Учредителен комитет за учредяване на Организация за управление на Дунавски туристически район по Закона за туризма
(2018-06-29 16:29:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 878 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Драгомирово
(2018-06-29 16:27:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 877 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Вардим
(2018-06-29 16:26:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 876 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I – 62 и (УПИ) IХ – за „озеленяване”, кв. 1 по плана на гр. Свищов
(2018-06-29 16:25:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 875 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект
(2018-06-29 16:23:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 874 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов, чрез парична вноска по реда на Търговския закон, с размера на предоставените парични средства през периода 16.11.2012 г. – 20.12.2017 г.
(2018-06-29 16:19:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 873 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Приемане Отчет за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2017 г.
(2018-06-29 16:17:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 872 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за ремонт на две скулптури, част от екстериорното оформление на градската среда в Свищов
(2018-06-01 16:15:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 871 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия
(2018-06-01 16:14:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 870 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на общински имот - частна общинска собственост - Помпена станция „Селище“, с. Българско Сливово на Сдружение с нестопанска цел “Ловно-рибарско дружество „Сокол”
(2018-06-01 16:12:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 869 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 06/2012 г., сключен между Община Свищов и „СЛАДЪК РАЙ – 2012“ ЕООД
(2018-06-01 16:11:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 868 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 05/2012 г., сключен между Община Свищов и „СЛАДЪК РАЙ – 2012“ ЕООД
(2018-06-01 16:10:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 867 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-80 „за бетонов възел“, (УПИ) XVII-79 „за претоварна станция“ и УПИ – „резервен терен на Рудметал“, кв. „Западна индустриална зона“ (ЗИЗ) по плана на гр. Свищов
(2018-06-01 16:08:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 866 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, кв. 159 по плана на гр. Свищов
(2018-06-01 16:07:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 865 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Покана от Съвета на директорите на „МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД, гр. Велико Търново за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 05.06.2018 г.
(2018-06-01 16:05:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 864 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект
(2018-06-01 16:03:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 863 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект
(2018-06-01 16:02:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 862 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Възлагане на управлението на „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс
(2018-06-01 16:01:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 861 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Л. Б. и А. И. И.
(2018-06-01 15:55:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 860 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. В. Т.
(2018-06-01 15:54:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 859 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов
(2018-06-01 15:53:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 858 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Комунално строителство и поддръжка” ЕООД - гр. Свищов за 2017 година
(2018-06-01 15:51:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 857 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов за 2017 година
(2018-06-01 15:50:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 856 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Промени в Решение № 17/02.12.2015 г., Прот. № 4, Решение № 18/02.12.2015 г., Прот. № 4 и Решение № 19/02.12.2015 г., Прот. № 4 на Общински съвет – Свищов
(2018-06-01 15:49:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 855 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 28/17.12.2015 г., Прот. № 6 на Общински съвет – Свищов, вземане на Решение, съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и изпълнение на задължителни предписания № ЗД-1-04-00395667/02.04.2018 г. на ТП на НОИ – гр. Велико Търново
(2018-06-01 15:47:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 854 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
(2018-06-01 15:46:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 853 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект
(2018-04-27 14:19:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 852 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Одобряване на разходите по проект „Традиция и танц – Мост над Дунав“ eMS code: ROBG-511 и проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/ eMS code: ROBG-274, одобрени за изпълнение по Програма „Interreg V-A Румъния-България”
(2018-04-27 14:19:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 851 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2018 г.
(2018-04-27 14:18:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 850 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Промяна в Решение № 515/30.03.2017 г., Протокол № 32 на Общински съвет – Свищов за избор на членове на Ръководния комитет за оценяване на проекти по Програма „Местни инициативи“ на Община Свищов
(2018-04-27 14:17:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 849 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С.Е.А.
(2018-04-27 14:16:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 848 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П.М.К.
(2018-04-27 14:16:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 847 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П.Т.Б.
(2018-04-27 14:15:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 846 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П.К.П.
(2018-04-27 14:14:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 845 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л.Б.Й.
(2018-04-27 14:13:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 844 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г.
(2018-04-27 14:12:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 843 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2017 година и Общинска програма за закрила на детето за 2018 година
(2018-04-27 14:12:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 842 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов
(2018-04-27 14:11:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 841 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Свищов 2018-2020 година и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Свищов за 2018 г.
(2018-04-27 14:10:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 840 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на община Свищов, приета с Решение № 414/21.12.2016 г. на Общински съвет – Свищов, изменена с Решение № 652/27.07.2017 г. на Общински съвет – Свищов
(2018-04-27 14:10:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 839 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2017 година
(2018-04-27 14:09:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 838 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Промяна на Решение № 780/22.02.2018 г., Протокол № 50 на Общински съвет – Свищов, за определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов
(2018-04-27 14:08:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 837 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Изменение и допълване на Решение № 808/29.03.2018 г., Протокол № 52 на Общински съвет – Свищов, относно предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2018-04-27 14:07:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 836 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост – продажба чрез публичен търг
(2018-04-27 14:06:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 835 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК 900-ОК901-ОК902 (ПИ65766.702.9606) в границите на новобособеният УПИ ІІ от кв. 181, отреден за ПИ 65766.702.1032, собственост на Д.М.А., гр. С. за уреждане на регулационни отношения с Община Свищов, по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на гр. Свищов
(2018-04-27 14:05:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 834 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-04-27 14:05:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 833 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект към Национален Доверителен Екофонд, програма „Микропроекти за климата“
(2018-04-27 14:03:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 832 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж”, 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
(2018-04-27 14:03:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 831 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Предоставяне на сграда, публична общинска собственост в град Свищов, ЕКАТТЕ 65766, ул. “Цар Борис I“ № 36 - АКТ № 1562/15.11.2007 г., УПИ VIII, кв. 83 А за създаване на Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване
(2018-04-27 14:02:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 830 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. В. Търново
(2018-04-27 14:01:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 829 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Дунавско дело” ЕООД – гр. Свищов за 2017 година
(2018-04-27 14:01:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 828 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2017 година
(2018-04-27 14:00:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 827 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов за 2017 година
(2018-04-27 13:59:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 826 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Комунално строителство и поддръжка” ЕООД - гр. Свищов за 2017 година
(2018-04-27 13:58:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 825 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Свищов”
(2018-04-27 13:57:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 824 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М.Г.В.
(2018-04-06 14:47:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 823 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А.А.М.
(2018-04-06 14:47:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 822 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Я.А.А.
(2018-04-06 14:46:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 821 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С.Д.М.
(2018-04-06 14:45:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 820 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д.М.П.
(2018-04-06 14:44:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 819 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г.А.П.
(2018-04-06 14:43:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 818 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н.А.М.
(2018-04-06 14:42:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 817 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е.К.С.
(2018-04-06 14:41:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 816 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З.Х.М
(2018-04-06 14:41:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 815 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н.С.К
(2018-04-06 14:39:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 814 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г.К.Г.
(2018-04-06 14:39:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 813 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д.С.А
(2018-04-06 14:38:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 812 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р.С.Г
(2018-04-06 14:37:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 811 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Т. М
(2018-04-06 14:37:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 810 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов
(2018-04-06 14:36:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 809 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 738/ 20.12.2017 г., Прот. № 47 на Общински съвет – Свищов
(2018-04-06 14:35:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 808 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2018-04-06 14:34:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 807 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Определяне на началния размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2018/2019 г.
(2018-04-06 14:33:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 806 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отчет за 2017 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Свищов за периода 2015-2020 г., Отчет за 2017 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов” и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2)”. Период на действие – 2015 г. – 2018 г. и Отчет за 2017 г. на Програмата за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. на Община Свищов
(2018-04-06 14:32:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 805 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имоти – държавна собственост
(2018-04-06 14:31:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 804 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 94/28.01.2016 г., Протокол № 9 на Общински съвет – Свищов
(2018-04-06 14:30:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 803 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Даване на съгласие за монтаж на атракцион - архитектурно-фигурална композиция на Епископ Филип Станиславов – Католически епископ в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ – за „Читалище”, кв. 42 по действащия план с. Ореш, общ. Свищов
(2018-04-06 14:29:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 802 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 23, УПИ VІI (седем) по Подробния устройствен план на гр. Свищов
(2018-04-06 14:28:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 801 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 21, УПИ VІ (шест) по Подробния устройствен план на гр. Свищов
(2018-04-06 14:27:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 800 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Промяна и допълване на Решение № 378/31.03.2005 г., Прот. № 33 на Общински съвет – Свищов, за разпореждане с части от имоти публична общинска собственост от общинските училища
(2018-04-06 14:26:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 799 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 776/22.02.2018 г., Прот. № 50 на Общински съвет – Свищов за даване на съгласие за предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно ползване, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-1561/14.03.2018 г. на Областен управител на област Велико Търново
(2018-04-06 14:24:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 798 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52. ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов
(2018-04-06 14:23:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 797 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-04-06 14:22:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 796 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – промяна в наименованието на обект
(2018-04-06 14:21:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 795 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на конкурс за възлагане управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД
(2018-04-06 14:20:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 794 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52. ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за 2017 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 година
(2018-04-06 14:18:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 793 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 19.03.2018 г., Прот. № 51. ОТНОСНО: Промени в ръководството на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Павлович” ЕООД
(2018-03-19 16:18:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 792 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 19.03.2018 г., Прот. № 51. ОТНОСНО: Прекратяване на конкурсна процедура за възлагане на управлението на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов, открита с Решение № 762/30.01.2018 г., Прот. № 49 на Общински съвет – Свищов
(2018-03-19 16:18:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 791 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД
(2018-02-23 16:17:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 790 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, на имот частна общинска собственост – сграда - тенис зала, на “Сдружение спортен клуб по тенис на маса “Нове - 2018“
(2018-02-23 16:17:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 789 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, на помещение, находящо се в местността ”Матката”, с предназначение склад за съхраняване на фуражи на Сдружение „Ловно-рибарско дружество “Сокол”
(2018-02-23 16:16:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 788 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за обект от Поименен списък – 2018 г. на обектите в Община Свищов за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
(2018-02-23 16:16:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 787 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Р.
(2018-02-23 16:16:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 786 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Ю. П.
(2018-02-23 16:15:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 785 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. А.
(2018-02-23 16:15:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 784 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. А. И.
(2018-02-23 16:14:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 783 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Г. Л.
(2018-02-23 16:14:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 782 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Я. А.
(2018-02-23 16:13:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 781 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Д. К.
(2018-02-23 16:13:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 780 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов
(2018-02-23 16:12:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 779 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов
(2018-02-23 16:12:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 778 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Допускане – Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за пътна връзка към поземлени имоти (ПИ) 328007 и (ПИ) 328008, м. „Бурча“, в землището на с. Вардим, общ. Свищов
(2018-02-23 16:11:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 777 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Поставяне на паметник на 26 опълченеца и Руските военни подразделения от източния отряд
(2018-02-23 16:11:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 776 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление
(2018-02-23 16:10:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 775 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдаване под наем на нежилищно общинско помещение /Автоспирка/, находящо се в с. Хаджидимитрово
(2018-02-23 16:09:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 774 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдаване под наем на част от общинска сграда - „Ретранслаторна станция”, находяща се в с. Хаджидимитрово
(2018-02-23 16:09:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 773 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на физкултурен салон
(2018-02-23 16:09:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 772 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда
(2018-02-23 16:08:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 771 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с начално ОК838 в границите на новобособеният УПИ ХCVІІІ от кв. 76 по имотните граници на ПИ 65766.702.1109, ПИ 65766.702.1100, собственост на С. И. С., гр. Свищов за уреждане на регулационни отношения с Община Свищов, по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХХХ-1110 и УПИ ХCVІІ от кв. 76 по плана на гр. Свищов
(2018-02-23 16:08:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 770 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-02-23 16:07:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 769 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. В. Търново
(2018-02-23 16:06:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 768 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 г.
(2018-02-23 16:06:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 767 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Подписване на договор с Община Никопол за 2018 година, в изпълнение на чл. 9, ал. 2 от Договор за услуга № 303/15.10. 2015 г. с предмет ,,Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“
(2018-02-23 16:06:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 766 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Одобряване на бюджетни прогнози за периода 2019-2021 година
(2018-02-23 16:05:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 765 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Определяне размера на основни месечни заплати на Кметовете в Община Свищов
(2018-02-23 16:05:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 764 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2018-02-23 16:04:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 763 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Приемане на Декларация в подкрепа на Стопанска академия „Д. А. Ценов” за осигуряване чрез държавна поръчка и бюджетна субсидия за 2018 г. на запазването и развитието на Алма матер в Свищов
(2018-02-23 16:04:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 762 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2018 г., Прот. № 49. ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов
(2018-01-31 15:28:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 761 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2018 г., Прот. № 49. ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2018-01-31 15:27:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 760 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Представителството и управлението на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД
(2018-01-26 14:39:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 759 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. С. А.
(2018-01-26 14:38:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 758 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. В. И.
(2018-01-26 14:38:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 757 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Г. Н.
(2018-01-26 14:37:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 756 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. С. Ц.
(2018-01-26 14:37:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 755 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
(2018-01-26 14:36:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 754 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Включване на нов обект в Програма за реализация на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Свищов
(2018-01-26 14:36:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 753 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с Искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001-0004-С01 от 21.12.2017 г. за изпълнение на проект „Увеличаване капацитета на Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов чрез преустройство и ремонт - качествени грижи и достъпни услуги“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”
(2018-01-26 14:36:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 752 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Отписване от активите на „Комунално строителство и поддръжка“ ЕООД на несъбираеми, неплатени вземания
(2018-01-26 14:35:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 751 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2018 година
(2018-01-26 14:35:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 750 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. OТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация през 2018 година в Община Свищов
(2018-01-26 14:34:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 749 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48.ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2018 година
(2018-01-26 14:34:15)

Решения за 2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 748 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2018 година
(2017-12-21 14:30:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 747 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на действащите спортни клубове от Община Свищов
(2017-12-21 14:30:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 746 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи
(2017-12-21 14:28:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 745 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Г.
(2017-12-21 14:28:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 744 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Б. Р.
(2017-12-21 14:28:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 743 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Г. Я.
(2017-12-21 14:27:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 742 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ч. Ю. Г.
(2017-12-21 14:27:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 741 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Определяне на представител на община Свищов в Комисията за изработване на Областна здравна карта
(2017-12-21 14:26:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 740 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2018 година
(2017-12-21 14:25:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 739 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Свищов за 2018 година
(2017-12-21 14:24:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 738 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Предоставяне на концесия на язовир „Банкова воденица – 1”, имот № 000027 в землището на с. Морава, община Свищов
(2017-12-21 14:24:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 737 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за 2018 г. за ползване на дървесина в горските територии, собственост на Община Свищов
(2017-12-21 14:23:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 736 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – учредяване право на строеж в УПИ VІ-4256 (ПИ 65766.702.4256) от кв. 66 по Подробния устройствен план на гр. Свищов
(2017-12-21 14:23:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 735 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД, град Свищов
(2017-12-21 14:21:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 734 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – проект за съоръжение – мост, пресичащо воден обект /участък от дере/ в поземлен имот (ПИ) 000245, по КВС на землището на с. Българско Сливово, община Свищов
(2017-12-21 14:21:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 733 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижими имоти, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2017-12-21 14:20:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 732 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Кандидатстване по Проект „Красива България“ 2018 година към Министерството на труда и социалната политика по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“
(2017-12-21 14:19:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 731 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2017 г., Прот. № 47. ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация
(2017-12-21 14:19:18)

ПРОТЕСТ ОТ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА В СВИЩОВ С ВХ. № В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ 1506/15.09.2017 Г. ОТНОСНО РЕШЕНИЕ № 468/29.01.2009 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ
(2017-12-04 17:06:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 730 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Годжу Карате клуб „Алеко” – Свищов за участие в Балканско първенство, което ще се проведе на 08-10.12.2017 година, в Херцег Нови, Република Черна гора
(2017-12-01 14:18:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 729 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. М. К.
(2017-12-01 14:18:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 728 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. В. Г.
(2017-12-01 14:17:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 727 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. С.
(2017-12-01 14:17:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 726 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Г. А.
(2017-12-01 14:16:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 725 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. В. Г.
(2017-12-01 14:15:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 724 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Г. Г.
(2017-12-01 14:15:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 723 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) LIV – 1100 и (УПИ) ХХХVIII – 1101, кв. 76 по плана на гр. Свищов и улица с ОК882 - ОК883 по регулационния план на гр. Свищов
(2017-12-01 14:14:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 722 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-12-01 14:14:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 721 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46 ОТНОСНО: Промяна на маршрутни разписания по автобусна линия Свищов – Червена (обиколна) от Общинската транспортна схема, утвърдена с Решение № 654/26.09.2013 г., Прот. № 37 на Общински съвет – Свищов
(2017-12-01 14:13:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 720 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Налагане на Мораториум върху продажбите на общински жилища на наематели на общински жилища, които отговарят на условията по чл. 41 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд (НУРУРОЖФ)
(2017-12-01 14:13:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 719 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2017-12-01 14:12:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 718 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9
(2017-12-01 14:12:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 717 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне правото за управление на държавен недвижим имот, представляващ дворно място и сграда на „Данъчна служба” в полза на Община Свищов
(2017-12-01 14:11:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 716 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи
(2017-12-01 14:11:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 715 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост - учредяване право на пристрояване на сграда, собственост на физическо лице
(2017-12-01 14:10:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 714 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-12-01 14:10:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 713 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Сключване на договори за наем от „Комунално строителство и поддръжка“ ЕООД – гр. Свищов за отдаване на активи на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД гр. Велико Търново
(2017-12-01 14:09:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 712 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Промяна в Решение № 427/21.12.2016 г., Прот. № 28 на Общински съвет – Свищов
(2017-12-01 14:09:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 711 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Увеличение числения състав на общинска дейност „Домашен социален патронаж“ във второстепенен разпоредител Общинска служба „Социални дейности” при Община Свищов
(2017-12-01 14:08:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 710 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2017-12-01 14:08:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 709 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2018 година
(2017-12-01 14:07:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 708 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.11.2017 г., Прот. № 46. ОТНОСНО: Приемане на Декларация на Общински съвет Свищов във връзка с определяне на трасето на бъдещата автомагистрала „Русе – Велико Търново”
(2017-12-01 14:07:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 707 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 01.11.2017 г., Прот. № 45. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д.Павлович” ЕООД град Свищов
(2017-11-02 14:03:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 706 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2017/2018 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов
(2017-10-27 14:03:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 705 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промяна на Решение № 662/31.08.2017 г., Прот. № 40 на Общински съвет – Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг
(2017-10-27 14:02:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 704 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Танцова формация „Радостина“ – Свищов
(2017-10-27 14:01:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 703 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Х. Г.
(2017-10-27 14:01:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 702 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Н. Д.
(2017-10-27 14:00:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 701 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Сдружение „Общински футболен клуб „Академик Свищов“
(2017-10-27 13:59:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 700 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели, с трасе през землището на с. Козловец, общ. Свищов с ЕКАТТЕ 37784
(2017-10-27 13:59:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 699 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна кабелна линия за средно напрежение (20кV) за обект „База за производство на брикети и въглища“ в ПИ 65766.121.1 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2017-10-27 13:58:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 698 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели, с трасе през землището на с. Царевец, общ. Свищов с ЕКАТТЕ 78121
(2017-10-27 13:58:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 697 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за обект „Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов“ за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
(2017-10-27 13:57:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 696 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за обект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешно-водопроводна мрежа в гр. Свищов по улици: ул. “Ал. Божинов“, комплекс „Химик“, ул. „Тинтява“, ул. „Пирин“, ул. „Искър“, ул. „Киряк Цанков“ и ул. „Черни връх“ за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
(2017-10-27 13:56:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 695 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XLVI, (УПИ) XLVII и (УПИ) V, кв. 169 по плана на гр. Свищов
(2017-10-27 13:56:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 694 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост - учредяване право на пристрояване към нежилищна сграда, собственост на юридическо лице
(2017-10-27 13:55:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 693 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9
(2017-10-27 13:54:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 692 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9
(2017-10-27 13:53:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 691 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК909 – ОК1041 в границите на новобособеният УПИ ХIІІ - 1610 от кв. 208 към ПИ 65766.702.1610, собственост на Ц. Б. К., гр. Свищов за уреждане на регулационни отношения с Община Свищов, по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за улицата и УПИ ХІІІ - 1610 от кв. 208 по плана на гр. Свищов
(2017-10-27 13:52:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 690 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-10-27 13:51:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 689 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Д. Д. за издаване на книгата „Северная муза“ на руски език, посветена на 140 години от Освобождението на България
(2017-10-27 13:51:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 688 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Възлагане на управлението на „Медико-техническа лаборатория - Свищов” ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс
(2017-10-27 13:50:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 687 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаванe на нов обект
(2017-10-27 13:49:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 686 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нови обекти
(2017-10-27 13:49:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 685 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.10.2017 г., Прот. № 44. ОТНОСНО: Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов
(2017-10-27 13:48:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 684 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Р. Б.
(2017-09-30 13:47:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 683 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Ю. С.
(2017-09-30 13:47:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 682 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Изразяване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
(2017-09-30 13:46:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 681 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир – публична общинска собственост, чрез предоставянето му под наем
(2017-09-30 13:45:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 680 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов
(2017-09-30 13:45:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 679 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Даване на предварително писмено съгласие за преминаване на трасе на „Преносен газопровод за град Свищов“ през имоти, общинска собственост
(2017-09-30 13:44:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 678 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2017-09-30 13:43:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 677 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Промяна на Решение № 572/27.04.2017 г., Протокол № 36 на Общински съвет – Свищов относно финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2017 г.
(2017-09-30 13:42:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 676 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.09.2017 г., Прот. № 43. ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2018-2020 година
(2017-09-30 13:42:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 675 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.09.2017 г., Прот. № 42. ОТНОСНО: Приемане на Тарифа за определяне размера на таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Свищов
(2017-09-15 13:41:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 674 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.09.2017 г., Прот. № 42. ОТНОСНО: Възлагане управлението на „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс
(2017-09-15 13:40:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 673 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.09.2017 г., Прот. № 42. ОТНОСНО: Възлагане управлението на „Дунавско дело” ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс
(2017-09-15 13:40:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 672 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.09.2017 г., Прот. № 42. ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на моторно превозно средство
(2017-09-15 13:39:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 671 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 14.09.2017 г., Прот. № 42. ОТНОСНО: Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за учебната 2017/2018 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност
(2017-09-15 13:39:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 670 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 41. ОТНОСНО: Промени в Решение № 661/31.08.2017 г., Прот. № 40 на Общински съвет – Свищов
(2017-09-01 13:36:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 669 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Подпомагане на Детски хор „Дъга“ при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ гр. Свищов
(2017-09-01 13:36:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 668 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Даване на съгласие за изменение и продължаване на Разрешение за водовземане от минерална вода
(2017-09-01 13:35:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 667 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) LI – 9645, кв. 104 по плана на гр. Свищов, улици с ОК532а – ОК943 и ОК532б – ОК532в по регулационния план на гр. Свищов
(2017-09-01 13:33:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 666 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2017-09-01 13:33:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 665 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2017-09-01 13:32:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 664 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Участие в създаване на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група-Свищов-2017“ и участие в отворената покана за прием на проекти по мярка 4.2 Изпълнение на стратегиите за ВОМР по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР)
(2017-09-01 13:31:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 663 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Даване съгласие за промяна предназначение на сградния фонд на ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, с. Царевец, общ. Свищов – общинска собственост
(2017-09-01 13:31:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 662 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2017-09-01 13:30:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 661 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаванe на нов обект
(2017-09-01 13:29:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 660 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаванe на нов обект
(2017-09-01 13:28:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 659 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Приемане на одитно становище и одитен доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на Общината за 2016 година
(2017-09-01 13:28:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 658 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.08.2017 г., Прот. № 40. ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 година
(2017-09-01 13:27:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 657 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Г. М.
(2017-07-28 13:21:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 656 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. С. Н.
(2017-07-28 13:21:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 655 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Покриване на разходите за извършено погребение
(2017-07-28 13:20:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 654 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Внасяне на мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за включване на общински училища в актуализираните списъци на защитени и средищни училища за учебната 2017-2018 година
(2017-07-28 13:19:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 653 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на община Свищов
(2017-07-28 13:19:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 652 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредба за условията и реда за записване, отписване и приемане на деца в общински детски градини на територията на община Свищов
(2017-07-28 13:18:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 651 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор, сключен между Кметство с. Овча могила и ЕТ „Ивона – С. Г.”
(2017-07-28 13:18:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 650 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс, на помещение, находящо се на ул. ”Тодор Миланович” № 2, с предназначение за репетиционна дейност, на „Детско-юношески танцов ансамбъл “Огнени ритми” – гр. Свищов
(2017-07-28 13:17:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 649 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Предоставяне за управление на имот, публична общинска собственост
(2017-07-28 13:16:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 648 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2017-07-28 13:16:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 647 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2017-07-28 13:15:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 646 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, общинска собственост – учредяване право на строеж чрез публичен търг с тайно наддаване за изграждане на обект: „Подпорна стена” в УПИ ХVІІІ – 1518 (ПИ 65766.702.1518) на граница между УПИ ХVІІІ – 1518 и УПИ Х-1521 от кв. 177 по Подробния устройствен план на гр. Свищов
(2017-07-28 13:14:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 645 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-07-28 13:13:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 644 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост
(2017-07-28 13:12:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 643 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 595/25.05.2017 г., Прот. № 37 на Общински съвет – Свищов за кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж”, 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”
(2017-07-28 13:11:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 642 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД
(2017-07-28 13:11:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 641 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към “Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД
(2017-07-28 13:10:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 640 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
(2017-07-28 13:10:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 639 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Многопрофилна областна болница за активно лечение д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново
(2017-07-28 13:09:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 638 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нов обект
(2017-07-28 13:08:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 637 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., Прот. № 39. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нови обекти
(2017-07-28 13:08:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 636 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на О. Ю. А.
(2017-06-30 13:06:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 635 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. К. С.
(2017-06-30 13:05:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 634 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. И. И.
(2017-06-30 13:05:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 633 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Н. Д.
(2017-06-30 13:04:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 632 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. В. Ц.
(2017-06-30 13:03:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 631 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Утвърждаване на количествата и цените за ползваната от горските територии – общинска собственост дървесина
(2017-06-30 13:02:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 630 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Българско Сливово
(2017-06-30 13:01:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 629 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 609/25.05.2017 г., Протокол № 37 на Общински съвет - Свищов, за предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Червена, Община Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-4689/14.06.2017 г. на Областен управител на област Велико Търново
(2017-06-30 13:00:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 628 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост
(2017-06-30 13:00:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 627 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 605/ 25.05.2017 г., Прот. № 37 на Общински съвет – Свищов, за даване на съгласие за предоставяне на недвижими имоти, общинска собственост за безвъзмездно ползване, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА-04-4686/14.06.2017 г. на Областен управител на област Велико Търново
(2017-06-30 12:59:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 626 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК1090 – ОК1091 в границите на новобособеният УПИ ХХХVІІ - 3652, 3650 от кв. 199 към ПИ 65766.702.3652, собственост на „Туньострой” ЕООД, гр. Свищов за уреждане на регулационни отношения с Община Свищов, по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за улицата и УПИ ХХХVІ-3650, УПИ ХХІІ-3652 и УПИ ХХІХ-3653 от кв. 199 по плана на гр. Свищов
(2017-06-30 12:59:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 625 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Предоставяне на помещения за нуждите на проект „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост на Община Свищов“
(2017-06-30 12:58:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 624 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на бюфет за закуски, в СУ “Цветан Радославов“, гр. Свищов
(2017-06-30 12:57:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 623 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на договори, сключени между СУ “Цветан Радославов“ и Сдружение с нестопанска цел „Клуб по културизъм „Академик“ със седалище гр. Свищов
(2017-06-30 12:56:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 622 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем на две помещения, находящи се в помощна сграда на ОУ “Ф. Сакелариевич” на Туристическо дружество „Алеко Константинов”, гр. Свищов
(2017-06-30 12:55:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 621 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в УПИ ХХХІІІ-3581, кв. 83 (ПИ 65766.702.3581), чрез продажба на общинската част от имота
(2017-06-30 12:54:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 620 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК1110 – ОК1111 към УПИ ХХХІІІ - 3581, собственост на ЕТ “Техноселект – Л. В.“, гр. Свищов, от кв. 83 за уреждане на регулационни отношения по Подробен устройствен план на гр. Свищов
(2017-06-30 12:53:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 619 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-06-30 12:52:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 618 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник
(2017-06-30 12:51:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 617 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Даване на съгласие на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД гр. Свищов да ползва банков кредит за разплащане на задължения на дружеството към кредитори и други, свързани с дейността на лечебното заведение
(2017-06-30 12:51:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 616 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.06.2017 г., Прот. № 38. ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
(2017-06-30 12:50:20)

ОБЯВЛЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО С РЕШЕНИЕ № 143/04.05.2017 Г.
(2017-06-20 11:59:45)

ЗАПОВЕД № ОА04-4689/14.06.2017 Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(2017-06-15 13:48:55)

ЗАПОВЕД № ОА04-4686/14.06.2017 Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(2017-06-15 13:48:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 615 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. К. А.
(2017-05-26 13:45:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 614 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. К. А.
(2017-05-26 13:44:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 613 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М.Т. Н.
(2017-05-26 13:43:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 612 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. В. Д.
(2017-05-26 13:41:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 611 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Ц. Т.
(2017-05-26 13:40:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 610 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. С. К.
(2017-05-26 13:39:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 609 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2017-05-26 09:59:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 608 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на Община Свищов
(2017-05-26 09:58:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 607 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства
(2017-05-26 09:57:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 606 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-05-26 09:56:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 605 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижими имоти, общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2017-05-26 09:55:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 604 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, публична общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2017-05-26 09:55:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 603 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне на допълнителни помещения за нуждите на функциониращ Дневен център за деца с увреждания в сградата на учебен корпус „Алеко Константинов” гр. Свищов
(2017-05-26 09:54:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 602 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Даване на съгласие Кмета на Община Свищов да одобри изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) II за социални дейности, кв. 216 по плана на гр. Свищов, публична общинска собственост
(2017-05-26 09:53:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 601 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело” ЕООД
(2017-05-26 09:52:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 600 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело” ЕООД
(2017-05-26 09:51:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 599 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело” ЕООД
(2017-05-26 09:51:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 598 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД град Свищов
(2017-05-26 09:49:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 597 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Промени и допълнение в Решение № 364/27.10.2016 г., Прот. № 25 на Общински съвет – Свищов
(2017-05-26 09:48:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 596 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Определяне минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Свищов
(2017-05-26 09:47:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 595 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.05.2017 г., Прот. № 37. ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 година, Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”
(2017-05-26 09:46:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 594 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов
(2017-04-28 11:21:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 593 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. М.
(2017-04-28 11:20:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 592 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. С. И.
(2017-04-28 11:19:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 591 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Х. К.
(2017-04-28 11:19:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 590 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Р. И.
(2017-04-28 11:18:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 589 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Я. А.
(2017-04-28 11:17:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 588 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Б. Г.
(2017-04-28 11:17:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 587 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. С. М.
(2017-04-28 11:16:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 586 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. П. К.
(2017-04-28 11:15:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 585 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2016 година и Общинска програма за закрила на детето за 2017 година
(2017-04-28 11:14:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 584 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г.
(2017-04-28 11:13:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 583 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Свищов
(2017-04-28 11:13:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 582 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2017-04-28 11:12:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 581 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2016 година
(2017-04-28 11:11:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 580 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Отмяна на Решение 318/01.09.2016 г., Прот. № 23 на Общински съвет – Свищов и прекратяване на Договор № 94-Д-968/11.10.2016 г. за безвъзмездно право на ползване на движима вещ – общинска собственост
(2017-04-28 11:10:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 579 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2017-04-28 11:10:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 578 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване на част от имот публична общинска собственост - помещение, находящо се в общинска сграда – Общински дом /Кметство/ на с. Горна Студена
(2017-04-28 11:08:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 577 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гараж
(2017-04-28 11:07:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 576 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в ПИ 65766.701.192, УПИ LХХІV кв. 10 по ПУП на гр. Свищов между Община Свищов и юридическо лице, чрез продажба на общинската част от имота
(2017-04-28 11:06:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 575 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията за улица с ОК 193-ОК 194 (ПИ 65766.701.9592, ул. “Отец Паисий”), улица с ОК 193-ОК 192 (ПИ 65766.701.9547, ул. “Иларион Макариополски”) и поземлен имот ПИ 65766.701.192 за новообразувания УПИ LХХХІV, отреден за „търговски, обслужващи и складови дейности”, от кв. 10 по ПУП-ПРЗ за УПИ І-189, 190, УПИ ІІ-192, УПИ ІІІ-188, УПИ ІV-186, УПИ V-191 от кв. 10 по плана на гр. Свищов
(2017-04-28 11:06:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 574 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в ПИ 65766.702.1156 по КККР (по предходен план: парцел: ІХ, квартал: 74, нов УПИ ХІІІ-1156, кв. 187) между Община Свищов и физическо лице, чрез продажба на общинската част от имота
(2017-04-28 11:05:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 573 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-04-28 11:04:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 572 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2017 годна
(2017-04-28 11:00:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 571 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/ по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година
(2017-04-28 10:59:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 570 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Разработване на общи туристически продукти и услуги, промотиращи културно наследство в трансграничния регион Зимнич-Свищов“ /PROMOCULT/ по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година
(2017-04-28 10:58:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 569 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Повишаване на трансграничната мобилност, чрез подобряване на третостепенни възли към TEN-Т инфраструктурата и разработване и координиране на трансгранични транспортни системи“ /INFRASYS/ по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година
(2017-04-28 10:58:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 568 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с регистрационен номер BG05M9OP001-2.005-0005-С01/10.04.2017 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”, Приоритетна ос 1 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” и Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, за проект „Правото на труд – право на достоен живот”, сключен между Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 – Главна Дирекция ЕФМПП и Община Свищов - Бенефициент
(2017-04-28 10:57:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 567 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с регистрационен номер BG05M9OP001-1.002-0040-C01/15.04.2016 г. по процедура BG05M9OP001-1.002, приоритетна ос: I. “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, проект „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”, сключен между Министерството на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 - Главна Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“
(2017-04-28 10:56:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 566 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. с регистрационен номер BG05M2OP001-3.002-0215-С01/23.01.2017 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, Приоритетна ос “Образователна среда за активно социално приобщаване, за проект „Да успеем всички заедно”, сключен между Министерството на образованието и науката, Управляващ орган на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 – Главна Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ и Община Свищов - Бенефициент“
(2017-04-28 10:56:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 565 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел реализацията на проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”, ДБФП с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-1.036-0003-C01 от 21.11.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов”, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“
(2017-04-28 10:55:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 564 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел реализацията на проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов” по ДБФП с регистрационен номер: BG16RFOP001-1.036-0002-C01 от 18.11.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов”, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“
(2017-04-28 10:54:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 563 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел реализацията на проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов“ ДБФП с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-1.036-0001-С01 от 18.11.2016 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов”, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“
(2017-04-28 10:53:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 562 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2016 година
(2017-04-28 10:53:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 561 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Дунавско дело” ЕООД – гр. Свищов за 2016 година
(2017-04-28 10:52:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 560 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД – гр. Свищов за 2016 година
(2017-04-28 10:51:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 559 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов за 2016 година
(2017-04-28 10:50:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 558 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нов обект
(2017-04-28 10:49:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 557 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2017-04-28 10:48:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 556 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2017-04-28 10:47:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 555 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2017-04-28 10:47:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 554 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.04.2017 г., Прот. № 36. ОТНОСНО: Приемане Отчет за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2016 г.
(2017-04-28 10:46:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 553 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 12.04.2017 г., Прот. № 34. ОТНОСНО: Избиране член на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД
(2017-04-13 10:44:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 552 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 12.04.2017 г., Прот. № 34. ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД
(2017-04-13 10:43:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 551 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. А. Д.
(2017-03-31 10:43:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 550 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Т. Г.
(2017-03-31 10:42:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 549 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Г. О.
(2017-03-31 10:41:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 548 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Р.
(2017-03-31 10:41:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 547 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Л. Г.
(2017-03-31 10:40:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 546 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. А. М.
(2017-03-31 10:39:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 545 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. П. Т.
(2017-03-31 10:39:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 544 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ю. С. А.
(2017-03-31 10:38:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 543 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Я. Ю.
(2017-03-31 10:37:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 542 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. К.
(2017-03-31 10:37:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 541 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Ю.К.
(2017-03-31 10:36:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 540 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Й. Р.
(2017-03-31 10:35:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 539 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. С. Ц.
(2017-03-31 10:35:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 538 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. И. И.
(2017-03-31 10:34:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 537 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Е. А.
(2017-03-31 10:33:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 536 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. А. Д.
(2017-03-31 10:33:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 535 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. П.
(2017-03-31 10:32:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 534 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. Й.
(2017-03-31 10:31:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 533 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. С. М.
(2017-03-31 10:31:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 532 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Избор на комисия, която да управлява дейността на Общинска програма „В помощ на болните деца от Община Свищов“
(2017-03-31 10:30:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 531 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и реда на работа на Общинска програма „В помощ на болните деца от Община Свищов“
(2017-03-31 10:29:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 530 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Промени и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2017-03-31 10:29:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 529 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отчет за 2016 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Свищов за периода 2015-2020 г. (Приета с Решение № 315/01.09.2016 г. на Общински съвет – Свищов) и Отчет за 2016 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов” и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2)”. Период на действие – 2015 г. – 2018 г. (Решение № 316/01.09.2016 г. на Общински съвет – Свищов)
(2017-03-31 10:28:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 528 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-03-31 10:27:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 527 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-03-31 10:27:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 526 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-03-31 10:26:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 525 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-03-31 10:25:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 524 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-03-31 10:25:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 523 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-03-31 10:24:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 522 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-03-31 10:23:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 521от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-03-31 10:23:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 520 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-03-31 10:22:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 519 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-03-31 10:21:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 518 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2017-03-31 10:20:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 517 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2017-03-31 10:20:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 516 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Определяне на началния размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2017/2018 г.
(2017-03-31 10:19:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 515 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Промяна в Решение № 110/24.02.2016 г., Протокол № 10 на Общински съвет - Свищов
(2017-03-31 10:18:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 514 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 000004, местност “Ливадите“, по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Драгомирово, с ЕКАТТЕ 23431, общ. Свищов
(2017-03-31 10:18:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 513 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти с № 328008 и № 328007, м. „Бурча“ в землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, общ. Свищов
(2017-03-31 10:17:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 512 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК632 – ОК633 към УПИ ХIХ - 2096, собственост на „Екотекника“ ЕООД, гр. София, от кв. 53 по Подробен устройствен план на гр. Свищов
(2017-03-31 10:16:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 511 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Даване на съгласие за започване на подготвителни действия за откриване на процедура за предоставяне на концесия на язовир “Банкова воденица - 1”, представляващ имот № 000027 с площ 126,134 дка, намиращ се в землището на с. Морава, община Свищов
(2017-03-31 10:16:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 510 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гараж
(2017-03-31 10:15:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 509 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-03-31 10:14:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 508 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ за изграждане Мемориалния комплекс на гроба на Кан Кубрат
(2017-03-31 10:13:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 507 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. с регистрационен номер BG05M2OP001-3.002-0215-С01/23.01.2017 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, Приоритетна ос “Образователна среда за активно социално приобщаване, за проект „Да успеем всички заедно”, сключен между Министерството на образованието и науката, Управляващ орган на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 – Главна Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ и Община Свищов - Бенефициент“
(2017-03-31 10:13:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 506 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за 2016 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 година
(2017-03-31 10:12:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 505 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.03.2017 г., Прот. № 32. ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Свищов”
(2017-03-31 10:11:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 504 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Определяне на условията и реда за сключване на договор за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Свищов, съгласно чл. 20, ал. 1, във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 6 от Закона за управление на отпадъците
(2017-02-23 10:06:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 503 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Утвърждаване на количествата и цените за ползваната от горските територии – общинска собственост дървесина
(2017-02-23 10:06:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 502 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Оптимизация на мрежата от детски заведения на територията на община Свищов, считано от 01.03.2017 г.
(2017-02-23 10:05:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 501 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Свищов
(2017-02-23 10:05:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 500 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова подкрепа за пътуване на международна олимпиада
(2017-02-23 10:04:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 499 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. И. С.
(2017-02-23 10:03:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 498 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Ц. Т.
(2017-02-23 10:03:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 497 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Х. П.
(2017-02-23 10:02:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 496 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Д. М.
(2017-02-23 10:01:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 495 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. И. И.
(2017-02-23 10:00:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 494 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. Г. Т.
(2017-02-23 10:00:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 493 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. А. С.
(2017-02-23 09:59:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 492 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. К.
(2017-02-23 09:58:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 491 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. П. И.
(2017-02-23 09:58:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 490 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Закриване на социална услуга в общността „Социален учебно-професионален център” село Овча могила и разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ село Овча могила, община Свищов, ул. „Оборище ” № 1
(2017-02-23 09:57:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 489 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2017/2018 г.
(2017-02-23 09:56:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 488 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Свищов
(2017-02-23 09:56:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 487 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства
(2017-02-23 09:55:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 486 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства
(2017-02-23 09:54:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 485 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства
(2017-02-23 09:54:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 484 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Участие в процедурата за присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво
(2017-02-23 09:53:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 483 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов
(2017-02-23 09:52:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 482 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Приемане на промяна в Наредба за преместваемите обекти на територията на Община Свищов
(2017-02-23 09:52:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 481 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Приемане на изменение в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2017-02-23 09:51:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 480 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Определяне срока на валидност на Разрешенията за таксиметров превоз на пътници на територията на община Свищов
(2017-02-23 09:50:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 479 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление
(2017-02-23 09:50:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 478 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Обособяване на три броя платени паркоместа по ул. „Подп. Ем. Чакъров“ в уличната регулация по плана на гр. Свищов
(2017-02-23 09:49:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 477 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Придобиване на имоти, собственост на физически лица, по реда на чл. 199, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за уреждане на регулационни отношения между Община Свищов и собствениците на ПИ 65766.701.2618 и ПИ 65766.701.2607, чрез покупка на части от имотите по Подробния устройствен план на град Свищов
(2017-02-23 09:49:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 476 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост от имот, общинска собственост, част от улична регулация с ОК 72-ОК 71, към УПИ І, собственост на Б. Б. Б. от кв. 82 по Подробно устройствения план на село Царевец, община Свищов
(2017-02-23 09:47:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 475 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-02-23 09:47:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 474 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов за 2017 година
(2017-02-23 09:47:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 473 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Поставяне на паметник на Александър II Николаевич, във връзка с честване на 140 години от Руско-турската война и определяне паметника като общински обект от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията
(2017-02-23 09:46:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 472 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Даване на съгласие на Кмета на Община Свищов да разреши изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и одобри техническо задание за урегулиран поземлен имот (УПИ) LIV 1100, кв. 76 по плана на гр. Свищов
(2017-02-23 09:45:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 471 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХIII - 3581, кв. 83 по плана на гр. Свищов
(2017-02-23 09:45:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 470 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIХ - 2096, кв. 53 по плана на гр. Свищов
(2017-02-23 09:44:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 469 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 82 по плана на с. Царевец, общ. Свищов
(2017-02-23 09:43:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 468 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Изменение на Решение № 418/21.12.2016 г., Прот. № 28 на Общински съвет – Свищов за даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Създаване на Туристически информационен център в гр. Свищов”
(2017-02-23 09:43:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 467 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Изменение на Решение № 417/21.12.2016 г., Прот. № 28 на Общински съвет – Свищов, относно предоставяне на помещения в сградата на ПБНЧ “Еленка и Кирил Д. Аврамови” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020
(2017-02-23 09:42:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 466 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“
(2017-02-23 09:41:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 465 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нови обекти
(2017-02-23 09:41:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 464 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД град Свищов
(2017-02-23 09:40:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 463 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 18, ал. 5 и чл. 18а, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2017-02-23 09:39:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 462 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31. ОТНОСНО: Одобряване на бюджетни прогнози за периода 2018-2020 година
(2017-02-23 09:39:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 461 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Промяна в Решение № 427/21.12.2016 г., Прот. № 28 на Общински съвет – Свищов
(2017-01-26 09:36:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 460 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Даване на съгласие Кмета на Община Свищов да разреши изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и одобри техническо задание за урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 216 по плана на гр. Свищов, публична общинска собственост
(2017-01-26 09:36:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 459 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. А. К.
(2017-01-26 09:35:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 458 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Д. А.
(2017-01-26 09:35:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 457 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Г. Н.
(2017-01-26 09:34:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 456 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. М. П.
(2017-01-26 09:33:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 455 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. Д.
(2017-01-26 09:32:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 454 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Изменения в Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов
(2017-01-26 09:32:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 453 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Приемане на допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2017-01-26 09:31:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 452 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Изразяване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
(2017-01-26 09:30:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 451 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2017-01-26 09:30:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 450 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 03/ 2011 г. за отдадено под наем помещение частна общинска собственост, обособено в магазин за хранителни стоки
(2017-01-26 09:29:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 449 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 65766.121.2, м. „Блатото”, по КККР на гр. Свищов
(2017-01-26 09:28:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 448 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели през землището на с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121, общ. Свищов
(2017-01-26 09:28:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 447 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели през землището на с. Козловец с ЕКАТТЕ 37784, общ. Свищов
(2017-01-26 09:27:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 446 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Допълване на Решение № 419/21.12.2016 г., Протокол № 28 на Общински съвет – Свищов, за кандидатстване по проект „Красива България” за 2017 г.
(2017-01-26 09:26:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 445 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Даване съгласие за създаване на Общинска програма „В помощ на болните деца от Община Свищов“
(2017-01-26 09:26:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 444 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Увеличение числения състав на общинска дейност „Домашен социален патронаж“ във второстепенен разпоредител Общинска служба „Социални дейности” при Община Свищов
(2017-01-26 09:25:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 443 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов
(2017-01-26 09:24:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 442 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2017 година
(2017-01-26 09:24:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 441 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация през 2017 година в Община Свищов
(2017-01-26 09:23:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 440 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.01.2017 г., Прот. № 30. ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2017 година
(2017-01-26 09:23:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 439 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 18.01.2017 г., Прот. № 29. ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов в процедура по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”, по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” на Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014 – 2020 г.
(2017-01-18 09:20:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 438 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 18.01.2017 г., Прот. № 29. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 420/21.12.2016 г. Прот. № 28 на Общински съвет - Свищов
(2017-01-18 09:19:53)

Решения за 2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 437 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Прекратяване членството на Община Свищов в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Асоциация на българските градове и региони“
(2016-12-21 09:19:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 436 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Р. Б.
(2016-12-21 09:18:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 435 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на действащите спортни клубове от Община Свищов
(2016-12-21 09:16:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 434 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Футболен клуб „Изгрев 93“ с. Царевец
(2016-12-21 09:15:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 433 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. А. С.
(2016-12-21 09:15:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 432 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Б. Р.
(2016-12-21 09:14:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 431 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Г. Г.
(2016-12-21 09:13:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 430 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Д. А.
(2016-12-21 09:13:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 429 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Д. И.
(2016-12-21 09:12:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 428 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано становище по искано от П. М. Л. опрощаване на задълженията му, произтичащи от влязла в сила присъда № 20/17.02.2014 г., по НОХД № 492/2013 г. по описа на ВТОС
(2016-12-21 09:12:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 427 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2017 година
(2016-12-21 09:11:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 426 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 104011 по картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Царевец, община Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
(2016-12-21 09:10:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 425 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Даване на съгласие на Кмета на Община Свищов да разреши изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и одобри техническо задание за урегулиран поземлен имот (УПИ) LI – 9645, кв. 104 по плана на гр. Свищов
(2016-12-21 09:09:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 424 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, в СУ „Цветан Радославов”, гр. Свищов
(2016-12-21 09:09:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 423 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, на обща площ 5 кв. м.
(2016-12-21 09:08:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 422 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Българска православна църква върху недвижим имот, публична общинска собственост
(2016-12-21 09:06:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 421 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година
(2016-12-21 09:06:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 420 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов в процедура по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”, по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” на Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014 – 2020 г.
(2016-12-21 09:05:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 419 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Кандидатстване по Проект „Красива България“ 2017 година към Министерството на труда и социалната политика по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“
(2016-12-21 09:04:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 418 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Създаване на Туристически информационен център в гр. Свищов” по Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020
(2016-12-21 09:03:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 417 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 28. ОТНОСНО: Предоставяне на помещения в сградата на ПБНЧ “Еленка и Кирил Д. Аврамови” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
(2016-12-21 09:03:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 416 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Приемане на промени и допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов, приет с Решение № 1119/21.12.2010 г., Прот. № 68
(2016-12-21 09:02:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 415 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Свищов
(2016-12-21 09:01:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 414 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Свищов
(2016-12-21 09:01:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 413 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Свищов и издаване на сертификати клас В
(2016-12-21 09:00:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 412 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2017 година
(2016-12-21 08:59:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 411 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Даване на съгласие Кмета на Община Свищов да подпише договор с Община Никопол на основание чл. 9 ал. 2 от Договор за услуга № 303/15.10.2015 г. с предмет ,,Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)‘‘
(2016-12-21 08:59:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 410 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 21.12.2016 г., Прот. № 27. ОТНОСНО: Приемане на „План за действие на Община Свищов за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация“ (2017-2020)
(2016-12-21 08:58:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 409 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Промяна в Решение № 34/17.12.2015 г., Прот. № 6 на Общински съвет – Свищов
(2016-11-24 16:19:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 408 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. И. П.
(2016-11-24 16:18:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 407 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. И.
(2016-11-24 16:17:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 406 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. И.В.
(2016-11-24 16:16:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 405 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. А. С.
(2016-11-24 16:16:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 404 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. К. А.
(2016-11-24 16:15:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 403 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Н. А.
(2016-11-24 16:14:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 402 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Ц. М.
(2016-11-24 16:13:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 401 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ село Овча могила, община Свищов, ул. „Оборище” № 1
(2016-11-24 16:13:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 400 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ село Овча могила, община Свищов, ул. „Оборище” № 1
(2016-11-24 16:12:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 399. от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Актуализиране на годишен план за развитие на социалните услуги 2017 г.
(2016-11-24 16:11:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 398 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Актуализиране на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Свищов 2016-2020 г.
(2016-11-24 16:10:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 397 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2017 година
(2016-11-24 16:10:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 396 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Свищов за 2017 година.
(2016-11-24 16:09:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 395 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Приемане на Правила за безопасност и ограничаване на достъпа в районите на училищата, детските градини, центрове за подкрепа за личностно развитие и специални обслужващи звена в Община Свищов
(2016-11-24 16:08:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 394 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства
(2016-11-24 16:08:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 393 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 24.11.2016 г., Прот. № 26. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства
(2016-11-24 16:07:20)