Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Конкурси

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕ ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА \"НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ\" ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ, във връзка с изпълнение на дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0215, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по ОП НОИР 2014-2020, Проект „Да успеем всички заедно“ и съгласно Заповед № 260-РД-01-03/17.03.2017 г. на кмета на Община Свищов.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ \"ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ\" В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СВИЩОВ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТА НА КОМИСИЯ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ С ДЕЦА ОТ ДГ \"ЗОРНИЦА\" С. ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M2OP001-3.001-0055, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ С ДЕЦА ОТ ДГ \"ЗОРНИЦА\" С. ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M2OP001-3.001-0055, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания