Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Търгове за продажба на общинска собственост

ЗАПОВЕД № 313-РД-01-03/27.03.2017 Г. ЗА ПОКУПКА НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 65766.701.2618

ЗАПОВЕД № 312-РД-01-03/27.03.2017 Г. ЗА ПОКУПКА НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 65766.701.2607

ЗАПОВЕД № 1811-РД-01-03/29.11.2016 Г. ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА ПРИСТРОЙКА

Заповед № 1542-РД-01-03/30.09.2016 г. за спечелил публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездено безсрочно право на строеж

ЗАПОВЕД № 1321-РД-01-03/03.08.2016 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 1320-РД-01-03/03.08.2016 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 1157-РД-01-03/14.07.2016 г. за определяне на спечелил процедура по проведен публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездено безсрочно право на строеж (.pdf)

ЗАПОВЕД № 998-РД-01-03 от 20.6.2016 г. за провеждане на публичен търгс тайно наддаване за отстъпване право на строеж

ЗАПОВЕД № 1065-РД-01-03 от 23.06.2016 г. за продажба на съсобственост с физически лица

Заповед № 997-РД-01-03/20.06.2016 г. за продажба на недвижим имот частна общинска собственост /общинско жилище/

ЗАПОВЕД № 866-РД-01-03/20.05.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездено безсрочно право на строеж

ЗАПОВЕД № 860-РД-01-03 от 19.05.2016 г. за определяне на спечелил търг за продажба на незастроен УПИ VII

Заповед № 706-РД-01-03/22.04.2016 г. за продажба на недвижим имот частна общинска собственост /общинско жилище/

Заповед № 705-РД-01-03/22.04.2016 г. извършване на доброволна делба на застроен урегулиран поземлен имот

Заповед № 704-РД-01-03/22.04.2016 г. за провеждане на търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в с. Морава, Община Свищов

Заповед № 485-РД-01-03/17.03.2016 г. за продажба на недвижим имот частна общинска собственост /общинско жилище/

Заповед № 388-РД-01-03/25.02.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно безсрочно право на строеж, върху имот ПОС (.pdf)

ЗАПОВЕД № 140-РД-01-03/21.01.2016 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

ЗАПОВЕД № 139-РД-01-03/21.01.2016 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

ЗАПОВЕД № 1687-РД-01-03/25.11.2015 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТСТЪПВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ

ЗАПОВЕД № 1696-РД-01-03/26.11.2015 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 1689-РД-01-03/25.11.2015 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТСТЪПВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ

ЗАПОВЕД № 1688-РД-01-03/25.11.2015 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТСТЪПВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ

ЗАПОВЕД № 1690-РД-01-03/25.11.2015 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 1225-РД-01-03/01.10.2015 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 1221-РД-01-03/29.09.2015 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 1161-РД-01-03/08.09.2015 Г. ЗА ДАРЕНИЕ НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 1084-РД-01-03/31.08.2015 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 1085-РД-01-03/31.08.2015 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 1086-РД-01-03/31.08.2015 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 1042-РД-01-03/18.08.2015 г. за продажба на недвижим имот ЧОС в с. Морава, Община Свищов

ЗАПОВЕД № 821-РД-01-03/01.07.2015 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 654-РД-01-03/02.06.2015 г. за учредяване допълнително безсрочно възмездно право на строеж

ЗАПОВЕД № 653-РД-01-03/02.06.2015 г. за учредяване възмездно безсрочно право на строеж

ЗАПОВЕД № 542-РД-01-03/30.04.2015 г. за учредяване допълнително възмездно право на строеж

ЗАПОВЕД № 394-РД-01-03/15.04.2015 г. за учредяване право на строеж

ЗАПОВЕД № 393-РД-01-03/15.04.2015 г. за продажба на имот

ЗАПОВЕД № 392-РД-01-03/15.04.2015 г. за продажба на имот

ЗАПОВЕД № 213-РД-01-03/23.03.2015 г. за учредяване на право на възмездно безсрочно право на строеж, върху имот ПОС в землището на с. Морава, Община Свищов

ЗАПОВЕД № 212-РД-01-03/23.03.2015 г. за продажба на недвижими имоти ЧОС в землището на гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 210-РД-01-03/23.03.2015 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 183-РД-01-03/16.03.2015 г. за покупка на поземлен имот

ЗАПОВЕД № 138-РД-01-03/23.02.2015 г. за отстъпване възмездно безсрочно право на строеж

ЗАПОВЕД № 139-РД-01-03/23.02.2015 г. за продажба на общинско жилище

ЗАПОВЕД № 75-РД-01-03/03.02.2015 г. за учредяване възмездно безсрочно право на строеж

ЗАПОВЕД № 76-РД-01-03/03.02.2015 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 11-РД-01-03/06.01.2015 г. за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 09-РД-01-03/06.01.2015 г. за отстъпване възмездно безсрочно право на строеж за строителство на гаражна клетка

ЗАПОВЕД № 10-РД-01-03/06.01.2015 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1311-РД-01-03/04.11.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1320-РД-01-03/06.11.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1172-РД-01-03/06.10.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1168-РД-01-03/03.10.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1158-РД-01-03/30.09.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1157-РД-01-03/30.09.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1156-РД-01-03/30.09.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1155-РД-01-03/30.09.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1152-РД-01-03 от 29.9.2014 г за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 21.10.2014 година от 9,30 часа в зала № 18 на Община Свищов за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост.\r\n

Други тръжни условия и документи към Заповед № 221 от 11.9.2014 г. на ДГС Свищов за продажба на стояща дървесина от горски територии, собственост на Община Свищов

Заповед № 221 от 11.9.2014 г. на ДГС Свищов за продажба на стояща дървесина от горски територии, собственост на Община Свищов

ЗАПОВЕД № 1099-РД-01-03/01.09.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1098-РД-01-03/01.09.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1097-РД-01-03/01.09.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1079-РД-01-03/26.08.2014 г. за спечелил публичен търг за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 968-РД-01-03/25.07.2014 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 967-РД-01-03/25.07.2014 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 966-РД-01-03/25.07.2014 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Заповед № 276-РД-01-03 от 02.04.2014 г. за откриване на процедура по провеждне на публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 274-РД-01-03 от 02.04.2014 г. за откриване на процедура по провеждне на публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 273-РД-01-03 от 02.04.2014 г. за откриване на процедура по провеждне на публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 275-РД-01-03 от 02.04.2014 г. за откриване на процедура по провеждне на публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 230-РД-01-03 от 27.03.2014 г. за откриване на процедура по провеждне на публичен търг с тайно наддаване за нежилищен имот частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 936-РД-01-03/25.07.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 757-РД-01-03/20.06.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 679-РД-01-03/11.06.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

ЗАПОВЕД № 666-РД-01-03/10.06.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

ЗАПОВЕД № 616-РД-01-03/30.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

ЗАПОВЕД № 614-РД-01-03/30.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

ЗАПОВЕД № 617-РД-01-03/30.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

ЗАПОВЕД № 612-РД-01-03/30.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

ЗАПОВЕД № 615-РД-01-03/30.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

ЗАПОВЕД № 613-РД-01-03/30.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

ЗАПОВЕД № 443-РД-01-03/09.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 451-РД-01-03/13.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 432-РД-01-03/08.05.2013 Г. С КОЯТО СЕ ОТМЕНЯ ЗАПОВЕД № 315-РД-01-03/17.04.2013 Г.

ЗАПОВЕД № 315-РД-01-03/17.04.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 276-РД-01-03/09.04.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 116-РД-01-03/11.02.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 78-РД-01-03/04.02.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 39-РД-01-03/15.01.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост.

ЗАПОВЕД № 38-РД-01-03/15.01.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост.

ЗАПОВЕД № 16-РД-01-03/09.01.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост.

ЗАПОВЕД № 11-РД-01-03/08.01.2013 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост.

Заповед №1700-РД-01-03 гр. Свищов, 20.11.2012г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - земеделска земя.

Заповед №856-РД-01-03 гр. Свищов, 26.06.2012г. отностно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - земеделска земя.

ЗАПОВЕД № 1188-РД-01-03/04.10.2011 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1187-РД-01-03/04.10.2011 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване на възмездно право на строеж

ЗАПОВЕД №1076-РД-01-03/30.08.2011 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажби на недвижими имоти, частна общинска собственост.

ЗАПОВЕД №740-РД-01-03/20.07.2011 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажби на недвижими имоти, частна общинска собственост.

\r\nЗ А П О В Е Д № 640 – РД -01-03 Гр. Свищов, 28.06.2011 година за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 18.07.2011 г. в зала № 18 на Община Свищов за отстъпване право на строеж на 22 бр. (двадесет и два броя) гаражни клетки.

З А П О В Е Д № 641 – РД -01-03 Гр. Свищов, 28.06.2011 година за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 19.07.2011 г. в зала № 18 на Община Свищов за отстъпване право на строеж на 22 бр. (двадесет и два броя) гаражни клетки

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания